Sorege - Español

t = ver te
taba = tabe  (astrágalo, cárnicol)
tabacal = tabake-fitun
tabacalera/o = tabake-be  (tabaquera/o)
tabaco (1) (planta) = tabake-fite
tabaco (2) (hojas) = tabake
tábano = tabane  (moscardón, moscón, rezno)
tabaquera = tabake-fore
tabaquera/o = ver tabacalera/o
tabaquería (1) (venta de tabaco) = tabake-de
tabaquería (2) (fábrica de tabaco) = tabake-fabike
tabaquismo = tabake-patun
tabardo = ver capote
tabarra = ver canturreo, molestia
taberna = tabene  (bar, bayuca, bodego, bodegón, cantina, figón, tasca)
tabernáculo = tabenake
tabernal = ver tabernaria/o
tabernaria/o = tabene-be  (tabernal)
tabernera/o = tabene-ne/a/o
tabicamiento = tabikun
tabicar = tabiker  (entabicar)
tabique = tabike  (citara, pared)
tabla (1) (de madera) = tabule
tabla (2) (de terreno) = tabule-ge
tabla (3) (de vestido) = tabule-tekane
tabla (4) (lista de una cosa) = ver baremo, catálogo, índice, lista (1), tarifa
tablado = tabulate  (entablada/o, entarimada/o, escenario, estrado, plataforma)
tablazo = tabule-ze
tablear = tabule-ciser
tableo = tabule-cisun
tablero (1) (plancha firme) = tabulepe
tablero (2) (damas, ajedrez) = tabule-jocun
tablero (3) (aviso, control) = tabule-kotole
tableta (1) (pastilla, onza) = ver pastilla
tableta (2) (suelo de madera) = tabulede
tableteado = tabuledun
tabletear = tabuleder
tablón = tabule-cise
tabor = ver escuadrón
tabú = ver prohibido
tabuco = ver tugurio
tabulación = tabularun
tabulador = tabulare
tabulador/a = tabularor
tabular = tabularer
tabulete = ver taburete
taburete = tabulete  (banca (1), banqueta, escabel, escañuelo, tabulete)
tacada = takodele
tacaña/o = takaze  (avara/o, cicatera/o, mísera/o (2), miserable (2), rácana/o)
tacañamente = takaze-mode  (mezquinamente)
tacañear = takazer  (avariciar, cicatear, racanear)
tacañería = takazun  (avaricia, cicatería, mezquindad, miseria (2)
tacatá = ver tacataca
tacataca = takatake  (tacatá)
tacazo = takode-ze
tacha (1) (falta, defecto) = tace  (estigma, defecto, lacra, reparo, tara (2), vicio)
tacha (3) (clavo pequeño) = ver clavo
tachamiento = tacun
tachadura = tacarun  (testadura)
tachar (1) (achacar defectos) = tacer  (censurar, criticar, objetar, reprochar)
tachar (2) (borrar, anular) = tacarer  (anular, borrar, rayar, suprimir)
tachón = tacare
tachón/a = tacone
tachonar = taconer
tachonería = taconun
tachuela = tacole  (clavo)
tácita/o = tazite  (callada/o, sobreentendida/o)
tácitamente = tazite-mode
taciturna/o = tazitune  (adusta/o, callada/o)
taco (1) (trozo madera) = takote  (tarugo)
taco (2) (de billar) = takode
taco (3) (palabrota) = ver maldición, palabrota
tacómetro = take-mete
tacón = takuje
taconazo = takuje-ze
taconear = takujer
taconeo = takujun
tactación = cujun  (tentadura, tiento)
tactador/a = cujor  (tentador/a (1)
tactar = cujer  (palpar, tentar (1)
táctica = tatike  (estrategia, método, plan, procedimiento, sistema)
táctica/o = tatike-be
tácticamente = tatike-mode
táctil = cuje-be
tactiva/o = cujur
tacto = cuje  (impresión, percepción, sensación)
tafetán = tafete
tafilete = tafile
tafiletear = tafiler
tafiletería = tafilun  (marroquinería)
tahali = tahale
tahona = ver panificadora
tahúr = tafule
taimada/o = besute  (astuta/o, disimulada/o, solapada/o, versuta/o)
taimería = ver astucia
tajada = ver filete, rebanada
tajadera = tahe-kutere
tajadero = tahe-joge
tajador/a = ver tajante
tajadura = tahun
tajamar = tahe-mare
tajante = tahor  (perentoria/o, radical, (2)tajador/a)
tajar = taher  (cortar (2), rebanar, seccionar (2)
tajo (1) (corte) = tahe  (corte (2), incisión, sección (2)
tajo (2) (apoyo del verdugo) = dekapite
tal = tali
tala = talare
talador/a = talaror
taladradora = barene-makine
taladrar = ver agujerear, barrenar, perforar
taladro = ver agujero
talamiento = talarun
tálamo = talame  (cama)
talante = kigene  (ánimo, disposición, genio, humor, voluntad)
talar = talarer  (cercenar, segar)
talasocracia = mare-dominare
talasoterapia = mare-terapun
talco = talake
talega = talike  (bolsa)
talego = talikele  (saco)
talento = talete  (entendimiento (1), imaginación inteligencia, lucidez, mente)
talentosa/o = ver inteligente
talio = pake-mojuho
talismán = teleme  (amuleto, fetiche, filacteria, ídolo, mascota, reliquia)
talla (1) (figura de madera) = murute-fute  (escultura, estatua, figura)
talla (2) (arte de hacerlo) = murutefute-tece
talla (3) (estatura, altura) = tature  (estatura)
talla (4) (tamaño de la ropa) = tature-rube
tallada/o (1) = murute-futir
tallada/o (2) = murutefute-be
tallado = murutefutun  (entalladura (1)
tallamiento = taturun
tallar (1) (esculpir madera) = murutefuter  (cincelar, entallar (1), esculpir, modelar, repujar)
tallar (3) (medir la estatura) = taturer
tallar (5) (piedras preciosas) = ver facetar
tallarín = talarine
talle = ver cintura
tallecer = kuker  (entallecer)
tallecimiento = kukun  (entallecimiento)
taller = koje  (fábrica, factoría, industria, obrador, manufactura)
tallista = murutefute-ne/a/o  (escultor/a)
tallo = kuke  (tronco, vástago)
talluda/o = kukur
talón (1) (del pie) = taluse  (calcañar)
talón (2) (cheque, recibo) = talone  (cheque, justificante, papeleta, recibo)
talonear = taluser
taloneo = talusun
talonario = talone-hikice
talonazo = taluse-ze
talud = talute  (cuesta, declive, desnivel, ladera, rampa, repecho, vertiente)
tamaño = cisune  (dimensión, extensión, magnitud, medida, volumen)
támara = ver chamarasca
tambalear/se = ver bambolear, vacilar
tambaleo = ver bamboleo
también = tazi  (además, asimismo, igualmente)
tambor = tabire  (bombo, pandero, redoblante, timbal)
tamborear = tabirer  (redoblar (2)
tamboreo = tabirun  (redoble (2)
tamboril = tabirefe  (tamborin, tamborino)
tamborilear = tabirefer  (repiquetear (2)
tamborileo = tabirefun  (repiqueteo (2)
tamborin = ver tamboril
tamborino = ver tamboril
tamiz = tamize  (arel, cedazo, cernedera, criba, garbillo, harnero, zaranda)
tamización = tamizun
tamizar = tamizer  (cerner, cernir, cribar)
tamo = ver borra
tampoco = tozi
tampón = tamapone
tan = ver tanta/o
tanatofobia = tanate-fobun
tanatóloga/o = tanate-loge/a/o
tanatología = tanate-logun
tanatorio = tanate-kase
tanda = ver grupo, serie, turno, vez
tándem = tademe
tángana = ver alboroto
tangencia = tagere-dade  (tangibilidad)
tangencial = tagere-be
tangencialmente = tagere-mode
tangedor/a = ver tangente (2)
tangente (1) (Geometría) = tagere
tangente (2) (que tange o roza) = tageror  (adyacente, lindante, rayana/o, tangedor/a, tocante)
tangentoide = tagere-mofe
tangibilidad = ver tangencia
tangible = tagere-bile  (perceptible, palpable, real)
tangimiento = tagerun
tangir = tagerer  (atañer, competer, concernir, depender, vincular)
tánica/o = tanare-be
tanífera/o = tanare-fore
tanificación = ver curtimiento
tanificar = ver curtir
tanígena/o = tanare-gene
tanino = tanare
tanor/a = ver pastor/a
tanque (1) (depósito metálico) = ver contenedor
tanque (2) (carro de combate) = karose-belike  (carro 3)
tanta/o = tati  (tan)
tantalio = pake-tojulo
tantán = ver platillos
tanteador/a (1) = ver puntuador/a
tantear (1) (ganar puntos) = ver puntuar
tantear (2) (sondear, probar) = ver experimentar, palpar, probar, sondear
tanteo (1) = ver puntuación
tanteo (2) = ver prueba
tanto (1) = ver baza, punto (2)
tañer (1) (aparato musical) = ver pulsar, tocar (4)
tañer (2) (repicar campanas) = ver campanear
tañido = ver campanada
tapa = tape  (cierre, cubierta, obturador, tapadera)
tapabalazos = tape-baline
tapaboca = tape-boke  (bufanda)
tapacosturas = tape-nahun
tapada/o = tapir
tapadera = tape-gerehe
tapador/a = tapor
tapadura = tapun
tapajuntas = tape-zige
tapar = taper  (cerrar, cubrir, enfundar, envolver, obstruir, obturar, ocultar)
taparrabo = ver calzonzillos
tapete = tapete
tapia = parite-ge  (muro, pared)
tapiada/o = parite-gir
tapiador/a = parite-gor
tapial = paritege-katadore
tapiar = parite-ger
tapicera/o (1) = tapize-ne/a/o
tapicera/o (2) = tapizare-ne/a/o
tapicería (1) = tapize-de
tapicería (2) = tapizare-koje
tapioca = tipoge
tapiz = tapize
tapizable = tapizare-bile
tapizado = tapizare  (forro)
tapizadura = tapizarun
tapizamiento = tapizun
tapizar (1) (hacer tapices) = tapizer
tapizar (2) (forrar una cosa) = tapizarer  (acolchar, enfundar, entapizar, forrar, recubrir, revestir)
tapón = tapone  (corcho, tarugo)
taponador/a = taponor
taponamiento = taponun
taponar = taponer  (atascar, cegar, obstruir, ocluir, tupir)
taponazo = tapone-ze
taponera/o = tapone-be
taponería = tapone-fabike
tapujo = ver eufemismo
taqué = takete 
taquera = takode-teke
taquicardia = take-kore
taquifagia = take-fagun
taquifrasia = ver taquilalia
taquígrafa/o = take-garafe/a/o  (estenógrafa/o)
taquigrafía = take-garafun  (estenografía)
taquigrafía-máquina = takegarafe-makine  (estenotipia)
taquigrafiar = take-garafer  (estenografiar)
taquigráfica/o = takegarafe-be  (estenográfica/o)
taquilalia = take-lalun  (taquifrasia)
taquilla (1) (cabina, garita) = boleme-bepun  (cabina (1), despacho (2), garita, ventanilla)
taquilla (2) (armario) = hizane  (armario, casilla)
taquimecanógrafa/o = take-datilegarafe/a/o
taquimecanografía = take-datilegarafun
tara (1) (peso embalaje) = tarahe
tara (2) (defecto o mancha) = ver tacha (1)
tarambana = ver zascandil
tarántula = taratule
tarar = ver descontar
tararear = ver canturrear
tarareo = ver canturreo
tarascada = ver bocado, mordedura
tarasi = ver sastre
tarda/o = ver tardada/o
tardada/o = tadarir  (lenta/o, tarda/o, torpe)
tardador/a = tadaror
tardanza = tadarun  (dilación)
tardar = tadarer  (demorar, retrasarse, tardear)
tarde (1) (última parte del día) = serude  (atardecer, crepúsculo)
tarde (2) (con retraso) = tadare  (demorada/o, diferida/o, retrasada/o)
tardear = ver tardar
tardía/o = tadarur  (lenta/o, perezosa/o, morosa/o)
tardíamente = tadare-mode
tarea = tarehe  (deber (2), faena, labor, obra, quehacer, trabajo, trajín)
tareas = ver deberes
tarifa = tarife  (arancel, canon, honorarios, lista (1), relación (2), tabla (4)
tarifación = tarifun
tarifar = tarifer
tarima = tarime  (estrado, grada, peana, plataforma)
tarjeta (1) (rectángulo cartón) = cihe  (cartulina, cédula, ficha, membrete, rótulo)
tarjeta (2) (de visita) = cihe-bisite
tarjeta (3) (amonestación) = cihe-jokun
tarjeta (4) (de crédito) = cihe-banake
tarjeta (5) (postal) = cihe-balihe
tarjeta (6) (de identidad) = cihe-pesone
tarjetero = cihe-teke
tarot = tarote
tarquín = ver cieno
tarrina = baratolefe
tarro = baratole  (envase, frasco) 
tarta = kakune  (pastel, torta)
tartaja = ver tartamuda/o
tartajear = ver tartamudear
tartajeo = ver tartamudeo
tartamuda/o = babute  (farfulla, gaga/o, tartaja)
tartamudear = babuter  (balbucear, balbucir, barbollar, barbotar, barbotear)
tartamudeo = babutun  (tartajeo)
tartamudez = babute-dade
tártaro = ver infierno
tartera = fage-fore  (fiambrera, portaviandas)
tartrífuga/o = desi-hameke
tarugo = ver leño, taco (1), tapón
tas = tujenefe
tasa = tasare  (arancel, canon, cuota, impuesto, precio, tarifa, tributo)
tasación = tasarun  (estimación, evaluación, precio)
tasada/o = tasarir
tasador/a = tasaror
tasajeadura = tasahun
tasajear = tasaher
tasajo = tasahe  (carnaje, cecina)
tasar = tasarer  (estimar, evaluar, valorar)
tasca = ver bar, taberna
tatarabuela = mama-fo  (rebisabuela, triabuela, tetramadre)
tatarabuelo = papo-fo  (rebisabuelo, triabuelo, tetrapadre)
tataranieta/o = fije-fo  (rebisnieta/o)
tatuaje = tatuge
tatuamiento = tatugun
tatuar = tatuger
tauca = ver pila (2)
taucar = ver apilar
taumaturga/o = ver adivina/o, hechicera/o, maga/o
taurina/o = tore-be
tauro = toro-sibole
tautocrona/o = tale-time
tautofonía = tale-fone
tautología = tale-dumate
taxativa/o = ver limitativa/o
taxativamente = ver limitadamente
taxi = tasi
taxidermia = tase-derun  (disecado)
taxidermiar = tase-derer  (disecar)
taxidermista = tase-dere  (disecador/a)
taxímetro = tasi-mete  (odómetro)
taxista = tasi-ne/a/o
taxóloga/o = tase-tenike/a/o
Taxología = tase-tenikun
taxónoma/o = tase-nome/a/o  (taxonomista)
Taxonomía = tase-nomun
taxonomista = ver taxónoma/o
taza = taze  (jícara, pocillo)
tazón = tazepe
te (1) (letra T) = ta  (t - letra nº 15 del vocabulario sorege)
te (2) (pronombre) = bu
té (3) (hojas preparadas) = case
té (4) (planta) = case-fite
tea = fute-resine  (antorcha, hacha, teda)
teatral = tijate-be  (dramática/o, melodramática/o, trágica/o, tragicómica/o)
teatralidad = tijate-dade  (espectacularidad)
teatralización = tijatun
teatralizar = tijater
teatralmente = tijate-mode
teatro = tijate
teca (1) (archivo) = teke
teca (2) (árbol) = tikale
techada/o = tetumir
techador/a = tetumor
techar = tetumer
techo = tetume  (cubierta)
techumbre = tetumun
tecla = tuce
teclado = tuce-suge
tecleada/o = tucir
tecleo = tucun
teclear = tucer
tecnecio = pake-tojufo  (masurio)
tecnia = ver técnica
técnica = tenikun  (método, modo, práctica, procedimiento, sistema, tecnia)
técnica/o (1) (profesional) = tenike/a/o  (especialista, experta/o, perita/o, profesional)
técnica/o (2) (pertenencia) = tenike-be
técnicamente = tenike-mode
tecnicidad = tenike-dade
tecnicismo = tenike-jujane
tecnificar = teniker
tecnocracia = tenike-gubenun
tecnócrata = tenike-gubene/a/o
tecnografía = tenike-gafun
tecnóloga/o = tenike-loge/a/o
tecnología = tenike-logun
tectónica = tetonike
tectónica/o = tetonike-be
teda = ver tea
tediamiento = tedimun
tediar = tedimer  (aburrir)
tedio = tedime
tediosa/o = tedimur  (aburrida/o)
tegumentaria/o = pele-be
tegumento = pele  (membrana, piel (1)
teína = ver cafeína
teja = tegule
tejado = tegulun
tejar (1) (poner tejas) = teguler  (entejar)
tejar (2) (fabrica de tejas) = tegule-fabike
tejedor/a = teseror
tejedura = ver textura
tejeduría = tesere-koje
tejemaneje = ver dinamismo (1)
tejer = teserer  (entrelazar, hilar, tramar, trenzar, urdir)
tejida/o = teserir
tejido = tesere  (lienzo, paño, tela)
tela = tekane  (lienzo, paño, tejido)
telamiento = tekanun
telar (1) (forrar con tela) = tekaner
telar (2) (máquina de hacer tela) = tekane-makine
telaraña = tekane-tateze
tele = tele
telearrastre = ver telesquí
telecabina = ver teleférico
telecomunicación = tele-komunikun
telecontrol = tele-kotole  (teledirección)
telediario = telebisone-notize
teledirección = ver telecontrol
telefacsímil = ver teletexto
telefax = ver teletexto
teleférico = filuhe-bagone  (telecabina)
telefilm = filime-telebisone
telefonear = tele-foner
telefoneo = tele-fonun
telefonema = ver teletexto
telefonía = telefone-siteme
telefónica/o = telefone-be
telefónicamente = telefone-mode
telefonista = telefone-perator
teléfono = telefone
telefotografía (1) (foto lejana) = ver teleobjetivo
telefotografía (2) (enviar fotos) = ver teletexto
telegrafiar = tele-garafer
telegrafía = telegarafe-siteme
telegrafiamiento = tele-garafun
telegráfica/o = telegarafe-be  (breve, rápida/o, urgente)
telegráficamente = telegarafe-mode
telegrafista = telegarafe-perator
telégrafo = telegarafe-jece
telegrama = tele-garafe  (cablegrama, despacho (4), parte (2), radiograma)
teleimpresor/a = ver teletexto
telemando = tele-maneregulare
telemetría = tele-metun
telémetro = tele-mete
telemira = tele-mire  (televista)
teleobjetivo = tele-fotegafide  (telefotografía (1)
telepatía = tele-dumate
telepática/o = teledumate-be
telequinesia = telekinese
telescopio = telemire-side  (anteojo)
telesilla = filuhe-kuruse
telespectador/a = ver televidente
telesqui = filuhe-podegenibe  (telearrastre)
teletexto = tele-tetuse  (telefacsímil, telefax, telefonema, telefotografía, teleimpresor/a, teletipo, telex, tipotelégrafo)
teletipo = ver teletexto
televidente = tele-bisonor  (telespectador/a)
televisar = tele-bisoner
televisión = tele-bisonun
televisiva/o = tele-bisonur
televisor = tele-bisone  (monitor)
televista = ver telemira
telex = ver teletexto
telilla = ver membrana
telón = sitare  (bastidor, cortinaje, decorado)
telúrica/o = Ge-be
teluro = pake-bojupo
tema = temade  (argumento, asunto, guión, materia, motivo, razón)
temario = temade-suge  (temática)
temática = ver temario
temática/o = temade-be
tembladera = temularun
temblante = temularor
temblar = temularer  (aterecer, aterirse, estremecerse, temblequear, tiritar)
tembleque = ver temblor
temblequear = ver temblar
temblón/a = ver temblorosa/o
temblor = temulare  (convulsión, escalofrio, rehilo, tembleque, tremor)
temblorosa/o = temularur  (espasmosa/o, temblón/a, tremosa/o, trémula/o)
temedor/a = timeror
temedura = timerun
temer = timerer  (asustarse, atemorizarse, recelar, sospechar)
temeraria/o = temerare  (atrevida/o, audaz, imprudente, osada/o, precipitada/o)
temerariamente = temerare-mode  (alocadamente, imprudentemente)
temeridad = temerare-dade (audacia)
temerosa/o = timerur  (asustadiza/o, cobarde, miedosa/o, pusilánime)
temerosamente = timere-mode  (medrosamente)
temible = timere-bile  (formidable, peligrosa/o, tremenda/o)
temor (1) (aprensión) = timere  (aprensión, desconfianza, recelo)
temor (2) (miedo) = timore  (miedo)
témpano = ver tímpano
temperación = teperun
temperada/o = teperir
temperamental = teperamete-be
temperamento = teperamete  (carácter (2), conducta, índole, genio, humor, temple)
temperancia = ver templanza
temperante = teperor
temperar = teperer  (atemperar (2), atenuar, moderar, suavizar,templar (2)
temperatura = teperature  (grado, nivel)
temperie = tereme
tempestad = tepete  (borrasca, temporal (3), tormenta)
tempestamiento = tepetun
tempestar = tepeter
tempestiva/o = ver oportuna/o
tempestivamente = ver oportunamente
tempestividad = ver oportunidad
tempestuosa/o = tepetur  (tormentosa/o)
tempestuosamente = tepete-mode
templada/o = teremir  (cálida/, tibia/o)
templador/a = teremor
templadura = ver temple
templanza = tepere  (frugalidad, mesura, prudencia, sobriedad, temperancia)
templar (1) (dar calor) = teremer  (atemperar (1), caldear, calentar (1)
templar (2) (moderar) = ver moderar, temperar
temple = teremun  (templadura)
templo = dibe-kase  (catedral, ermita, iglesia, mezquita, oratorio, pagoda)
tempo = ver ritmo
temporada = jijile  (ciclo, era (1), fase, lapso, período)
temporal (1) (pertenencia) = time-be
temporal (2) (que no dura) = teporale  (fugaz, interina/o, pasajera/o, provisional, transitoria/o)
temporal (3) (tempestad) = ver borrasca, lluvia, tempestad, tormenta
temporalidad (2) = teporale-dade (provisionalidad)
temporalización = teporalun
temporalizar = teporaler
temporalmente = teporale-mode
temporánea/o = ver temporal (2)
temporaria/o = ver temporal (2)
temporera/o = teporale-cibe
temporización = time-gerehun
temporizador = time-gerehe
temporizar = time-gereher
tempranal = ranije-gugoce
temprana/o = ranije  (adelantada/o, anticipada/o, avanzada/o, precoz, prematura/o)
tempranamente = ranije-mode
tempraneamiento = ranijun
tempranear = ranijer  (madrugar)
tempranera/o = ranijur
temulencia = ver embriaguez
temulenta/o = ver embriagada/o
tena = ver tinada
tenaceamiento = tenazun
tenacear = tenazer  (insistir, perseverar)
tenacidad = tenaze-dade  (inflexibilidad, tesonería)
tenacillas = ver pinzas
tenada = ver tinada
tenaz = tenaze  (constante, firme, pertinaz, resistente, tesonera/o)
tenaza = tenase
tenazada = tenasun
tenazar = tenaser  (atenazar)
tenazmente = tenaze-mode
tenazuelas = ver pinzas
tención = tenun
tendal = tenede
tendedera/o = tenede-site
tendedura = tenedun
tendencia = tedete  (inclinación, índole, disposición, predisposición, propensión)
tendenciamiento = tedetun
tendenciosa/o = tedetur
tendenciosidad = tedete-dade
tendente = tedetor  (proclive)
tender (1) (propender) = tedeter  (inclinar, predisponer, propender)
tender (2) (extender, colgar) = teneder  (colgar, estirar, extender, desenvolver, desplegar)
tendera/o = dukane-cibe  (comerciante, vendedor/a)
tenderete = ver puesto
tenderse = ver acostarse, yacer
tendida/o = ver horizontal, yacida/o
tendidamente = ver yacidamente
tendiente = ver yacente
tendón = tedone
tenebrosa/o = tenebose  (lóbrega/o, lúgubre, oscura/o, sombría/o, tétrica/o)
tenebrosamente = tenebose-mode
tenebrosidad = tenebose-dade  (lobreguez, oscuridad)
tenedor/a (1) (que tiene) = tenor  (teniente)
tenedor/a (2) (cubierto mesa) = pikere-fage
tenedor/a (3) (contable) = tene-bibile  (contable)
teneduría = tenebibile-cibun  (contaduría)
tenencia (1) (de posesión) = tene 
tenencia (2) (cargo tenienta/e) = ver tenientazgo
tener = tener  (contener (1), disfrutar, gozar, haber, poseer)
tenería = ver curtiduría
tenida/o = tenir
tenienta/e = tenete/a/o  (oficial/a (1)
tenientazgo = tenete-cibun  (tenencia (2)
teniente = ver tenedor (1)
tenis = tenise
tenista = tenise-joke/a/o
tenopatía = tedone-patun
tenor (2) (orden o estilo) = tenorise
tenor (1) (cantante) = tenore
tenorino = tenorine
tenorio = tenorize  (conquistador, donjuan, galán, galanteador, mujeriego)
tenorrafia = tedone-suture
tenositis = tedone-tisun
tenotomía = tedone-tomun
tensa/o = tenese  (rígida/o, tiesa/o, tirante)
tensar = teneser  (atesar, atiesar, entesar, entiesar, retesar)
tensión = tenesun  (atesamiento, entesamiento, rigidez, tirantez, tracción)
tensor/a = tenesor
tentación = tetarun  (atracción, incentivo, fascinación, seducción, sugestión)
tentáculo = tetakule
tentado = tetare
tentador/a (1) = ver tactador/a
tentador/a (2) = tetaror
tentadura = ver tactación
tentar (1) (palpar, tocar) = ver palpar, tocar (3), tactar
tentar (2) (atraer, incitar) = tetarer  (atraer, fascinar, incitar, seducir)
tentativa = tetamene  (ensayo, intento, intentona, propósito, proyecto, prueba)
tentativa/o = tetarur
tentempié = ver merienda, refrigerio
tenue = tenuse  (etérea/o, fina/o, grácil, leve, ligera/o, sutil, vaporosa/o)
tenuidad = tenuse-dade
teña = ver tinada
teñible = ver tintable
teñida/o = ver tintada/o
teñidura = ver tinción
teñir = ver tintar
teocracia = dibe-gubenun
teocrática/o = dibegubene-be
teóloga/o = dibe-tude
teologal = dibe-tudur
teología = dibe-tudun  (teosofía)
teológica/o = dibetude-be
teologizar = dibe-tuder
teorema = toreme
teoremática/o = toreme-be  (teorética/o)
teorética/o = ver teoremática/o
teoría = toride  (conjetura, creencia, fantasía, hipótesis, suposición)
teórica/o = toride-be  (simbólica/o)
teóricamente = toride-mode
teorización = toridun
teorizar = torider  (conjeturar)
teosa/o = futeresine-be
teosofía = ver teología
tequila = tekile
tera- = tera  (billón)
Terapeútica = Terape-logun
terapéutica/o = terape-be
terapeutismo = terape-doroge
terapia = terapun  (tratamiento (5)
teratología = tere-logun
teratópago = tere-jehun
terbio = pake-pojuco
terca/o = gucide  (contumaz, obstinada/o, porfiada/o, tenaz, tozuda/o)
tercamente = ver obstinadamente
tercer = ver tercera/o
tercera/o = to-tase  (tercer)
tercerea = to-besane
terceta/o (1) (tres cosas) = to-fore  (terna, triada, trinca, trina/o, trio (1)
terceta/o (2) (tres versos) = tofore-bese  (trío (2)
terceta/o (3) (mús. 3 voces) = tofore-boze  (trío (3)
terceta/o (4) (3 instrumentos) = tofore-musike  (trío (4)
tercia/o = ti
terciana = febere-toheme
terciar (1) (hacer tres partes) = ver tripartir
terciar (2) (dar un tercer arado) = to-besaner
terciar (3) (arbitrar, mediar) = ver arbitrar
terciar (4) (hacer cruzada/o) = ver sesgar (1)
terciaria/o = gade-to
terciazón = to-besanun
terciopelada/o = toserike-mofe  (aterciopelada/o, velvética/o)
terciopelo = to-serike
tergiversable = tegibese-bile
tergiversación = tegibesun  (equívoca/o, malentendido)
tergiversador/a = tegibesor
tergiversar = tegibeser  (confundir, embrollar, enredar (1), falsear)
termas = ver balneario
termia (1) (unidad de calor) = tema-molona
termia (2) (calor) = ver calor
térmica/o = ver calorífica/o
terminable = temine-bile
terminación = teminun  (término (1)
terminada/o = teminir  (completada/o, consumada/o)
terminador/a = ver terminante
terminal = temine-finale  (borna/e, enchufe, estación)
terminante = teminor  (concluyente, decisiva/o, indiscutible, terminador/a)
terminantemente = temine-mode  (categóricamente, definitivamente, rotundamente)
terminar = teminer  (acabar, cesar, concluir, consumar, finalizar, rematar (1)
terminativa/o = teminur
término (1) (de finalizar) = temine  (colofón, conclusión, desenlace, fin, final, terminación)
término (2) (de lenguaje) = ver palabra
término (3) (de territorio) = ver circunscripción, comarca, provincia, región, territorio
término (4) (de plazo) = ver límite (1), plazo
terminología = ver léxico
termo (1) (vasija doble) = cube-boheke
termo (2) (calor)  = ver calor
termodinámica = teme-diname  (termomecánica)
termoelectricidad = teme-deneke
termología = teme-logun
termomagnetismo = teme-zisenime
termomecánica = ver termodinámica
termometría = teme-metun
termómetro = teme-mete
termometrógrafo = tememete-garafe
termostato = teme-tabilire
termoterapia = teme-terapun
terna = ver trío
ternaria/o = to-nitates
ternera/o = tore-mojahe/a/o  (becerra/o, chota/o, jata/o, recental, vaquilla)
terneza = ver ternura
ternilla = ver cartílago
ternura = zezele-dade  (afecto, amor (2), apego, cariño, estima, terneza)
terquear = ver obstinar
terquedad = gucide-dade  (insistencia obstinación, tesonería, testarudez, tozudez)
terquería = ver terquedad
terqueza = ver terquedad
terracota = terakote  (cerámica)
terrado = ver azotea
terraja = neje-zicer
terraplén = terapane
terrario = ge-bite
terrateniente = gehahe-bane/a/o  (hacendada/o, propietaria/o)
terraza (1) (azotea) = ver azotea
terraza (2) (solana) = sufate  (galería (2), solana)
terrazo = teraze
térrea/o = ge-mofe
terremoto = ver sismo
terrenal = ver terrestre
terrena/o = ver terrestre
terreno = ge-potone  (campo, espacio, parcela, solar (5), superficie, tierras)
terrera/o = ver terrestre
terrestre = ge-be  (terrenal, terrena/o, terrera/o, terrosa/o)
terribilidad = terore-dade  (terriblez, terribleza)
terrible = terore-bile  (horrenda/o, horrible, horripilante, pavorosa/o)
terriblemente = terore-mode  (espantosamente, horrorosamente)
terriblez = ver terribilidad
terribleza = ver terribilidad
terrícola = Ge-cole
territorial = teritore-be  (local (1)
territorio = teritore  (circunscripción, comarca, jurisdicción, término (3), zona)
terrón = masase-kopate  (tormo)
terror = terore  (espanto, horror, miedo, pánico, pavor)
terrorífica/o = terorur  (apocalíptica/o, dantesca/o, espantosa/o, espeluznante) 
terrorismo = terore-nime
terrorista = teroke
terrosa/o = ver terrestre
tersa/o = malise  (bruñida/o, lustrosa/o, pulida/o, rasa/o, relsa/o, uniforme)
tersamiento = malisun
tersar = maliser
tersidad = ver tersura
tersura = malise-dade  (lisura, tersidad)
tertulia = tetulun  (casino, charla, corro, grupo, peña (2), reunión (1)
tertuliana/o = tetule  (contertulia/o, tertulia/o)
tertulia/o = ver tertuliana/o
tertuliar = tetuler
tesa/o = desi-macine  (tiesa/o)
tesar = ver desfruncir
tesela = mosake-famete
tesina = tesisefe
tesis = tesise  (argumento, conclusión, opinión, proposición, razonamiento)
tesitura = tesiture
tesón = tesone  (aplicación, constancia, empeño, firmeza, insistencia)
tesonería = tesone-dade  (asiduidad, tenacidad, terquedad)
tesonera/o = tesone-be  (consecuente, perseverante, tenaz)
tesorera/o = ver cajera/o
tesorería = zimate-fizine
tesorizar = ver atesorar
tesoro = tesore  (capital (2), caudal (1), joyas, riquezas, valores)
test = tete  (ejercicio, examen, prueba, reconocimiento, selección, sondeo)
testa = ver cabeza (1)
testación = tetametun
testada/o = tetametir
testador/a = tetametor
testadura = ver tachadura
testaferro = tetafere
testamentaria = tetamete-cekutun
testamentaria/o = tetamete-be
testamento = tetamete  (declaración, documento, herencia, legado, sucesión)
testar = tetameter  (legar (1)
testarazo = ver cabezazo
testaruda/o = ver incorregible, pertinaz, tozuda/o
testarudez = ver terquedad
testeamiento = tetun
testear = teter
testera/o = ver cabecera, frontal
testicular = teticule-be
testículo = teticule
testiectomía = teticule-tomun  (orquiectomía)
testificable = tetife-bile
testificación = tetifun
testifical = tetife-be
testificar = tetifer  (alegar, atestar (1), atestiguar, declarar, exponer, testiguar)
testificativa/o = tetifur
testiforme = teticule-fome
testiga/o = tetife/a/o  (circunstante, declarante, presente)
testiguar = ver testificar
testimonia = tetimone
testimonial = tetimonur
testimoniar = tetimoner  (alegar, certificar, demostrar, jurar (1), justificar)
testimoniera/o = ver perjura/o
testimonio = tetimonun  (declaración (1), demostración, evidencia, prueba)
testimoñera/o = ver perjura/o
testitis = teticule-tisun  (orquiditis, orquitis)
testopatía = teticule-patun
testosterona = tetoterone
testuz = ver nuca
tesura = ver tiesura
teta = tite  (mama, ubre)
tétanos = tetane
tetar = ver atetar
tetera = case-cube
tetilla = titefe
tetina = mamelone-biberone
tetraedro = fo-fazise
tetrágona/o = fo-gone  (cuadrángula/o, cuadrangulada/o, cuadrangular)
tetramadre = ver tatarabuela
tetramotor = ver cuatrimotor
tetrapadre = ver tatarabuelo
tetrapétalo = fo-petale
tetraplejia = fomebume-paralitikun  (tetraparaplexia)
tetrapléjica/o = fomebume-paralitike  (tetrapléctica/o)
tetrápoda/o = ver cuadrúpeda/o
tetrasílaba/o = ver cuatrisílaba/o
tetravalente = fo-bala
tétrica/o = ver fúnebre, macabra/o, tenebrosa/o, triste
teutón = tutone
teutónica/o = tutone-be
textil = tetile
texto = tetuse  (escrito, escritura (1), libro, memoria, relación)
textoria/o = tesere-be
textual = tetuse-be  (calcada/o, exacta/o, idéntica/o, fiel, literal)
textura = teserun  (tejedura)
tez = ver cutis, epidermis
tí = tibu
tía/o = gufe/a/o
tiara = titare
tiberio = ver alboroto
tibia (hueso de la pierna) = tibe
tibia/o (entre fría y caliente) = tepide  (cálida/o, templada/o)
tibial = tibe-be
tibiamente = tepide-mode
tibiamiento = tepidun
tibiar = tepider  (entibiar)
tibieza = tepide-dade
tibiosa/o = tepidur
tiburón = tiburone
tic = tika  (contracción, convulsión, crispación, espasmo, gesto, temblor)
ticket = ver boleta/o (3)
tictac = tikataka
tiempo (1) (duración) = time  (duración, edad, época, fecha, período)
tiempo (2) (rato) = time-dude  (rato)
tienda (1) (de comercio) = dukane  (bazar, comercio, establecimiento (1), local (2), puesto)
tienda (2) (de campaña) = jagatete
tienta (1) (de cirugía) = ver sonda (1)
tienta (2) (de mecánica) = ver galga
tiento = ver tactación
tierna/o = zezele  (afectuosa/o, blanda/o, delicada/o, emotiva/o, sensible)
tierra = ge  (arena, gea, greda, terreno, suelo)
Tierra = Ge  (astro, mundo, orbe, planeta)
tiesa/o = jajide  (dura/o, enhiesta/o, erecta/o, tesa/o, tirante, rígida/o)
tiesto = ver florero, maceta
tiesura = jajide-dade  (tesura)
tiflóloga/o = zege-loge/a/o
tiflología = zege-logun
tifo = ver tifus
tifón = tifone  (ciclón, huracán, remolino)
tifus = tife  (tifo)
tigre/tigra/tigresa = tige/a/o
tijeras = hasame
tijeretada = ver tijeretazo
tijeretazo = hasame-ze  (tijeretada)
tijeretear = hasamer
tijereteo = hasamun
tila (infusión) = tile-fuje
tildamiento = litere-decirun
tildar = litere-decirer  (marca, señal, trazo)
tilde = litere-decire  (acento (1), apóstrofo, rasgo, raya, vírgula, virgulilla)
tiliche = ver bagatela
tilla = tilake
tillado = tilakun
tillar = tilaker
tilo (1) (planta) = tile-fite
tilo (2) (flor) = tile
timador/a = bigarizor  (delincuente, estafador/a, ladrón/a, tramposa/o
timadura = bigarizun
timar = bigarizer  (defraudar, embaucar, engañar, robar, trapacear)
timba = ver garito
timbal = ver bombo, tambor
timbrar = ver franquear (2)
timbre (1) (sellado estatal) = ver sello (6)
timbre (2) (llamador) = ver llamador
timbusca = tipuke
timectomía = timuse-tomun
tímica/o = timuse-be
tímida/o = timide  (apocada/o, indecisa/o, irresoluta/o, retraída/o, timorata/o)
tímidamente = timide-mode  (pusilánimemente)
timidez = timide-dade  (vergüenza)
timo (1) (estafa) = bigarize  (delito, engaño, estafa, fraude trapaza)
timo (2) (glándula) = timuse
timocracia = ver plutocracia
timócrata = ver plutócrata
timocrática/o = ver plutocrática/o
timón = temone  (dirección (3), mando, volante (3)
timonear = temoner  (pilotar)
timonel = temone-ne/a/o (pilota/o)
timoneo = temonun
timonera/o = temone-be
timorata/o = ver cobarde, pusilánime, tímida/o
timpánica/o = tipane-be
tímpano = tipane  (témpano)  
timple = mini-gitare  (tiple, ukelele)
tina = masi-cube  (barreño, cuba)
tina/o = tigere-masicube
tinada = tetuhe-kacike (tena, tenada, teña, tinado, tinador)
tinado = ver tinada
tinador = ver tinada
tinaja = tinahe
tinción = tigerun  (teñidura, tintura)
tingible = ver tintable
tinglado = ver cobertizo, hangar
tiniebla/s = ver oscuridad, sombra
tino = tine  (acierto, coincidencia, éxito, puntería, tiento)
tinta/e (de toda clase y color) = tigere  (color, colorante, gama, matiz, tono)
tinta/o (color del vino tinto) = ro-kalige
tintable = tigere-bile  (teñible, tingible)
tintada/o = tigerir  (teñida/o)
tintador/a = tigeror
tintar = tigerer  (colorear, entintar, pigmentar, teñir, tinturar)
tinte = ver tinta/e
tintero = tigere-fore
tintor/a = ver tintorera/o
tintórea/o = tigerur
tintorera/o = tigere-ne/a/o  (tintor/a)
tintorería = tigere-de
tintura = ver tinción
tinturar = ver tintar
tiovivo = ver carrusel
tiparraca/o = ver tipeja/o
tipeja/o = pesone-ce  (tiparraca/o)
tipiación = tipocun
tipiador/a = tipocor
tipiar = tipocer
típica/o = tipike  (especial, genuina/o, inconfundible, peculiar, pintoresca/o)
típicamente = tipike-mode  (característicamente, folclóricamente, particularmente)
tipicidad = tipike-dade  (popularidad, representatividad, tradicionalidad)
tipificación = tipun  (estandarización)
tipificar = tiper  (estandarizar)
tiple = ver timple
tipo (1) (modelo común) = tipe  (ejemplo, estandar, modalidad, modelo, original, prototipo)
tipo (2) (signos y letras) = tipoce  (carácter (3), cifra, letra)
tipo (3) (ser humano) = ver individua/o, persona
tipo (4) (clase, especie) = ver clase (2), especie
tipógrafa/o = ver impresor/a
tipografía = ver imprenta
tipográfica/o = pecatate-be
tipología = tipe-logun
tipotelégrafo = ver teletexto
tíquet = ver boleta (3)
tiquismiquis = tibimice
tira = ver banda (1), banda (3), cenefa, franja, lista (2), orla, venda
tirabeque = ver tirachinas
tirabotas = tire-botape
tirabuzón = tirebuzone  (bucle, onda, rizo)
tirachinas = tire-kamene  (tirabeque, tiragomas)               
tirada = tire
tirador (1) = ver mango, manija, picaporte
tirafondo = neje-fute
tiragomas = ver tirachinas
tiralevitas = ver adulador/a
tiralíneas = tire-line
tiramiento = tirun
tirana/o = tirane  (autócrata, déspota, dictador/a)
tiranía = tiranun  (absolutismo, despotismo, dictadura, opresión (2)
tiránica/o = tirane-be
tiranicida = tirane-zide
tiranicidio = tirane-zidun
tiranizar = tiraner  (oprimir (2)
tirante = tiror  (dura/o, estirada/o, tensa/o, rígida/o, tiesa/o)
tirantez = tire-dade  (tensión)
tirar (1) (lanzar, tumbar) = tirer  (abatir (2), echar (1), impulsar, lanzar (1), tumbar)
tirar (2) (disparar) = ver disparar, tirotear
tiritar = ver temblar
tiritera = ver temblor
tiro = sogeke  (balazo, cañonazo, descarga, detonación, disparo)
tiroidea/o = tirode-be
tiroidectomía = tirode-tomun
tiroides = tirode
tiroiditis = tirode-tisun
tirón = tire-ze  (arrastre, empujón, sacudida, zarandeo)
tironear = tire-zer
tironeo = tire-zun
tirotear = sogeker  (tirar (2)
tiroteo = sogekun  (andanada, disparos, descarga, refriega, tiros)
tirria = ver fobia, odio, rencor
tisana = tisanene  (infusión)
tísica/o (1) (pertenencia) = tisise-be
tísica/o (2) (enferma/o tísica) = tisise-pate  (tuberculosa/o)
tisióloga/o = tisise-loge/a/o
tisiología = tisise-logun
tisis = tisise  (tuberculosis)
titán = titane  (cíclope, coloso, gigante, hércules)
titánica/o = titane-be  (colosal, gigantesca/o)
titanio = pake-bojubo
títere = titere  (fantoche, marioneta, muñeca/o, pelele, polichinela)
titilación = ver centelleo
titilar = ver centellear
titiritera/o = titere-mane
titubeante = titubor
titubear = tituber  (dudar, fluctuar, turbarse, vacilar)
titubeo = titubun  (indecisión, inseguridad, irresolución)
titulación (1) = titulun 
titulación (2) = ver graduación (2), licenciatura
titulada/o (1) = titulir 
titulada/o (2) = ver graduada/o, licenciada/o
titular (1) (poner título) = tituler  (intitular)
titular (2) (conseguir titulo) = ver graduar (2), licenciar
titular (3) (tener a su nombre) = ver poseedor/a, propietaria/o
título (1) = titule  (epígrafe, lema, membrete, nombre)
título (2) = ver diploma, grado (2), licencia
título (3) (de propiedad) = ver escritura
título (4) (de corporación) = ver acción (2)
título (5) (nobiliario) = titulare  (dignidad (2), jerarquía)
título (6) (de un invento) = ver patente (2)
tiza = tizate
tiznadura = latahun
tiznajo = latahe-makule
tiznar = lataher  (ennegrecer, ensuciar, manchar, pringar)
tizne = latahe  (mancha)
tiznón = ver borrón
tizón = titone
tizona = ver espada
tizoneamiento = titonun
tizonear = titoner  (atizar)
tlascal = ver tortilla
toa = ver maroma
toalla = talije
toar = ver sirgar
tobera = dise
tobillera = gorale-binide
tobillo = gorale
tobogán = tobogane
toca = tokece  (capirón, cubrecabezas, mantilla)
tocable = togate-bile
tocación = tokecun
tocadiscos = ver fonógrafo
tocado = tokede
tocador (mueble) = tokeme
tocador/a (1) = tokecor
tocador/a (2) = tokedor
tocador/a (3) = togator  (tangente (2), tocante (3)
tocadura = tokedun
tocamiento = togatun
tocante (3) = ver tocador/a (3)
tocar (1) (ponerse la toca) = tokecer
tocar (2) (hacerse el tocado) = tokeder
tocar (3) (palpar, rozar) = togater  (acariciar, manosear, rozar (1), sobar, palpar, tentar (1)
tocar (4) (tocar música) = hikuder  (interpretar (3), pulsar, rasguear, tañer (1)
tocarse = ver lindar
tocaya/o = tukaje/a/o
tochedad = ver bobería
tocha/o = ver boba/o
tocho = ver lingote
tocino = tucete  (grasa, lardo, manteca, sebo
toco- (terapia maternal) = toko
tocóloga/o = tokologe/a/o  (obstetra)
tocología = tokologun  (obstetricia)
tocón = tokone  (tueca/o, tronca, troncón)
toda/o = toti  (absoluta/o, completa/o, entera/o, íntegra/o, omni, pan, total)
todavía = ver aún
toga = togade
togada/o = ver juez/a
toldamiento = karapun  (entoldamiento)
toldar = karaper  (entalamar, entoldar)
toldo = karape  (carpa, dosel, lona, marquesina)
tolerable = tolere-bile
toleración = tolerun
tolerancia = tolere  (margen, paciencia, transigencia)
tolerante = toleror  (complaciente, comprensiva/o, condescendiente, indulgente)
tolerantemente = tolere-mode
tolerar = tolerer  (admitir (3), aguantar, consentir (3), soportar, sufrir)
tolete = tolete  (escálamo, escalmo)
tollir = ver tullir
tolva = fonilepe
toma = tomare  (asalto, conquista, invasión)
tomador/a = tomaror
tomadura = tomarun
tomahawk = tomahoke
tomar = tomarer  (aceptar, conquistar, invadir, percibir, recibir, recoger)
tomatal = tomate-fitun
tomate = tomate
tomatera = tomate-fite
tomavistas = ver cámara (1)
tómbola = tobole  (kermés, lotería, rifa, sorteo)
tomento = ver borra
tomillo = timume
tomo = tomose  (ejemplar, libro, volumen (1)
tomografía = cise-gafun
tonada = ver canción
tonadilla = ver canción
tonal = tone-be
tonalidad = tone-dade  (color, matiz)
tonel = pitose  (barrica, barril, cuba, pipa (2)
tonelada = molona-gama
tonga = ver cúmulo
tongada = ver cúmulo
tónica/o = tonike  (estimulante, medicamento, reconstituyente(1)
tónico = ver vermut
tonificación = tonikun
tonificador/a = ver tonificante
tonificante = tonikor  (tonificador/a, vivificante)
tonificar = toniker  (animar, estimular, fortalecer, reconfortar, vigorizar)
tonillo = tonehe  (deje (1), dejo)
tono = tone  (inflexión, modulación, voz)
tonometría = tone-metun
tonómetro = tone-mete
tonsila = tosile  (amígdala)
tonsurar = ver pelar
tonta/o = ver boba/o, necia/o
tontada = ver bobería
tontería = ver bobería
topacio = topaze
topada = ver topetazo
topador/a = zajor
topamiento = zajun
topar = zajer  (chocar, golpear, percutir, tropezar)
tope = zaje  (límite (1), parachoques)
topear = ver topetar
topetar = zaje-zer  (encontrarse, golpear, percutir, topear)
topetazo = zaje-ze  (choque, encontrón, golpe, topada)
topetón = zaje-zun  (encontronazo)
topetuda/o = zaje-zur
tópica/o = topike  (local (1), trivial, vulgar)
topógrafa/o = tope-gafe/a/o
topografía = tope-gafun
toponimia = tope-nominun
topónimo = tope-nomine
toque = togate  (aviso, contacto, fricción, llamada, roce, señal)
toquilla = tokecefe
torácica/o = torase-be
torada = ver bovinada
tórax = torase  (busto, pecho, torso, tronco)
torbellino = tubinise  (remolino, vorágine)
torcaz = ver paloma
torcedera/o = mocane
torcedor/a = mocanor
torcedura = mocanun  (curvatura, distorsión, torcimiento, torción, torsión)
torcer = mocaner  (arquear, combar, doblar (2), enroscar, flexionar, retorcer)
torcida/o = mocanir  (abarquillada/o, galinda/o, inclinada/o, ladeada/o (1))
torcidamente = mocane-mode  (oblicuamente, sesgadamente
torcimiento = ver torcedura
torción = ver torcedura
tórculo = tokule
toreador/a = toro-togijor  (lidiador/a)
torear = toro-togijer  (lidiar)
toreo = toro-togijun  (lidia)
torera/o = toro-togije
toril = ver bovina/o
torio = pake-jujo
tormenta = ver lluvia, procela, tempestad
tormento = ver martirio, suplicio
tormentosa/o = ver desapacible, procelosa/o, tempestuosa/o
tormo = ver terrón
torna = ver tornamiento
tornada = ver tornadura
tornadiza/o = ferotur  (informal)
tornado = tonare  (remolino)
tornadura = ferote  (tornada)
tornaguía = ferote-rezipe
tornamiento = ferotun  (torna)
tornar = feroter  (regresar, retornar)
tornasol = mareze
tornasolada/o = ver irisada/o
torneamiento = tonosun
tornear = tonoser
torneo = tunire  (campeonato, certamen, combate, desafío, justa, liza. lucha)
tornera/o = tonose-ne/a/o
tornillo = neje  (perno)
torniquete = tunikete
torno = tonose
toro = toro
torpe = tupise  (incapaz, inepta/o, inhábil, inútil, lerda/o, patosa/o, tarda/o)
torpedeamiento = topedun
torpedear = topeder
torpedera/o = topedur
torpedo = topede
torpemente = tupise-mode
torpeza = tupise-dade
torpón/a = tupisur
torrada/o = ver tostada/o
torramiento = ver tostadura
torrar = ver tostar
torre = ture  (atalaya, campanario, fortín)
torreamiento = turun
torrear = turer
torrefacción = ver tostadura
torrefacta/o = ver tostada/o
torrefactar = ver tostar
torrejón = ture-ce
torrencial = torete-be
torrentar = toreter
torrente = torete  (riada, río)
torrentera = torete-kalice  (arroyo, cañada)
torrentosa/o = toretur
torrentada = toretun
torreón = turepe
tórrida/o = toride  (abrasador/a, ardiente, caliente (1), calurosa/o, sofocante)
torrija = torideme
torsión = ver torcedura
torso = ver pecho, tórax
torta = kuhe  (bollo, rosco, bizcocho, tarta)
tortazo = ver bofetada
tortilla = kuhefe  (tlascal, tortita)
tortita = ver tortilla
tórtola = ver paloma
tortuga = kelone
tortuosa/o = ver abrupta/o, sinuosa/o
tortura = toture  (martirio, suplicio)
torturación = toturun
torturador/a = toturor
torturar = toturer  (mortificar)
torunda = ver lechino
torva/o = ver adusta/o, hosca/o
tos = tuse
tosca/o = ver chabacana/o, inculta (1), ruda/o
tosedor/a = tusor
tosegosa/o = tusur  (tusiva/o)
toser = tuser
tosicar = ver intoxicar
tosidura = tusun
tosigar (1) (agobiar) = ver atosigar (1)
tosigar (2) (envenenar) = ver atosigar (2), envenenar, intoxicar
tósigo = ver veneno, tóxica/o
tosigosa/o = ver intoxicativa/o
tostación = ver tostadura
tostada = toredele
tostada/o = toredir  (torrada/o, torrefacta/o, tostón)
tostadera/o = toredur
tostador/a = toredor
tostadura = toredun  (torramiento, torrefacción, tostación)
tostar = toreder  (churrar, churrascar, rostir, soflamar, torrar, torrefactar)
tostón = ver tostada/o
total = totale  (absoluta/o, entera/o, general, suma, toda/o, universal (1)
totalidad = totale-dade  (integridad)
totalitaria/o = totale-be
totalitarismo = totale-gubene
totalización = totalun
totalizador/a = totalor
totalizar = totaler  (completar, integrar)
totalmente = totale-mode
totem = toteme  (ídolo)
totémica/o = toteme-be
totemismo = toteme-fun
totemista = toteme-for
toxia = tosika
tóxica/o = tosike  (ponzoña, tósigo, toxina, veneno)
toxicar = ver intoxicar
toxicidad = tosike-dade
tóxicodependencia = ver drogadicción
tóxicodependiente = ver drogadicta/o
toxicóloga/o = tosike-loge/a/o
toxicología = tosike-logun
toxicómana/o = ver drogadicta/o
toxicomanía = ver drogadicción
toxina = tosine  (veneno, tóxica/o)
toza/o = ver enana/o
tozuda/o = habale  (obstinada/o, pertinaz, terca/o, testaruda/o)
tozudez = habale-dade
traba (1) = tabale  (calzo, cuña, enganche, ligadura)
traba (2) / = ver cortapisa, dificultad, estorbo, impedimento, obstáculo
trabada/o = tabalir
trabador/a = tabalor
trabadura = tabalun
trabajador/a = delor (laborador/a, obrera/o)
trabajar = deler (laborar, obrar, oficiar)
trabajo = dele (labor, obra)
trabajosa/o = delur (laboriosa/o)
trabal = tabale-cabuse
trabalenguas = tabale-linige
trabar (1) (ligar, sujetar) = tabaler  (atar, calzar (2), enganchar, inmovilizar, ligar, sujetar)
trabar (2) (estorbar) = ver dificultar, estorbar, impedir, obstaculizar
trabazón = tabalur  (nudo (1)
trabe = tarabe
trabilla = tabalefe
trabucar = ver desordenar
trabuco = ver fusil
tracción = taherun  (traedura, traída)
tracto = tahere
tractor = tahere-behike
tractor/a = taheror  (traedor/a)
tradición = taditone  (carácter, costumbre, folclore, leyenda. rutina, usanza)
tradicional = taditone-be  (ancestral, clásica/o, folclórica/o, típica/o, usual)
tradicionalismo = taditone-fun
tradicionalista = taditone-for
traducción = taduzun  (versión)
traducible = taduze-bile
traducir = taduzer  (descifrar, interpretar (2)
traductor = taduze
traductor/a = taduzor
traediza/o = taherur
traedor/a = ver tractor/a
traedura = ver tracción
traer = taherer  (aproximar, atraer)
trafagar = ver traficar
tráfago = ver tráfico
traficación = tafikun
traficante = tafikor  (contrabandista, mercader, vendedor/a (1)
traficar = tafiker  (comerciar, comprar, especular (1), negociar, tratar, vender)
tráfico = tafike  (comercio, compra, contrabando, estraperlo, tráfago, venta)
trafulcar = ver desordenar
tragable = gatate-bile
tragabolas = gatate-boles
tragadera/o = gatatur
tragador/a = gatator
tragadura = gatatun  (deglución)
tragaldabas = ver glotón/a
tragaluz = fote-pase  (cercera, claraboya, lucera, lumbrera (1), tronera (1)
tragamonedas = gatate-monete  (tragaperras)
tragaperras = ver tragamonedas
tragar = gatater  (deglutir, devorar, embuchar, engerir, engullir, ingerir)
tragedia = tagede  (calamidad, catástrofe, desastre, desgracia, infortunio)
trágica/o = tagede-be  (desdichada/o, infortunada/o)
trágicamente = tagede-mode
tragicomedia = tagede-komike
tragicómica/o = tagedekomike-be
trago = gatate
tragón/a = ver glotón/a, voraz
traición = lebinun  (alevosía, deslealtad, felonía, infamia, perfidia, podrición)
traicionar = lebiner  (confabular, conspirar, engañar, maquinar)
traicionera/o = lebinur  (alevosa/o, solapada/o)
traida = ver tracción
traida/o = taherir
traidor/a = lebine  (aleve, desleal, felón/a, infiel, pérfida/o, zaina/o)
traidoramente = lebine-mode
trainera/o = ver barca
traje = badate  (atavío, atuendo, indumentaria, vestido, vestimenta)
trajeada/o = badatir
trajeamiento = badatun
trajear = badater
trajín = jusone  (afán, ajetreo, brega, labor, tarea)
trajinamiento = jusonun
trajinante = jusonor
trajinar = jusoner
tralla = ver cuerda, fusta, látigo
trama (1) = tarame  (malla, red)
trama (2) = ver conspiración
tramada/o = taramir
tramamiento = taramun
tramar (1) (tejer) = taramer
tramar (2) (conspirar) = ver conspirar
tramitación = tamitun
tramitador/a = tamitor
tramitar = tamiter  (cursar, gestionar, procurar)
trámite = tamite  (asunto, comisión, curso (1), diligencia, expediente, gestión)
tramo = didune  (parte, ramal, sector, trecho)
tramoya = tijate-makine
tramoyista = tijatemakine-ne/a/o
trampa (1) (de caza) = tarape  (cepo (1), garlito, lazo, red)
trampa (2) (de engaño) = julike  (ardid, celada, embuste, engaño, estratagema, fullería)
trampal = ver tremedal
trampear = juliker
trampeo = julikun
trampera/o = ver cazador/a
trampilla = ver postigo
trampolín = tapoline
tramposa/o = julikur  (engañosa/o, estafador/a, farsante, fullera/o, timador/a)
tranca = paluse-fotise  (estaca, garrote, palo, porra)
trancadura = paluse-fotisun
trancar = paluse-fotiser
trancazo = palusefotise-ze
trance = kujine  (aprieto, apuro, brete, dificultad, dilema, peligro, riesgo)
tranco = ver paso (2), zancada
tranquila/o = takile  (apacible, mansa/o, pacífica/o, serena/o,)
tranquilamente = takile-mode
tranquilidad = takile-dade  (bienestar, normalidad, paz, quietud, serenidad, sosiego)
tranquilización = takilun  (confianza)
tranquilizada/o = takilir  (calmada/o, reposada/o, sosegada/o
tranquilizante = takilor  (calmante, relajante, sedante
tranquilizar = takiler  (apaciguar, aplacar, aquietar, consolar, moderar, serenar)
trans (1) (del otro lado) = cosi  (allende, tras (1), ulterior, de la parte de allá) (citerior, cisi (de la parte de acá)
trans (2) (paso a través) = pasi  (tras (2), través)
trans (3) (cambio) = liki  (tras (3)
transacción = samahun  (asunta/o, concierto, convenio, intercambio, negocio)
transahariana/o = cosi-Sahara
transalpina/o = cosi-Alpes
transandina/o = cosi-Andes
transar = ver transigir
transatlántica/o = cosi-Atlántico
transatlántico = ver barco (2)
transbordador = liki-borude
transbordador/a = liki-borudor
transbordar = liki-boruder
transbordo = liki-borudun
transcendencia = ver trascendencia
transcendental = ver trascendental
transcender = ver trascender
transcontinental = pasi-forege
transcribir = gararer  (copiar, duplicar, escribir, reproducir (2)
transcripción = gararun  (reproducción)
transcrita/o = gararir
transcriptor/a = gararor
transcurrida/o = kurikulir
transcurrir = kurikuler  (acontecer, pasar (3), suceder)
transcurso = kurikule  (currículo, curso, decurso, duración, sucesión)
transeúnte = bifor  (andarín, caminante, paseante, peatón, transitador/a, viandante)
transexual (1) (ya es hembra) = gina-faze
transexual (2) (ya es macho) = maco-faze
transferencia = tafere
transferente = ver transferidor/a
transferible = tafere-bile
transferición = taferun
transferidor/a = taferor  (transferente)
transferir = taferer  (ceder, entregar, legar (1), traspasar)
transfiguración = liki-figurun
transfigurar = liki-figurer
transfija/o = pasi-feride
transfijar = pasi-ferider
transfixión = pasi-feridun
transflorar = ver transparentar
transformable = likifome-bile
transformación = liki-fomun  (alteración, evolución, mutación, novación, transición)
transformador = liki-fome
transformador/a = liki-fomor  (convertidor/a, modificador/a, reformador/a)
transformar = liki-fomer  (cambiar, corregir, innovar, invertir (1), rectificar)
transformativa/o = liki-fomur
tránsfuga = ver desertor/a, fugitiva/o
transfundición = likide-gotun
transfundir = likide-goter
transfusible = likidegote-bile
transfusión = likide-gote
transfusor/a = likide-gotor
transgredir = jaburer  (contravenir, quebrantar (2), violar, vulnerar)
transgresión = jaburun  (desobediencia, contravención, delito, falta, infracción)
transgresiva/o = jaburur
transgresor/a = jaburor  (criminal (1), delincuente, infractor/a)
transición = ver transformación
transigencia = samahe-dade  (deferencia, obediencia, paciencia)
transigente = samahor  (condescendiente, contemporizador/a, tolerante)
transigir = samaher  (aceptar, aprobar, ceder, consentir (1), otorgar, tratar (2)
transistor = tasitore
transistorización = tasitorun
transistorizada/o = tasitorir
transitorizar = tasitorer
transitabilidad = bife-dade  (viabilidad (2)
transitable = bife-bile  (viable (2)
transitador/a = ver transeúnte
transitar = bifer  (andar, caminar, deambular, pasar (1), recorrer, viajar)
tránsito = bifun  (circulación (2), marcha (1)
transitoria/o = ver fugaz, provisional, temporal (2)
translúcida/o = semi-pasibisone  (borrosa/o, semitransparente)            
translucirse = semi-pasibisoner
translucimiento = semi-pasibisonun
translunar = cosi-Luna
transmarina/o = cosi-mare
transmediterránea/o = cosi-Mediterráneo
transmigración = liki-migarun  (renacimiento)
transmigradera/o = liki-migare
transmigrar = liki-migarer  (renacer)
transmigratoria/o = likimigare-be
transmisible = tamitere-bile
transmisión = tamiterun  (difusión, publicación, retransmisión)
transmisor/a = tamiteror  (contaminador/a, emisor/a)
transmitancia = tamitere
transmitir = tamiterer  (contagiar, emitir (1), entregar, enviar, radiar)
transmontana/o = cosi-cebe
transmontar = cosi-ceber
transmonte = cosi-cebun
transmuda = liki-mudare
transmudanza = liki-mudarun
transmudar = liki-mudarer
transmutable = likimutare-bile
transmutación = liki-mutarun
transmutar = liki-mutarer
transmutativa/o = liki-mutarur
transmutatoria/o = liki-mutare
trasoceánica/o = cosi-marise
transpacífica/o = cosi-Pacífico
transpapelada/o = liki-papire  (confundida/o, mezclada/o, perdida/o)
transparencia = pasi-bisonun  (claridad)
transparentar = pasi-bisoner  (transflorar)
transparente = pasi-bisone  (clara/o, cristalina/o, diáfana/o, limpia/o, luminosa/o)
transpirable = pasilikide-bile
transpiración = pasi-likidun  (perspiración)
transpirado = pasi-likide
transpirar = pasi-likider  (rezumar, segregar, sudar, perspirar)
transpirenáica/o = cosi-Pirineos
transplantación = liki-fitun
transplantador/a = liki-fitor
transplantar = liki-fiter  (replantar)
transplante = liki-fite
transponedor/a = cosi-ponor  (atravesador/a)
transponer = cosi-poner  (cruzar, invertir (1), ocultar, dormitar, trasponer)
transponimiento = ver transposición
transportable = likijuce-bile  (portátil)
transportación = liki-jucun  (transportamiento)
transportador = liki-jucor  (cargador/a, porteador/a)
transportamiento = ver transportación
transportar = liki-jucer  (acarrear, arrastrar, llevar, remolcar, trasladar)
transporte = liki-juce
transposición = cosi-ponun  (transponimiento)
transpositiva/o = cosi-ponur
transpuesta = cosi-pone
transpuesta/o = cosi-ponir
transuránica/o = cosi-pakebojujo
transvasar = fore-minater  (decantar, trasegar)
transvasamiento = fore-minatun
transvase = fore-minate
transversa/o = tabese-koloke  (traversa/o, travesera/o),
transversal = tabese-kolokur  (atravesada/o, cruzada/o, sesgada/o, torcida/o)
transversalmente = tabesekoloke-mode (diagonalmente, oblícuamente)
transversar = tabese-koloker
transvertir = ver cambiar
tranvía = gere-buse
tranviaria/o (2) = gerebuse-be
tranviaria/o (1) = gerebuse-ne/a/o
tranzar (1) (hacer trenzas) = ver trenzar
tranzar (2) (cortar, tronchar) = ver cortar
trapacear = ver timar
trapaza = ver timo (1)
trápala = ver charlatán/a
trapalear = ver charlatanear
trapalón = ver charlatán/a
trapalonear = ver charlatanear
trapecial = tapeze-be
trapeciforme = tapeze-fome
trapecio = tapeze
trapecista = tapeze-tecene/a/o  (volatinera/o)
trapera/o = cifone-ne/a/o  (chamarilera/o, quincallera/o, ropavejera/o)
trapería = cifone-de
trapezoedro = tapeze-fazise
trapezoidal = tapezemofe-be
trapezoide = tapeze-mofe
trapichar = ver trapichear
trapiche = tapice  (molino)
trapichear = tapicer  (cambalachear, trapichar, trocar)
trapicheo = tapicun  (trueque)
trapienta/o = ver andrajosa/o
trapo = cifone  (andrajo, estraza, guiñapo, harapo, jirón, pingo, retal)
traque = ver detonación
tráquea = tarace
traqueal = tarace-be
traqueitis = tarace-tisun
traqueotomía = tarace-tomun
tras (1) = ver trans (1)
tras (2) = ver trans (2)
tras (3) = ver trans (3)
tras (4) = ver detrás
trascendencia = tazedun  (importancia, transcendencia, validez)
trascendental = tazede  (crítica/o (2), notable, principal, transcendental, vital)
trascendente = tazedor  (culminante importante influyente interesante)
trascender = tazeder  (difundirse, divulgarse, propagarse, transcender)
trasdoblar = ver triplicar
trasegar = ver transvasar
trasera = ver dorso, espalda (1), posterior, retaguardia, zaga
trasera/o = zadi-site  (caudal (3), culo, final, nalgas, postrera/o, rabera/o)
trasfondo = desi-fuduse
trasgo = ver fantasma
trashumación = ver nomadismo
trashumancia = ver nomadismo
trashumante = ver nómada
trashumar = ver nomadear
traslación (1) (cambiar lugar) = talatun  (marcha (1), trasladación)
traslación (2) (planetaria) = besare  (movimiento)
trasladable = talate-bile
trasladación = ver traslación
trasladador/a = talator  (porteador/a, transportador/a)
trasladar/se = talater  (circular (2), ir/se, llevar, marchar/se, mover, mudar/se)
traslado = talate
traslapar = ver solapar
trasluz = fote-refete  (contorno, silueta)
trasnochada = ver vela (3)
trasnochada/o = ver velada/o (3)
trasnochador/a = ver velador/a (3)
trasnochar = ver velar (3)
trasnocheo = ver velación (3)
traspapelada/o = ver transpapelada/o
traspasable = sukite-bile
traspasación = ver traspasamiento
traspasador/a = sukitor
traspasamiento = sukitun  (traspasación)
traspasar = sukiter  (atravesar, cruzar, entregar, franquear (1), transferir)
traspaso = sukite
traspié = ver tropezón
trasplantar = ver transplantar
trasponer = ver transponer
traspuesta = ver transpuesta
trasquiladero = zome-piluse  (esquiladero)
trasquilada/o = zome-pilusir
trasquilador/a = zome-pilusor  (esquilador/a)
trasquiladura = zome-pilusun  (esquileo)
trasquilar = zome-piluser  (esquilar, pelar)
trasquilón = zome-pilusur(
trastabillar = ver tropezar
trastada = ver canallada, fechoría
trastazo = ver batacazo
traste = bumene
trastear (1) (pulsar trastes) = bumener
trastear (2) (mover trastos) = tareker
trasteo (1) = bumenun
trasteo (2) = tarekun
trastero = tareke-zime  (camaranchón, chiribitil, chiscón, tabuco, zaquizamí)
trastienda = zadi-dukane  (rebotica)
trasto = tareke  (armatoste, bártulo, cacharro, cachivache, chirimbolo)
trastocar = ver desordenar, invertir (1)
trastornable = fadone-bile
trastornada/o = fadonir  (acomplejada/o, demente, desequilibrada/o)
trastornador/a = fadonor  (desestabilizador/a, embarullador/a)
trastornadura = ver trastornamiento
trastornamiento = fadonun  (conmoción, trastornadura)
trastornar = fadoner  (alterar, inquietar, marear, perturbar)
trastorno = fadone  (delirio, enfermedad, indisposición, locura)
trastos = ver bártulos
trasudación = tenuse-sudarun
trasudar = tenuse-sudarer
trasudor = tenuse-sudare
trasuntar = ver copiar
trasverter = ver rebosar
trasvolar = ver sobrevolar
trata = tafike-pesone
tratable = ver sociable
tratado (1) (materia científica) = logun  (asignatura, ciencia, investigación, libro, manual)
tratado (2) (pacto, convenio) = samahe  (alianza, armisticio, convenio, pacto)
tratamiento (3) = tatarun
tratamiento (4) = conocimiento, relación,
tratamiento (5) = ver terapia
tratante = tataror  (mercader)
tratar (1) (estudios científicos) = loger  (investigar, resolver)
tratar (2) (discutir un pacto) = ver transigir
tratar (3) (trato de negocios) = tatarer  (ajustar, contratar, negociar, traficar)
tratar (4) (alternar con gente) = ver relacionarse (1)
tratar (5) (a los enfermos) = teraper  (curar, diagnosticar, medicar)
trato (3) = tatare  (ajuste, contrato, negocio)
trato (4) = ver frecuencia, relación
trauma (1) (físico) = ver lesión
trauma (2) (síquico) = ver angustia
traumática/o (1) (físico) = ver lesiva/o
traumática/o (2) (síquico) = ver angustiosa/o
traumatismo (1) = ver herida, lesión
traumatizar (1) (el cuerpo) = ver lesionar
traumatizar (2) (la mente) = ver angustiar
traumatóloga/o = lese-loge/a/o
traumatología = lese-logun
traversa/o = ver transversa/o
través = tabese  (trans (2)
travesaña/o = tabesur  (refuerzo, traviesa, viga)
travesar = ver atravesar
travesear = zobuker (retozar)
travesera/o = ver transversa/o
travesía = tabese-kamine  (calleja, sendero,vereda
travesti = liki-betire
travestida/o = liki-betirir
travestimiento = liki-betirun
travestir = liki-betirer
travesura = zobukun (picardía)
traviesa = tabese-carile  (travesaña/o, viga)
traviesa/o = zobuke (astuta/o, pícara/o, pilla/o, revoltosa/o, sagaz)
trayecto = tajete  (curso (3), distancia, itinerario, recorrido, ruta)
trayectoria = tajete-line  (órbita, rumbo)
traza = dezanun  (apariencia, marca, vestigio)
trazable = dezane-bile
trazada/o = dezanir  (perfilada/o, marcada/o, pintada/o)
trazador/a = dezanor
trazar = dezaner  (delinear, diseñar, esbozar, planear (1), proyectar)
trazas = ver residuo
trazo = dezane  (guión, línea, rasgo, raya, signo, tilde)
trazumar = ver rezumar
trébede = topode-pire
trebejar = ver juguetear, retozar
trebejo = ver juguete
trebentina = ver trementina
trébol = tifole
trece = tojumo
treceava/o = tojumi
trecena/o = ver decimatercera/o
trecésima/o = ver trigésima/o (2)
trechel = ver tremesina/o
trecho = ver tramo
tredécima/o = ver decimatercera/o
trefilable = ver dúctil
trefilación = filude-fazun
trefilador/a = filude-fazor
trefiladora = filude-faze
trefilar = filude-fazer
trefilería = filudefaze-fabike
tregua = sucane  (acuerdo, armisticio, espera, inducia, intervalo, pausa)
treguamiento = sucanun
treguar = sucaner
treinta = juto
treintañal = juto-jahe  (tricenal)
treintava/o = juti  (trigésima/o (1)
treintena  = juto-fore
treintena/o = ver trigésima/o (2)
tremebunda/o = temede  (tremenda/o)
tremedal = solume-poge  (pantano, trampal)
tremenda/o = temedir  (espantosa/o, pasmosa/o, temible, tremebunda/o)
trementina = terebite  (trebentina)
tremer = temeder
tremés = ver tremesina/o
tremesina/o = tomese-cucene  (trechel, tremés)
tremolar = ver ondear, ondular, vibrar
tremolina = ver pelea
tremor = ver temblor
tremosa/o = ver temblorosa/o
trémula/o = temuluse  (asustada/o, convulsa/o, estremecida/o, temblorosa/o)
trémulamente = temuluse-mode
tremulación = temulusun
tremular = temuluser
tremulosa/o = temulusur
tren = gere  (convoy, ferrocarril, tranvía)
tren (de aterrizaje aeronave) = ge-pose
tren (de acuatizaje  aeronave) = hide-pose
trencilla = ver fleco, galón
trencillar = ver galonear
trenza = simipe  (coleta, ristra)
trenzada/o = simipir
trenzado = simipun
trenzar = simiper  (entrelazar, entretejer, enristrar, tranzar (1)
trepa (1) = tasalakun
trepa (2) = sobisure
trepador = tasalake
trepador/a (1) = ver trepante (1)
trepador/a (2) = sobisuror
trepamiento = sobisurun
trepanación = kinunun
trepanar = kinuner  (agujerear, quiñar)
trépano = kinune
trepante (1) = tasalakor  (rampante, trepador/a (1)
trepar (1) (subir gateando) = tasalaker  (ascender, engarriar, escalar (1), gatear, rampar)
trepar (2) (guarnecer) = sobisurer  (orlar)
trepidación = tepidatun
trépida/o = tepidate
trepidante = tepidator
trepidar = tepidater  (vibrar)
tres = to  (tri)
tresañal = ver trienio
tresañeja/o = ver trienio
trescientas/os = to-zeta
tresdoblar = ver triplicar
tresdoblada/o = to-jibe
tresillo = to-coses  (trimembre)
tresna = ver rastro
trezna = ver rastro
treta = makinate  (ardid, artimaña, estratagema, trampa (2), truco)
tri- (prefijo) = ver tres
tría = ver entresacadura
triaca = terike
triada = ver trío (4)
triabuela = ver tatarabuela
triabuelo = ver tatarabuelo
triángula/o = to-gone  (trígono)
triangulación = to-gonun
triangulada/o = to-gonir
triangular (1) (hacer triágulos) = to-goner
triangular (2) (por su forma) = togone-fome
triangularmente = togone-mode
triar = ver entresacar
triatómica/o = to-tomike
tríbada = ver homosexual, lesbiana
tribadismo = ver homosexualidad, safismo
tribal = ver tribual
tribo- (prefijo) = ver rozamiento
triboelectricidad = kosure-deneke
tribología = kosure-tudun
tribómetro = kosure-mete
tribu = tibuse  (clan, etnia, familia, grupo, pueblo (3), raza)
tribual = tibuse-be  (tribal)
tribulación = tibulun  (angustia, desgracia, pena (2), sufrimiento, tristeza)
tribulada/o = tibulir  (acongojada/o, aflijida/o, atribulada/o, infeliz) 
tribular = tibuler  (atribular)
tríbulo = tibule  (pésame)
tribuna = tibune  (estrado, podio, plataforma, púlpito, tarima)
tribunal = tibunale  (audiencia, corte (3), juzgado)
tribuno = tibuno
tributable = tibute-bile
tributación = tibutun
tributante = tibutor
tributar = tibuter
tributaria/o = tibute-be
tributo = tibute  (canon, contribución, cuota, gravamen, impuesto, tasa)
tricenal = ver treintañal
tricentenar = tozeta-fore
tricentenaria/o = tozetafore-jahe
tricentésima/o (1) (fracción) = tozeti
tricentésima/o (2) (nº de orden) = tozeta-tase
tríceps = to-capite  (tricípite)
triciclo = to-rote
tricipital = tocapite-be
tricípite = ver tríceps
trico- (prefijo) = ver cabello
tricógena/o = kapile-genere
tricolor = to-kole
tricomicosis = kapile-mice
tricóptera/o = kapile-bolare
tricornio = to-kerase
tricosis = kapile-patun
tricot = tikote
tricotamiento = tikotun
tricotar = tikoter
tricotosa = tikote-makine
tridáctila/o = to-datile
tridente = to-dete
tridimensional = to-dimesone
triduana/o = to-heme
triedro = to-fazise
trienal = jedi-tojahe
trienio = to-jahe  (tresañal, tresañeja/o)
trifásica/o = to-fase
trífida/o = to-merose  (trilocular, trisulca/o)
trifloro = to-folore
trifocal = to-foke
triforme = to-fome
trifulca = ver pelea, tumulto
trifurcación = to-ramun
trifurcarse = to-ramer
trigal = komuge-fitun
trigésima/o (1) (fracción) = ver treintava/o
trigésima/o (2) (nº de orden) = juto-tase  (trecésima/o, treintena/o)
triglifo = to-rame
trigo (1) (planta) = komuge-fite  (trechel)
trigo (2) (grano) = komuge
trígono = ver triángulo
trigonometría = togone-metun
trigonométrica = togonemete-be
trigueña/o = komuge-kole
triguera/o = komuge-be
trilátera/o = to-late
trilingüe = to-jujane
trilítera/o = to-litere
trilito = to-lite
trilla = ver trillo
trillada/o = tibulumir
trilladera = ver trillo
trillador/a = tibulumor
trilladura = tibulumun
trillar = tibulumer
trilliza/o = to-loke  (tripleto)
trillo = tibulume  (trilla, trilladera)
trillón = tolona
trilocular = ver trífida/o
trilogía = to-bibile
trimensual = to-bizise-mese
trimembre = ver tresillo
trimestral = jedi-tomese
trimestre = to-mese
trimotor = to-mote
trimurti = ver trio (5)
trinado = garadun
trinar = garader  (gorjear)
trinca = ver trio (4)
trincar (1) (partir) = ver partir (1)
trincar (2) (atar) = ver atar
trincar (3) (robar) = ver robar
trincar (4) (embriagar) = ver embriagar
trincha = heside
trinchador/a = ver trinchante
trinchamiento = sarahun
trinchante = sarahor  (trinchador/a)
trinchar = saraher
trinchera = zanage  (defensa, foso, parapeto, resguardo, terraplén, zanja)
trinchero = sarahe
trineo = litene
trinidad = ver trio (5)
trina/o = ver trio (4)
trino = garade  (gorgorito, gorjeo)
trinomio = to-nomose
trinquete = jese-zake
trio (1) (contiene tres cosas) = ver terceta/o (1)
trio (2) (tres versos) = ver terceta/o (2)
trio (3) (tres voces) = ver terceta/o (3)
trio (4) (tres músicos) = ver terceta/o (4)
trío (5) (tres deidades) = tinite  (trimurti, trinidad)
trióxido = to-hime
tripa = ver abdomen, intestino
tripas = nebude-suge  (mondongo)
tripartición = to-dibidun
tripartir = to-dibider  (terciar (1)
tripartita/o = to-dibide
tripla/o = ver triple
triplano = to-palane
triple = to-heke  (tripla/o, tríplice)
triplete = to-fake
tripleto = ver trilliza/o
triplicación = to-hekun
triplicar = to-heker  (trasdoblar, tresdoblar)
tríplice = ver triple
triplicidad = toheke-dade
trípode = to-pode
tríptico = titike
triptongo = to-bokele-silabe
tripudiar = ver bailar
tripudio = ver baile
tripulación = nabe-laborun  (equipo, dotación)
tripulante = nabe-labore
tripular = nabe-laborer
triquiñuela = ver treta
triquitraque = ver petardo
trirectángulo = to-retegone
trirreme = to-remefilure
tris = ver instante, momento
trisca = tikare
triscador = tikare-jece
triscador/a = tikaror
triscamiento = tikarun
triscar = tikarer
trisecado = to-sekate
trisecar = to-sekater
trisección = to-sekatun
trisemanal (1) = to-bizise-loheme
trisemanal (2) = to-loheme
trisemanal (3) = jedi-toloheme
trisílaba/o = to-silabe  (trisilábica/o)
trisilábica/o = ver trisílaba
trisque = tikare-sege
triste = funete  (atribulada/o, desdichada/o, infeliz, lamentable)
tristemente = funete-mode (abatidamente (1), melancólicamente)
tristeza = funete-dade  (aflicción, congoja, desconsuelo, mesticia, pena (2)
trisulca/o = ver trífida/o
tritono = to-tone
triturable = titurare-bile
trituración = titurarun  (desintegración)
trituradora = titurare-makine
triturar = titurarer  (desmenuzar, majar, machacar, moler, pulverizar)
triunfador/a = ver triunfante
triunfal = tufuse-be  (victoriosa/o)
triunfalismo = ver fanfarronería
triunfalista = ver fanfarrón
triunfalmente = tufuse-mode
triunfamiento = tufusun
triunfante = tufusor  (triunfador/a)
triunfar = tufuser  (derrotar, ganar, vencer (1)
triunfo = tufuse  (éxito, fama, gloria, trofeo, victoria)
trivalencia = tobala-dade
trivalente = to-bala
trivial = tibale  (baladí (2), insustancial, nimia/o, pueril, tópica/o)
trivialidad = tibale-dade  (banalidad, futilidad, insignificancia)
trivialización = tibalun
trivializador/a = tibalor
trivializar = tibaler
trivialmente = tibale-mode  (inapreciablemente, superficialmente (2)
trivio = to-kamine
triza = ver añico, partícula
trizar = ver desmenuzar
trocable = badale-bile
trocada/o = badalir
trocador/a = badalor
trocamiento = badalun
trocar = badaler  (cambalachear, cambiar, invertir (1), trapichear)
trocear = kusoker  (desmembrar, despedazar, tronzar (2)
troceo = kusokun
trocha = kamine-tabese (atajo, sendero, vereda)
trocla = ver carrillo (1)
tróclea = ver carrillo (1)
troco = ver círculo
trócola = ver carrillo (1)
trofeo = tofeme  (botín (2), copa, corona, medalla, premio, triunfo)
trofia- (sufijo) = ver nutrición
trofo- (prefijo o sufijo) = ver nutriente
trofóloga/o = nutire-loge/a/o
trofología = nutire-logun
troglodita = togodite
troglodítica/o = togodite-be
troika = to-kabale-litene
troj/a/e = ver silo
trola = ver engaño, mentira
trole = barale-kotate
trolebús = ver electrobús
trolera/o = ver mentirosa/o
tromba = kolune-hide
trombo = kogule-he
trombón = tobone
trompa (1) (animal) = hutume
trompa (2) (música) = horune
trompeamiento = hudufun
trompar = ver trompear
trompazo = hutume-ze
trompear = hudufer  (trompar)
trompeta = horunefe  (clarín, corneta, cornetín)
trompicar = ver tropezar
trompicón = ver choque, golpe, tropezón
trompo = hudufe  (perinola, peón (3), peonza)
tronada = ver atronamiento
tronador/a = ver atronador/a
tronamenta = ver atronamiento
tronar = ver atronar
tronca = ver tocón
troncar = ver truncar
tronchamiento = defigun  (fractura)
tronchar = defiger  (partir (1), quebrantar (1), quebrar (1), truncar)
troncho = defige
tronchuda/o = defigur
tronca/o (truncada/o) = ver trunca/o
tronco (1) (vivo de árbol) = kukepe  (tallo)
tronco (2) (talado, sin ramas) = desi-pe
troncón = ver tocón
tronera (1) (para disparar) = parapete-rese
tronera (2) (ventanuco) = ver tragaluz
tronitosa/o = ver atronativa/o
trono = torone  (sitial, solio)
tronza = ver plisado
tronzador = sege-boheke
tronzar (1) (plisar)                                = ver plisar
tronzar (2) (trocear) = ver trocear
tronzar (3) (trozar) = ver trozar
tropa = bute  (ejército, falange, hueste, mesnada, milicia)
tropel = zalude  (cáfila, camarilla, caterva, cuadrilla, pandilla, turba (2)
tropelía = ver abuso
tropezadura = ver tropezón
tropezar = tebucer  (topar, trastabillar, trompicar)
tropezón = tebucun  (encontrón, traspié, trompicón, tropezadura)
tropical = topikose-be
trópico = topikose
tropiezo = tebuce
tropilla = ver reata
tropopausa = gegase-zone-bo
troposfera = gegase-zone-mo
troquel = punuze  (cuño, molde)
troquelada/o = punuzir
troquelado = punuzun
troqueladora = ver prensa
troquelar = punuzer
trotamundos = ver nómada, turista, viajera/o
trotar = toter
trote = tote
trotón/a = totur
trotonería = totun
troupe (voz francesa: trup) = ver elenco
trousseau (voz francesa: trusó) = ver ajuar
trova/o = torobe  (poesía, rima)
trovador = torobe-pojeseno  (bardo, juglar, rapsoda, trovero, trovista)
trovador/a  = ver trovante
trovadura = torobun
trovante = torobor  (trovador/a)
trovar = torober
trovero = ver trovador
trovista = ver trovador
trox = ver silo
troza = pe-kusoke
trozamiento = pe-kusokun
trozar = pe-kusoker  (tronzar (3)
trozo = kusoke  (fracción, fragmento, parte (1), pedazo, porción)
trucada/o = hitatir
trucado = hitatun
trucar = hitater
truco = hitate  (ardid, engaño, estratagema, trampa (2), treta)
truculencia = ver crueldad
truculenta/o = ver cruel
trueno = tonere  (detonación, estampido, estruendo, fragor, retumbo)
trueque = badale  (cambalache, cambio, canje, permuta, trapicheo)
trufa = ver mentira
trufar = ver mentir
truhán = ver bribón, canalla, indeseable, sinvergüenza
truhanear = ver bribar
trujal = tokulare
trunca/o = tuke  (tronca/o)
truncada/o = tukir
truncamiento = tukun
truncar = tuker  (amputar, cercenar, cortar, mutilar, troncar, tronchar)
tsumani = suname
tsunami = ver cataclismo
tú = tu
tubérculo = tubekule
tuberculosa/o (1) (tubérculo) = tubekule-be
tuberculosa/o (2) (enferma/o) = ver tísica/o
tuberculosis            = ver tisis
tubería = tube-suge  (cañería)
tubífera/o = tube-fore
tubito = ver canuto, túbulo
tubo = tube  (caño, cilindro, conducto)
tubular = tube-be
tubuliforme = tube-fome
túbulo = tubefe  (tubito)
tueca = ver tocón
tuerca = mutere
tuerta/o = soli-mobise
tuétano = ver médula
tufo = tifose  (fetidez, hedor, peste (3))
tufosa/o = tifosur
tugurio = tugure  (antro, cuartucho, cuchitril, habitáculo, tabuco, zahúrda)
tul = tule
tulio = pake-jojuco
tulipa = tulipe
tulipán = tulipane
tullida/o = lajizir  (baldada/o, impedida/o, mútila/o, mutilada/o, paralítica/o)
tullidura = lajize
tullimiento = lajizun  (invalidez, lisiadura)
tullir = lajizer  (lisiar, tollir)
tumba = tumube  (cripta, fosa, nicho, panteón, sarcófago, sepultura)
tumbada/o = batahir
tumbamiento = batahun
tumbar = bataher  (abatir (2), derribar, tirar (1), volcar)
tumbarse = ver acostarse
tumbo = batahe  (vuelco)
tumefacción = ver chichón, inflamación (2)
tumefacer = ver inflamarse (2)
tumefaciente = ver inflamante (2)
tumefacta/o = ver inflamada/o (2)
túmida/o = ver hinchada/o
tumor = tumore  (absceso, flemón, forúnculo, quiste)
tumoral = tumore-be
tumorar = tumorer
tumoración = tumorun
tumorcillo = ver lunar
tumorosa/o = tumorur
túmulo = tumule  (mausoleo, panteón)
tumulto = tumute  (confusión (1), desorden, escándalo, estrépito, trifulca)
tumultuamiento = tumutun
tumultuar = tumuter  (alborotar, conmocionar)
tumultuaria/o = ver tumultuosa/o
tumultuosa/o = tumutur  (tumultuaria/o, turbulenta/o)
tumultuosamente = tumute-mode
tuna/o = ver tunante
tunante = ver bribón/a, indeseable, pícara/o, sinvergüenza, tuna/o
tunantear = ver bribar, tunear
tunda (1) = todere
tunda (2) = tudere  (azotaina, paliza, somanta, vapuleo, zurra)
tundida/o (1) = ver recortada/o
tundida/o (2) = ver maltrecha/o
tundidura = toderun
tundir (1) (recortar, pelar) = toderer  (recortar, pelar)
tundir (2) (golpear, azotar) = tuderer  (apalear, maltratar)
tundra = tunude
tunear = ver tunantear
túnel = galere-subige  (galería, mina, pasaje (6), subterráneo)
tungsteno = pake-fojulo  (volframio)
túnica = tunike  (capa (2), clávide, hábito (2), manto)
tupé = ver copete, flequillo
tupición = ver compactación
tupida/o = ver compacta/o, espesa/o
tupir = ver compactar, taponar
tur (voz francesa: tour) = ver excursión
turba (1) (residuo vegetal) = torofe
turba (2) (pandilla, horda) = tubare  (banda (4), cáfila, caterva, horda, pandilla, tropel)
turbácea/o = torofe-be  (turbosa/o)
turbación = tubarun  (confusión (2), conmoción, desorientación, rubor)
turbada/o = tubarir  (azorada/o, desconcertada/o, turbada/o)
turbadamente = tubare-mode
turbador/a = tubaror  (turbante (2)
turbal = ver turbera
turbamiento = ver turbación
turbante (1) = tubate
turbante (2) = ver turbador/a
turbar = tubarer  (aturdir, conturbar, desconcertar, disturbar, perturbar)
turbativa/o = tubarur
turbera = torofe-solume
turbia/o = tubide  (borrosa/o, impura/o, opaca/o, sucia/o, túrbida/o)
turbiamente = tubide-mode
turbiamiento = tubidun  (enturbiamiento)
turbiar = tubider  (enturbiar)
túrbida/o = ver turbia/o
turbidez = ver turbiedad
turbiedad = tubide-dade  (turbidez, turbieza)
turbieza = ver turbiedad
turbina = tubine  (turbo)
turbión = ver borrasca
turbo- (prefijo) = ver turbina
turbobomba = tubine-sijere
turbocompresor = tubine-copese
turbogenerador = tubine-genere
turbohélice = tubine-helike
turbomotor = tubine-mote
turbopropulsión = tubine-popusun
turbopropulsor = tubine-popusor
turborreacción = tubine-ragerun
turborreactor = tubine-rageror
turbosa/o = ver turbácea/o
turboventilador = tubine-betilare
turbulencia = tubulete-dade
turbulenta/o = tubulete  (escandalosa/o, ruidosa/o, tumultuosa/o)
turbulentamente = tubulete-mode
turgencia = tugete-dade  (turgidez)
turgente = tugete  (abultada/o, abombada/o, carnosa/o, hinchada/o, túrgida/o)
túrgida/o = ver turgente
turgidez = ver turgencia
turificación = ver incensación
turificar = ver incensar
turismo = turime  (excursión, gira, periplo)
turista = turite  (excursionista, peregrino, trotamundos, viajera/o)
turística/o = turime-be
turnamiento = turunun
turnar = turuner  (alternar, cambiar, mudar, relevar, sustituir)
turno = turune  (alternativa, baza, ciclo, jugada, round, tanda, vez)
turrar = ver tostar
turrón = turone
turulata/o = ver estupefacta/o
turumbón = ver chichón
tu/s (abreviatª de tuya/s/o/s) = ver tuya/o, tuyas/os
tusígena/o = tuse-generor
tusiva/o = ver tosegosa/o
tuteado = tu-lale
tuteador/a = tu-lalor
tutear = tu-laler
tutela = tutele  (amparo, auxilio, defensa, protección, tutoría)
tutelador/a = tutelor  (tutor/a)
tutelaje = tutelun
tutelar (1) = tuteler
tutelar (2) = tutele-be
tuteo = tu-lalun
tutor/a = tutore/a/o  (consejera/o, cuidador/a, guía (4), supervisor/a)
tutoría = ver tutela
tuya/o, tuyas/os = ditu  (tus)