Sorege - Español

s = ver ese
sábado = heme-satune
sabana = sabane  (estepa, llanura, pampa, páramo, planicie, pradera)
sábana = sikife
sabandija = ver bicho
sabática/o = ver sabatina/o
sabatina/o = hemesatune-be  (sabática/o)
sabedor/a = saperor
sabelotodo = sapere-toti  (sabidilla/o, sabihonda/o)
saber = saperer  (conocer, entender)
sabia/o = sapere  (científica/o, culta/o, docta/o, erudita/o)
sabiamente = sapere-mode
sabida/o = saperir  (pública/o (2)
sabidilla/o = ver sabelotodo
sabiduría = saperun  (ciencia, doctitud, erudición, ilustración, sapiencia)
sabihonda/o = ver sabelotodo
sablazo = sabele-ze
sable = sabele  (catana, espada, yatagán)
sableamiento = sabelun
sablear = sabeler
sabor = sapore  (gusto (1), sapidez)
saboreador/a = saporor
saboreamiento = saporun
saborear = saporer  (catar, gustar (1), paladear)
sabotaje = sabotage  (daño, estrago, represalia, terrorismo)
saboteador/a = sabotagor
sabotear = sabotager
saboteo = sabotagun
sabrosa/o = saporur  (apetitosa/o, deliciosa/o, exquisita/o, rica/o (2), suculenta/o)
sabrosamente = sapore-mode
sabuesa/o = ver indagador/a
saburra = sabure  (sarro)
saburral = ver saburrosa/o
saburrosa/o = sabure-be  (saburral)
saca = ver sacamiento
saca/o = ver bolsa
sacabocados = kuce-bokade 
sacaclavos = ver desclavador
sacacorchos = kuce-fele  (abrebotellas, sacatapones)
sacador/a = kucor  (extractor/a)
sacamiento = kucun  (extracción, saca)
sacamuelas = ver odontóloga/o
sacapuntas = kuce-jane
sacar = kucer  (arrancar (1), extraer)
sacarífera/o = sakare-fore
sacarificación = sakare-fazun
sacarificar = sakare-fazer
sacarígena/o = sakare-gene
sacarimetría = sakare-metun
sacarímetro = sakare-mete
sacarina = sakare-faze
sacarina/o = sakare-mofe  (sacaroidea/o)
sacaroidea/o = ver sacarina/o
sacarosa = ver azúcar
sacatapas = kuce-tape  (abrebotellas)
sacatapones = ver sacacorchos
sacerdocio = sazedote-dige
sacerdotal = sazedote-be
sacerdote/sacerdotisa = sazedote/a/o  (religiosa/o (2)
sachadura = ver escardadura
sachar = sacaker  (escardar)
sachada/o = sacakir
sachador/a = sacakor
sachamiento = sacakun
sacho = sacake  (escardillo)
sacia/o = satare
saciable = satare-bile
saciada/o = satarir  (harta/o)
saciamiento = satarun
saciar = satarer  (atiborrar, atracar (3), empachar, empalagar, hartar, llenar)
saciedad = satare-dade
saco = sakuse  (bolsa/o, costal, talega/o)
sacra/o = ver sagrada/o
sacralización = saze-fazun
sacralizar = saze-fazer
sacramental = ver cementerio
sacramente = ver sagradamente
sacramento = saze-faze
sacrificial = sazemate-be
sacrificada/o = saze-matir  (mártir)
sacrificadero = sazemate-site
sacrificador/a = saze-mator
sacrificar = saze-mater  (inmolar, victimar)
sacrificarse = ver expiar, suicidarse
sacrificio (1) (de sangre) = saze-matun  (inmolación, martirio)
sacrificio (2) (de abnegación) = ver abnegación
sacrílega/o (1) (sujeto verbal) = saze-pofane
sacrílega/o (2) (pertenencia) = sazepofane-be
sacrílegamente = sazepofane-mode
sacrilegio = saze-pofanun  (blasfemia, irreverencia, profanación, violación)
sacrosanta/o = saze-sanate/a/o
sacudida = ver sacudión
sacudida/o = sukutir
sacudidor/a = sukutor
sacudidura = ver sacudimiento
sacudión = sukute  (convulsión, percusión, tirón)
sacudimiento = sukutun  (sacudidura)
sacudir = sukuter  (agitar, convulsionar, estremecer, golpear, percutir)
sádica/o = sadime-be
sadismo = sadime
saeta (1) (arma, flecha) = sagite  (dardo, flecha, proyectil)
saeta (2) (aguja indicadora) = ver aguja (2), manecilla
saetazo = sagite-ze  (flechazo)
saeteamiento = sagitun
saetear = sagiter  (asaetear, flechar)
saetera/o = sagite-be  (flechera/o)
saetilla = ver aguja (2)
safari = ver caza (1)
sáfica/o = safime-be  (lesbiana, lésbica/o)
safismo = safime  (tribadismo)
saga = sage  (abolengo)
sagacidad = sagaze-dade  (astucia, listeza)
sagaz = sagaze  (astuta/o, ladina/o, lista/o, perspicaz, solerte, taimada/o)
sagita = sagitate
sagital = sagite-fome  (sagitada/o)
sagitario = sagitare
sagrada/o = saze  (bendita/o, consagrada/o, divina/o, sacra/o)
sagradamente = saze-mode  (sacramente)
saharaui = ver sahariana/o
sahariana/o = sahare-be  (saharaui, sahárica/o)
sahárica/o = ver sahariana/o
sahumar = ver fumigar, perfumar
sain = sagine  (grasa, grosura)
sainamiento = saginun
sainar = saginer  (cebar)
sainete = ver comedia
sajar = ver puncionar
sake = sake
sal (1) (la usada en cocina) = sale
sal (2) (toda la química) = halose
sal gema = sale-ge
sala = ver habitación, local (2)
salabre = netote
salacot = salakote
salada/o = salir
saladura = salun
salami = salame
salar = saler
salarial = salare-be
salariar = ver asalariar
salario = salare  (haberes, honorarios, jornal, nómina, paga, sueldo)
salaz = ver lasciva/o
salazón = salazone  (cecina)
salazonera/o = salazone-be
salchicha = sacice
salchichería = sacice-de
salchichón = sacicone
salcochada/o = sale-kozir
salcochar = sale-kozer
salcocho = sale-koze
saldar (1) (rebajar el precio) = sader  (abaratar, rebajar (1)
saldar (2) (pagar una cuenta) = ver liquidar, pagar
saldista = sade
saldo = sadun  (liquidación, resto)
salero = sale-cube
salida = salide  (abertura, agujero, marcha, partida (2), paso (1), puerta)
salida/o = salidir  (caliente (2)
saliente = salidor  (borde, pestaña, reborde, relieve, remate (5), resalte)
salífera/o = halose-faze 
salificable = halosefaze-bile 
salificación = halose-fazun 
salificar = halose-fazer 
salimiento = salidun  (egresión)
salina (1) (se extrae de una mina) = salege-mine
salina (2) (se evapora el agua) = sale-mare
salina/o (1) (pertenencia) = sale-be
salina/o (2) (contiene sal) = sale-fore
salinidad = sale-dade
salir = salider  (alejarse, egresar, escapar, ir, marchar, partir (2), pasar (1)
salitrada/o = salenitir
salitral = salenite-site  (salitrera)
salitramiento = salenitun
salitrar = saleniter
salitre = salenite
salitrera = ver salitral
salitrera/o = salenite-be
salitrosa/o = salenitur
saliva = salibe
salivación = salibun
salivajo = ver escupitajo
salivar = saliber  (desalivar, ensalivar, insalivar)
salivazo = ver escupitajo
salmo = salamuse
salmodia = ver canturreo
salmodiar = ver canturrear
salmuera = salemure
salobral = ver salobreña/o
salobre = sale-sapore
salobreña/o = salesapore-ge  (salobral)
salobridad = salesapore-dade
salón = salone  (cámara (2)
salpicada/o = capotir  (moteada/o)
salpicadero = capote
salpicadura = capotun
salpicar = capoter  (chapotear, duchar, irrigar, mojar, regar, rociar)
salsa = salase  (aderezo, adobo, aliño (2), caldo, jugo)
salsera = salase-cube
saltador/a = saliror
saltar = salirer  (arrojarse, botar (1), brincar, rebotar, retozar, tirarse)
saltarín/a = salirur  (saltón/a)
salteador/a = forasitor  (bandida/o (2), ladrón/a)
salteamiento = forasitun  (agresión, asalto, atraco, salteo)
saltear = forasiter  (agredir, asaltar, atracar (1), despojar, forzar, robar)
salteo = ver salteamiento
saltimbanqui = ver volatinera/o
salto = salire  (brinco, cabriola, pirueta, rebote)
saltón/a = ver saltarín/a
salubre = saluse-bile  (saludable)
salubridad = saluse-dade
salud = saluse  (brío, energía, fortaleza, lozanía, robustez, vigor)
saludable = ver salubre, sana/o
saludablemente = saluse-mode
saludador/a = salutor
saludar = saluter  (despedir/se, presentar/se)
saludo = salute  (ceremonia, cortesía, inclinación, reverencia, salva, venia)
salutación = salutun
salva (disparos de fogueo) = ver saludo
salva/o = sabuse
salvabarros = ver guardabarros
salvable = sabuse-bile
salvación = ver redención, salvamento
salvada/o = sabusir
salvado (de cereal) = fufure
salvador/a = sabusor  (redentor/a, salvante)
salvaguarda (1) (documento) = ver salvoconducto
salvaguarda (2) (defensor/a) = samure/a/o  (defensor/a, escolta, guardaespaldas)
salvaguardar = samurer  (amparar, defender, proteger)
salvaguardia = samurun  (amparo, protección)
salvajada = ver gamberrada
salvaje (1) (de crueldad) = ver cruel, encarnizada/o, feroz, inhumana/o, violenta/o
salvaje (2) (primitiva/o) = dikare  (agreste, cerril, indómita/o, montés/a, primitiva/o, silvestre)
salvajez = ver salvajismo
salvajismo = dikare-dade  (salvajez)
salvamente = sabuse-mode
salvamento = sabusun  (salvación, salvamiento)
salvamiento = ver salvamento
salvante = ver salvador/a
salvar = sabuser  (asistir, auxiliar, liberar, redimir, rescatar, socorrer)
salvavidas = sabuse-bite  (flotador)
salvedad = ver excepción
salvo = ver excepto
salvoconducto = sabuse-pase  (pasaporte, pasavante, salvaguarda (1), volante (5)
samario = pake-bojuco
sanable = sane-bile
sana/o = sane  (fuerte, lozana/o, resistente, robusta/o, saludable, vigorosa/o)
sanador/a = sanor
sanadura = sanun
sanamente = sane-mode
sanar = saner  (convalecer, curar, recobrarse, reponerse, restablecerse)
sanativa/o = sanur
sanatorio = hopitale-kilime  (hospital)
sanción (1) (castigo) = katige  (castigo, correctivo, multa)
sanción (2) (aprobación) = ver autorización, permiso
sanción (3) (falta en el juego) = ver penalti
sancionamiento (1)  = katigun
sancionar (1) = katiger  (castigar)
sancionar (2) = ver aprobar, asentir, legalizar, ratificar
sandalia = ver calzado
sandez = ver necedad
sandia/o = ver necia/o
sandunga = ver jarana
sandunguera/o = ver jaranera/o
sandgüisch = ver bocadillo
saneación = sanedun
saneada/o = sanedir
saneador/a = sanedor
saneamiento = sanede
sanear = saneder  (arreglar, corregir, depurar, higienizar, limpiar, purificar)
sangrada/o (1) = hir
sangrada/o (2) = he-kucir
sangradera = he-belone
sangrado = hun
sangrador/a (1) = ver sangrante (1)
sangrador/a (2) = he-kucor  (sangrante (2)
sangradura = he-kuce
sangrante (1) = hor  (sangrador/a (1)
sangrante (2) = ver sangrador/a (2)
sangrar (1) (de una herida) = her
sangrar (2) (por extraerla) = he-kucer
sangraza = he-putide  (sanguaza)
sangre = he
sangrentar = ver ensangrentar
sangrentosa/o = he-makulur
sangría = he-kucun
sangrienta/o = he-makule  (cruenta/o, encarnizada/o)
sanguaza = ver sangraza
sanguífera/o = he-fore
sanguificación = he-fazun
sanguificar = he-fazer
sanguijuela = hirude
sanguinaria/o = ver cruel, feroz
sanguinariamente = ver ferozmente
sanguínea/o = he-be
sanguinolencia = he-dade
sanguinolenta/o = hur
sanguinosa/o = he-kucur
sanidad = sane-dade
sanitaria/o = sanedade-be
santa/o = sanate  (bendita/o, bienventurada/o, mística/o, pura/o, virtuosa/o)
santamente = sanate-mode
santiamén = ver instante, momento
santidad = sanate-dade  (buenaventura, misticismo, pureza, virtuosismo)
santificable = sanatefaze-bile
santificación = sanate-fazun
santificada/o = sanate-fazir
santificado = sanate-faze
santificador/a = sanate-fazor
santificar = sanate-fazer
santificativa/o = sanate-fazur
santiguadera = kuze-faze
santiguador/a = kuze-fazor
santiguamiento = kuze-fazun  (santiguo)
santiguar = kuze-fazer
santiguo = ver santiguamiento
santón/a = sanatone/a/o  (anacoreta, ermitaña/o)
santoral = sanate-sajale
santuario = sanate-site  (oratorio, templo)
saña = sanise  (encono, furia, hincha, inquina, rencor)
sañamiento = sanisun
sañar = saniser  (enconar, ensañar)
sañosa/o = sanisur  (furiosa/o, sañuda/o)
sañosamente = sanise-mode  (furiosamente, sañudamente)
sañuda/o = ver sañosa/o
sañudamente = ver sañosamente
sápida/o = sapide
sapidez = sapide-dade  (sabor)
sapiencia = ver sabiduría
sapiencial = sapere-be
saponácea/o = sapone-fazur
saponificable = saponefaze-bile
saponificación = sapone-fazun
saponificar = sapone-fazer
saponificio = sapone-faze
saque = kuce
saqueador/a = sacusor
saqueamiento = sacusun
saquear = sacuser  (asaltar, despojar, desvalijar, rapiñar)
saqueo = sacuse  (pillaje, rapiña)
sarao = ver baile (1), velada (4)
sarape = sarape
sarasa = ver marica
sarcasmo = sakame  (insolencia, ironía, sátira)
sarcástica/o = sakame-be  (burlón/a, irónica/o, mordaz, satírica/o, socarrón/a)
sarcásticamente = sakame-mode
sarcófago = sakofage  (ataúd, féretro, lucillo, sepulcro)
sarcoma = sakome
sardina = sadine
sargenta/o = segete/a/o
sarmiento = budefite-kuke  (rama)
sarna = ver picor, roña (1)
sarnosa/o = ver roñosa/o (1)
sarracena/o = sarazene  (agarena/o, árabe, muslímica/o, musulmán/a)
sarro = ver saburra, sedimento
sarta = ver retahila
sartén = satage
sartorial = satore-be
sastra/e = satore/a/o  (costurera/o, tarasi)
sastrería = satore-koje
satán = ver demonio
satanás = ver demonio
satánica/o = ver demoníaca/o, endemoniada/o
satanismo = ver demonolatría
satélite = satelite  (astro, planeta)
satelización = satelitun
satelizar = sateliter
satén = satine
satinación = satinun  (glaseamiento)
satinador/a = satinor
satinar = satiner  (glasear)
sátira = satire  (causticidad (2), cinismo, ironía, mordacidad, sarcasmo)
satírica/o = satire-be  (insolente, irónica/o, mordaz, sarcástica/o)
satíricamente = satire-mode
satirización = satirun
satirizador/a = satiror
satirizar = satirer
sátiro = satiro
satisdación = ver fianza
satisfacción = satifazun  (alegría, compensación, disculpa, placer (2), reparación)
satisfacer = satifazer  (amortizar, conformar, cumplir, conformar, resarcir)
satisfactoria/o = satifaze  (halagüeña/o)
satisfactoriamente = satifaze-mode
satisfecha/o = satifazir  (aplacada/o, complacida/o, feliz, oronda/o)
saturabilidad = sature-dade
saturable = sature-bile
saturación = saturun
saturada/o = saturir  (llena/o)
saturador = sature
saturador/a = saturor
saturar = saturer  (abarrotar (1), atiborrar, colmar, hartar, llenar, saciar)
saturnal = satune-be
Saturno = Satune
sauce = salize  (saz)
sauna = baneme-bapore
saurio = ver cocodrilo
savia = soke  (látex)
sáxea/o = ver rocosa/o
saxo = ver saxófono
saxofón = ver saxófono
saxofonista = sasofone-ne/a/o
saxófono = sasofone  (saxo, saxofón)
saxosa/o = ver rocosa/o
saya = ver enagua
sayo = sayone
saz = ver sauce
sazón = satone  (conveniencia, coyuntura, ocasión, oportunidad, madurez)
sazonada/o = satonir
sazonador/a = satonor
sazonamiento = satonun
sazonar = satoner  (aderezar (2), adobar (1), aprovechar, condimentar)
se = su
se alquila = desi-redite  (desalquilada/o, en alquiler, se renta)
sebácea/o = sebe-be
sebo = sebe  (crasitud, enjundia, gordo, grasa, tocino, unto)
sebosa/o = sebur  (grasa/o, grasosa/o)
seca/o = seke  (árida/o, deshidratada/o, esquelética/o, marchita/o, xero)
secable = seke-bile
secadal = ver secano
secadera/o = seke-site
secadía/o = ver sequerosa/o
secadiza/o = ver sequerosa/o
secado = ver secamiento
secador = seke-jece
secador/a = ver secante (1)
secadora = seke-makine
secamiento = sekun  (secado)
secano = seke-ge  (secadal)
secante (1) (de secar) = sekor  (secador/a)
secante (2) (de cortar) = sekate
secar = seker  (deshidratar, escurrir, evaporar, resecar (1), vaciar)
secaral = seke-muti  (secarral, sequedal, sequeral, sequero, sequío)
secarral = ver secaral
sección (1) (grupo, sector) = setone  (apartado, artículo (3), capítulo, división (1), sector, título)
sección (2) (corte, pedazo) = sekatun  (amputación, corte, incisión, tajo)
seccionador/a (1) = setonor
seccionador/a (2) = sekator
seccionamiento = setonun
seccionar (1) = setoner  (dividir (1)
seccionar (2) = sekater  (cortar (1), tajar)
secesión = sezese  (cisma, separación)
secesionismo = sezese-fun
secesionista = sezese-for
secrección = sezetun  (excreción)
secreta/o = seketur  (arcana/o, esotérica/o, incógnita/o, misteriosa/o, oculta/o)
secretador/a = sezetor  (excretor/a)
secretamente = sekete-mode
secretar = sezeter  (excretar, segregar (2)
secretaria/o = seketare/a/o
secretaría = seketare-fizine
secretariado = seketare-nun
secretarial = seketare-be
secretear = seketer
secreteo = seketun
secreto = sekete  (confidencia, enigma, interrogante, misterio, reserva, sigilo)
secretoria/o = sezete  (excretoria/o)
secta = sezate  (camarilla, confesión, confidencia, facción, grupo, pandilla)
sectaria/o = sezate-be  (adicta/o)
sector = setore  (división (1), fase, lote, parte (1), porción, sección (1), tramo)
sectorial = setore-be  (fragmentaria/o)
secuaz = sekaze  (esbirra/o, gregaria/o, partidaria/o, seguidor/a, sicaria/o)
secuela = sekele  (alcance, consecuencia, desenlace, efecto, resultado)
secuencia = sekere-tase
secuenciador/a = sekeretasor
secuencial = sekeretase-be
secuencialmente = sekeretase-mode
secuenciamiento = sekere-tasun
secuenciar = sekere-taser
secuestración = sekutarun
secuestrada/o = sekutarir  (rehén)
secuestrador/a = sekutaror
secuestrar = sekutarer  (decomisar, embargar, raptar, retener)
secuestro = sekutare  (embargamiento)
secular (1) (seglar) = sekule  (seglar)
secular (2) (cada siglo) = jedi-zetajahe
secular (3) (que dura 1 siglo) = durare-zetajahe
secular (4) (dura ya siglos) = durare-zetajahes
secularización = sekulun
secularizar = sekuler
secundar = ver colaborar
secundaria/o = gade-bo  (accesoria/o, circunstancial, complementaria/o, trivial)
secundariamente = gadebo-mode  (segundariamente)
secundina = botase-pele
secundinas = botase-peles
secundípara = botase-loke  (deutípara)
secuoya = sekoje  (sequoia)
secura = ver sequedad
sed = ver site
seda = serike
sedación = sedarun
sedal = lileke
sedancia = sedare
sedante = sedaror  (analgésica/o, calmante, droga, hipnótica/o, tranquilizante)
sedar = sedarer  (narcotizar, tranquilizar)
sedativa/o = sedarur  (lenitiva/o, paliativa/o)
sede = sede  (base, central, centro, domicilio)
sedentaria/o = sedetare  (estacionaria/o, estática/o, inactiva/o, inmóvil, quieta/o)
sedente = sedesor
sedería = serike-komeze
sedera/o = ver sérica/o (1)
sedición = ver motín, revolución (1), subversión
sediciosa/o = ver amotinada/o, golpista
sedienta/o = ver sitibunda/o
sedimentación = sedimetun
sedimentar = sedimeter
sedimentaria/o = sedimete-be
sedimento = sedimete  (asiento, cieno, depósito, lodo, poso, residuo, sarro)
sedimentosa/o = sedimetur
sedosa/o = serikur  (suave)
seducción = seduzun  (aliciente, fascinación, interés, persuasión, tentación)
seducir = seduzer  (arrobar, atraer, encantar, engañar, hechizar, subyugar (1)
seductiva/o = seduzur  (sugestiva/o)  
seductor/a = seduzor  (conquistador/a, sugestionador/a)
segable = segare-bile
segadera = ver hoz
segador/a = segaror
segadora = segare-makine
segar = segarer  (cercenar, cortar, dallar, decapitar, guadañar, talar, tronchar)
segazón = segarun  (cosecha)
seglar = ver laica/o, secular (1)
seglarizada/o = desi-sazefaze
segmentación = semetun
segmentada/o = semetir
segmentar = semeter
segmento = semete  (miembro, parte (1), porción, sección, sector, vestigio)
segregar (1) (discriminar) = ver discriminar
segregar (2) (secretar) = ver expeler, supurar, transpirar
segueta = segefe
segueteador/a = segefor
segueteadura = segefun
seguetear = segefer
seguida/o = sekerir  (consecutiva/o, continua/o, incesante, ininterrumpida/o)
seguidamente = sekere-mode  (directamente, rectamente, repetidamente)
seguidor/a = sekeror  (adepta/o, adicta/o, incondicional, prosélita/o, siguiente)
seguimiento = sekerun  (proseguimiento)
seguir = sekerer  (acompañar, escoltar, insistir, prorrogar, reanudar)
según = sedi
segunda = sekude
segunda/o = bo-tase  (deutero, deuto)
segundamiento = sekudun
segundar = sekuder
segundaria/o = ver secundaria/o
segundariamente = ver secundariamente
segundo (1) (tiempo) = sekuta
segundo (2) (de grado) = sekuba
segundogénita/o = naze-bo
segur = ver hacha, hoz
segura/o = sekure  (certera/o, estable, invulnerable, protegida/o, resguardada/o)
seguración = ver aseguramiento
seguramente = ver aseguradamente
segurador/a = ver avalador/a
segurar = ver asegurar
seguridad = sekure-dade  (bienestar, confianza, esperanza, fe)
seis = co  (hexa)
seisava/o = ci  (sesma/o, sexma/o, sexta/o (2)
seiscienta/os = co-zeta
seiscientava/o = co-zeti  (sexcentésima/o (2)
seisena/o = ver sexta/o (1)
seismo = ver sismo
selacio = selaze
selección = seletonun  (elección, examen, test)
seleccionable = seletone-bile
seleccionada/o = seletonir  (escogida/o)
seleccionador/a = seletonor  (dial, selector/a)
seleccionar = seletoner  (clasificar, distinguir, elegir, extraer, preferir, separar)
selecta/o = seletone  (excelente, perfecta/o, superior)
selectamente = seletone-mode
selectiva/o = seletonur
selectividad = seletone-dade
selector = ver seleccionador/a
selenio = pake-fojuto
sellada/o (1) = ver franqueada/o (2)
sellada/o (2) = pecatir
sellada/o (3) = ver estanca/o, hermética/o
sellada/o (4) = ver precintada/o
sellador/a (2) = pecator
selladura (2) = pecatun
sellar (1) (franquear correo) = ver franquear (2)
sellar (2) (con sello caucho) = pecater  (estampar, estampillar)
sellar (3) (hermetizar) = ver hermetizar
sellar (4) (poner precintos) = ver precintar
sello (1) (pegatina de correos) = sigile
sello (2) (estampilla caucho) = pecate  (estampilla)
sello (3) (sin escape o fisuras) = ver hermetizador/a
sello (4) (cierre) = ver precinto
sello (5) (anillo ancho) = ver anillo, sortija
sello (6) (oficial del estado) = ver timbre (1)
selva = silibe  (arboleda, bosque, fronda, espesura, jungla, manigua)
selvática/o = silibe-be  (silvana/o, silvática/o, silvestre)
semáforo = semafore
semana = lo-heme
semanal = jedi-loheme
semanalmente = loheme-mode
semanario = loheme-pubikun  (revista (1)
semantema = ver semántica
semántica = sematike  (semantema)
semantista = sematike-tude/a/o
semasiología = sematike-tudun
semasiológica/o = sematiketude-be
semblante = gesihe  (cara (1), efigie, facciones, faz, fisonomía, rasgos, rostro)
sembradera = tane-makine
sembrada/o = tanir  (diseminada/o, esparcida/o, plantada/o)
sembrado = ver huerta
sembrador/a = tanor
sembradura = tanun
sembrar = taner  (esparcir, plantar (1), sementar)
semejable = simile-bile
semejante = similor  (afín, análoga/o, calcada/o, idéntica/o, igual, similar)
semejanza = simile-dade  (afinidad, analogía, igualdad, similitud)
semejar/se = similer  (asemejar/se, parecer/se, resemblar)
semen = semene  (esperma)
semental = zome-papo  (garañon, padrote)
sementar = ver sembrar
sementera = ver siembra
sementina/o = tane-be
semestral = jedi-comese
semestre = co-mese
semi = semi
semiautomática/o = semi-zijirebise
semicírculo = semi-zikule
semicircunferencia = semi-perizikule
semicoma = semi-kome
semiconductor/a = semi-koduzor
semiconserva = semi-kosebe
semidifunta/o = ver moribunda/o
semidiós/a = semi-dibe  (campeón, héroe)
semiesfera = ver hemisferio
semifinal = semi-finale
semifinalista = semifinale-cuge
semilla = tane  (germen, pepita (2), simiente)
semillero = tane-site  (seminaria/o (3)
semimetálica/o = semi-metale
seminal = semene-be  (espermática, seminaria/o (2)
seminación = semenun  (inseminación)
seminar = semener  (inseminar)
seminaria/o (1) (de estudios) = seminare
seminaria/o (2) (de semen) = ver seminal
seminaria/o (3) (de vegetales) = ver semillero
seminarista = seminare-talibe/a/o
semiótica = ver sintomatología
semiótica/o = ver sintomatológica/o
semisótano = semi-subidifike
semita = semite
semítica/o = semite-be
semitono = semi-tone
semitransparente = ver translúcida/o
sémola = semole
sempiterna/o = ver eterna/o
senado (1) = senate  (representación (4) 
senado (2) = senate-sede
senador/a = senatore/a/o  (representante (4)
senaduría = senatore-dige
senatorial = senate-be
sencilla/o = jidade  (elemental, fácil, franca/o, llana/o, simple, sincera/o)
sencillamente = jidade-mode
sencillez = jidade-dade  (humildad, modestia, naturalidad)
senda = ver camino, sendero, vereda
sendas/os = sigule
senderar = ver senderear
senderear = semitarer  (senderar)
senderismo = semitarun
sendero = semitare  (camino, senda, travesía, trocha, vereda)
senectud = ver senilidad, vejez
senil = senile-be  (caduca/o, chocha/o, decrépita/o, longeva/o, vieja/o)
senilidad = senile-dade  (chochez, senectud)
senior = senire
seno = sinuse  (cavidad, hueco)
sensación = sesatone  (emoción, excitación, imagen, impresión (2), pasmo)
sensacional = sesatone-mogi
sensacionalismo = sesatone-fun
sensacionalista = sesatone-for
sensata/o = sesate  (cuerda/o, discreta/o, moderada/o, prudente, responsable (1)
sensatamente = sesate-mode  (conscientemente, lógicamente, razonablemente)
sensatez = sesate-dade  (formalidad, juicio (4), sesudez)
sensibilidad = sesibe-dade  (humanidad (1), lástima, sentimentalismo)
sensibilización = sesibun
sensibilizada/o = sesibir
sensibilizador/a = sesibor
sensibilizar = sesiber
sensible = sesibe  (delicada/o, emotiva/o, impresionable, sentimental, tierna/o)
sensiblemente = sesibe-mode  (espiritualmente, palpablemente)
sensiblera/o = sesibe-falase
sensiblería = sesibe-falasun
sensitiva/o = sesibur
sensor = sesibe-jece
sensoria/o = ver sensorial
sensorial = sesore-be  (sensoria/o)
sensual = sesule  (erógena/o, obscena/o, refinada/o, sibarita, voluptuosa/o)
sensualidad = sesule-dade
sensualismo = sesule-filun
sensualmente = sesule-mode
sentada/o = sedesir
sentamiento = sedesun
sentar/se = sedeser  (acomodarse, arrellanarse, repantigarse)
sentencia = seteze  (decisión, dictamen, fallo, proloquio, proverbio, veredicto)
sentenciamiento = setezun  (pronunciamiento (judicial), resolución (2), sanción (1)
sentenciar = setezer  (arbitrar, dictaminar, exculpar, juzgar, multar, penar (1)
sentenciosa/o = setezur
sentible = setire-bile  (sensible)
sentida/o = setirir
sentidamente = setire-mode
sentidera/o = setirur
sentido = setire  (acepción (1), discernimiento, juicio (1), sensatez, significado)
sentimental = ver romántica/o, sensible
sentimentalismo = ver sensibilidad
sentimentalmente = ver sensiblemente
sentimiento = setirun  (aflicción, compasión, dolor, emoción, lástima, piedad)
sentina = ver alcantarilla
sentir = setirer  (advertir (2), afectarse (2), conmoverse, notar, percibir)
seña = nutuse  (ademán, expresión, gesto, guiño, mímica, signo)
señal = seme  (cicatriz, indicio, huella, marca, muesca, rastro (1), vestigio)
señal electrónica = sema
señalada/o = semir
señalador/a = semor
señalamiento = semun  (indicación)
señalar = semer  (advertir (1), apuntar (2), designar, detectar, marcar, mostrar)
señalera/o = seme-pone
señalización = seme-ponun
señalizar = seme-poner
señas = ver domicilio
señor = senoro  (amo, caballero, dueño, jefe, patrón)
señora = senora  (ama, dama, dueña, jefa, maestresa, patrona)
señorear = senorer
señoreo = senorun
señorial = ver majestuosa/o
señoril = senore-be
señorío = ver dominio, hacienda (2), patrimonio
señorita = senorita  (damita, doncella, moza, muchacha)
señorito = senorito  (doncel)
señuelo = ver cebo
sépalo = sepale
separable = separe-bile
separación = separun  (bifurcación, disociación, disyunción, divergencia (2)
separada/o = separir  (apartada/o, desprendida/o, distante, lejana/o)
separadamente = separe-mode
separador/a = separor  (abductor/a, aislador/a, dispersador/a, distanciador/a)
separar = separer  (alejar, desligar, desunir, disociar, divorciar, dividir (2)
separatismo = separe-fun
separatista = separe-for
separativa/o = separur
sepelio = ver enterramiento, funeral
sepia = sepite
septena/o (1) = ver séptima (1)
septena/o (2) = ver séptima (2)
septenaria/o = gade-lo
septenio = lo-jahe
septentrión = ver norte
septentrional = ver norteña/o
septeto (1) (siete cosas) = lo-fore
septeto (2) (siete versos) = lofore-bese
septeto (3) (mús. siete voces) = lofore-boze
septeto (4) (mús. siete instrumentos) = lofore-musike
séptica/o = sepede
septicidad = sepede-dade
septiembre = mese-jo
séptima/o (1) (orden) = lo-tase  (septena/o (1), setena/o)
séptima/o (2) (decimal)  = li  (septena/o (2)
septingentésima/o = lozeta-tase
septisílaba/o = lo-silabe  (heptasílaba)
septivalente = lo-bala  (heptavalente)
septuagenaria/o = julojahe-naline
septuagésima/o (1) (orden) = julo-tase
septuagésima/o (2) (decimal) = ver setentava/o
séptupla/o = lo-heke
septuplicación = lo-hekun
septuplicar = lo-heker
sepulcral = sepuke-be  (fúnebre)
sepulcro = sepuke  (cripta, mausoleo, panteón, sarcófago, tumba)
sepulta/o = ver sepultada/o
sepultada/o = sepukir  (sepulta/o)
sepultador/a = sepukor  
sepultar = sepuker  (enterrar, inhumar)
sepultura = sepukun  (nicho, panteón, tumba)
sepulturera/o = sepuke-ne/a/o  (enterrador/a)
sepulturera/o = ver enterrador/a
sequedad = seke-dade  (aridez, desecación, deshidratación, secura, sed)
sequedal = ver secaral
sequeral = ver secaral
sequero = ver secaral
sequerosa/o = sekur  (secadía/o, secadiza/o, sequiza/o)
sequía = seke-mogi-time  (agostamiento, estiaje, resecamiento)
sequío = ver secaral
séquito = sekere  (acompañamiento, comitiva, corte, cortejo, escolta)
sequiza/o = ver sequerosa/o
sequoia = ver secuoya
ser (1) (toda cosa creada) = se (ente, entidad, sujeto)
ser (2) (verbo) = ser
sera = serohe  (espuerta)
serena/o = serene  (claro, despejado, estoica/o, flemática/o, firme, fría/o)
serenada/o = serenir  (apaciguada/o)
serenamiento = serenun  (placidez)
serenar = serener  (aplacar, aquietar, calmar, moderar, sosegar)
serenata = serenate
serenidad = serene-dade  (imperturbabilidad, paz, tranquilidad)
sereno (1) (noche húmeda) = noce-hige  (humedad)
sereno (2) (vigilante noche) = noce-bigile  (vigilante (1)
seria/o = seruse  (adusta/o, circunspecta/o, cumplidor/a, juiciosa/o, puntual)
seriación = serisun
serial = serise-be  (folletín)
seriamente = seruse-mode  (moderadamente)
seriar = seriser
seriativa/o = serisur
sérica/o (1) (de la seda) = serike-be  (sedera/o)
sérica/o (2) (de los sueros) = serume-be
sericicultura = serike-kutun
serie = serise  (fila, hilera, lista (1), orden (1), progresión, sucesión, tanda)
seriedad = seruse-dade  (formalidad, respetabilidad)
serigrafía = serike-garafun
sermón = semone  (arenga, discurso, perorata, prédica, regañina) 
sermonear = semoner  (arengar, predicar)
sermoneo = semonun
se renta = ver se alquila
serodiagnóstico = serume-ditame
seroja/o = ver chamarasca
seróloga/o = serume-loge/a/o
serología = serume-logun
serón = serone
seroreacción = serume-likifomun
serosa/o = ver suerosa/o
serosidad = serumele
seroterapia = ver sueroterapia
serpear = ver reptar
serpenteante = ver sinuosa/o
serpentear = ver arrastrar, culebrear, reptar
serpentin = tube-role
serpiente = ver culebra
serpollar = ver retoñar
serpollo = ver retoño (vegetal)
serrada/o = segir
serradiza/o = segur
serrador/a = segor
serradura = ver serrín
serrallo = ver harén
serramiento = segun
serrana/o = cebesuge-be
serranía = cebesuge-ge
serrar = seger  (aserrar)
serrijón (montes) = ver sierra (2)
serrín = sege-radere  (escobina, serradura)   
servible = sebire-bile
servicial = famulur  (atenta/o, considerada/o, cortés, educada/o, solícita/o)
servicio (1) = sebire  (asistencia, ayuda, provecho, rendimiento (3), utilidad)
servicio (2) = famulun  (criadas/os, séquito, servidumbre (2)
servidor/a (1) = sebiror
servidor/a (2) = famulor  (sirviente (2)
servidumbre (1) = ver utilidad
servidumbre (2) = ver famulato, servicio (2)
servil = ver famular
servilleta = done-fage
servilletero = donefage-fore
servimiento = sebirun
servir (1) (de utilidad) = sebirer  (asistir, ayudar, distribuir, ofrecer, trabajar, valer (1)
servir (2) (de criado) = famuler
servo = sebo
servocontrol = sebo-kotole
servoembrague = sebo-gareme
servofreno = sebo-cidone
servomecanismo = sebo-mekane
servomotor = sebo-mote
sésamo (1) (planta) = sesame-fite
sésamo (2) (fruto) = sesame
sesear = laleser
sesenta = juco
sesentava/o = juci  (sexagésima/o (2)
seseo = lalesun
seseosa/o = lalese
sesera = ver cabeza (1)
sesga/o (1) = kosode  (ángulo, bisel, inclinación)
sesga/o (2) = ver pacífica/o, quieta/o, sosegada/o
sesgada/o (1) = kosodir  (atravesada/o, diagonalo, inclinada/o, oblícua/o, transversal)
sesgada/o (2) = ver sosegada/o
sesgadamente (1) = kosode-mode  (sesgamente (1)
sesgadamente (2) = ver sesgamente (2)
sesgadura = kosodun
sesgamente (1) = ver sesgadamente (1)
sesgamente (2) = ver sesgadamente (2), sosegadamente
sesgar (1) (cortar al sesgo) = kosoder  (angular (1), biselar, inclinar, ladear (1), terciar (4)
sesgar (2) (sosegar) = ver sosegar
sesión = sesone  (asamblea, comité, conferencia, consulta, junta (1), reunión)
sesionamiento = sesonun
sesionar = sesoner
sesma/o = ver seisava/o
seso = ver cerebro
sesteadero = sisete-kacike  (sestero, sestil)
sestear = siseter
sesteo = sisetun
sestero = ver sesteadero
sestil = ver sesteadero
sesuda/o = ver sensata/o
sesudamente = ver sensatamente
sesudez = ver sensatez 
seta = ver hongo
setecientas/os = lozeta
setena/o = ver séptima/o (1)
setenta = julo
setentava/o = juli  (septuagésima/o (2)
seto = balume-begetale  (cercado, barrera (3)
seuda/o = sude  (pseuda/o)
seudónimo = sude-nomine  (alias, apodo, mote, sobrenombre)
severa/o = sebere  (austera/o, estricta/o, intolerante, intransigente, rígida/o,)
severamente = sebere-mode
severidad = sebere-dade  (exigencia, rigurosidad)
sevicia = ver crueldad, fiereza
sexagenaria/o = jucojahe-naline
sexagésima/o (1) (de orden) = juco-tase
sexagésima/o (2) (decimal) = ver sesentava/o
sexagesimal = siteme-juco
sexcentésima/o (1) (de orden) = cozeta-tase
sexcentésima/o (2) (decimal) = ver seiscientava/o
sexenal = jedi-cojahe
sexenio = co-jahe
sexma/o = ver seisava/o
sexo = sese
sexóloga/o = sese-loge/a/o
sexología = sese-logun
sex-shop = sese-de
sexta/o (1) (de orden) = co-tase  (seisena/o)
sexta/o (2) (decimal) = ver seisava/o
sexteto (1) (seis cosas) = co-fore
sexteto (2) (seis versos) = cofore-bese
sexteto (3) (mús. seis voces) = cofore-boze
sexteto (4) (6 instrumentos) = cofore-musike
séxtupla/o = co-heke
sextuplicacióin = co-hekun
sextuplicar = co-heker
sexual = sese-be  (erótica/o, lasciva/o, libidinosa/o, lúbrica/o, lujuriosa/o)
sexualidad = sese-dade
si (1) (conjunción) = sibi
sí (2) (afirmación) = si
sí (3) (pronombre) = sisu
sibarita = ver comodón/a, refinada/o
sicalipsis = ver pornografía
sicalíptica/o = ver pornográfica/o
sicaria/o = ver secuaz
sico = siko  (psico)
sicoanálisis = siko-nalisun  (psicoanálisis)
sicoanalista = siko-nalise/a/o  (psicoanalista)
sicoanalizar = siko-naliser  (psicoanalizar)
sicodélica/ = siko-ninomale
sicofármaco = siko-medikamete  (psicofármaco)
sicofísica = siko-físike  (psicofísica)
sicóloga/o = siko-loge/a/o  (psicóloga/o)
sicología = siko-logun  (psicología)
sicópata = siko-pate  (psicópata)
sicopatía = siko-patun  (psicopatía, psicosis, sicosis)
sicosis = ver sicopatía
sicosomática/o = siko-some  (psicosomática/o)
sicoterapeuta = siko-terape/a/o  (psicoterapeuta)
sicoterapia = siko-terapun  (psicoterapia)
sideral = ver astral, cósmica/o
sidérea/o = ver astral, cósmica/o
siderurgia = pakecojubo-tenikun
siderúrgica/o = pakecojubotenike-be
sido = sir
sidra = sicere
sidrera/o = sicere-be
sidrería = sicere-de
sidrificación = sicerun
sidrificar = sicerer
siega = segare-time
siembra = tane-time  (sementera)
siempre = sepi  (eternamente, perennemente, perpetuamente)
sien = komekame
sierpe = ver culebra
sierra (1) (herramienta) = sege
sierra (2) (montañas) = cebe-suge  (serrijón)
sierva/o = ver esclava/o, vasalla/o
sieso = komone
siesta = sisete  (descanso, reposo)
siete = lo  (hepta)
sietemesina/o = lomese-naze
sifilicomio = sifile-hopitale
sífilis = sifile
sifilítica/o (1) (pertenencia) = sifile-be
sifilítica/o (2) (enferma/o) = sifile-pate
sifilización = sifilun
sifilizar = sifiler
sifilógrafa/o = sifile-gafe/a/o
sifilografía = sifile-gafun
sifiloide = sifile-mofe  (sifiloidea/o)
sifiloidea/o = ver sifiloide
sifilóloga/o = sifile-loge/a/o
sifilología = sifile-logun
sifilopatía = sifile-patun
sifón = sife
sifonamiento = sifun
sifonar = sifer
sigilo = ver cautela, secreto
sigilar = ver franquear (2)
sigilosa/o = ver cautelosa/o, misteriosa/o
sigla = sigele  (abreviatura, cifra)
siglo = sekula  (centuria (2)
signar = sinumer  (firmar)
signataria/o = sinumur  (firmante
signatura = sinumun  (firma
significación = sinifikun  (importancia
significada/o = sinifikir
significado = sinifike  (acepción (1), alcance, fuerza, motivo, sentido, valor)
significador/a = ver significante
significante = sinifikor  (significador/a)
significar = sinifiker  (encarnar, personificar, representar, simbolizar)
significativa/o = sinifikur
significativamente = sinifike-mode
signo = sinume  (letra, marca, número, rasgo, símbolo, trazo)
siguiente = ver consecutiva/o, posterior, seguidor/a
sílaba = silabe
silabear = silaber  (silabar, silabizar)
silabeo = silabun
silábica/o = silabe-be
silabizar = ver silabear
sílabo = ver catálogo
silbante = hosuror
silbar = hosurer  (chiflar, pitar, pitear)
silbato = hosure  (chifla, chifladera, pito, silbo)
silbido = hosurun  (abucheo, chifladura, pitada, pitido)
silbo = ver silbato
silbosa/o = hosurur
silenciable = sileze-bile
silenciador = sileze-joge  (silencioso)
silenciamiento = silezun
silenciar = silezer  (acallar, callar)
silenciaria/o = sileze-cuge  (silenciera/o)
silenciera/o = ver silenciaria/o
silencio = sileze  (calma, mutismo, sosiega/o, tranquilidad)
silenciosa/o = silezur  (callada/o)
silenciosamente = sileze-mode  (mudamente)
silencioso = ver silenciador
silente = silezor
silepsis = ver embarazo (1)
silero = ver silo
silga = ver maroma
silgar = ver sirgar
sílice = silize
silicio = pake-fojumo
silicona = silikone
silicosis = silize-sise
silla (1) (asiento normal) = kuruse  (asiento (1)
silla (2) (de jinete) = kurusefe
sillaeléctrica = deneke-tanate
sillar = sejepe  (bloque, piedra)
sillarejo = sejepe-ce
sillera/o = kuruse-ne/a/o
sillería (1) (tienda) = kuruse-de
sillería (2) (conjunto de sillas) = kuruse-suge
sillería (3) (de arquitectura) = sejepe-suge
sillín = kurusele
sillón = kurusepe  (asiento (1), butaca, poltrona)
silo = sile  (granero, silero, troj, troja, troje, trox)
silogismo = silogize
silogística/o = silogize-be
silogizamiento = silogizun
silogizante = silogizor
silogizar = silogizer
silueta = silute  (borde, contorno, perfil)
silueteamiento = silutun
siluetear = siluter
silúrica/o = silure-be
silúrico = silure
silvana/o = ver selvática/o
silvática/o = ver selvática/o
silvestre = ni-gekutun  (agreste, campestre, rural, salvaje (2), selvática/o)
silvícola = sibile-cole
silvicultor/a = sibile-kute/a/o
silvicultura = sibile-kutun
sima = ver abismo, precipicio
simbionte = bite-soze
simbiosis = bite-sozun
simbiótica/o = bitesoze-be
simbólica/o = sibole-be  (alegórica/o, alusiva/o, representativa/o, teórica/o)
simbólicamente = sibole-mode  (figuradamente, honoríficamente, metafóricamente)
simbolismo = sibole-siteme  (simbología)
simbolizable = sibole-bile
simbolización = sibolun  (metáfora, personificación, representación (2)
simbolizar = siboler  (significar)
símbolo = sibole  (alegoría, efigie, emblema, imagen, inicial, letra, número
simbología = ver simbolismo
simetría = simete  (armonía, concordancia, equilibrio, proporción, ritmo)
simétrica/o = simete-be
simétricamente = simete-mode
simetrización = simetun
simetrizar = simeter
simia/o = simide  (chimpancé, gorila, mona/o, orangután/a, primate (2)  
símica/o = simide-be
simiesca/o = simide-simile
simiente = ver semilla
símil = simile  (afín, análoga/o, idéntica/o, igual, parecida/o, similar)
similar = ver símil
similitud = ver homogeneidad, semejanza
simpatía = sipatun  (afinidad, apego, atractivo, compenetración)
simpática/o = sipate  (cordial, donosa/o, encantador/a, graciosa/o, grata/o)
simpatizante = sipator  (partidaria/o)
simpatizar = sipater  (coexistir, congeniar, congraciar)
simple = dajide  (elemental, evidente, fácil, natural, sencilla/o)
simplemente = dajide-mode
simpleza = ver simplicidad
simplicidad = dajide-dade  (simpleza)
simplificable = dajide-bile
simplificación = dajidun  (resumen)
simplificador/a = dajidor
simplificar = dajider  (abreviar, compendiar, reducir, resumir)
simposio = sipose  (asamblea, junta (1), reunión, simposium)
simposium = ver simposio
simulación = simulatun  (hipocresía)
simulacro = simulate  (ensayo, maniobra, práctica, simulación)
simulada/o = simulatir  (fingida/o)
simuladamente = simulate-mode
simulador/a = simulator  (impostor/a)
simular = simulater  (aparentar, engañar, fingir, ocultar)
simultánea/o = simule  (coetánea/o, coexistente, coincidente, síncrona/o)
simultáneamente = simule-mode
simultaneamiento = simulun
simultanear = simuler  (sincronizar)
simultaneidad = simule-dade
simún = simune
sin = noni  (a (3), am (2), an (2), im (2), in (2)
sinagoga = sinagoge
sinalefa = sinalefe  (sinéresis)
sinalefamiento = sinalefun
sinalefar = sinalefer
sinapismo = ver bizma
sincera/o = sizere  (franca/o, honrada/o, noble (1), clara/o, sencilla/o)
sinceramente = sizere-mode  (espontáneamente, honestamente, verazmente)
sinceramiento = sizerun
sincerar = sizerer
sinceridad = sizere-dade (franqueza, naturalidad, veracidad)
síncopa = ver abreviatura, reducción
sincopar = ver abreviar
síncope = sikope  (desfallecimiento, desmayo, mareo, vahido, vértigo)
sincopizar = sikoper
sincopización = sikopun
síncrona/o = ver simultánea/o
sincronía = meti-time  (sincronismo) 
sincrónica/o = metitimur  (coetánea/o, contemporánea/o, simultánea/o)
sincrónicamente = metitime-mode
sincronismo = ver sincronía
sincronización = meti-timun
sincronizador/a = meti-timor
sincronizar = meti-timer  (simultanear)
sindesmia = liga-jehun
sindesmitis = liga-tisun
sindesmología = liga-tudun
sindesmotomía = liga-tomun
síndica/o = zigi-dike/a/o
sindicable = zigidike-bile
sindical = zigidike-be
sindicalismo = zigidike-fun
sindicalista = zigidike-for
sindicar = zigi-diker
sindicato = zigi-dikun  (asociación, federación, gremio, hermandad)
sindicatura = zigidike-cibun
síndrome = sidome
sinecura = sinekure  (mamandurria)
sine die = noni-heme
sine qua non = noni-nu-ni
sinéresis = ver sinalefa
sinergía = sinege  (sinergismo)     
sinergética/o = sinege-be  (sinérgica/o)
sinergéticamente = sinege-mode
sinérgica/o = ver sinergética/o
sinergismo = ver sinergía
sinfín = noni-finale  (interminable)
sinfonía = sifone
sinfónica/o = sifone-be
singular = sigulare  (extraña/o, original (2), peregrino, rara/o, única/o)
singularidad = sigulare-dade  (especialidad, excepcional, peculiaridad)
singularización = sigularun
singularizar = sigularer  (destacar, particularizar)
singularmente = sigulare-mode  (inconfundiblemente, individualmente)
siniestra/o (1) (izquierda/o) = ver izquierda/o
siniestra/o (2) (espantosa/o) = ver horrible
siniestra/o (3) (infame) = ver infame
siniestro = sinite  (accidente, calamidad, desastre, incendio, naufragio)
sinnúmero = noni-numere
sino (1) (hado. destino) = ver hado
sino (2) (conjunción) = sini
sinóloga/o = cinaloge/a/o
sinología = cinalogun
sinónima/o = sinonime  (consonante, equivalente, pareja/o, semejante)
sinonimia = sinonime-dade
sinonímica/o = sinonime-be
sinopsis = sinose  (síntesis)
sinoptica/o = sinose-be
sinovia = sinobe
sinovial = sinobe-be
sinovitis = sinobe-tisun
sinrazón = ver injusticia
sintáctica/o = sitase-be
sintaxis = sitase
síntesis = sitese  (compendio, extracto, recopilación, resumen, sinopsis)
sintética/o = sitese-be  (artificial, elaborada/o, extractada/o, resumida/o)
sintéticamente = sitese-mode
sintetizable = sitese-bile
sintetización = sitesun
sintetizador/a = sitesor
sintetizar = siteser  (abreviar)
sintoismo = sinto-fun
sintoista = sinto-for
síntoma = sitome  (barrunto, evidencia, indicio, manifestación, señal, signo)
sintomática/o = sitome-be
sintomatología = sitome-tudun  (semiótica)
sintomatológica/o = sitometude-be  (semiótica/o)
sintonía = sitone
sintónica/o = sitonur
sintonismo = sitone-dade
sintonización = sitonun  (ecualización)
sintonizador/a = sitonor  (ecualizador)
sintonizar = sitoner  (ecualizar)
sinuosidad = sinuse-dade
sinuosa/o = sinuse-tene  (ondulante, serpenteante, tortuosa/o, curva/o)
sinusal = sinuse-be
sinusectomía = sinuse-tomun
sinusitis = sinuse-tisun
sinusoidal = sinusefome-be
sinusoide = sinuse-fome
sinvergüenza = noni-berekude  (bribón/a, golfa/o, pícara/o, pilla/o, truhán)
sique = sike  (psique)               
siquiatra = sike-kurare/a/o  (psiquiatra)
siquiatría = sike-kurarun  (psiquiatría)
siquiátrica/o = sikekurare-be
síquica/o = sike-be  (psíquica/o)
siquiera = temi
sirena = sirene  (ninfa)
sirga = ver maroma
sirgamiento = maromun
sirgar = maromer  (atoar, silgar, toar)
sirimiri = ver llovizna
siroco = siroke
sirope = sirope
sirvienta/e = ver fámula/o
sirviente (2) = ver servidor/a (2)
sis = sise
sisa (1) (de hurtar) = ver galima
sisa (2) (de cortar tela) = sisuse
sisamiento = ver galimamiento
sisadura = sisusun
sisar (1) = ver galimar  (hurtar)
sisar (2) = sisuser  
sísmica/o = gemobun-be
sismo = ge-mobun  (maremoto, seismo, terremoto)
sismogenia = gemobun-generun
sismogénica/o = gemobun-generor
sismografía = gemobun-garafun
sismógrafo = gemobun-jece
sismograma = gemobun-garafe
sismóloga/o = gemobun-loge/a/o
sismología = gemobun-logun
sismómetro = gemobun-mete
sistema = siteme  (estilo (1), método, modo, procedimiento (1), técnica)
sistemática/o = sitemur  (constante, invariable, perenne, persistente, regular)
sistemáticamente = siteme-mode
sistematización = sitemun  (norma, precepto, régimen, táctica)
sistematizar = sitemer  (formar, practicar, procesar, regular (2)
sistémico = siteme-be
sístole = sitole
sistólica/o = sitole-be
sita/o = cijine  (situada/o)
site = sitise  (sed)
siteamiento = sitisun
siter (tener sed) = sitiser
sitiada/o = sitanir
sitiador/a = sitanor
sitial = ver trono
sitiamiento = sitanun
sitiar = sitaner  (asediar, bloquear, cercar (4), rodear (2)
sitibunda/o = sitisur  (sedienta/o)
sitio (1) (de sitiar) =sitane  (asedio, bloqueo, cerco (2)
sitio (2) (posición) = site  (comarca, lugar, paraje, posición, puesto, punto (1), zona)
situación = situn  (instalación, localización, paradero, posición)
situada/o = sitir  (sita/o)
situar = siter  (acomodar, colocar, disponer, poner, orientar, ubicar)
so = ver debajo
soasada/o = semi-rotire
sobaco = ver axila
sobada/o = manepir
sobadero = manepe
sobadura = manepun  (sobajadura, sobajeo, manoseo)
sobajadura = ver sobadura
sobajar = ver sobar
sobajear = ver sobar
sobajeo = ver sobadura
sobar = maneper  (acariciar, manosear, palpar, sobajar, sobajear, tocar (3)
soberana = ver reina
soberana/o = soberane  (emperador/triz, gobernante, monarca, reina, rey)
soberanamente = soberane-mode
soberaneamiento = soberanun
soberanear = soberaner
soberanía = soberane-dade  (independencia)
soberano = ver rey
soberbia = superebun  (elación, presunción (1)
soberbia/o = superebe  (altanera/o, altiva/o, arrogante, engreida/o, orgullosa/o)
soberbiamente = superebe-mode
soberbiar = supereber  (enorgullecer/se, ensoberbecer, envanecer/se, ergullir)
soberbiosa/o = superebur  (desdeñosa/o, despreciativa/o, presuntuosa/o)
sobornable = subone-bile
sobornación = subonun
sobornar = suboner  (cohechar, corromper)
soborno = subone  (cohecho)
sobra = puce  (abundancia, demasía, exceso, plétora, profusión)
sobrada/o = pucir  (bastante, suficiente, superflua/o)
sobradamente = puce-mode
sobramiento = pucun
sobrante = pucor  (excedente (1), rebosante, remanente)
sobrar = pucer  (abundar, exceder, rebasar, rebosar)
sobras = ver residuo
sobre (1) (encima de) = jepi
sobre (2) (para carta) = lifafe
sobre (3) (opinar de algo) = nikasite (acerca de, en cuanto a, referente a)
sobrealimentación = jepi-zibarun  (ceba)
sobrealimentar = jepi-zibarer  (cebar)
sobrealimento = jepi-zibare
sobrearar = ver binar
sobrecalentamiento = ver recalentamiento
sobrecalentar = ver recalentar
sobrecama = ver colcha
sobrecarga = jepi-karike  (lastre, peso (gravedad), sobrepeso (1)
sobrecargada/o = jepi-karikir  (abigarrada/o, recargada/o)
sobrecargamento = jepi-karikun
sobrecargar = jepi-kariker  (abigarrar, gravar, recargar)
sobrecejo = ver ceño
sobrecogedor/a = ver conmovedor/a
sobrecoger = ver conmover, impresionar
sobrecogimiento = ver conmovimiento
sobredosis = jepi-dose
sobreentender = jepi-panimer
sobreentendida/o = jepi-panime  (tácita/o)
sobrentendimiento = jepi-panimun
sobregiramiento = jepi-liberarun
sobregirar = jepi-liberarer
sobregiro = jepi-liberare
sobrehilamiento = jepi-filumun
sobrehilar = jepi-filumer
sobrehilo = jepi-filume
sobrehumana/o = ver superhumano
sobreimpresa/o = jepi-pecatate
sobreimpresión = jepi-pecatatun
sobreimprimir = jepi-pecatater
sobrellevar = ver padecer, soportar
sobremesa = jepi-tabole
sobrenadar = ver flotar, nadar
sobrenatural = ver supernatural
sobrenombrar = ver apodar
sobrenombre = ver apodo, mote, seudónimo
sobrepasada (2) = jepi-pasun
sobrepasar (1) (aventajar) = ver aventajar
sobrepasar (2) (excederse) = jepi-paser  (pasarse, excederse)
sobrepeso (1) (de carga) = ver sobrecarga
sobrepeso (2) (corporal) = ver obesidad
sobreponer = jepi-poner  (superponer)
sobreponerse = ver animarse, superarse
sobreposición = jepi-ponun  (superposición)
sobreprecio = jepi-sene
sobreproducción = ver superproducción
sobrepuesto = jepi-pone
sobrepujar = ver ventajar
sobresalida = pominerun
sobresaliente = pomineror  (aventajada/o, culminante, prominente, superior)
sobresalir = pominerer  (descollar, destacar, distinguir, imperar, resaltar)
sobresaltar = ver alarmar
sobresalto = ver alarma, susto
sobrescribir = jepi-garafer
sobrescrita/o = jepi-garafir
sobrescrito = jepi-garafe
sobrescritura = jepi-garafun
sobresdrújula/o = betone-fo
sobreseer = ver suspender
sobreseimiento = ver suspensión
sobrestante = ver capataz
sobresueldo = ver extra
sobretodo = ver capote, gabardina
sobrevalorar = ver supervalorar
sobrevenida = jepi-benire
sobrevenida/o = jepi-binirir
sobrevenimiento = jepi-benirun
sobrevenir = jepi-benirer  (acontecer, ocurrir)
sobrevivir = ver supervivir
sobrevoladura = jepi-bolarun
sobrevolar = jepi-bolarer  (trasvolar)
sobrevuelo = jepi-bolare
sobria/o = sobise  (abstemia/o, discreta/o, frugal, mesurada/o, moderada/o)
sobriamente = sobise-mode
sobriedad = sobise-dade  (austeridad, parquedad, templanza)
sobrina/o = nefe/a/o
socarrón/a = ver sarcástica/o
socavación = subi-kabun
socavar = subi-kaber
socavón = subi-kabe  (agujero, bache, cueva, hoyo)
socia/o = soze  (asociada/o, miembro, participante)
sociabilidad = sozale-dade
sociable = sozale  (abierta/o (2), accesible, comunicativa/o, efusiva/o, tratable)
social = soze-be
socialismo = sozale-fun
socialista = sozale-for
socialización = sozalun
socializada/o = sozalir
socializador/a = sozalor
socializar = sozaler
sociedad = soze-dade  (comunidad, consorcio, corporación, empresa (2), grupo)
sociedades = ver humanidad (2)
socióloga/o = sozale-loge/a/o
sociología = sozale-logun
socorredor/a = sukuror  (protegedor/a, remediador/a)
socorrer = sukurer  (aliviar, amparar, asistir, auxiliar (2), ayudar)
socorrismo = sukure-zucun
socorrista = sukure
socorro = sukurun
soda = hide-gase
sódica/o = pakemojumo-be
sodio = pake-mojumo
sodomía = sodomun
sodomita = sodome
sodomizar = sodomer
soez = ver vil
sofá = cofe  (diván, canapé (2)
sofá-cama = cofe-kame
sofisma = sofime
sofistería = ver sofisticación
sofisticación = sofimun  (sofistería)
sofisticada/o = sofimir  (afectada/o, fingida/o, rebuscada/o)
sofísticamente = sofime-mode
sofisticar = sofimer
sofística/o = sofimur
sofistiquez = sofime-dade
soflamar = ver tostar
sofocación = sufokun
sofocada/o = sufokir
sofocante = sufokor  (asfixiante, bochornosa/o (1), calurosa/o, tórrida/o)
sofocar = sufoker  (ahogar, asfixiar, extinguir)
sofoco = sufoke  (fatiga, rubor
sofocón = sufokur
sofreidura = semi-figerun
sofreir = semi-figerer
sofrito = semi-figere
software = jece-pogame
soga = soge  (cuerda)
sogún = sogune
soja (1) (planta) = soje-fite
soja (2) (fruto) = soje  (soya)
sojuzgamiento = ver cautiverio
sojuzgar = ver avasallar, dominar, someter (1)
sol = ver estrella
Sol = Sole
sola/o = soluse  (aislada/o, solitaria/o)
solacear = ver solazar
solacio = ver solaz
solada/o = solumir
solador/a = solumor
soladura = solumun
solamente = soli-mode  (exclusivamente, sólo)
solana = ver azotea, solarium, terraza (2)
solanar = ver solarium
solanera = ver solarium
solapa = semi-tape  (solapo)
solapada/o = semi-tapir  (astuta/o, artera/o, pérfida/o, taimada/o, traidor/a)
solapamiento = semi-tapun
solapar = semi-taper  (imbricar, traslapar)
solapo = ver solapa
solar (1) (del Sol) = sole-be
solar (2) (de poner suelas) = solarer
solar (3) (de pavimentar) = solumer
solar (4) (del linaje) = ver abolengo
solar (5) (terreno edificable) = demole  (finca, parcela, terreno)
solariega/o = ver gentilicia/o
solario = ver solarium
solarium = sole-site  (carasol, solana, solanar, solanera, solario, solejar)
solaz = solaze  (agrado, distracción, diversión, juego (1), pasatiempo)
solazadamente = solaze-mode  (entretenidamente)
solazamiento = solazun
solazar = solazer  (gozar, recrear, solacear)
solazosa/o = solazur
soldada/o (1) (militar) = sodate/a/o (guerrera/o, militar (1)
soldada/o (2) (de soldar) = solidarir
soldador = solidare
soldador/a = solidaror
soldadura = solidarun
soldar = solidarer  (fundir, juntar, ligar, pegar (1), unir)
soleada/o = solir
soleamiento = solun
solear = soler  (insolar, solejar)
solecismo = solokize
soledad = solise-dade  (aislamiento, retiro, solitud)
soledor/a = solitor
soledosa/o = ver solitaria/o
solejar = ver solarium
solemiento = solitun
solemne = ver enfática/o
solemne = soleme  (imponente, impresionante, mayestática/o, protocolaria/o)
solemnemente = soleme-mode  (ceremoniosamente, gravemente, majestuosamente)
solemnidad = soleme-dade  (acto, dignidad (1), etiqueta, fiesta, gala, rito)
solemnización = solemun  (celebración, énfasis, función)
solemnizador/a = solemor
solemnizar = solemer
soler = soliter  (acostumbrar, habituar)
solera = solere
solerte = ver sagaz
solevación = ver sublevamiento
solevantar = ver soliviar
solevar (1) (sublevar) = ver sublevar
solevar (2) (elevar una cosa) = ver soliviar
solícita/o = solizite  (amable, atenta/o, considerada/o, diligente, servicial)
solicitación = solizitun
solicitador/a = ver solicitante
solícitamente = solizite-mode  (maternalmente, paternalmente)
solicitante = solizitor  (candidata/o, postulante, solicitador/a)
solicitar = soliziter  (demandar, invocar, pedir, pretender, reclamar)
solicitud = solizitur  (apelación, encargo, ruego)
sólida/o = solide  (consistente, densa/o, estérea/o, fuerte, robusta/o)
sólidamente = solide-mode
solidar = solider  (compactar, consolidar, endurecer, espesar, macizar)
solidaria/o = solidare  (fraternal)
solidariamente = solidare-mode
solidaridad = solidare-dade  (adhesión, apoyo, ayuda, fraternidad)
solidarismo = solidare-fun
solidarista = solidare-for
solidarización = solidarun
solidarizar/se = solidarer  (hermanarse, participar)
solidez = solide-dade  (espesor, indisolubilidad)
solidificación = solide-faze
solidificamiento = solide-fazun
solidificar = solide-fazer
soliloquiamiento = soluse-lalun
soliloquiar = soluse-laler
soliloquio = soluse-lale (monólogo)
solio = ver trono
solípedo = soli-modatile
solista = soluse-tecene
sólita/o = solite
solitaria/o = solitare  (aislada/o, desierta/o, soledosa/o)
solitariamente = solitare-mode
solitud = ver soledad
soliviadura = bahi-subun
soliviantada/o = ver sublevada/o
soliviantar = ver sublevar
soliviar = bahi-suber  (solevantar, solevar (2)
solivio = bahi-sube
solivión = bahi-subur
sollozante = bagitor
sollozar = bagiter  (gemir, lagrimar)
sollozo = bagitun  (gemido, lamento, lloro, plañimiento)
sollozón/a = bagitur  (llorón/a)
sólo = soli (exclusivamente, solamente, únicamente)
solomillo = ver solomo
solomo = subi-lume  (solomillo)
solsticial = sotize-be
solsticio = sotize
soltada/o = solutir  (desencadenada/o, desenganchada/o)
soltadiza/o = solutur
soltador/a = solutor
soltar = soluter  (dejar, desasir, desatar, desprender,largar, libertar)
soltera/o = ver célibe
soltería = ver celibato
soltura = solutun  (agilidad, desenvoltura, experiencia, maña, presteza)
solubilidad = ver disolubilidad
soluble = dilure  (disoluble)
solución (1) (de disolver) = ver disolución
solución (2) (de solucionar) = solutonun  (arreglo, remedio, resolución (2)
solucionar = solutoner  (facilitar, remediar, resolver)
solutiva/o = solutonur
solutivo = solutone
solvencia = solobete
solventamiento = solobetun
solventar = solobeter  (solver)
solvente = solobetor
solver = ver solventar
somanta = ver azotaina, paliza, tunda (2)
sombra = cate  (lobreguez, negrura, oscuridad, tinieblas, umbra)
sombrar = ver sombrear
sombrática/o = cate-be  (sombrátil, umbrática/o)
sombrátil = ver sombrática/o
sombreada/o = catir
sombreador/a = cator
sombrear = cater  (asombrar (1), sombrar)
sombreo = catun
sombrero = catene  (bombín, chambergo, chistera, pamela, panamá)
sombrerohongo = ver bombín
sombría/o = catur  (sombrosa/o, umbrátil, penumbrosa/o)
sombrilla = ver quitasol
sombrosa/o = ver sombría/o
somera/o = ver superficial
someramente = ver superficialmente
someter (1) (sojuzgar) = sumiter  (dominar, esclavizar, sojuzgar, subordinar, subyugar (2)
someter/se (2) (rendirse) = fuconer  (claudicar, entregarse, humillarse, rendirse (1), sucumbir (1)
sometida/o (1) = sumitir
sometida/o (2) = fuconir
sometimiento (1) = sumitun
sometimiento (2) = fuconun
somier = somire
somnífera/o = ver soporífera/o
somnolencia = ver sopor, sueño (1)
son = sonuse
sonada/o = sonir
sonador/a = sonor  (sonante)
sonajero = ver cascabelera
sonámbula/o = domire-podeme
sonambulismo = domire-podemun
sonamiento = sonun
sonante = ver sonador/a
sonar = soner  (atronar, resonar, retumbar)
sonda (1) (medicina) = katete  (algalia, catéter, tienta (1)
sonda (2) (opinión) = tacene
sonda (3) (marinera) = tacene-mare
sonda (4) (espacial) = tacene-side
sonda (5) (geología) = tacene-ge
sonda (6) (meteorología) = tacene-metore
sondar (1) = kateter
sondar (2) = tacener  (averiguar, escrutar, indagar, preguntar, sondear, sonsacar)
sondar (3) = tacene-marer
sondar (4) = tacene-sider
sondar (5) = tacene-ger  (perforar)
sondar (6) = tacene-metorer
sondeamiento = ver sondeo (2)
sondear = ver averiguar, indagar, sondar (2)
sondeo (1) = katetun
sondeo (2) = tacenun  (sondeamiento)
sondeo (3) = tacene-marun
sondeo (4) = tacene-sidun
sondeo (5) = tacene-gun
sondeo (6) = tacene-metorun
soneto = sonete
sónica/o = sone-be
sonido = sone  (estruendo, resonancia, retumbo, ruido) 
sonio = sona
sonora/o = sone-faze  (armoniosa/o, resonante, retumbante, ruidosa/o)
sonoramente = sone-mode
sonoridad = sone-dade
sonorización = sone-fazun
sonorizador/a = sone-fazor
sonorizar = sone-fazer
sonreimiento = semi-ridun
sonreir = semi-rider
sonriente = semi-ridor
sonrisa = semi-ride
sonrojar/se = ver ruborizar/se, vergonzar
sonrojo = ver rubor
sonsacar = ver preguntar, sondar (2)
soñación = somusun  (ensoñación)
soñador/a = ver ilusa/o
soñar = somuser  (ensoñar, idear, ilusionar, imaginar, fantasear)
soñera = ver sueño
soñolencia = ver sueño
soñolienta/o = somusur  (aletargada/o, amodorrada/o)
sopa = supe  (caldo, consomé)
sopapo = ver bofetada
sopera = supe-cube
sopera/o = supe-be
sopesar = ver calcular
sopetón = ver imprevisto
soplada/o = dutir
sopladera/o = dutur
soplador/a = dutor
sopladura = dutun
soplamocos = ver bofetada
soplar = duter  (aventar, bufar, espirar, exhalar, expulsar, hinchar, inflar)
soplete = dute-pire
soplido = ver soplo
soplillo = betilare-pire
soplo = dute  (soplido)
soplón/a = ver acusador/a
sopor = sopore  (letargo, modorra, somnolencia, sueño (1)
soporífera/o = sopore-fore  (estupefaciente, hipnóptica/o, narcótica/o, somnífera/o)
soportable = supote-bile  (sufrible)
soportal = ver pórtico, zaguán
soportamiento = sopotun  (sufrimiento, tolerancia)
soportar = supoter  (aguantar, resistir, sobrellevar, sostener, sustentar)
soporte = supote  (base, cimiento, pata (2), pilar (3), poste, puntal, viga)
soprano = sopane
sorbedor/a = soberor
sorber = soberer  (absorber, chupar, libar, mamar)
sorbete = sabate  (limonada, refresco)
sorbible = sobere-bile
sorbición = soberun
sorbo = sobere
sorda/o = noni-gehe
sordedad = ver sordera
sordera = nonigehe-dade  (sordedad, sordez)
sordez = ver sordera
sórdida/o = sodide  (indecente, ruin, sucia/o, vil)
sórdidamente = sodide-mode
sordidez = sodide-dade
sordina = sodine
sordo (sonido confuso) = ni-fune-bokebe
sordomuda/o = noni-gehe-lale
sordomudez = nonigehelale-dade
sorna = ver ironía
soroche = soroce  (angustia, mareo, vértigo)
sorprendente = cijidor  (asombrosa/o, chocante, extraña/o, increible, infrecuente)
sorprendentemente = cijide-mode  (extraordinariamente, prodigiosamente)
sorprender = cijider  (admirar, asombrar (2), impresionar, maravillar, pasmar)
sorpresa = cijidun  (desilusión, estupefacción, maravilla, pasmo)
sorpresiva/o = cijidur
sorteable = copane-bile
sorteador/a = copanor
sorteamiento = copanun
sortear (1) (de rifar) = copaner
sortear (2) (eludir, esquivar) = ver eludir, esquivar (1), rehuir
sorteo = copane  (azar, lotería, rifa, tómbola)
sortera/o = copanur
sortija = jube  (anillo, alianza, sello)
sortílega/o = sudube-lege
sortilegio = sudube-legun  (agüero, conjuro, magia, maleficio, nigromancia)
sosa/o = ver insípida/o
sosegada/o = sosegir  (calmosa/o, juiciosa/o, pacífica/o, sesgada/o (2)
sosegadamente = sosege-mode  (reposadamente, sesgadamente (2), sesgamente (2)
sosegar = soseger  (apaciguar, serenar, temperar, tranquilizar)
sosia = sosise  (sosias)
sosias = ver sosia
sosiega/o = sosege  (calma, descanso, paz, placidez, quietud, reposo, silencio)
soslayar = ver esquivar (1), rehuir
sospecha = supete  (conjetura (2), entredicha/o, interdicta/o, suspicacia)
sospechable = supete-bile
sospechar = supeter  (desconfiar, conjeturar, presumir (2), suponer)
sospechosa/o = supetur  (dudosa/o, misteriosa/o, presunta/o, recelosa, rara/o)
sospechosamente = supete-mode  (presuntamente, presuntivamente)
sostén = sutine  (apoyo, base, estructura, pilar (3), refuerzo, soporte)
sostenedor/a = sutinor  
sostener = sutiner  (afirmar (1), aguantar, cimentar, mantener, sustentar)
sostenerse (en un líquido) = ver flotar
sostenida/o = sutinir
sostenimiento = sutinun
sota/o = ver debajo
sótano = subi-difike  (bodega (2), subterránea/o)
sotaventarse = subi-betiler
sotaventeamiento = subi-betilun
sotavento = subi-betile
soterramiento = subi-gun
soterrana/o = ver subterránea/o
soterránea/o = ver subterránea/o
soterraña/o = ver subterránea/o
soterrar = subi-ger  (enterrar)
soto = ver foresta
sotobosque = ver espesura
soya = ver soja
speaker = ver locutor/a
spray = ver nebulizador
sprint = ver aceleración
stand = ver exposición
standard = serise-tipe (tipo (1)
starter = ver comenzar
stik = ver bastón
stock = ver reserva (en almacén)
stop = ver pare
su/s (pronombre abreviado) = ver suyas/os
suasoria/o = ver persuasiva/o
suave = subabe  (blanda/o, delicada/o, fina/o, lisa/o, sedosa/o, tenue, tersa/o)
suavecer = ver suavizar
suavemente = subabe-mode
suavidad = subabe-dade
suavificar = ver suavizar
suavizable = subabe-bile 
suavización = subabun  
suavizador/a = ver suavizante
suavizante = subabor  (suavizador/a)
suavizar = subaber  (asedar, pulir, suavecer, suavificar)
sub = ver debajo
subalquilar = ver subarrendar
subalterna/o = subi-nidame  (auxiliar, ayudante, empleada/o, inferior)
subarrendador/a = subi-zujinor
subarrendamiento = subi-zujinun
subarrendar = subi-zujiner  (subalquilar)
subarrendataria/o = subi-zujinur
subarriendo = subi-zujine
subasta = subate  (licitación, puja)
subastación = subatun
subastada/o = subatir  (remate (2)
subastador/a = subator  (rematador/a (2)
subastar = subater  (adjudicar, liquidar, pujar (2), rematar (2), vender)
subatómica/o = subi-tomike
subclase = subi-kasifike
subconsciencia = subi-kozeze
subconsciente = subi-kozezor  (inconsciente, instintiva/o, involuntaria/o, maquinal)
subcutánea/o = subi-dere
subdelegable = subi-delegebile
subdelegación = subi-delegun
subdelegada/o (cargo)  = subi-delege/a/o
subdelegada/o (pp. del verbo) = subi-delegir
subdelegar = subi-deleger
subdesarrollo = subi-desirole  (atraso, incultura, pobreza)
subdirector/a = subi-direte/a/o
súbdita/o = subi-katose  (ciudadana/o)
súber = ver corcho
subespecie = subi-pezise
subfusil = subi-fusile
subgénero = subi-generise
subgobernador/a = subi-gubene/a/o
subida (cuesta arriba) = sube-nakane  (pendiente (2), rampa, repecho)
subida/o = subir
subidera/o = subur
subidor/a = ver subiente
subiente = subor  (subidor/a)
subimiento = subun
subinspector/a = subi-nazore/a/o
subintendente = subi-militarepobide/a/o
subir = suber  (elevar, escalar, montar (1), remontar
súbita/o = subite  (imprevista/o, inesperada/o, repentina/o, súpita/o)
súbitamente = subite-mode  (fulminantemente, instantáneamente)
subjefa/e = subi-cefe/a/o
subjetiva/o = ver íntima/o, personal
sub júdice = subi-judizun
subjuntivo = zige-hoke
sublevación = sulebare  (alzamiento (2), insurrección, motín, revolución (1)
sublevada/o = sulebarir  (golpista, soliviantada/o)
sublevamiento = sulebun  (solevación)
sublevar/se = sulebarer  (insubordinarse, rebelarse, solevar (1), soliviantar)
sublimable = sulime-bile
sublimación = sulimun
sublimada/o = sulimir
sublimar = sulimer  (destilar)
sublimatoria/o = sulime-be
sublime = sulime  (divina/o, eminente, excelsa/o, gloriosa/o)
sublimemente = sulime-mode  (celestialmente, grandiosamente, perfectamente)
sublimidad = sulime-dade
subliminal = subi-limene
submarina/o (1) (bajo el agua) = subi-mare
submarina/o (2) (pertenencia) = subimare-be
submarinismo (1) (deporte) = subimare-jokun  (buceo (1)
submarinismo (2) (oficio) = subimare-nun  (buceo (2)
submarinista (1) (deportista) = subimare-joke/a/o  (buceador/a (1)
submarinista (2) (trabajador) = subimare-ne/a/o  (buceador/a (2)
submarino = subimare-nabe
submúltipla/o = subi-heke
subnormal = subi-nomale
suboficial = subi-fizalemilitare/a/o
suborden = subi-tase
subordinación = subi-nidamun  (dependencia)
subordinada/o = ver inferior
subordinante = subi-nidamor
subordinar = subi-nidamer  (depender, relegar, someter (1), subalternar)
subordinarse = ver obedecer
subproducto = subi-poduze
subrayable = subirige-bile
subrayada/o = subi-rigir
subrayado = subi-rige
subrayadura = subi-rigun
subrayar = subi-riger  (destacar, rayar, remarcar, resaltar)
subrepción = sureperun
subrerpticia/o = surepere  (dismulada/o)
subrepticiamente = surepere-mode
subrogar = ver sustituir
subsanar = ver componer, corregir (1), remediar, reparar
subsecretaria/o = subi-seketare/a/o  (prosecretaria/o)
subsecuente = ver subsiguiente
subseguimiento = subi-sekerun
subseguir = subi-sekerer
subseyente = subi-sekere
subsidiamiento = susidun
subsidiar = susider
subsidiaria/o = susidur
subsidiariamente = suside-mode
subsidio = suside  (pensión (1), subvención)
subsiguiente = subi-sekeror  (subsecuente)
subsistir = ver continuar, existir, vivir
subsistencia = ver supervivencia
subsistir = ver supervivir
subsónica/o = subi-sonebe
subsuelo = subi-solume
subteniente = subi-tenete  (alférez)
subterfugio = ver disculpa, efugio
subterránea/o = subi-ge  (sótano, soterrana/o, soterránea/o, túnel)
subtipo = subi-tipose
subtitulación = subi-titulun
subtitular = subi-tituler
subtítulo = subi-titule
subtribu = subi-tibuse
subtropical = subi-topike
suburbana/o = subi-metopole
suburbio = subube  (arrabal, barriada, barrio, rabal)
subvención = subetone  (pensión (1), subsidio)
subvencionada/o = ver jubilada/o
subvencionamiento = subetonun
subvencionar = subetoner  (mecenar, retribuir)
subversa/o = subese
subversión = subesun  (rebelión, revolución (1), sedición)
subversiva/o = subesur  (insurrecta/o)
subversor/a = subesor  (conspirador/a)
subvertir = subeser  (revolver, trastornar)
subyugable = sujugare-bile
subyugación = sujugarun
subyugada/o (2) = ver esclava/o
subyugador/a = sujugaror
subyugar (1) (seducir) = sujugarer  (atraer, embelesar, fascinar, intrigar (2), seducir)
subyugar (2) (esclavizar) = ver esclavizar, someter (1)
succenturiada/o = ver suplemento
succino = ver cárube
succión = ver absorción, chupadura
succionar = ver absorber, bombear, chupar
sucedánea/o = suzedane
suceder (1) (acaecer, ocurrir) = suzeser  (acaecer, acontecer, devenir, evenir, ocurrir)
suceder (2) (relevar, sustituir) = suzeder  (reemplazar, relevar, sustituir)
sucedida/o (1) = suzesir
sucedida/o (2) = suzedir
sucedimiento = suzesun
sucedumbre = ver suciedad
sucesible = suzede-bile
sucesión = suzedun  (cadena, herencia, lista, orden, proceso (1), serie)
sucesiva/o = suzedur  (consecutiva/o, continua/o, gradual, progresiva/o)
sucesivamente = suzede-mode
suceso = suzese  (caso, evento, fraciana, hecho, incidente, lance, peripecia)
sucesor/a = suzedor  (descendiente, heredera/o)
sucesoria/o = suzede-be
sucia/o = laje  (inmunda/o, manchada/o, percisia/o, poluta/o, roñosa/o (2)
suciamente = laje-mode  (asquerosamente, cochambrosamente, turbiamente)
suciedad = laje-dade  (miseria, mugre, percocho, porquería, sucedumbre)
sucinta/o = ver breve, lacónica/o
suctor/a = ver chupador/a
suculenta/o = ver nutritiva/o, opípara/o, sabrosa/o, sustanciosa/o
sucumbir (1) (capitular) = ver rendirse (1), someter/se (2)
sucumbir (2) (morir) = ver morir, perecer
sucursal = ver anexa/o, delegación (3)
sudación = sudarun
sudáfrica = suda-afrika
sudafricana/o = sudaafrica-be
sudamérica = suda-amerika
sudamericana/o = sudaamerika-be
sudante = sudaror
sudar = sudarer  (exudar, rezumar, transpirar)
sudario = ver mortaja
sudatoria/o = ver sudorífica/o
Sudeste = Suda-hota
Sudoeste = Suda-baha
sudor = sudare
sudoral = sudare-be
sudorienta/o = ver sudorosa/o
sudorífera/o = ver sudorífica/o
sudorificación = sudare-fazun
sudorífica/o = sudare-fazur  (sudatoria/o, sudorífera/o)
sudorificar = sudare-fazer
sudorípara = sudare-faze
sudorosa/o = sudarur  (sudorienta/o, sudosa/o)
sudosa/o = ver sudorosa/o
Sudsudeste = Suda-sudahota
Sudsudoeste = Suda-sudabaha
suegra = mama-politike
suegro = papo-politike
suela = solare
suelamiento = solarum
sueldo = ver paga, remuneración, salario
suelo = solume  (pavimento, piso (1), superficie, terreno)
suelta/o = solute  (aislada/o, disgregada/o, dispersa/o, floja/o, libre)
sueltamente = solute-mode
sueño (1) (de dormir) = domire  (letargo, modorra, somnolencia, soñera, soñolencia, sopor)
sueño (2) (de soñar) = somuse  (ensueño, fantasía, ficción, pesadilla)
sueración = serumun
suerada/o = serumir
suerador/a = serumor
suerar = serumer
suero = serume
suerosa/o = serumur  (sérica (2), serosa/o)
sueroterapia = serume-terapun  (seroterapia)
suerte = sudube  (azar, casualidad, fortuna, ventura)
suerte buena = bone-sudube  (chamba, chiripa)
suerte mala = male-sudube  (desgracia)
suficiencia = sufize-dade  (aptitud)
suficiente = sufize  (asaz, bastante, harta/o, precisa/o, sobrada/o)
suficientemente = sufize-mode
sufijación = zadi-fukun
sufijar = zadi-fuker
sufijo = zadi-fuke  (enclítica/o)
sufragar (1) (pagar, costear) = ver auxiliar (2), costear, gastar, pagar
sufragar (2) (emitir el voto) = ver votar
sufragio (2) = ver comicios, elección, votación, voto
sufrible = sufe-bile
sufrida/o = sufir
sufridera = sufe
sufridera/o = sufur
sufridor/a = sufor
sufrimiento = sufun  (aflicción, daño, dolor, martirio, suplicio, tribulación)
sufrir = sufer  (aguantar, angustiar, padecer, resistir, soportar, tolerar)
sugerencia = sugerere  (consejo, parecer (1)
sugeridor/a = sugereror
sugerimiento = sugererun
sugerir = sugererer  (indicar, insinuar, proponer, razonar, recomendar)
sugestibilidad = sugetone
sugestión = sugetonun
sugestionable = sugetone-bile  (persuadible)
sugestionador/a = sugetonor  (cautivante, convincente, encantador/a)
sugestionar = sugetoner  (dominar, fascinar, hechizar, hipnotizar, seducir)
sugestioterapia = sugetone-terapun
sugestiva/o = sugerur  (atractiva/o, llamativa/o)
suicida = meti-zide
suicidarse = meti-zider  (inmolarse, sacrificarse)
suicidio = meti-zidun
suizo = ver chuzo
suizón = ver chuzo
sujeción = jesun
sujeta/o (1) (persona) = cuge  (criatura (1), fulana/o, individua/o, persona, prójima/o)
sujeta/o (2) (retenida/o) = jese  (atada/o, comprometida/o, inmovilizada/o, trabada/o)
sujetador = jesor
sujetapapeles = jese-papire
sujetar = jeser  (aferrar, agarrar, asir, clavar, fijar, pegar, prender, retener)
suma = sume  (adición, aumento, incremento)
suma/o = ver mejor, suprema/o
sumador/a = sumor
sumando = sume-merose
sumar = sumer  (agregar, añadir, empalmar, totalizar)
sumaria/o = sumare  (expediente, extracto, índice, litigio, manual (2), resumen) 
sumarial = sumare-be
sumariamente = sumare-mode  (brevemente, sucintamente)
sumariamiento = sumarun
sumariar = sumarer
sumarísima/o = sumare-masime
sumativa/o = sumur  (aditicia/o, aditiva/o)
sumergible = sumege-bile
sumergir = sumeger  (chapuzar, hundir, inmergir, murgular, zambullir)
sumersión = sumegun  (inmersión)
sumible = ver hundible
sumida/o = ver hundida/o
sumidero = ver absorbedero, desagüe
suministrable = suminite-bile
suministración = suminitun
suministrador/a = suminitor
suministrar = suminiter  (abastecer, equipar, proporcionar, proveer)
suministro = suminite  (aprovisionamiento)
sumir = ver hundir
sumisa/o = sumise  (dócil, fiel, manejable, mansa/o, obediente, obsecuente)
sumisamente = sumise-mode
sumisión = sumisun  (obediencia, reverencia, sometimiento (2)
sumo (deporte japonés) = sumo
suncho = ver abrazadera
sunción = ver hundimiento
suntuaria/o = ver ostentosa/o
suntuosa/o = ver magnífica/o, ostentosa/o
suntuosamente = ver ostentosamente
suntuosidad = ver ostentosidad
supeditarse = ver pertenecer
supedáneo = supede
supeditación = supedun
supeditar = supeder  (postergar, someter, subordinar, sujetar)
super = supi  (archi)
superable = supere-bile
superación = superun  (adelanto, ventaja)
superar = superer  (exceder (1), mejorar, rebasar, sobreponerse (2)
superávit = supere
superchería = ver engaño
superdotada/o = ver genial
superficial (1) (pertenencia) = supefize-be
superficial (2) (banal, trivial) = supefizile  (banal, débil, frívola/o, insustancial, pueril, trivial)
superficialidad = supefizile-dade
superficialmente = supefizile-mode  (someramente, superfluamente)
superficie = supefize  (área (1), contorno, espacio, extensión, medida, término)
superflua/o = supefuse  (innecesaria/o, inútil, sobrante, superficial (2)
superfluamente = supefuse-mode
superfluidad = supefuse-dade
superhumana/o = supi-humane  (sobrehumana/o)
superior = superore  (aventajada/o, descollante, mayor, mejor, suprema/o)
superior/a = ver jefa/e, director/a, patrón/a, rector/a,
superioridad = superore-dade (excelencia, perfección, preeminencia, primacía)
superiormente = superore-mode  (preferentemente, sobresalientemente)
supermercado = supi-mekare
supernatural = supi-nature  (sobrenatural)
superponer = ver sobreponer (1)
superposición = ver sobreposición (1)
superproducción = supi-poduzun  (sobreproducción)
supersónica/o = supi-sonebe
supersonido = ver ultrasonido
superstición = supetitone  (fanatismo, fetichismo, idolatría, magia)
supersticiosa/o = supetitone-be
supersticiosamente = supetitone-mode
supérstite = ver superviviente
supervalorar = supi-balorer  (sobrevalorar)
supervisar = ver asesorar
supervisor/a = ver asesor/a, tutor/a
supervivencia = supi-bitun  (existencia, longevidad, vida, vitalidad)
superviviente = supi-bitor  (supérstite)
supervivir = supi-biter  (pervivir, sobrevivir, subsistir)
supina/o = supine
súpita/o = ver súbita/o
suplantable = supatare-bile
suplantación = supatarun
suplantador/a = supataror
suplantar = supatarer  (engañar, estafar, falsear, reemplazar, sustituir)
supleción = ver suplencia
suplementación = supemetun
suplementada/o = supemetir
suplementador/a = supemetor
suplemental = supemetur
suplementar = supemeter  (agregar, añadir, complementar)
suplementaria/o = supemete-be  (accesoria/o, adicional, adjunta/o)
suplemento = supemete  (aitamento, aneja/o, apéndice, extra, succenturiada/o)
suplencia = supelun  (supleción)
suplente = supelor  (auxiliar (1), interina/o, relevo, suplidor/a, sustituta/o)
supletiva/o = supelur
supletoria/o = supele
súplica = supikare  (plegaria, ruego)
suplicación = supikarun  (deprecación, imploración)
suplicante = supikaror  (postulante)
suplicar = supikarer  (exorar, impetrar, mendigar, pedir, rezar, solicitar)
suplicatoria/o = supikare-be
supliciamiento = supizun  (padecimiento, sufrimiento)
supliciar = supizer  (martirizar, torturar)
suplicio = supize  (daño, dolor, tormento, tortura)
suplida/o = supelir
suplidor/a = ver suplente
suplir = supeler  (reemplazar, relevar, sustituir)
suponedor/a = suponor
suponer = suponer  (creer (2) , deducir)
suposición = suponun  (conjetura (2), deducción (2), teoría)
supositiva/o = suponur
supósito = ver supuesto
supositorio = supositore
supra = ver arriba, encima
suprema/o = supeme  (dominante, mejor, suma/o, superior/a)
supremacía = supeme-dade  (hegemonía, poder (1), predominio, preponderancia)
supresa/o = supime
supresión = supimun  (eliminación, elisión)
supresor/a = supimor
suprimida/o = supimir  (abolida/o, borrada/o, cancelada/o, quitada/o)
suprimir = supimer  (anular (1), arrancar (1), elidir, eliminar (1), tachar (2)
supuesta/o = suponir  (aparente, figurada/o, fingida/o, imaginaria/o)
supuesto = supone  (creencia, hipótesis, presunción, supósito)
supuración = supurun
supurante = supuror
supurar = supurer  (segregar (2)
supurativa/o = supurur  (purulenta/o, supuratoria/o)
supuratoria/o = ver purulenta/o, supurativa/o
suputación = ver cálculo
suputar = ver calcular
sur = Suda  (antártica/o, mediodía (2), meridional)
sura = sura
surcador/a = sukaror
surcamiento = sukarun
surcar = sukarer  (arar, hender, labrar, rayar, roturar, rozar (2)
surco = sukare  (estría, excavación, ranura, rozazanja)
sureña/o = suda-be  (antártica/o, austral, meridional)
surf = surufe
surgidero = sugere
surgidor/a = sugeror  (fuente, manantial, surtidor/a (1)
surgimiento = sugerun 
surgir = sugerer  (aparecer, asomar, brotar, salir, surtir (1)
surtida/o (1) = sugerir  (manada/o, manifestada/o)
surtida/o (2) = ver abastecida, variada/o
surtido (2) = ver abastecimiento
surtidor/a (1) = ver surgidor/a
surtidor/a (2) = ver abastecedor/a
surtir (1) (brotar, surgir) = ver surgir
surtir (2) (abastecer) = ver abastecer
susceptible = ver desconfiada/o, minuciosa/o, suspicaz
susceptibilidad = ver desconfianza
suscitar = ver causar, infundir, provocar
suscribir/se = subi-garafer
suscripción = subi-garafun
suscriptor/a = subi-garafe
suscrita/o = subi-garafir
suso = ver arriba
suspender (1) (disciplinar) = supeser (catear, disciplinar (1), interrumpir, parar, sancionar (1)
suspender (2) (colgar) = supederer  (colgar, enganchar, mantener, pender)
suspensa/o = supese  (cateo, desaprobada/o)
suspensión (1) = supesun  (cancelación, destitución, sobreseimiento)
suspensión (2) = supederun  (amortiguación)
suspensiva/o = supesur
suspensoria/o = supedere  (amortiguador, ballesta)
suspicacia = nizisine-dade  (desconfianza, celo (2), sospecha)
suspicaz = ni-zisine  (escéptica/o, incrédula/o, maliciosa/o, susceptible)
suspiramiento = supirun
suspirar = supirer  (exhalar, expirar, respirar, soplar)
suspiro = supire
suspirosa/o = supirur
sustancia = sutaze  (alimento, esencia, extracto, materia)
sustanciación = sutazun
sustancial = sutaze-be  (importante, material)
sustancialidad = sutaze-dade  (esencialidad)
sustancialmente = ver sustanciosamente
sustanciar = sutazer  (encauzar, proveer, resumir)
sustanciosa/o = sutazur  (alimenticia/o, nutritiva/o, opípara/o, suculenta/o)
sustanciosamente = sutaze-mode  (esencialmente, sustancialmente)
sustantiva/o = sutatibe
sustantivación = sutatibun
sustantivamente = sutatibe-mode
sustantivar = sutatiber
sustantividad = sutatibe-dade
sustentación = ver sustentamiento
sustentáculo = sutetake  (apoyo, chasis, sostén)
sustentador/a = ver sustentante
sustentamiento = sutarun  (sustentación)
sustentante = sutaror  (sustentador/a)
sustentar = sutarer  (aguantar, apuntalar, contener (1), soportar, sostener)
sustento = sutare  (alimentación, apoyo, comida, manutención, victo)
sustitución = sutitutun
sustituible = sutitute-bile  (suplantable, suplible)
sustituidor/a = sutitutor  (reemplazador/a, sustituyente)
sustituir = sutituter  (desbancar, relevo, subrogar, suceder (2), suplir)
sustituta/o = sutitute  (suplente)
sustitutiva/o = sutitutur
sustituyente = ver sustituidor/a
susto = fazate  (alarma, emoción, miedo, sobresalto)
sustración = ver resta
sustraendo = sutahe-subi
sustrato = ver asiento (2), base
susurración = ver musitación
susurrar = ver cuchichear, musitar
susurro = musite 
sutil (1) (de ingenio) = sutile  (aguda/o, astuta/o, ingeniosa/o, perspicaz, sagaz)
sutil (2) (de delicada/o) = sutilise  (delicada/o, fina/o, leve, ligera/o, tenue, vaporosa/o)
sutileza (1) = sutile-dade  (ironía, ocurrencia, sutilidad)
sutileza (2) = sutilise-dade  (delicadeza, ligereza, tenuidad)
sutilidad = ver sutileza (1)
sutilizamiento (1) = sutilun
sutilizamiento (2) = sutilisun
sutilizar (1) = sutiler  (bromear, ironizar)
sutilizar (2) = sutiliser  (adelgazar, atenuar)
sutilmente = sutile-mode
sutoria/o = ver zapatera/o
sutura = suture  (cosido, costura, costurón, puntada, unión)
suturación = suturun
suturar = suturer  (coser)
suya/s, suyo/s (de él) = dilu  (su/s)
suya/s, suyo/s (de ella) = didu  (su/s)
suya/s, suyo/s (de ellos) = dilus  (su/s)
suya/s, suyo/s (de ellas) = didus  (su/s)