Sorege - Español

r = ver erre
rabadán = tanore-cefe/a/o
rabal = ver suburbio
rabanal = rafane-fitun
rabaniza = rafane-tane
rábano (1) (planta) = rafane-fite
rábano (2) (raiz comestible) = rafane
rabear = raber
rabeo = rabun  (coleadura)
rabera = ver trasera
rabia (1) (enfermedad) = ver hidrofobia
rabia (2) (furia)  = ver furia 
rabiar = ver enfurecer/se
rábica/o (1) = ver hidrofóbica/o
rabicorto = rabe-dude
rábida = ver rápita
rabieta = ver enojo
rabilargo = rabe-cade
rabión = ribe-rapide
rabiosa/o (1) = ver hidrófoba/o
rabiosa/o (2) = ver furiosa/o
rabo = rabe  (apéndice, cola, extremidad, pedúnculo)
rabón/a = noni-rabe
rabosear = ver manchar
rabotazo = ver coletazo
rabote = rabe-cise
rabotear = rabe-ciser
raboteo = rabe-cisun
rácana/o = ver tacaña/o
racanear = ver tacañear
racha = rahade  (ráfaga, torbellino, ventolera)
racheada/o = rahadir
rachear = rahader
racheo = rahadun
racial = raze-be  (étnica/o)
racimal = raceme-be
racimamiento = racemun
racimar = racemer  (arracimarse, enracimarse)
racimo = raceme
racimosa/o = racemur
raciocinación = ver razonamiento
raciocinar = ver logicar, razonar
raciocinio = ver razón
ración = ratine  (cuota, cupo, lote, parte (1), porción)
racionabilidad = razone-dade  (juicio (1), racionalidad)
racional (1) (de la razón) = razone-be  (humana/o, inteligente)
racional (2) (con la razón) = razone-faze  (coherente, correcta/o, lógica/o, sensata/o)
racionalidad = ver racionabilidad
racionalismo = razone-fun
racionalista = razone-for
racionalización = razone-fazun
racionalizar = razone-fazer
racionalmente = ver razonadamente
racionamiento = ratinun
racionar = ratiner  (distribuir, limitar, medir, tasar)
racismo = raze-fobun
racista = raze-fobe
racor = rakore
radar = radare
radía/o = ver errante
radiación = radun
radiactiva/o = rade-take
radiactividad = rade-takedade
radiada/o = radir
radiador = rade-cige  (estufa)
radial = raduse-be
radiante = rador  (brillante, fulgurante, luminosa/o, resplandeciente, rutilante)
radiar = rader  (difundir, dirradiar, emitir (1), proyectar (2), transmitir)
radiativa/o = radur
radicación = rizun
radical (1) (de la raíz) = rize-be  (básica/o (1), radicular, raigal)
radical (2) (extremista) = radike  (drástica/o, eficaz, enérgica/o, excesiva/o, tajante, violenta/o)
radicalismo = radike-fun
radicalización = radikun  (eficacia)
radicalizar = radiker
radicalmente = radike-mode
radicar = rizer  (acepar, arraigar, enraizar)
radicular = ver radical (1)
radio (1) (de radiar) = rade  (rayo (1)
radio (2) (geometría) = raduse
radio (3) (hueso del brazo) = radise
radio (4) (elemento químico) = pake-hojuho
radioastronomía = rade-siderelogun
radiobiología = rade-bitelogun
radiobrújula = rade-zisege
radiodifundir = rade-difuder
radiodifusión = rade-difudun
radiodifusor/a = rade-difudor
radioelectricidad = rade-deneke
radioemisora = rade-difude
radioemisor/a = rade-miteror
radiofaro = rade-fare
radiografía = rade-fotegarafun
radiograma = ver telegrama
radióloga/o = rade-loge/a/o
radiología = rade-logun
radiometría = rade-metun
radiómetro = rade-mete
radioscopia = rade-bisone
radiotecnia = rade-tenikun
radiotécnica/o = rade-tenike/a/o
radioterapeuta = rade-terape
radioterapia = rade-terapun
radiotransmisión = rade-tamisun
radiotransmisor = rade-tamisor
radioyente = rade-gehor
radón = pake-cojuho
raedera = radere-jece
raediza/o = raderur
raedor/a = raderor
raedura = radere  (acepilladura, cepilladura, viruta)
raer = raderer  (arañar, rascar, raspar, rozar (2)
ráfaga = rafale  (racha, viento)
rafe = ver alero
ragadía = ver grieta
ragu = ragute
rahez = ver barata/o
rahezar = ver abaratar
raible = radere-bile
raida/o = raderir  (ajada/o, deslucida/o, deteriorada/o, gastada/o, rozada/o)
raigal = ver radical (1)
raigambre = rize-suge  (arraigo, base, consistencia)
raigón = rize-dete  (raíz)
rail = ver carril (1), vía (2)
raimiento = raderun  (rasión)
raíz = rize  (cepa, origen, raigón, rizo-, rizoma, tubérculo)
rajá = rahe/a/o  (monarca, reina, rey, soberana/o)
raja = kirisake  (abertura, grieta, hendedura, ranura)
rajadiza/o = kirisakur
rajador/a = kirisakor
rajadura = kirisakun
rajar = kirisaker  (agrietar, cascar, hender, quebrar (1), resquebrajar)
rala/o = ni-kopate  (espaciada/o, esponjosa/o, tenue)
ralea = tacine  (calaña, casta, estofa,jaez, laya,pelaje)
raleamiento = ni-kopatun
ralear = ni-kopater  (enralecer)
ralentí = raletide
ralentización = raletidun
ralentizar = raletider
rallada/o = ralumir
rallador/a = ralumor
ralladura = ralumun
rallar = ralumer  (desmenuzar, limar, pulverizar, raspar, triturar)
rallo = ralume
rallye = dorome-regulare
rama = rame  (anexa/o, gajo, sarmiento, vástago)
ramadan = ramadane
ramaje = rame-suge  (boscaje, broza, enramada, espesura, follaje, fronda)
ramal (1) (desvío) = ramale  (bifurcación, desvío, tramo)
ramal (2) (cabestro) = ver cabestro (2)
ramalear = ver cabestrar
ramaleo = ver cabestramiento
rambla = ver barranco
ramera = ver prostituta
ramificación = ramun  (bifurcación, enrame)
ramificar/se = ramer  (bifurcar/se, divergir, dividir/se, enramar, separar/se)
ramillete = ver manojo
ramo = ver manojo
rampa = ramape  (cuesta, desnivel, escarpa, pendiente ,repecho, subida)
rampante = ver pendiente (2), trepante
rampar = ver trepar (1)
ramplón/a = ver chabacana/o
rana = rane
ranacuajo = rane-jarine  (renacuajo)
ranchera/o = ver hacendada/o
rancho (1) (hacienda) = ver hacienda (3)
rancho (2) (comida) = sokuje
rancia/o = razide  (añeja/o, mohosa/o, putrefacta/o)
ranciar = razider  (enranciar)
rancidez = ver ranciedad
ranciedad = razide-dade  (rancidez)
ranciosa/o = razidur
randa = ver encaje
ranfla = ver rampa
rango = ranage  (categoría, clase, condición, grado,importancia, jerarquía)
ranking = ver escalafón
ranura = renure  (canal, estría, fisura, grieta, hendedura, muesca, raja, surco)
rapacería = ver rapacidad
rapacidad = rapaze-dade  (codicia, rapacería)
rapador/a = rapor
rapadura = ver rapamiento
rapamiento = rapun  (rapadura)
rapapolvo = ver reprimenda
rapar = raper  (pelar, rasurar)
rapaz = rapaze  (ambiciosa/o, codiciosa/o, saqueador/a, violenta/o)
rape = rape
rapé = tabake-huce
rápida/o = rapide  (activa/o, diligente, dinámica/o, ligera/o,rauda/o, veloz)
rápidamente = rapid-mode  (prestamente, presurosamente, urgentemente)
rapidez = rapide-dade  (celeridad, prontitud, velocidad, viveza)
rapiña = rapine  (botín (2), despojo (1), latrocinio, pillaje, robo, saqueo)
rapiñador/a = rapinor
rapiñar = rapiner  (saquear)
rápita = rapite
raposa/o = ver zorra/o
raposear = ver zorrear
raposeo = ver zorreo
raposera = ver zorrera
raposería = ver zorrería
raposera/o = ver zorrera/o
raposina/o = ver zorruna/o
rapsoda = ver poeta, poetisa, trovador/a (1)
rapsodia = ver poema
raptamiento = ratarun
raptar = ratarer  (forzar, recluir, retener, secuestrar, violentar)
rapto = ratare  (estupro, secuestro)
raptor/a = rataror
raqueta = racete
raquis = rakise  (columna vertebral)
raquítica/o = rakise-pate  (anémica/o, canija/o, débil, enclenque, enteca/o)
raquitismo = rakise-patun
rara/o = rare  (curiosa/o, exótica/o, extraña/o, inaudita/o, original, singular)
raramente = rare-mode  (incongruentemente, infrecuentemente)
rarear = ver rarificar
rarefacción = ver rarificación
rarefacer = ver rarificar
rareo = ver rarificación
rareza = rare-dade  (anormalidad, extravagancia, raridad)
raridad = ver rareza
rarificación = rarun  (enrarecimiento,rareo, rarefacción)
rarificar = rarer  (enrarecer, rarear, rarefacer)
rarificativa/o = rarur
ras = ver nivel
rasa/o = rasuse  (clara/o, despejada/o, lisa/o, plana/o, tersa/o)
rasadura = rasusun  (enrase)
rasamente = rasuse-mode
rasante = rasusor
rasar = rasuser  (enrasar)
rascacielos = juke-zelume
rascada/o = jukir
rascadera = juke  (rascador)
rascador = ver rascadera
rascador/a = jukor
rascadura = ver rascamiento
rascamiento = jukun  (rascadura)
rascar/se = juker  (arañar, escarbar, fregar, frotar, lijar, raer, restregar, rozar)
rascón/a = jukur
rasera = palefe-kokine
rasero = rasuse-paluse
rasgada/o = resekarir
rasgador/a = resekaror
rasgadura = resekarun
rasgar = resekarer  (desgarrar, despedazar, destrozar)
rasgo = decire  (atributo, línea, perfil, raya, signo, trazo)
rasgón = resekare  (desgarro, desgarrón)
rasgos = ver cara (1), semblante
rasgueada/o = decirir
rasgueador/a = deciror
rasguear = decirer  (tocar (4)
rasgueo = decirun
rasguñar = ver arañar
rasguño = ver rasponazo
rasilla = cane-judoje
rasión = ver raimiento
raspa = rapone
raspada/o = raponir
raspador/a = raponor
raspadura = ver raedura
raspamiento = raponun
raspar = raponer  (arañar, frotar, limar, raer, rallar, restregar, rozar (2)
raspón = ver rasponazo
rasponazo = rapone-ze  (rasguño, raspón)
rasposa/o = raponur
rasqueta = mohase  (almohaza)
rasquetear = mohaser
rasqueteo = mohasun
rastel = ver barandilla
rastra = repere
rastrar = ver arrastrar
rastreada/o = kisekir
rastreador/a = kisekor  (batidor/a, guía)
rastrear = kiseker  (averiguar, batir (2), escudriñar, explorar, indagar)
rastreo = kisekun  (batida)
rastrera/o = ver canalla, despreciable, innoble, vil
rastrillo (1) (escoba de alambre) = kumade  (rastro (2)
rastrillo (2) (pieza de cerradura) = kumade-cabe
rastrillo (3) (reja de portón) = kumade-catele
rastrillo (4) (baratillo) = ver baratillo
rastrillador/a = kumador
rastrillar = kumader
rastrilleo = kumadun
rastro (1) (pista, huella) = kiseke  (estela, indicio, pisada, pista, huella, señal, vestigio, tresna)
rastro (2) (rastrillo) = ver rastrillo (1)
rastro (3) (azadón dentado) = zapere-dete
rastrojal = ver rastrojera
rastrojar = comerer  (rastrojear)
rastrojear = ver rastrojar
rastrojeo = comerun
rastrojera = comere-suge  (rastrojal)
rastrojo = comere
rasuración = ver rasuramiento
rasuradora = rasure-jece
rasuramiento = rasurun  (rasuración)
rasurar = rasurer  (afeitar, rapar)
rata (1) (proporción) = ver proporción
rata (2) (animal) = rate/a/o
rata (3) (ladronzuela/o) = ver ratera/o
ratafia = ratafe
ratear (1) = ver proporcionar
ratear (3) = zoker  (caquear, hurtar, robar)
rateo (1) = ver proporcionamiento
ratera/o = zoke/a/o  (caca/o, carterista, descuidera/o, ladrón/a, rata (3)
ratería = zokun  (hurto, robo)   
raticida = rate-zide
ratificable = ratifike-bile  (aprobable, convalidable, sancionable)
ratificación = ratifikun  (confirmación, reafirmación)
ratificar = ratifiker  (asentir, cerciorarse, certificar, corroborar, refirmar,)
ratificatorio = ratifike
rato = ver tiempo (2)
ratón/a = ratone/a/o  (mur)
ratonera = ratone-tarape
ratonera/o = ratone-be  (ratonesca/o, ratonil)
ratonesca/o = ver ratonera/o
ratonil = ver ratonera/o
rauca/o = ver ronca/o
rauda/o = ver ágil, ligera/o, rápida/o, vertiginosa/o, veloz
raudamente = ver rápidamente
raudal = ver abundancia, plétora
raya = rige  (estría, línea, lista (2), guión, rasgo, surco, tilde, trazo)
rayada/o = rigir
rayado = rigun
rayador/a = rigor
rayana/o = ver fronteriza/o, lindante, tangente (2)
rayar = riger  (delinear, marcar, señalar, subrayar, surcar, tachar (2)
rayo (1) (de radiar) = ver radio (1)
rayo (2) (meteo, centella) = fulume  (centella, chispa, destello, fulgor, meteoro, relámpago)
rayosa/o = rigur
raza (1) (de las personas) = raze  (casta, etnia, género, linaje, progenie, tribu)
raza (2) (de los animales) = nale
raza (3) (de los vegetales) = suzoke
razia = ver incursión
razón (1) (entendimiento) = razone  (entendimiento (1), inteligencia, juicio, raciocinio)
razón (2) (causa, motivo) = ver causa, motivo
razonable = razone-bile (benévola/o, equitativa/o, justa/o, legal, sensata/o)
razonablemente = ver razonadamente
razonada/o = razonir  (amistosa/o, comprensiva/o, lógica/o)
razonadamente = razone-mode  (racionalmente, razonablemente)
razonador/a = razonor  (coherente, tolerante)
razonamiento = razonun  (deducción, lógica, pensamiento, raciocinación)
razonar = razoner  (analizar, argüir, discurrir, enjuiciar, pensar, reflexionar)
rea/o = cisuse  (acusada/o, inculpada/o, condenada/o, convicta/o, culpable)
reabrimiento = re-resun
reabrir = re-reser
reabsorbedor = re-sice
reabsorbedor/a = re-sicor
reabsorber = re-sicer  (resorber)
reabsorción = re-sicun  (resorción)
reacción = ragerun  (antagonismo, intransigencia, oposición, rebeldía, rechazo)
reaccionar = ragerer  (oponerse, rebelarse, rechazar)
reacia/o = ragere  (adversa/o, opuesta/o, rebelde, reluctante, remisa/o)
reaciamente = ragere-mode  (indócilmente)
reacondicionar = ver naturalizar
reactancia = re-take
reactante = re-takor
reactiva/o = re-takur
reactivación = re-takun
reactivar = re-taker
reactividad = retake-dade
reactor (1) (motor a chorro) = popuse-core  (retropropulsor)
reactor (2) (motor aeronave) = ragere-mote
reactor (3) (nuclear) = ragere-nuke
readaptar = re-sisijer
readaptación = re-sisijun
readaptividad = re-sisije
readmisión = re-zulasun
readmitido = re-zulase
readmitir = re-zulaser
reafirmar = ver asentir, ratificar
reagravación = re-baridun
reagravar = re-barider
reagravatoria/o = re-baride
reagrupación = re-gupun
reagrupar = re-guper  (redistribuir)
reaguda/o = muti-pikuse
real (1) (auténtica/o) = cecide  (auténtica/o, cierta/o, innegable, positiva/o, verdadera/o)
real (2) (regia/o) = rege-be  (dinástica/o, imperial, palaciega/o, principesca/o, regia/o)
realce = ver recamo
realejo = ver campamento (2)
realeza = rege-dade  (dinastía, monarquía)
realidad = cecide-dade  (autenticidad, certidumbre, confirmación, verdad)
realismo (1) = cecide-fun
realismo (2) = ver monarquismo
realista (1) = cecide-for
realista (2) = ver monárquica/o (2)
realizable = ralize-bile  (asequible, exequible, factible, posible)
realización = ralizun  (cumplimiento, operación (1)
realizador = ralize
realizador/a = ralizor
realizar = ralizer  (confeccionar, construir, crear, ejecutar, elaborar, formar)
realmente = cecide-mode
realquilada/o = re-zujinir
realquilado = re-zujine
realquilamiento = re-zujinun
realquilar = re-zujiner
realzar = ver recamar
reanexar = ver reincorporar
reanexo = re-gerege
reanimación = re-begetun
reanimador = re-begete
reanimador/a = re-begetor
reanimar = re-begeter  (animar, estimular, reconfortar, tonificar, vigorizar)
reanudación = ver restablecimiento
reanudar = ver proseguir, repetir, restablecer, seguir
reaparecer = re-cusaner  (regresar, retornar, volver)
reaparición = re-cusanun  
reapertura = re-rese
reapretado = re-serere
reapretamiento = re-sererun
reapretar = re-sererer
rearado = re-besane
rearadura = re-besanun
rearar = re-besaner
rearmamiento = re-bafun
rearmar = re-bafer
rearme = re-bafe
reaseguramiento = re-sekurun
reasegurar = re-sekurer
reaseguro = re-sekure
reasumir = re-cedaner
reasunción = re-cedanun
reasunta/o = re-cedane
reata = re-musube  (caballerías, mulas, recua, tropilla)
reatadura = re-musubun
reatar = re-musuber  (religar)
reavivación = re-bitetenun  (revitalización, revivificación)
reavivar = re-bitetener  (resucitar, revitalizar, revivificar)
rebaba = rebabe
rebaja = ver rebajamiento
rebajada = rebajir  (barata/o, disminuida/o, restada/o)
rebajamiento = rebajun  (abaratamiento, depreciación, rebaja, saldo (1)
rebajar = rebajer  (abaratar, acortar, descontar, desvalorizar, liquidar)
rebaje = rebaje  (escotadura, rebajo)
rebajo = ver rebaje
rebalsa = purude  (balsa (2)
rebalsadura = purudun  (rebalse)
rebalsar = puruder  (estancar)
rebalse = ver rebalsadura
rebanada = lomote  (corte, loncha, lonja (2), tajada, rodaja (1)
rebanadura = lomotun
rebanar = lomoter  (tajar)
rebañadera = rapinare
rebañadura = rapinarun
rebañar = rapinarer
rebañega/o = minare-be
rebaño = minare  (cabaña (2), grey, hato, manada, piara)
rebasar = ver adelantar, exceder (1), sobrar, superar
rebate = rebate
rebatible = rebate-bile  (inaceptable)
rebatimiento = rebatun
rebatir = rebater  (argüir, argumentar, impugnar, oponerse, refutar)
rebato = ribate
rebeca/o = ver venado
rebelada/o = rebelir  (indómita/o, reincidente)
rebelar/se = rebeler  (amotinar/se, desobedecer, plantarse, insurreccionarse)
rebelde = rebele  (individualista, reacia/o, sublevada/, terca/o, tozuda/o)
rebeldía = rebele-dade  (motín, reacción)
rebelión = rebelun  (alzamiento, revolución, sublevación, subversión)
rebencazo = ver latigazo
rebenque = ver látigo
rebisabuela/o = ver tatarabuela/o
rebisnieta/o = ver tataranieta/o
rebitar = ver remachar
rebite = ver remache
reblandecer = ver ablandar
reblar (1) (retroceder) = ver retroceder
reblar (2) (remachar) = ver roblonar
reblar (3) (enripiar) = ver escombrar
reble = ver escombro
rebobinada/o = re-bobinir
rebobinado = ver rebobinamiento
rebobinamiento = re-bobinun  (rebobinado)
rebobinar = re-bobiner
rebombar = ver retumbar
reborde = ver resalte, saliente
rebordear = ver resaltar
rebosada/o = jicir  (excesiva/o (1), repleta/o, sobrada/o)
rebosadero = jice
rebosadura = ver rebosamiento
rebosamiento = jicun  (rebosadura)
rebosante = jicor  (abundante, excedente, desbordante)
rebosar = jicer  (derramar/se, reverter, salir/se, sobrar, transverter, verter)
rebotada/o = re-bozanir  (rechazada/o)
rebotador/a = re-bozanor
rebotadura = re-bozanun
rebotar = re-bozaner  (brincar, repercutir, resurtir, retroceder, saltar)
rebotazo = rebozane-ze
rebote = re-bozane  (salto)
rebotica = ver trastienda
rebozamiento = katakun
rebozar = kataker
rebozo = katake  (capa (2), chal, mantilla)
rebrotadura = re-turinun
rebrotar = re-turiner  (resurgir)
rebrote = re-turine
rebujamiento = rebuhun
rebujar = rebuher  (arrebujar)
rebujo = rebuhe
rebullir = ver bulliciar
rebumbar = ver retumbar
rebús = ver desecho
rebuscada/o = ver amanerada/o, sofisticada/o
rebuscar = ver averiguar, registrar (2)
rebutir = ver rellenar
rebuznamiento = burike-bozun
rebuznar = burike-bozer  (roznar)
rebuzno = burike-boze  (roznido)
recabar = ver reclamar
recadear = rasuler
recadera/o = rasule  (mandadera/o, mensajera/o, ordenanza (2), recadista)
recadista = ver recadera/o
recado = rasulun  (anuncio, aviso, encargo, mensaje)
recaer = ver agravarse, reincidir
recaída = ver agravamiento, reincidencia
recalcar (1) (llenar a tope) = ver abarrotar (1)
recalcar (1) (enfatizar) = ver acentuar
recalce = ver cimiento
recalcitrante = ver incorregible, obstinada/o
recalcitrar = ver obstinar
recalentada/o = re-temir
recalentador/a = re-temor
recalentamiento = re-temun  (sobrecalentamiento)
recalentar = re-temer  (sobrecalentar)
recalentón = re-teme
recamada/o = rakamir
recamador/a = rakamor
recamar = rakamer  (bordar, realzar)
recámara = domirezime-bo  (guardarropa, vestidor)
recambiamiento = pijanun
recambiar = pijaner
recambio = pijane  (accesorio, pieza, repuesto)
recamo = rakame  (realce)
recapacitar = ver reflexionar
recapitulación = rekapitulun  (resumen)
recapitular = rekapituler  (recordar, rememorar, repasar, revisar)
recarga = ver recargamiento
recargable = rekarike-bile
recargada/o = re-karikir  (abigarrada/o, exagerada/o, excesiva/o (1)
recargador/a = re-karikor
recargamiento = re-karikun  (recarga)
recargar = re-kariker  (aumentar, encarecer, llenar, sobrecargar)
recargo = re-karike
recatada/o = rekatarir  (cauta/o, modesta/o, púdica/o)
recatamiento = rekatarun
recatar = rekatarer
recato = rekatare  (pudor)
recatón (1) (discute precio) = ver regatón (1)
recatón/a (2) (minorista) = ver minorista
recatón (3) (abrazadera) = ver contera
recauchado = re-kahuce
recauchar = ver recauchutar
recauchutadura = re-kahucun
recauchutar = re-kahucer  (recauchar, reencauchar)
recaudación = linikun  (exacción, recaudamiento, recaudanza, recaudo)
recaudador/a = linikor  (exactor/a)
recaudamiento = ver recaudación
recaudanza = ver recaudación
recaudar = liniker  (cobrar, colectar, ingresar, percibir, recibir)
recaudativa/o = linikur  (recaudatoria/o)
recaudatoria/o = ver recaudativa/o
recaudo = ver recaudación
recebo = ver grava
recechar = ver acechar
recejar = ver retroceder
recejo = ver retroceso
recelar = ver conjeturar, desconfiar, sospechar, temer
recelo = ver cautela, duda, prejuicio
recelosa/o = ver incrédula/o
recental = ver reciente
recentar = ver renovar
recepción = rezetonun  (admisión, bienvenida, homenaje, ingreso, recibimiento)
recepcionar = rezetoner
recepcionista = rezetone
receptación = rezetarun
receptáculo = rezetake  (cápsula, contenedor)
receptador/a = rezetare
receptar = rezetarer
receptividad = rezetare-dade
receptiva/o = rezetarur
recepto = ver refugio
receptor/a = rezetaror
recercador = ver cincel
recesar = rezeser
recesión = rezesun  (depresión, descenso, mengua, reducción)
recesiva/o = rezesur
receso = rezese  (descanso, vacación)
receta = rezete  (prescripción (2)
recetable = rezete-bile
recetador/a = rezetor
recetar = rezeter  (ordenar, prescribir (2)
recetario = rezete-bibile
rechazador/a = recazor
rechazamiento = recazun
rechazar = recazer  (desairar, desechar, desoir, despreciar, oponerse, rehusar)
rechazo = recaze  (repulsa, retroceso)
rechiflarse = ver burlarse
rechinamiento = recinun  (rechinido)
rechinar = reciner  (chirriar)
rechinido = ver rechinamiento
rechino = recine
rechistar = ver chistar
rechoncha/o = ver gorda/o, obesa/o, regordeta/e
recia/o = ver corpulenta/o, fuerte, potente
recibí (antefirma de un cobro) = ju rezipin  (yo recibi: y la firma)
recibidor = ver vestíbulo, zaguán
recibidor/a = rezipor
recibimiento = rezipun  (bienvenida/o, recepción)
recibir = reziper  (aceptar, acoger, admitir (1), percibir, recoger, tomar)
recibo = rezipe  (acuse, comprobante, documento, justificante, resguardo)
reciclada/o = re-zikilir
reciclaje = re-zikile
reciclamiento = re-zikilun
reciclar = re-zikiler  (recuperar, regenerar, rehacer)
reciedumbre = ver espesor, fortaleza, vigor (1)
reciente = rezenete  (estrenada/o, fresca/o, naciente, nueva/o, recental, recién)
recientemente = rezenete-mode (actualmente, novedosamente)
recinto = rarume-sere  (aposento, cámara (2), habitación, local (2), espacio)
recipiente = cube  (belez, bernegal, bobillo, cacharro, vasija)
recíproca/o = rezipoke  (bilateral, correspondiente, equitativa/o, mutua/o)
reciprocación = rezipokun
recíprocamente = rezipoke-mode
reciprocar = rezipoker(
reciprocidad = rezipoke-dade
recitación = rezitun  (declamación)
recitada/o = rezitir
recitador/a = rezitor
recital = rezite
recitar = reziter  (cantar (1), clamar, narrar)
recitativa/o = rezitur
reclamación = jokudun  (apelación, reivindicación)
reclamante = jokudor  (demandante, recurrente, solicitante)
reclamar = jokuder  (exigir, pedir, protestar, quejarse, recabar, requerir)
reclamo = jokude
reclinación = rekilinun
reclinar/se = rekiliner  (apoyar/se, inclinar/se, ladear/se, recostar/se)
reclinatorio = rekiline
recluida/o = rekusonir  (culpada/o, penada/o (1)
recluir = rekusoner  (aislar, aprisionar, encarcelar, encerrar, internar)
recluirse = ver recogerse
reclusa/o = rekusone  (forzada/o, presa/o (3), presidiaria/o)
reclusión = rekusonun  (aprisionamiento)
recluta = cobe/a/o  (conscripta/o, novata/o, quinta/o (3)
reclutador/a = cobor
reclutamiento = cobun  (leva)
reclutar = cober  (alistar, enganchar, incorporar, inscribir, levar, movilizar)
recobrar = ver reconquistar, recuperar, restablecer
recobro = re-de  (recuperación)
recocción = re-kozun  (recocida)
recocer = re-kocer
recocha/o = re-koze
recochineo = ver burla
recocida = ver recocción
recocida/o = re-kozir
recodamiento = magarun
recodar = magarer
recodo = magare  (ángulo, curva, esquina, rincón, vuelta)
recogedero = re-manece
recogedor/a = re-manecor  (recolector/a)
recogepelotas = remanece-pifes
recoger = re-manecer  (albergar, cosechar, recolectar, recolegir, reunir)
recogerse = rekoleter  (aislarse, encerrarse, recluirse)
recogida = re-manecun  (recolección)
recogida/o = rekoletir  (aislada/o, apartada/o, recluida/o, retirada/o, retraida/o)
recogidamente = rekolete-mode
recogimiento = rekoletun
recolección = ver recogida
recolectar = ver cobrar, cosechar, recoger
recolector/a = ver recogedor/a
recolegir = ver recoger
recoleta/o = rekolete
recomendable = tujane-bile
recomendación = tujanun  (ayuda, consejo, elogio, favoritismo, referencia/s (3))
recomendada/o = tujanir
recomendante = tujanor
recomendar = tujaner  (aconsejar, advertir (1), avisar, exhortar, sugerir)
recomendatoria/o = tujane
recomenzar = ver reiniciar
recomerse = ver envidiar
recompensa = ver trofeo
recompensa = henepe  (galardón, homenaje, honor, premio, trofeo)
recompensable = henepe-bile
recompensación = henepun
recompensar = heneper  (compensar, gratificar, premiar (2), retribuir)
reconcentrar = ver agrupar, reunir
reconciliable = rehuje-bile
reconciliación = re-hujun  (armisticio)
reconciliador/a = re-hujor
reconciliar = re-hujer  (amigarse, apaciguar, interceder, mediar, restablecer)
reconcilio = re-huje
reconcomerse = ver envidiar
reconcomida/o = ver envidiosa/o
reconcomio = ver envidia
recóndita/o = rekodite  (encubierta/o, escondida/o, furtiva/o, secreta/o)
reconfortación = ver confortación
reconfortante = ver confortante, vivificante
reconfortar = ver confortar, reanimar, tonificar
reconocedor/a = mitomor  (examinador/a, investigador/a, observador/a)
reconocer = mitomer  (admitir, confesar, escrutar, estudiar, registrar (2)
reconocible = mitome-bile  (identificable)
reconocida/o = mitomir  (acreditada/o)
reconocidamente = mitome-mode
reconocimiento = mitomun  (análisis, asentimiento, gratitud, revisión)
reconquista = re-zabaje
reconquistador/a = re-zabajor
reconquistamiento = re-zabajun  (recuperación)
reconquistar = re-zabajer  (liberar, libertar, recobrar, redimir, rescatar)
reconsiderada/o = re-kosidir
reconsiderado = re-koside
reconsideración = re-kosidun
reconsiderar = re-kosider
reconstitución = re-kotitutun
reconstituir = re-kotituter
reconstitutiva/o = re-kotitutur
reconstituyente (1) (medicina) = re-kotitute  (nutritiva/o, tónico)
reconstituyente (2) (de todo) = re-kotitutor
reconstrucción       = re-jinace
reconstructiva/o = re-jinacur
reconstruimiento = re-jinacun
reconstruir = re-jinacer  (reedificar, reparar, restaurar)
recontar = re-koputer  (inventariar)
reconvenir = ver censurar, reprender
reconversión = re-cobetun
reconvertir = re-cobeter  (metamorfosear)
recopilada/o = ver compilada/o
recopilación = ver compilación, resumen, síntesis
recopilador/a = ver compilador/a
recopilar = ver compilar
récord = rekorode  (marca, triunfo)
recordable = jize-bile
recordación = jizun  (recapitulación)
recordador/a = jizor
recordar = jizer  (acordar/se (2), añorar, evocar, remembrar, rememorar)
recordativa/o = jizur  (memorativa/o, recordatoria/o)
recordatoria/o = ver recordativa/o
recorredura = lulanun  (andadura, marcha, paseo)
recorrer = lulaner  (caminar, circular (2), deambular, ir, venir, transitar, viajar)
recorrido = lulane  (camino, itinerario, jornada, ruta, tránsito, trayecto)
recortada/o = re-cisir
recortadura = re-cisun
recortar = re-ciser  (ajustar, cercenar, cortar, limitar, segar)
recorte = re-cise
recorvar = ver curvar
recoser = re-neher  (remendar)
recosida/o = re-nehir
recosido = re-nehe
recosimiento = re-nehun
recostar = ver reclinar
recova = ver mercado
recoveco = pabarote  (ángulo, recodo, rincón)
recreación = hasirun
recrear = hasirer  (disfrutar, divertir, refocilar)
recreativa/o = hasirur  (distraida/o, entretenida/o,)
recrecer = ver agrandar
recreo = hasire  (asueta/o, esparcimiento, juego (1), solaz, vacación)
recriminación = re-kirimun  (reproche)
recriminador/a = re-kirimor
recriminar = re-kirimer  (censurar, culpar, reprobar, vituperar)
recriminatoria/o = re-kirime
recrudecer = ver empeorar
recrudecimiento = ver empeoramiento
recta/o = rete  (derecha/o, directa/o, rectilínea/o, seguida/o, tiesa/o)
rectal = nebuderete-be
rectamente = rete-mode
rectamiento = retun
rectángulo (ángulo de 90º) = rete-gone  (ángulo recto)
rectángula/o (1) (alguno de 90º) = retegone-mosu  
rectángula/o (2) (los 4 de 90º) = fo-retegone
rectangular (1)        = retegone-be
rectangular (2) = retegone-fome
rectar = reter
rectificable = retifike-bile
rectificación = retifikun
rectificador = retifike
rectificador/a = retifikor  (convertidor/a, modificador/a, reformador/a)
rectificar = retifiker  (corregir (2), enmendar, retractarse, retractarse)
rectificativa/o = retifikur
rectilínea/o = rete-line  (recta/o)
rectitud = rete-dade
recto = nebude-rete
rector/a = retore/a/o  (abad, abadesa, patriarca, prepósito, prior/a, superior/a)
rectorado = retore-cibun
rectoral = retore-be
rectoramiento = retorun
rectorar = retorer
rectoría = retore-fizine
recua = rekube  (reata)
recuadro = ver marco
recubrimiento = ver capa (1), cobertura, cubrimiento
recubrir = ver cubrir, revestir, tapizar (2)
recudir = ver pagar
recuento = re-koputun  (estadística)
recuerdo = jize  (evocación, memoria, remembranza, retentiva)
recuesta = ver desafío
recuestador/a = ver desafiador/a
recuestar = ver desafiar
recuesto = ver desnivel
reculada = ver retroceso
recular = ver retroceder
recular = ver cejar
recuperable = rekupere-bile
recuperación = rekuperun  (alivio, convalecencia)
recuperada/o = rekuperir  (reconquistada/o)
recuperador = rekupere
recuperador/a = rekuperor  (convaleciente
recuperar = rekuperer  (reciclar, recobrar, regenerar, rescatar)
recuperativa/o = rekuperur
recurrencia = rekure
recurrente = rekuror  (cíclica/o)
recurrible = rekure-bile
recurrida/o = rekurir
recurrir = rekurer  (apelar, litigar, pleitear, reclamar)
recurso = rekurun  (apelación, efugio, evasiva, procedimiento)
recusa = rekuse
recusable = rekuse-bile
recusación = rekusun
recusante = rekusor
recusar = rekuser
red = retise  (malla, retículo, trama (1), trampa (1), urdimbre)
redacción (1) (oficina, taller) = redate
redacción (2) (aye. verbal) = redatun
redactar = redater  (componer, concebir (1), escribir, idear, representar)
redactor/a = redator  (periodista)
redada = retisun
redaño = ver mesenterio
redar = retiser  (enredar (2)
redargüir = ver contradecir, refutar, replicar
redecilla (1) (el tejido de red) = ver malla
redecilla (2) (recoge el pelo) = retisefe
redecir = ver repetir
rededor = ver alrededor
redención = redimun  (manumisión)
redendija = ver grieta
redentor/a = redimor  (redimidor/a)
redentorista = redime
redera/o = retise-be
redicha/o = ver afectada/o (1)
redicción = ver repetición
redil = ver aprisco, corral
redilar = ver majadear
redileo = ver majadeamiento
redimidor/a = ver redentor/a
redimir = redimer  (desencadenar, emancipar, liberar, salvar)
rediseñador/a = re-zuce
redistribución = re-gupe
redistribuir = ver reagrupar
rédito = redite  (dividendo)
reditual = reditur
redituamiento = reditun
redituar = rediter
rediviva/o = ver resucitada/o
redoblada/o (4) = re-bohekir  (reduplicada/o)
redoblado (4) (paso militar) = re-boheke
redobladura = ver doblamiento (2)
redoblamiento (4) = re-bohekun  (reduplicación)
redoblar (1) (con la campana) = ver campanear
redoblar (2) (con el tambor) = ver tamborear
redoblar (3) (lo ya doblado) = ver doblar (2)
redoblar (4) (multiplicar x 4) = re-boheker  (reduplicar)
redoble (1)          = ver campaneo
redoble (2) = ver tamboreo
redoblegar = ver doblegar
redola = ver alrededor
redolar = ver girar
redomada/o = ver astuta/o
redonda/o = rotude  (anular (2), circular (2), esférica/o, globular, orbicular)
redondeada/o = rotudir  (cilíndrica/o)
redondear = rotuder
redondel = rotudur  (disco)
redondeo = rotudun
redondez = rotude-dade
redor = ver alrededor 
reducción = reduzun  (desmultiplicación, recesión, reducimiento, síncopa)
reducible = reduze-bile  (reductible, simplificable)
reducida/o = reduzir  (comprimida/o, estrechada/o, menor, poca/o)
reducimiento = ver reducción
reducir = reduzer  (abreviar, acortar, aminorar, disminuir, menguar, mermar)
reductible = ver reducible
reducto = redute  (casamata)
reductor = reduze  (desmultiplicador)
reductor/a = reduzor
redundancia = redudate  (reiteración, repetición)
redundante = redudator
redundantemente = redudate-mode
redundar = redudater
reduplicación = ver redoblamiento (4)
reduplicada/o = ver redoblada/o (4)
reduplicar = ver redoblar (4)
reedificar = ver reconstruir, rehacer
reeducación = ver rehabilitación
reeducar = ver rehabilitar
reelección = re-letorun
reelecta/o = re-letore/a/o
reelegible = reletore-bile
reelegir = re-letorer
reembolsamiento = re-zimatun
reembolsar = re-zimater  (compensar, devolver, indemnizar, reintegrar, restituir)
reembolso = re-zimate
reemplazable = halafe-bile
reemplazada/o = halafir  (alternada/o, permutada/o, suplantada/o) 
reemplazador/a = halafor  (revecera/o)
reemplazamiento = halafun
reemplazante = halafor
reemplazar = halafer  (relevar, revezar, suceder (2), suplir, sustituir)
reemplazo = halafe  (permuta, revezo)
reencarnación = ver renacimiento
reencarnar = ver renacer
reencauchar = ver recauchutar
reenganchamiento = re-hakenun
reenganchar = re-hakener
reenganche = re-hakene
reenviar = ver reexpedir
reestructura = re-tuture
reestructuración = re-tuturun  (remodelación)
reestructurar = re-tuturer
reexamen = re-camenun
reexaminar = re-camener  (repescar)
reexpedición = re-pasilatun
reexpedir = re-pasilater  (devolver, reenviar)                ¿sujeto?
refacción = ver refección
refaccionar = ver reparar, restaurar
refajo = ver enagua
refección = fage-fugale  (refacción)
refectorio = ver comedor (1)
referencia (1) (avisos, claves) = referete  (aviso, abreviatura, descripción)
referencia (2) (nota marginal) = refere  (anotación, dato, narración)
referenciación (1)    = referetun
referenciar (1) = refereter
referencias = jinise  (certificado, historial, informes, precedentes, recomendación)
referendun = referede  (comicios, elección, plebiscito, votación)
referente = referor (relacionador/a, remitente
referimiento = referun
referir (2) = referer  (contar (2), detallar, explicar, exponer, narrar, relatar)
refertar = ver pelear
refertera/o = ver peleón/a
referta = ver pelea
refilón = ver oblicuamente
refina/o = re-fine (
refinación = re-finun   (refinadura, refinamiento, refino)
refinada/o = re-finir  (culta/o, delicada/o, distinguida/o, elegante, fina/o)
refinador/a = re-finor
refinadura = ver refinación
refinamiento = ver refinación
refinar = re-finer  (depurar, filtrar, limpiar, mejorar, purificar, tamizar)
refinería = refine-fabike
refino = ver refinación
refirmar = ver ratificar
reflectante = ver reflector/a
reflectar = ver reflejar
reflectividad = ver reflexibilidad
reflectiva/o = ver reflexiva/o (2)
reflector/a = refetor  (reflectante, reflejador/a, reflejante)
refleja = refesone
reflejada/ = refetir (
reflejador/a = ver reflector/a
reflejante = ver reflector/a
reflejar = refeter  (lucir, reflectar)
reflejo (1) (instintivo) = ver instinto
reflejo (2) (de reflejar) = refete  (brillo, destello, fulgor, irradiación, reverbero)
reflexibilidad = refete-dade (reflectividad)
reflexible = refete-bile
reflexión (1) (de meditar) = refesonun  (cavilación, consideración, meditación, razonamiento)
reflexión (2) (de reflejar) = refetun
reflexionar = refesoner  (discurrir, especular (3), idear, pensar (1), recapacitar)
reflexiva/o (1) = refesonur
reflexiva/o (2) = refetur  (reflectiva/o)
reflexivamente = refesone-mode
reflexividad = refesone-dade
refluir = ri-reher  (regolfar)
reflujo = ri-rehe  (regolfo)
refluxión = re-rehun
refocilación = ver recreo
refocilar = ver recrear
reforestación = ver forestación
reforestar = ver forestar
reforma = refome
reformable = refome-bile
reformación = refomun  (cambio, rectificación, transformación)
reformada/o = refomir
reformador/a = refomor
reformar = refomer  (modificar, rehacer, renovar, reorganizar, variar)
reformativa/o = refomur
reformatoria/o = refome-be
reformatorio = refome-kase  (correccional)
reformismo = refome-fun
reformista = refome-for
reforzada/o = refotisir  (apuntalada/o, fortificada/o)
reforzador/a = refotisor
reforzar = refotiser  (afirmar (1), consolidar, fortalecer, robustecer, vigorizar)
refracción = rade-debirun
refracta/o = rade-debire
refractada/o = rade-debirir
refractante = rade-debiror  (refringente)
refractar = rade-debirer  (refringir)
refractaria/o = refatare
refractiva/o = rade-debirur
refractividad = rededebire-dade  (refrangibilidad, refringencia)
refrán = ver decir (1), proverbio
refranero = ver proverbiero
refrangibilidad = ver refractividad
refrangible = radedebire-bile
refregar = ver estregar
refregón = ver estregón
refrenar = ver contener (2), detener, moderar, reducir
refrenarse = ver abstenerse, reprimirse
refrendación = referedun
refrendar = refereder
refrendaria/o = referede-komine/a/o
refrendata = referede-fimare  (referendo)
refrendo = ver refrendata
refrescador/a = refigelor  (refrescante)
refrescamiento = refigelun  (refrescadura)
refrescante = ver refrescador/a
refrescar = refigeler  (airear, atemperar (1), enfriar, mitigar, ventilar)
refresco = refigele  (bebida, gaseosa, limonada, naranjada, sorbete)
refriar = ver acatarrar, refrigerar
refriega = ver pelea
refrigeración = refigerun
refrigerador = refigere-makine
refrigerador/a = refigeror  (refrigerante)
refrigerante = ver refrigerador/a
refrigerar = refigerer  (enfriar, refriar)
refrigerativa/o = refigerur
refrigerio = refigere  (aperitivo, bocadillo, colación, piscolabis, tentempié)
refringencia = ver refractividad
refringente = ver refractante
refringir = ver refractar
refrito = refoke
refucilo = ver centella
refuerzo = refotise  (apoyo, contrafuerte, pilar (3), soporte, sostén, traba, viga)
refugiada/o = refugir  (acogida/o, albergada/o)
refugiamiento = refugun  (ocultamiento, resguardo)
refugiar/se = refuger  (cobijar/se, defenderse, encobijar, esconderse,guarecer)
refugio = refuge  (cobijo, escondite, puerto (1), recepto)
refulgencia = ver resplandor
refulgente = ver resplandeciente, rutilante
refulgir = ver brillar, centellear, relumbrar, resplandecer
refunfuñador/a = ver rezongador/a
refunfuñar = ver rezongar
refunfuño = ver rezongo
refunfuñón/a = ver rezongón/a
refutable = refute-bile  (rebatible)
refutación = refutun
refutar = refuter  (confutar, denegar, desmentir, impugnar, redargüir)
refutatoria/o = refute
regable = rigare-bile  (irrigable, regadío)
regadera = rigare-jece  (rociadera)
regadío = ver huerta, riego
regadiza/o = rigarur
regador/a = rigaror  (empapador/a, regante, salpicante)
regadura = rigarun  (irrigación)
regalamiento = regalun  (donación, gratificación, obsequio)
regalar = regaler  (dadivar, dar, dispensar (1), entregar, ofrecer)
regalicia = ver regaliz/a
regaliz/a = likirize  (regalicia)
regalo = regale  (dádiva, estrena, merced, obsequio, ofrenda, presente)
regante = ver regador/a
regañadientes = ver reaciamente
regañar = ver amonestar, reñir (1), reprender
regañina = ver sermón, reñidura (1)
regaño = ver filípica
regar = rigarer  (bañar, humedecer, impregnar, irrigar, mojar, rociar)
regata = regate  (acequia)
regatamiento = regatun
regatar = regater
regate = rekate
regateamiento = rekatun
regatear (1) (pedir descuento) = doradorer
regatear (2) (deporte) = rekater  (driblar)
regateo = doradorun
regato = ver arroyo
regatón/a (1) (que discute precio) = doradore  (recatón (1)
regatón/a (2) (minorista) = ver minorista
regatón (3) (abrazadera) = ver contera
regazamiento = hizun
regazar = hizer  (arregazar)
regazo = hize
regencia (1) (cargo regenta/e) = regete-cibun
regencia (2) (el tiempo) = regete-time
regeneración = re-generun
regenerador/a = re-generor  (reciclador/a, recuperador/a)
regeneradura = re-genere
regenerar = re-generer  (enmendar, reeducar, rehabilitar, restablecer)
regenerativa/o = re-generur
regenta/e = regete/a/o  (gobernante)
regentamiento = regetun
regentar = regeter  (administrar, regir)
regia/o = ver imperial, real (2)
regiamente = rege-mode
regicida/o = rege-zide
regicidio = rege-zidun
regidor/a = regeror
regidoría = regere
régimen = regime  (dieta (1), medicación, método, plan, sistema)
regimiento (1) (del ejército) = regimete
regimiento (2) (aye. de regir) = regerun
región = regone  (demarcación, país, paraje, término (3), tierra, zona)
regional = regone-be  (comarcal, local (1), territorial
regir = regerer  (administrar, dirigir (1), gobernar, mandar, presidir)
registramiento (1) = regitun  (catalogación, inscripción, matriculación)
registramiento (2) = rekirun  (allanamiento (2)
registrar (1) (anotar, asentar) = regiter  (anotar, asentar, consignar, constar (2),
 empadronar)
registrar (2) (buscar) = rekirer  (buscar, cachear, esculcar, explorar, rebuscar, revolver)
registro (1) = regite  (lista (1), matrícula, padrón, partida (6), patente (2)
registro (2) = rekire  (búsqueda, esculco, exploración)
registro (3) (musical) = tirape
regla (1) (precepto, norma) = regule  (canon, fórmula, guía (2), mandato, método, orden)
regla (2) (para dibujar) = linale  (instrumento)
regla (3) (menstruo) = ver menstruación
reglaje = linalun
reglamentación = regulun  (mandamiento, norma, precepto)
reglamentar = reguler  (codificar (1), constituir, legislar, reglar (1), regular (2)
reglamentaria/o = regule-be  (admitida/o, legal, lícita/o, normalizada/o, regular (1)
reglamentariamente = regule-mode
reglamento = regule-suge  (código (1), estatuto, ley (2), norma, ordenanza)
reglar (1) = ver reglamentar
reglar (2) = linaler  (delinear, dibujar)
regleta = linalefe  
regocijada/o = regozijir (alegre)
regocijadamente = regozije-mode (alegremente)
regocijamiento = regozijun
regocijar = regozijer (alegrar, disfrutar, gozar)
regocijo = regozije (alegría, gozo)
regodearse = ver gozar
regodeo = ver goce
regolfar = ver refluir
regolfo = ver reflujo
regordeta/o = ver rechoncha/o
regostarse = ver aficionarse
regosto = ver afición
regresar = regeser  (reintegrarse, retroceder, tornar, venir, volver)
regresión = regese  (disminución)
regresiva/o = regesur
regreso = regesun  (retorno)
reguera/o = ver acequia, arroyo
reguilar = ver rehilar
regulable = regulare-bile  (estable, razonable)
regulación = regularun
regulada/o = regularir  (graduada/o, moderada/o, reglamentada/o)
regulador/a = regularor  (intermediador/a, legislador/a, matizador/a)
regular (1) (sujeto verbal) = regulare  (cíclica/o, corriente, mediana/o, normal, usual)
regular (2) (infinitivo verbal) = regularer  (estatuir, ordenar (1), preceptuar, sistematizar)
regularidad = regulare-dade  (normalidad)
regularización = regularisun
regularizador/a = regularisor
regularizar = regulariser
regularmente = regulare-mode
regulativa/o = regularur
regurgitación = guturun
regurgitar = guturer  (rejitar)
regurgito = guture
regusto = re-gute
rehabilitación (1) (jurídica) = re-habile  (absolución)
rehabilitación (1) (reposición) = re-habilun  (indemnización)
rehabilitada/o = re-habilir  (inocente (1)
rehabilitar = re-habiler  (redimir, regenerar rehacer rescatar, restituir)
rehabilitativa/o = re-habilur
rehacer = re-fazer  (reedificar, reformar, rehabilitar, restablecer)
rehacimiento = re-fazun  (reciclado, reparación, restauración)
rehala = rahale
rehalera/o = rahale-tanorecefe/a/o
rehecha/o (1) (sujeto verbal) = re-faze
rehecha/o (2) (pp. verbal) = re-fazir
rehén = ranune  (canjeable, fianza, prisionera/o, retenida/o, secuestrada/o)
rehenchir = ver rellenar
rehilamiento = refilun
rehilar = refiler  (reguilar, reilar, rielar, rilar)
rehilete = refile  (dardo)
rehilo = ver temblor
rehogamiento = refokun
rehogar = refoker  (estovar)
rehollar = ver apisonar
rehuída/o = refugerun
rehuir = refugerer  (aislarse, eludir, esquivar, evitar, sortear (2), soslayar)
rehús = ver desecho
rehusar = ver denegar, rechazar, rehuir
reida/o = ridir
reidera/o = ridur
reidor/a = ridor  (hilarante, riente)
reilar = ver rehilar
reimiento = ridun
reimplantación = re-cugikun  (reinserción)
reimplantar = re-cugiker  reinsertar)
reimplante = re-cugike
reimpresa = re-pecate
reimpresa/o = re-pecatir
reimpresión = re-pecatun
reimprimir = re-pecater
reina = rege/a  (monarca, soberana)
reinado = rege-time
reinamiento = regun
reinante = regor
reinar = reger  (dirigir (1), dominar, gobernar, imperar, mandar, regentar)
reincidencia = re-falere  (recaída)
reincidente = re-faleror  (contumaz, indisciplinada/o, relapsa/o)
reincidimiento = re-falerun  (obstinación, rebeldía)
reincidir = re-falerer  (incurrir, insistir, obstinarse, recaer, repetir)
reincorporación = re-geregun
reincorporarse = re-gereger  (reanexar, reingresar)
reingresar = ver reincorporarse, reintegrarse, reponer
reiniciación = re-nacanijun
reiniciar = re-nacanijer  (recomenzar, reiniciar)
reinicio = re-nacanije
reino = rege-natone  (dinastía, dominio, imperio, mando, soberanía)
reinserción = ver reimplantación
reinsertar = ver reimplantar
reintegración = re-selijun  (restablecimiento)
reintegrar/se = re-selijer  (regresar, reingresar, reponer, restablecer, volver)
reintegrar = ver reembolsar, restablecer, restituir
reintegro = re-selije
reir = rider  (carcajear, celebrar, desternillarse)
reiterable = ver repetible
reiteración = ver redundancia, repetición
reiterada/o = ver frecuente
reiterar = ver insistir, repetir
reiterativa/o = ver repetitiva/o
reivindicación = ver reclamación
reivindicar = ver reclamar
reja = gitere  (cancela, enrejado, enverjado, verja)
rejilla = giterele  (celosía)
rejitar = ver regurgitar
rejón = ver puya
rejuvenecer = re-jubener  (reanimar, remozar, revivir, tonificar, vivificar)
rejuvenecimiento = re-jubenun  (renovación, vigorización)
rejuvenescencia = re-jubene
relación (1) (vinculación) = relatonun  (amistad, dependencia, lazo, trato, vínculo)
relación (2) (lista, catálogo) = ver catálogo, cuestionario, índice, lista, tarifa
relacional = relatone-be
relacionar/se (1) (tratarse) = relatoner  (conocer/se, emparentar, frecuentar, tratar/se (4)
relacionar (2) (hacer listas) = ver catalogar, coordinar, indizar, listar, tarifar
relaciones (1) = ver noviazgo
relacionista (1) = relatone
relais = ver relevador
relajación = ver relajamiento
relajada/o = relasir  (laxa/o)
relajadamente = relase-mode
relajador/a = relasor  (relajante)
relajamiento = relasun  (relajación)
relajante = ver relajador/a
relajar = relaser  (aflojar, aliviar, calmar, distender, relejar, tranquilizar)
relajo = relase-male  (desenfreno, desorden, indisciplina, libertinaje)
relamer = ver lamer
relamida/o = ver afectada/o (1)
relámpago = ver centella, rayo (2)
relampaguear = ver centellear
relampagueo = ver centelleo
relance = re-metate
relanzamiento = re-metatun
relanzar = re-metater
relapsa/o = ver reincidente
relatador/a = ver relator/a
relatamiento = relatun  (confesión, descripción, explicación, narración)
relatar = relater  (contar (2), detallar, escribir, expresar, referir (1), reseñar)
relativa/o = relatonur  (comparativa/o, condicional, incidental, indefinida/o)
relativamente = relatone-mode  (indeterminadamente, limitadamente)
relatividad = relatone-dade
relativismo = relatone-faze
relativista = relatonefaze-be
relativización = relatone-fazun
relativizar = relatone-fazer
relato = relate  (cuento, escrito, fábula, informe, novela, pormenor, reseña)
relator/a = relator  (relatador/a)
relax = relase
relé = ver relevador
relegación = relegare  (destierro)
relegamiento = relegarun  (aislamiento, desplazamiento)
relegar = relegarer  (arrinconar, prescindir, postergar, rechazar, repudiar)
relejar = ver relajar
relente = hige-noce  (humedad)
relentecer = ver ablandar
relevación = relebarun
relevador = relebare-jece  (relais, relé)
relevancia = relebe-dade  (importancia
relevante (1) (sobresaliente) = relebor  (excelente, importante, sobresaliente)
relevante (2) (que releva) = relebaror
relevar = relebarer  (reemplazar, suplir, sustituir, turnar)
relevo = relebare  (sustituta/o, suplente)
relicario = relike-fore
relicitada/o = desi-pune
relievadura = relebun
relievar = releber
relieve = relebe  (importancia, grandeza, prominencia, resalte, relieve)
religar = ver reatar
religión = relige  (credo, creencia, doctrina, dogma, fe)
religiosa/o (1) (pertenencia) = relige-be  (adorador/a, creyente, devota/o, fervorosa/o, fiel)
religiosa/o (2) (cargo, oficio) = ver sacerdote/sacerdotisa
religiosamente          = relige-mode
religiosidad = relige-dade
relinchador/a = kabale-bozor
relinchamiento = kabale-bozun
relinchar = kabale-bozer
relincho = kabale-boze
reliquia = relike  (fragmento, resto, talismán, vestigio)
rellamada = re-zobe
rellamada/o = re-zobir
rellamamiento = re-zobun
rellamar = re-zober
rellanamiento = re-palanun
rellanar = re-palaner
rellano = re-palane
rellena/o = re-filene  (repleta/o)
rellenamiento = re-filenun
rellenar = re-filener  (abarrotar (1), cebar, macizar, rebutir, rehenchir)
reloj = cone  (cronómetro)
relojera/o = cone-ne/a/o
relojería = cone-de
relsa/o = ver tersa/o
reluciente = ver relumbrante
relucir = ver iluminar, relumbrar, resplandecer
reluctante = ver reacia/o
relumbramiento = mogi-fotun
relumbrante = mogi-fotor (reluciente)
relumbrar = mogi-foter  (brillar, fulgurar, refulgir, relucir, resplandecer)
relumbre = mogi-fote
relumbrosa/o = mogi-fotur
remachada/o = zabatir
remachado = zabatun
remachador/a = zabator
remachar = zabater  (rebitar, reblar (2)
remache = zabate  (rebite)
remador/a = remor
remadura = remun  (boga)
remanente = ver resto, sobrante
remangamiento = manikun  (remango)
remangar = maniker
remango = ver remangamiento
remanir = ver retraerse, retirarse
remansamiento = zabodun
remansar = zaboder  (restañar)
remanso = zabode  (meandro, recodo, restaño)
remar = remer  (bogar)
remarcar = ver acentuar, subrayar
rematador/a (2) = ver subastador/a
rematador/a (3) = re-mator
rematamiento (3) = re-matun
rematadura (4) = toce-golun
rematante (2) = ver licitador/a (de subasta)
rematar (1) (acabar algo) = ver completar, finalizar, terminar
rematar (2) (subastar) = ver subastar
rematar (3) (matar) = re-mater  (eliminar, matar)
rematar (4) (a gol en deporte) = toce-goler
remate (1) = ver finalización
remate (2) = ver subastado
remate (3) = re-mate
remate (4) = toce-gole
remate (5) (adorno) = ver cenefa, cornisa, franja, orla, saliente
remate (6) (extremidad) = ver ápice, extrema/o, punta, vértice
remecer = ver mecer
remedador/a = re-mimikor
remedamiento = re-mimikun
remedar = re-mimiker  (burlar, emular, fingir, imitar, parodiar)
remediable = remede-bile  (corregible, mejorable, subsanable)
remediador/a = remedor  (solucionador/a)
remediar = remeder  (aliviar, auxiliar, enmendar, reparar (1), socorrer)
remedición = re-metun
remedida = re-mete
remedio = remede  (medicamento, solución)
remedir = re-meter
remedo = re-mimike  (caricatura, imitación, mímica, pantomima, parodia)
remejer = ver mezclar, revolver
remembranza = rememore  (recuerdo)
remembrar = ver recordar, rememorar
rememoración = rememorun  (memoria)
rememorar = rememorer  (recapitular, recordar, remembrar, revivir, evocar)
rememorativa/o = rememorur
remendada/o = remedarir
remendado = remedarun
remendar = remedarer  (coser, emparchar, parchar, parchear, recoser, zurcir)
remendón = remedarur
remeneamiento = re-menedun
remenear = re-meneder
remeneo = re-menede
remera/o = remur
remesa = remese  (envío)
remesamiento = remesun
remesar = remeser
remeter = ver empujar
remiendo = remedare  (codera, costura, parche, rodillera, zurcido)
remilgada/o = remelir  (amanerada/o, cursi, mojigata/o, ñoña/o)
remilgadamente = remele-mode
remilgamiento = remelun
remilgar/se = remeler  (melindrear, melindrizar)
remilgo = remele  (escrúpulo, melindre (2)
remilgosa/o = remelur  (melindrosa/o)
reminiscencia = ver impresión (2), memoria, recuerdo
remisa/o = remise  (morosa/o, reacia/o, remolón/a)
remisamente = remise-mode
remisible = remise-bile
remisión (1) (que se calma) = remisun  (indulgencia, mitigación)
remisión (2) (que se envía) = remitun  (envío, expedición)
remisiva/o = remitur
remisivamente = remite-mode
remisoria/o = remisur
remite = remite
remitente (1) = remisor
remitente (2) = remitor
remitida/o (1) = remisir
remitida/o (2) = remitir
remitir (1) (ir cediendo) = remiser  (aflojar, ceder, perdonar)
remitir (2) (enviar)                                = remiter  (despachar (3), enviar, expedir, mandar (2)
remo = reme  (gaón)
remoción = ver removimiento
remodelación = ver reestructuración
remojadero = re-jinice
remojar = re-jinicer  (empapar, mojar, regar)
remojo = re-jinicun
remolacha (1) (planta) = beterabe-fite
remolacha (2) (raíz, fruto) = beterabe
remolachera/o = beterabe-be
remolcador/a = rimukor
remolcamiento = rimukun
remolcar = rimuker  (acarrear, arrastrar, transportar)
remolinamiento = re-molinun
remolinar = re-moliner  (arremolinar, remolinear)
remolinear = ver remolinar
remolino = re-moline  (ciclón, torbellino, tornado, tifón)
remolón/a = remorare  (cachazuda/o, /o, poltrón/a remisa/o, roncera/o)
remolonear = remorarer  (roncear)
remoloneo = remorarun  (pereza, renuencia)
remolque = rimuke
remonta = remonote
remontar = remonoter  (ascender, progresar, subir)
remonte = remonotun
remoquete = ver apodo
rémora = ver freno
remorar = ver retardar
remordedor/a = remoderor
remorder = remoderer
remordimiento (1) (sujeto verbo) = remodere  (arrepentimiento, pesadumbre, sentimiento)
remordimiento (2) (aye. del verbo) = remoderun
remota/o            = remote  (alejada/o, apartada/o, distante, lejana/o)
remotamente = remote-mode
remotidad = remote-dade  (lejanía)
removedor = re-mobe
removedor/a = remobir
remover = re-mober  (agitar, escarbar, hurgar, menear, revolver)
removimiento = re-mobun  (escarbo, remoción)
removida/o = re-mobir  (revuelta/o)
remozada/o = ver moderna/o
remozar = ver modernizar, rejuvenecer
remunerable = remunerate-bile
remuneración = remuneratun  (gratificación, pago, prima, sueldo, salario)
remunerador/a = remunerator
remunerar = remunerater  (compensar, pagar, retribuir)
remunerativa/o = remuneratur
remuneratoria/o = remunerate
rena/o = renete/a/o
renacer = re-nazer  (reencarnar, resucitar, revivir, transmigrar)
renacida/o = re-nazir
renacimiento = re-nazun
renacuajo = ver ranacuajo
renal = rene-be  (nefrítica/o)
rencilla = ver querella
rencor = ranakore  (encono, resentimiento (2), tirria)
rencorosa/o = ranakore-be  (vengativa/o)
rencorosamente = ranakore-mode
renda = ver bina
rendar = ver binar
render = ver capitular (1)
rendición (1) (de armas) = fucone  (capitulación, sometimiento)
rendida/o (2) (de fatiga) = ver fatigada/o
rendija = ver grieta, hendidura
rendimiento (2) = ver fatigamiento
rendimiento (3) = ver fructificación (2), producto, servicio (1), renta
rendir (1) (someterse) = ver capitular (1), someter/se (2)
rendir (2) (cansarse) = ver fatigarse
rendir (3) (dar beneficios) = ver fructificar (2), producir
rendir (4) (culto)  = ver venerar
rene = ver riñón
renegada/o = re-negarir
renegador/a = re-negaror
renegar = re-negarer  (abjurar, apostatar, desertar, traicionar)
renegón/a = re-negare
renegrida/o = ver negra/o, oscura/o
renga = ver giba
renga/o = ver coja/o
rengar = ver derrengar
renglera = ver renglón
renglón = hitoke  (renglera, ringlera)
renglonadura = hitokun
renglonar = hitoker
renguear = ver cojear
reniego = ver maldición, palabrota
reniforme = rene-fome
renio = pake-pojulo
renitencia = renite-dade  (renuencia)
renitente = renite  (renuente)
renombrada/o = re-nominir  (famosa/o, ilustre, memorable, notoria/o)
renombramiento = re-nominun
renombrar = re-nominer  (acreditar/se)
renombre = re-nomine  (celebridad, éxito, gloria, popularidad, prestigio)
renovable = renobe-bile
renovación = re-nobun
renovada/o = re-nobir  (moderna/o, rejuvenecida/o)
renovador/a = re-nobor  (restaurador/a, reformador/a)
renovar = re-nober  (innovar, modificar, recentar, restablecer)
renovera/o = ver usurera/o
renquear = ver cojear
renta = rajune  (beneficio, fruto, ganancia, provecho, rendimiento (3)
rentabilidad = rajune-dade  (utilidad)
rentable = rajune-bile
rentamiento = rajunun  (dividendo, pensión (1)
rentar = rajuner  (arrendar (1), fructificar (2)
rentera/o = rajunejahe-cuge
rentista = rajune-salare
rentística/o = rajune-be
rento = rajune-jahe
rentosa/o = rajunur
renuencia = ver renitencia
renuente = ver remolón/a, renitente
renuevo = re-nobe  (brote, retoño)
renuncia = renuze  (abandono (2), abnuencia, dimisión)
renunciable = renuze-bile
renunciamiento = renuzun
renunciante = renuzor
renunciar = renuzer  (abdicar, cesar, dejar (1), desertar, desistir, retirarse)
renunciataria/o = renuze-fabore
renuncio = renuze-misume
reñida/o (1) = sorisir
reñida/o (2) = risir
reñidamente = rise-mode
reñidera/o (2) = risur  (rijosa/o)
reñidero = rise-site
reñidor/a (1) = sorisor
reñidor/a (2) = risor
reñidura (1) = sorisun  (regañina)
reñidura (2) = risun
reñir (1) (reprender) = soriser  (regañar, reprender)
reñir (2) (pelear, luchar) = riser  (pelear)
reobase = rehe-base
reóforo = rehe-nisete
reóloga/o = rehe-loge/a/o
reología = rehe-logun
reómetro = rehe-mete  (fluidímetro)
reorganización = re-zucun
reorganizador/a = re-zucor
reorganizar = re-zucer   (reformar, renovar)
reóstato = rehe-barire
reótomo = ver interruptor (2)
repanchigarse = ver despatarrarse
repantigarse = ver despatarrarse, sentarse
reparable = repare-bile
reparación (1) = reparun  (compostura, restauración, satisfacción (1)
reparada/o = reparir
reparador/a = reparor
reparamiento (2) = ver percepción
reparar (1) (arreglar) = reparer  (arreglar, componer, enmendar, remediar, subsanar)
reparar (2) (percibir) = ver notar, observar (1), percibir
reparativa/o = reparur
reparo = notare   (defecto, desacuerdo, dificultad, objeción, tacha)
repartible = nomose-bile
repartición = nomosun  (distribución, erogación, repartimiento, reparto (1)
repartida/o = nomosir
repartidamente = nomose-mode
repartidera/o = nomosur
repartidor/a = nomosor
repartir = nomoser  (adjudicar, descentralizar, dosificar, impartir,partir (3)
repartimiento = ver repartición
reparto (2) (lista de actores) = nomose-jajune
reparto (1) (repartición) = ver repartición
repasadera = re-pase
repasar = re-paser  (recapitular, revisar)
repaso = re-pasun  (examen, revisión)
repatriación = zugun
repatriada/o = zugir
repatriar = zuger
repecho = ver desnivel, rampa, talud
repelencia = repele
repelente = repelor  (aborrecible, desagradable, fastidiosa/o, repugnante)
repeler = repeler  (ahuyentar, distanciar)
repelimiento = repelun
repeluzno = ver escalofrio
repente = ver repentina/o
repentina/o = repetine  (brusca/o, fulminante, inopinada/o, repente, súbita/o)
repentinamente = repetine-mode  (impensadamente, insospechadamente)
repentirse = ver arrepentirse
repentización = repetinun
repentizada = repetinir  (imprevista/o, inesperada/o, instantánea/o)
repentizar = repetiner  (improvisar)
repercudir = ver repercutir
repercusión = repekusun  (eco, rebote, resonancia)
repercusiva/o = repekusur
repercutir = repekuser  (afectar (2), atañer, concernir, influir, repercudir)
repertorio = repetore  (reportorio)
repesca = re-camene
repescar = ver reexaminar
repetible = repete-bile  (iterable, reiterable)
repetición = repetun  (estribillo, iteración, redundancia, reiteración, rutina)
repetida/o = repetir  (continua/o, frecuente, habitual, incesante)
repetidamente = repete-mode
repetidor = repete
repetidor/a = repetor  (repitiente)
repetir = repeter  (insistir, reanudar, redecir, reincidir, renovar, reproducir (2)
repetitiva/o = repetur  (reiterativa/o)
repinar/se = ver alzar/se
repipi = ver pedante
repique = ver campanada
repiquete = ver repiqueteo
repiquetear = ver campanear, tamborilear
repiqueteo = ver campaneo, repiquete, tamborileo
repisa = ver anaquel, estante
repitiente = ver repetidor/a
replantar = ver transplantar
replanteamiento = re-jihun
replantear = re-jiher
replanteo = re-jihe
repleción = ver abarrotamiento (1)
replegamiento = re-cezun
replegar = re-cezer  (doblar)
repleta/o = ver abarrotada/o (1), rebosante
repletar = ver abarrotar (1)
réplica = repikun  (respuesta
replicador/a = repikor
replicar = repiker  (alegar, argumentar, contestar, objetar, redargüir)
replicato = repike
repliegue = re-ceze  (doblez)
repoblación = re-populun
repoblador/a = re-populor
repoblar = re-populer  (colonizar)
reponer = re-poner  (reintegrar, repostar, restablecer, restituir)
reponer/se = ver aliviar/se, sanar
reportaje = repotare  (artículo (5), crónica, información, noticia, reporte)
reportamiento (1) = repotarun
reportar (1) (periodismo) = repotarer  (denunciar, informar, notificar)
reportar (2) (moderar) = ver moderar, refrenar, reprimir
reportar (3) (conseguir) = ver causar, conseguir, producir
reporte = ver reportaje
reportera/o = repotare-ne/a/o  (corresponsal, periodista)
reporteril = repotarene-be
reporterismo = repotare-nun
reportorio = ver repertorio
reposada/o = reposir  (apacible, calmosa/o, pacífica/o sosegada/o, tranquila/o)
reposadamente = repose-mode
reposadero = repose
reposante = reposor  (quiescente)
reposapiés = repose-podes
reposar = reposer  (acostarse, descansar, dormir)
reposición = re-ponun
repositorio = ver armario
reposo = reposun  (calma, descanso, quiescencia, sosiega/o, sueño (1)
repostar = ver  reponer
repostera/o = ver pastelera/o
repostería = ver pastelería
repostero = ver colgadura
repoyar = ver repudiar
repoyo = ver repudiación
repregunta = re-tazune
repreguntado = re-tazunun
repreguntar = re-tazuner
reprender = gagojer  (corregir (1), reconvenir, regañar, reñir (1)
reprensión = gagojun
reprensor/a = gagojor
represa = ver embalse
represalia = fukuse  (desquite, revancha, venganza)
represar = ver embalsar
representable = repesete-bile
representación (1) = repesetun  (espectáculo, interpretación)
representación (2) = ver alegoria, idea, símbolo
representación (3) = ver diplomacia, embajada
representación (4) = ver congreso, diputación, senado
representación (5) = ver agencia, delegación
representante (1) = repesetor  (actor, actriz, intérprete)
representante (2) = ver imagen, metáfora
representante (3) = ver diplomática/o, embajador/a, portavoz
representante (4) = ver congresista, diputada/o, senador/a
representante (5) = ver agente, delegada/o
representar (1) (teatral) = repeseter  (figurar, interpretar)
representar (2) (símbolo) = ver encarnar, personificar, simbolizar
representar (3) (estatal) = ver comisionar, legar (2)
representar (4) (popular) = ver elegir, relevar, sustituir
representar (5) (comercio) = ver agenciar, delegar
representativa/o = ver descriptiva/o, simbólica/o, típica/o
representativa/o (1) = repesetur
representatividad (1) = repesete-dade
represión = repesorun
represiva/o = repesorur
represor/a = repesoror
reprimenda = repesore  (correctivo, filípica)
reprimir/se = repesorer  (aplacar, contener (2), refrenar) 
reprise = repise
réproba/o = repobate  (maldita/o, malvada/o)
reprobable = repobate-bile  (inaceptable, incalificable, punible)
reprobación = repobatun
reprobada/o = repobatir
reprobadamente = repobate-mode
reprobador/a = repobator
reprobar = repobater  (censurar, desaprobar, recriminar)
reprobatoria/o = repobatur
reprochable = repoce-bile
reprochador/a = repocor
reprochamiento = repocun
reprochar = repocer  (amonestar, protestar, recriminar, tachar (1)
reproche = repoce  (censura, queja)
reproducción = re-poduzun  (copia, fotocopia, fotografía, transcripción)
reproducibilidad = re-poduze
reproducir (1) (engendrar) = ver engendrar, fecundar
reproducir (2) (copiar) = re-poduzer  (calcar, copiar, duplicar, repetir)
reproductiva/o = re-poduzur
reproductividad = re-poduze-dade
reproductor/a = re-poduzor
reprógrafa/o = repoduze-garafe/a/o
reprografía = repoduze-garafun
reptación = retilun
reptador/a = retilor
reptar = retiler  (arrastrar, serpear, serpentear)
reptil = retile
república = repubike
republicana/o = repubike-be
republicanismo = repubike-siteme
repuchar (1) (acobardar) = ver acobardar/se
repuchar (2) (repudiar) = ver repudiar
repudiable = repudate-bile
repudiación = repudatun  (desprecio, rechazo, repoyo)
repudiar = repudater  (aborrecer, dejar, prescindir, relegar, repuchar (2)
repudio = repudate
repuesta/o = re-ponir  (aliviada/o, convaleciente, mejorada/o, restablecida/o)
repuesto = re-pone  (accesorio, recambio, pieza)
repugnamiento = repunarun
repugnancia = repunare
repugnante = repunaror  (incomestible, inmunda/o, nefanda/o, repelente)
repugnantemente = repunare-mode
repugnar = repunarer  (asquear)
repugnativa/o = repunarur  (asquerosa/o, nauseabunda/o, repulsiva/o)
repujada/o = repuhir
repujado = repuhe
repujador/a = repuhor
repujamiento = repuhun
repujar = repuher
repulgo = ver orla
repulsa = repuluse  (rechazo)
repulsa/o = repulusir
repulsar = repuluser
repulsión = repulusun
repulsiva/o = repulusur  (horrible, repugnante, nauseabunda/o)
reputación = reputarun  (fama, prestigio)
reputada/o = reputarir
reputar = reputarer  (acreditar/se)
requebrada/o (1) = re-pajanir
requebrajo = ver galantería (2)
requebramiento = re-pajanun
requebrar (1) (desmenuzar) = re-pajaner
requebrar (2) (galantear) = ver camelar, florear, galantear
requemada/o = re-kemir
requemadura = re-kemun
requemar = re-kemer  (churrascar/se, churresquear, churruscar/se)
requeridor/a = rekireror  (requirente)
requerimiento = rekirerun
requerir = rekirerer  (avisar, citar, exhortar, notificar, pedir, reclamar)   
requesón = re-cize  (naterón, názula)
requiebro (1) = re-pajane
requiebro (2) = ver camelo, flor (2), galantería (2)
requiem = ver funeral
requirente = ver fiador/a, requeridor/a
requisar = ver confiscar, embargar, expropiar
requisición = ver confiscación
requisito = rekisite  (claúsula, condición, formalidad, limitación, traba, trámite)
requisitoria/ = rekire  (comunicación, mandamiento)
res = rase  (ganado)
resabiamiento = resapun
resabiada/o = resapir  (intrigante, solapada/o)
resabiar = resaper  (disgustar, enviciar)
resabio = resape
resabiosa/o = resapur
resaca = resake
resalidiza/o = re-salidur  (voladiza/o)
resalimiento = re-salidun
resalir = ver resaltar
resaltar = re-salider  (acentuar, destacar, predominar, resalir, sobresalir)
resalte = re-salide  (cornisa, diente (2), reborde, relieve, resalto, saliente)
resalto = ver resalte
resarcimiento = ver compensación, desquite, satisfacción (1)
resarcir = ver compensar, desquitar
resbalada = ver resbalón
resbaladera/o = zalake-site  (resbalera)
resbaladiza/o = zalakur  (deleznable, escurridiza/o, resbalosa/o)
resbalador/a = zalakor
resbaladura = zalake-seme
resbalamiento = zalakun  (deslizamiento, patinamiento)
resbalar = zalaker  (deleznar, esbarar, esbarizar, escurrirse, esvarar)
resbalera = ver resbaladera/o
resbalón = zalake  (desliz, esvarón, patinazo, resbalada)
resbalosa/o = zalakur  (escurridiza/o, resbaladiza/o)
rescatada/o = bikupir  (liberada/o)
rescatador/a = bikupor
rescatamiento = bikupun
rescatar = bikuper  (rehabilitar, recuperar, restituir, salvar)
rescate = bikupe
rescindible = rezisone-bile
rescindir = rezisoner  (revocar)
rescisión = resizonun
rescisoria/o = rezisone
rescoldo = ver brasa
reseca/o = re-seke
resecada/o (1) = re-sekir
resecada/o (2) = ver amputada/o
resecador/a (1) = re-sekor
resecador/a (2) = ver amputador/a
resecamiento = re-sekun
resecar (1) (secar mucho) = re-seker  (deshidratar)
resecar (2) (amputar) = ver amputar
resección = ver amputación
resemblar = ver semejarse
resembrado = re-tane
resembrar = re-taner
resentida/o (1) = re-dolir
resentida/o (2) = ver envidiosa/o, rencorosa/o
resentimiento (1) = re-dolun
resentimiento (2) = ver despecho, rencor
resentir/se (1) (dolerse) = re-doler
resentir/se (2) (despechar) = ver despechar
reseña = ver informe, historial, nota, noticia, relato
reseñar = ver anotar, describir, informar, relatar
reserva = resebe  (ahorro reticencia, stock)
reservable = resebe-bile
reservación = ver reservamiento
reservada/o = resebir  (cautelosa/o, discreta/o, guardada/o, moderada/o, prudente)
reservadamente = resebe-mode
reservado = ver palco
reservamiento = resebun  (reservación)
reservar = reseber  (ahorrar, almacenar, guardar, prever)
reservativa/o = resebe-be
reservista = resebe-militare
reservón/a = resebur
resfriado = ver catarro
resfriar = ver acatarrar, enfriar
resfrio = ver catarro
resguardada/o = jurisir  (cuidada/o, segura/o, refugiada/o)
resguardamiento = jurisun
resguardar = juriser  (abrigar, amparar, escudar, preservar, proteger)
resguardo = jurise  (comprobante, justificante, recibo)
residencia = dome  (casa (1), domicilio, hogar (2), morada)
residencial = dome-be  (doméstica/o, hogareña/o)
residente = domor  (habitante, morador/a, vecino/a)
residentes = ver población (2)
residimiento = domun
residir = domer  (afincarse, habitar, morar)
residual = residume-be
residuamiento = residumun  (escoria, sedimento, vestigio)
residuar = residumer
residuo = residume  (excedente (1), impureza, restos, rezago, sobras, trazas)
resiembra = re-tanun(
resigna = resinare
resignación = resinarun  (aguante, docilidad, estoicismo, mansedumbre)
resignada/o = resinarir
resignadamente = resinare-mode  (pacientemente)
resignar/se = resinarer  (acatar, aguantar, conformarse)
resignataria/o = resinare-rezipe
resina = resine
resinación = resinun
resinar = resiner
resinera/o = resine-be  (resínica/o)
resínica/o = ver resinera/o
resinífera/o = resine-fore
resinificación = resine-fazun
resinificar = resine-fazer
resinoide/a/o = resine-faze
resinosa/o = resinur
resistencia = resite  (aguante, sufrimiento)
resistente = resitor  (consistente, dura/o, firme, fuerte, resistidor/a, tenaz)
resistidor/a = ver resistente
resistimiento = resitun 
resistir = resiter  (aguantar, enfrentar, oponer/se, permanecer soportar)
resistiva/o = resitur
resistividad = resite-dade
resma = rizime
resollamiento = ver alentadura, resoplamiento
resollar = ver alentar, bufar, gañir, jadear, resoplar
resoluble = resolute-bile
resolución = resolutun  (arbitraje, dictamen, solución, veredicto)
resoluta/o = resolute  (decidida/o, rápida/o, resuelta/o)
resolutiva/o = resolutur  (definitiva/o, resolutoria/o)
resolutivamente = resolute-mode  (resolutoriamente, resueltamente)
resolutoria/o = ver resolutiva/o
resolutoriamente = ver resolutivamente
resolvente = resolutor
resolver = resoluter  (decidir, dirimir (2), juzgar, solucionar, solventar)
resonación = resonarun
resonador/a = ver resonante
resonancia = resone  (eco, sonido)
resonante = resonaror  (detonante, resonador/a, sonora/o)
resonar = resoner  (atronar, ensordecer, retiñir, repercutir, retumbar)
resoplamiento = resufun  (alentadura, resollamiento)
resoplar = resufer  (alentar, bufar, jadear, resollar, soplar)
resoplido = resufe  (aliento, resoplo, resuello)
resoplo = ver resoplido
resorber = ver reabsorber
resorción = ver reabsorción
resorte = pujine  (ballesta, espiral, fleje, muelle)
respaldada/o = senakir
respaldamiento = senakun  (apoyo, patrocinio)
respaldar = senaker  (auxiliar, favorecer, influir, promover, sostener)
respaldo = senake-fuluce  (cojín, espaldar)
respectar = sorezer  (atañer, concernir, depender)
respectivamente = soreze-mode
respectiva/o = sorezur
respecto = soreze  (razón, relación)
respetabilidad = ver respetuosidad
respetable = repetuse-bile  (decente, digna/o, honrada/o, íntegra/o, noble, seria/o)
respetada/o = repetusir  (influyente, reverenciada/o)
respetador/a = repetusor
respetar = repetuser  (admirar, considerar, enaltecer, honrar, obedecer)
respetiva/o = ver respetuosa/o
respeto = repetuse  (deferencia, honra, veneración)
respetuosa/o = repetusur  (atenta/o, cortés, educada/o, respetiva/o)
respetuosamente = repetuse-mode
respetuosidad = repetuse-dade  (respetabilidad)
respingar = repiger
respingo = repige
respingón/a = repigur
respirabilidad = repire-dade
respirable = repire-bile
respiración = repirun  (alentadura)
respiradero = repire-rese
respirador/a = repiror
respirar = repirer  (alentar, aspirar, espirar, exhalar, inspirar)
respiratoria/o = repirur
respiro = repire
resplandecer = repedezer  (centellear, esplender, fulgurar, refulgir, relucir)
resplandeciente = repedezor  (brillante, deslumbrante, radiante, rutilante)
resplandecimiento = repedezun  (fulguración)
resplandor = repedeze  (destello, esplendor, luz, refulgencia)
respondedor/a = repodor
responder = repoder  (contestar, replicar)
respondimiento = repodun
respondón/a = repodur
responsabilidad = reposabe-dade  (compromiso, deber (2), madurez, sensatez)
responsabilización = reposabun  (obligación)
responsabilizar = reposaber  (asumir, culpar)
responsable = reposabe  (cabal, causante, consciente, juiciosa/o)
responsablemente = reposabe-mode
responsar = reponoser  (responsear)
responsativa/o = reponosur
responsear = ver responsar
responseo = reponosun
responsión = ver respuesta
responsiva/o = repode-be
responso = reponose  (responsorio)
respuesta = repode  (contestación, réplica, responsión)
resquebradura = ver grieta
resquebrajadura = ver grieta
resquebrajamiento = ver agrietamiento
resquebrajar = ver agrietar, rajar
resquebrajo = ver grieta
resquebrar = ver agrietar
resquemar = ver escocer
resquemor = ver desagrado, escocedura
resquicio = ver grieta, hendidura
resta = sutahe  (sustracción)
restablecer/se = re-der  (curar, reanudar, recobrar, reponer, restituir, sanar)
restablecida/o = re-dir  (repuesta/o)
restablecimiento = re-dun  (alivio, convalecencia, curación)
restada/o (1) (de restar) = sutahir  (deducida/o, sustraida/o)
restada/o (2) (de audaz) = ver audaz, arrojada/o, temeraria/o
restallar = ver crepitar, latiguear
restallido = ver latigueo
restante = sutahor
restañar = ver remansar
restaño = ver remanso
restar = sutaher  (deducir, descontar, disminuir, quitar, rebajar, sustraer)
restauración = retoratun  (compostura, rehabilitación, reconstrucción)
restaurador/a = retorator  (renovador/a, restaurante (2)
restaurante (1) (de comer) = ver comedor (2), restorant
restaurante (2) (componer) = ver restaurador/a
restaurar = retorater  (componer, rehacer, reparar (1), reponer, restablecer)
restaurativa/o = retoratur
restiforme = ver funiforme
restinga = ver baja (2)
restitución = retitutun
restituible = retitute-bile
restituidor/a = retitutor
restituir = retituter  (devolver, reembolsar, reintegrar, reponer, retornar)
restitutoria/o = retitute
resto = sutahun  (fracción, pedazo, remanente, residuo, vestigio)
restorant = retorate  (comedor (2), restaurante (1)
restos = ver reliquia
restregadura = ver estregadura
restregar = ver estregar, rascar, raspar, rozar (2)
restregón = ver estregón
restricción = retitun
restricta/o = retite
restrictiva/o = retitur
restrictivamente = retite-mode
restringa = ver baja (2)
restringente = retitor
restringible = retite-bile  (ahorrable, localizable)
restringir = retiter  (circunscribir, impedir, limitar (1), obstaculizar, prohibir)
restriñir = ver apretar
resucitación = resuzitarun  (resurrección)
resucitada/o = resuzitarir  (rediviva/o)
resucitador = resuzitare
resucitador/a = resuzitaror
resucitar = resuzitarer  (reavivar, renacer, resurgir, revivir)
resudación = mini-sudarun
resudar = mini-sudarer
resudor = mini-sudare
resuello = ver aliento (1), resoplido, ronquido
resuelta/o = ver resoluta/o
resueltamente = ver resolutivamente
resulta = resute  (consecuencia, efecto, secuela)
resultada/o = resutir
resultado = resutun  (derivación, desenlace, fruto, producto, provecho, utilidad)
resultancia = ver resultado
resultante = resutor
resultar = resuter  (derivar, implicar, reflejar, repercutir, trascender)
resumen = resume  (descripción epílogo, epítome, estadillo, manual (2)
resumida/o = resumir  (recapitulada/o, recopilada/o, sintética/o)
resumidamente = resume-mode  (sumariamente)
resumimiento = resumun
resumir = resumer  (abreviar compendiar, condensar, extractar, simplificar)
resurgimiento = re-sugerun
resurgir = re-sugerer  (pimpollecer, rebrotar, resucitar)
resurrección = ver resucitación
resurtida/o = ver rebotada/o
resurtir = ver rebotar
retablo = retabule
retacar = ver compactar
retacear = ver retazar
retaceo = ver retazamiento
retaco = ver baja/o (1)
retador/a = ver desafiador/a
retaguardia = zadi-bute  (cola (1), espalda (1), posterior, rezaga, trasera/o)
retahila = serije  (letanía, ristra, sarta)
retajar = ver cortar
retal = nokore  (retazo, trapo)
retar = ver desafiar, provocar
retardación = re-tadarun (
retardada/o = re-tadarir  (aplazada/o, demorada/o, postergada/o, atrasada/o)
retardador/a = re-tadaror  (retardatriz)
retardar = re-tadarer  (diferir (2), dilatar, prorrogar, remorar, retrasar)
retardativa/o = re-tadarur  (retardatoria/o)
retardatoria/o = ver retardativa/o
retardatriz = ver retardador/a
retardo = re-tadare  (atraso, demora)
retasa = re-tasare
retasación = re-tasarun
retasar = re-tasarer
retazamiento = nokorun  (retaceo)
retazar = nokorer  (retacear)
retazo = ver retal
retemblar = ver vibrar
retén (1) (de guardia) = retinere
retén (2) (fontanería) = ver empaquetadura
retención = retinerun  (conservación, detención, sujección)
retenedor/a = retineror
retener = retinerer  (detentar, estancar, inmovilizar, paralizar, suspender)
retenida/o = retinerir  (raptada/o, rehén, secuestrada/o)
retenidamente = retinere-mode
retentiva = ver memoria, recuerdo
reteñido = re-tigerun
reteñir = re-tigerer
retesar = ver tensar
reticencia = ver desconfianza, reserva
reticente = ver reservada/o
retícula = retisele
reticulada/o = ver reticular
reticular = retise-fome  (reticulada/o)
retículo = retikule
retina = retine
retiniana/o = retine-be
retinitis = retine-tisun
retinta/o = ver negra/o, oscura/o
retinte = re-tigere
retiñir = ver resonar
retirada = retire-militare  (retreta)
retirada/o = retirir  (jubilada/o, recogida/o (2)
retiradamente = retire-mode
retiramiento = retirun  (aislamiento, alejamiento)
retirar = retirer  (aislar, alejar, apartar, desviar, evacuar, quitar, separar)
retiro = retire  (excedencia, jubilación, licencia, pensión (1)
reto = ver desafío, provocación
retobada/o = ver rezongón/a
retobar = ver rezongar
retocada/o = re-togatir
retocador/a = re-togator
retocar = re-togater  (arreglar, corregir, mejorar, modificar, perfeccionar)
retomar = ver proseguir
retoñamiento = hasugun
retoñar = hasuger  (brotar, serpollar)
retoño = hasuge  (botón (2), cogollo, pimpollo, renuevo, tallo, vástago)
retoque = re-togate
retor = re-tokere
retorcedura = ver retorcimiento
retorcer = re-tokerer  (abarquillar, arrollar, entorchar, entortijar, rizar)
retorcerse (por el suelo) = ver revolcarse
retorcida/o = re-tokerir  (revirada/o)
retorcijar = ver retortijar
retorcijo = ver retortijo
retorcijón = ver retortijón
retorcimiento = re-tokerun  (retorcedura, retorsión)
retórica = retorike
retórica/o = retorike-be
retóricamente = retorike-mode
retoricamiento = retorikun
retoricar = retoriker
retornamiento = re-tonarun
retornar = re-tonarer  (reaparecer, regresar, tornar, volver)
retorno = re-tonare  (regreso)
retorsión = ver retorcedura
retorsiva/o = re-tokerur
retorta = retote
retortijar = mogi-tokerer  (retorcijar)
retortijo = mogi-tokerun  (retorcijo)
retortijón = mogi-tokere  (retorcijón)
retozador/a = retozor
retozadura = retozun
retozar = retozer  (brincar, corretear, juguetear, saltar, travesear, trebejar)
retozo = retoze
retozón/a = retozur  (juguetón/a
retracción = ver retraimiento
retractable = retatare-bile
retractación = retatarun
retractar/se = retatarer  (anular, arrepentirse, desdecirse, desnegar, rectificar)
retráctil = retatare
retractilidad = retatare-dade
retracto = jijude
retractor/a = jijudor  (retrayente)
retraer/se = jijuder  (remanir)
retraida/o = jijudir  (hosca/o, insociable, reservada/o, tímida/o)
retraimiento = jijudun  (retracción
retraitiva/o = jijudur  (esquiva/o, huidiza/o, huraña/o
retranca = ver freno (de carro)
retrancar = ver frenar (un carro)
retransmisión = ver transmisión
retransmitir = ver transmitir
retrasada/o = ver atrasada/o, tarde (2)
retrasar = ver aplazar, prolongar, prorrogar, retardar, tardar
retraso = ver atraso, dilación, espera
retratador/a = sozogor
retratamiento = sozogun  (descripción, representación, reproducción)
retratar = sozoger  (dibujar (1), fotografíar, pintar)
retratista = sozoge-ne/a/o  (dibujante (1), pintor/a)
retrato = sozoge  (copia, cuadro (2), imagen, impresión,)
retrayente = ver retractor/a
retrechar = ver retroceder
retreta = ver retirada
retrete = ver cagatorio
retribución = retiburun  (compensación, emolumento, remuneración, salario)
retribuida/o = retiburir
retribuir = retiburer  (asignar, gratificar, indemnizar, pagar, subvencionar)
retributiva/o = retiburur
retril = ver atril
retro- = ver atrás, detrás
retroacción = humi-jisun
retroactividad = humijise-dade
retroactiva/o = humi-jise
retroactivamente = humijise-mode
retroactuar = humi-jiser
retrobucal = zadi-boke
retrocarga = zadi-karike
retroceder = retozeder  (reblar (1), recejar, recular, retrechar)
retrocesión = retozedun
retrocesiva/o = retozedur
retroceso = retozede  (recejo, rechazo, reculada)
retrogradación = retogadun  (retrogresión)
retrogradar = retogader
retrógrada/o = retogade
retrogresión = ver retrogradación
retrogresiva/o = retogadur
retronar = ver retumbar
retroocular = zadi-bise
retropropulsor = ver reactor
retrospección = humi-time
retrospectiva/o = humitime-be
retrotracción = humi-timun
retrotraer = humi-timer
retrovisor = zadi-bisone
retumbamiento = sonepun
retumbante = sonepor  (ensordecedor/a, estentórea/o, retumbador/a)
retumbar = soneper  (rebombar, rebumbar, resonar, retronar, rimbombar)
retumbo = sonepe
reuma = ver reumatismo
reumática/o = rumate-pate
reumatismo = rumate  (reuma)
reumatóloga/o = rumate-loge/a/o
reumatología = rumate-logun
reunión (1) (grupo de gente) = re-jehe  (comité, junta (1), recepción, sesión, tertulia, velada (4))
reunión (2) (concentración) = re-jehun  (agrupación, combinación, concentración)
reunida/o = re-jehir
reunir = re-jeher  (aglomerar (1), acumular, juntar, recoger (1), unir)
reválida = re-balide
revalidación = re-balidun
revalidar = re-balider  (convalidar)
revalorización = re-balorun
revalorizador/a = re-baloror
revalorizar = re-balorer  (revaluar)
revaluación = re-balore
revaluar = ver revalorizar
revancha = ver desquite, represalia
revanchismo = ver venganza
revanchista = ver vengativa/o
revecera/o = ver reemplazador/a
revelación = rebelarun  (confidencia, declaración, información, revelamiento)
revelado = rebelare
revelada/o = rebelarir  (confesada/o, desclasificada/o, difundida/o, publicada/o)
revelador/a = rebelaror
revelamiento = ver revelación
revelar = rebelarer  (descubrir (3), desenmascarar, explicar, manifestar)
revendedera/o = re-bepe
revendedor/a = re-bepor
revender = re-beper
revenida/o = rebenirir
revenido = rebenire
revenimiento = rebinirun
revenir = rebenirer
reventa = re-bepun
reventada/o = tafakir
reventadero = tafake
reventador/a = tafakor
reventar = tafaker  (desintegrarse, detonar, estallar, explotar)
reventazón = tafakun
reventón/a = tafakur
rever = ver revisar
reverberación = rebeberun
reverberar = rebeberer
reverbero = rebebere  (reflejo (2)
reverencia = rebereze  (cortesía, homenaje, inclinación, sumisión, venia)
reverenciable = rebereze-bile
reverenciador/a = reberezor  (reverente)
reverenciar = reberezer  (cumplir, honrar, saludar, respetar, venerar)
reverenciosa/o = reberezur
reverente = ver reverenciador/a
reversibilidad = rebese-dade
reversible = rebese-bile
reversión = rebesun
reversa/o = ver dorso, espalda (1), revés
reverter = ver rebosar
revertir = rebeser
revés = rebese  (dorso, espalda (1), reversa/o, trasera, zaga)
revesada/o = ver difícil
revesar = ver vomitar
revestida/o = re-betirir
revestido = re-betire
revestimiento = re-betirun  (capa (1), forro)
revestir = re-betirer  (cubrir, envolver, forrar, guarnecer, recubrir, tapizar (2)
revezar = ver reemplazar
revezo = ver reemplazo
revirada/o = ver retorcida/o
revirar = ver retorcer
revisable = rebisone-bile
revisación = ver revisión
revisada/o = re-bisonir
revisar = re-bisoner  (comprobar, examinar, reconocer, rever, verificar)
revisión = re-bisonun  (inspección, repaso, revisación)
revisionismo = rebisone-fun
revisionista = rebisone-for
revisita = re-bisite  (revista (2)
revisitamiento = re-bisitun
revisitar = re-bisiter
revisor/a (1) (pa. del verbo) = re-bisonor
revisor/a (2) (empleo) = rebisone-ne/a/o
revisoría = rebisone-nun
revista (1) (literaria) = zace  (hebdomadario, magacine, publicación, semanario)
revista (2) (inspección) = ver desfile, revisita
revista/o = re-bisone
revistera = zace-mobele
revital = re-bitetene
revitalización = ver reavivación
revitalizar = ver reavivar
revivificación = ver reavivación
revivificar = ver reavivar
revivir = ver rejuvenecer, renacer, rememorar, resucitar
revocabilidad = rebokate-dade
revocable = rebokate-bile
revocablemente = rebokate-mode
revocación = rebokatun
revocador/a (1) (anulador/a) = rebokator
revocador/a (2) (enlucidor/a) = rebokaror
revocadura = rebokarun
revocar (1) = rebokater  (abolir, anular, cancelar, derogar, invalidar, rescincir)
revocar (2) = rebokarer  (enfoscar, enlucir, pintar)
revocatoria/o = rebokatur
revoco = rebokate
revolar = ver revolotear
revolcadero = re-kalabe
revolcar/se = re-kalaber  (tumbarse, retorcerse)
revolcón/a = re-kalabur
revolear = ver revolotear
revolotear = bolare-girer  (revolar, revolear, volitar)
revoloteo = bolare-girun
revoltijo = bigare  (amasijo, batiburrillo, baturrillo, fárrago, miscelánea, potaje)
revoltillo = ver revoltijo
revoltosa/o = ver alborotador/a, juguetón/a
revoltura = ver revoltijo
revolución (1) = rebolutonun  (insurrección, revuelta, sedición, subversión)
revolución (3) = ver giro
revolucionar (1) = rebolutoner  (amotinar, rebelar, sublevar)
revolucionar (3) = ver girar
revolucionaria/o (1) (persona) = rebolutone
revolucionaria/o (2) (pertenencia) = rebolutone-be
revolver = ver agitar, menear, registrar (2), remover
revólver = ver pistola
revoque = rebokare
revuelco = re-kalabun
revuelo = bolare-gire
revuelta = ver alboroto, revolución (1)
revuelta/o = ver agitada/o, desordenada/o, enmarañada/o, removida/o
revulsión = ver vómito
revulsiva/o = ver vomitiva/o
rey = rege/o  (monarca, rajá, soberano)
reyerta = ver pelea
reyertar = ver pelear
rezada/o = betenir
rezador/a = betenor
rezaga = ver retaguardia
rezagada/o = ver atrasada/o
rezagamiento = ver atraso
rezagar = ver atrasar
rezago = ver residuo
rezamiento = betenun
rezar = betener  (adorar, implorar, invocar, orar (2), pedir, suplicar)
rezno = ver tábano
rezo = betene  (oración (2), plegaria, preces) 
rezongador/a = behojor  (refunfuñador/a)
rezongamiento = behojun
rezongar = behojer  (gruñir (2), mascullar, marmullar, murmurar, retobar)
rezongo = behoje
rezongón/a = behojur  (refunfuñón)
rezumadero = rezume
rezumado = rezumun  (exudado, transpiración)
rezumar = rezumer  (calar (1), escurrirse, filtrarse, gotear, sudar, trazumar)
ría = ver estuario
riacho = ver arroyo
riachuelo = ver arroyo
riada = filene-hide  (aluvión, avenida, crecida, desbordamiento, inundación)
riba = ver ribera
ribalda/o = ver vil
ribera = ripe  (riba, orilla, litoral, playa)
ribereña/o = ripe-be  (riberana/o)
ribero = tapume
ribete = ripale  (cenefa, cinta, festón, filete (2), fleco, franja, lista (2), orla)
ribeteada/o = ripalir  (bordeada/o, veteada/o)
ribeteado = ripalun
ribetear = ripaler  (acenefar, bordar)
rica/o (1) (capitalista) = rike  (magnate, ópima/o, opulenta/o, potentada/o, pudiente)
rica/o (2) (sabrosa/o) = ver dulce, sabrosa/o
ricacha/o = rike-ce  (ricachón/a)
ricicultura = rice-gekutun
riciforme = rice-fome
ridícula/o = ridikule  (esperpéntica/o, facha, irrisoria/o, mamarracha/o)
ridículamente = ridikule-mode
ridiculez = ridikule-dade  (extravagancia)
ridiculizable = ridikule-bile
ridiculización = ridikulun
ridiculizar = ridikuler  (caricaturizar)
riego = rigare  (irrigación, regadío)
riel = ver carril (1), vía (2)
rielar = ver rehilar
rienda = zigele  (brida, cabestro, cincha, correa, freno, ronzal)
riente = ver reidor/a
riesgo = risike  (albur, contingencia, inseguridad, suerte, trance, ventura)
riesgosa/o = risikur  (azarosa/o, peligrosa/o)
rifa = rife  (juego, lotería, sorteo, tómbola)
rifamiento = rifun
rifar = rifer
rifle = ver carabina, fusil
rígida/o = rigide  (erecta/o, firme, tensa/o, tiesa/o, yerta/o)
rigidez = rigide-dade  (dureza, firmeza, inflexibilidad)
rigor = rigore  (austeridad, disciplina, estricción, rigidez, severidad)
rigurosa/o = rigore-be  (exigente, precisa/o)
rigurosamente = rigore-mode  (estrictamente)
rigurosidad = rigore-dade
rija = ver riña (2)
rijosa/o = ver reñidera/o (2)
rilar = ver rehilar
rima = rime  (balada, canto, copla, estrofa, poesía, trova, verso)
rimada/o = rimir
rimado = rimun
rimador/a = rimor
rimar = rimer
rimbombar = ver retumbar
rimel = rimele
rimero = ver cúmulo, montón
rincón = naki-gone  (ángulo, recodo, recoveco, rinconada, rinconera)
rinestesia = ver olfato
ring = rinige
ringlera = ver fila, renglón
rinitis = rine-tisun
rino- (prefijo nariz) = ver nariz (rine)
rinoceronte = badake
rinolalia = rine-lale
rinóloga/o = rine-loge/a/o
rinología = rine-logun
riña (1) (reprender) = sorise
riña (2) (pelea) = rise  (batalla, escaramuza, liza, lucha, pelea, pugna (1), rija)
riñón = rene  (rene)
rio = ribe  (corriente, torrente)
riostra = tenesore
riostrar = tenesorer  (enriostrar)
ripia = latate
ripio = ver escombro
riqueza = rike-dade  (capital (2), fortuna, hacienda (2), opulencia, patrimonio)
risa = ride  (hilaridad, jolgorio)
riscal = ver riscosa/o
risco = roke-hote  (acantilado, despeñadero, peñasco, peñón, mogote)
riscosa/o = rokehote-be  (riscal)
risibilidad = ride-dade
risible = ride-bile
risiblemente = ride-mode
risotada = ver carcajada
ristra = ver fila, retahila, trenza
risueña/o = ver alegre, contenta/o, feliz
risueñamente = ver contentamente
ritmación = ritimun  (regularidad)
ritmar = ritimer  (acompasar, consonar)
rítmica/o = ritime-be
ritmo = ritime  (acorde, armonía (2), cadencia, melodía, música, tempo)
rito = rite  (ceremonia, culto, latría, liturgia, pompa, protocolo)
ritual = rite-be  (etiqueta, solemnidad)
rival = ribale  (adversaria/o, contraria/o, contrincante, oponente)
rivalidad = ribale-dade  (antagonismo, competencia, enemistad)
rivalizar = ribaler  (competir, contender, pugnar, emular)
rizada/o = makigir  (ondeada/o, ondulada/o, retorcida/o, rufa/o)
rizamiento = makigun
rizar = makiger  (encrespar, ensortijar, retorcer)
rizo = makige  (bucle, espira, onda, tirabuzón)
rizo- (prefijo raiz) = ver raiz
rizoma = ver raíz
rizosa/o = makigur
roana/o = rabuse  (ruana/o)
robada/o = robir  (despojada/o, desvalijada/o, hurtada/o)
robador/a = robor  (defraudador/a, estafador/a, timador/a)
robar = rober  (expoliar, latrocinar, pillar (1), quitar, saltear, sisar, trincar (3)
robín = rubige  (orín)
robla = ver robra
roblar = ver roblonar
roblón = robore
roblonada/o = roborir
roblonado = roborun
roblonar = roborer  (reblar (1), roblar)
robo = robun  (despojo, fraude, latrocinio)
roboración = roborarun
roborante = roboraror
roborar = roborarer  (corroborar, robrar)
roborativa/o = roborarur
robot = robote  (autómata)
robótica = robote-be  (automática/o (1)
robra = roborare  (robla)
robrar = ver roborar
robusta/o = robute  (corpulenta/o, fornida/o, fuerte (1), musculosa/o, potente)
robustamente = robute-mode  (sanamente, sólidamente)
robustecedor/a = robutor
robustecer = robuter  (endurecer, fortalecer, reforzar, tonificar, vigorizar)
robustecimiento = robutun  (consistencia)
robustez/a = robute-dade  (robusticidad, robustidad, robustosidad)
robusticidad = ver robustez/a
robustidad = ver robustez/a
robustosidad = ver robustez/a
roca = roke  (peña (2), peñasco, piedra, roquedo)
rocambolesca/o = ver fantástica/o, inverosímil
roce = kosure  (contacto, erosión)
rociada = ver rociamiento
rociada/o = rorir
rociadera = ver regadera
rociador/a = roror  (rorante)
rociadura = ver rociamiento
rociamiento = rorun  (rociada, rociadura, rosada)
rociar = rorer  (asperger, asperjar, regar, rorar, rosar, salpicar)
rocín = ver caballo
rocío = rore  (humedad)
rococó = ver barroca/o
rocosa/o = roke-be  (pedregosa/o, roqueña/o, roquera/o, rupestre, sáxea/o)
rodada = rote-sige
rodada/o (1) (de rueda) = rotir
rodada/o (2) (de rodar film) = rotahir
rodadera/o = rotur  (rodadiza/o)
rodadiza/o = ver rodadera/o
rodador/a (1) = rotor  (rodante (1)
rodador/a (2) = rotahor  (rodante (2)
rodadura = rotun  (rodaje (1), rotación)
rodaja (1) (pieza fina circular) = rotefe  (disco, rebanada)
rodaja (2) (de espuela) = rote-kabale  (espuela)
rodaja (3) (de grabador) = rote-garabe
rodaje (1) = ver rodadura
rodaje (2) (filmación) = rotahun
rodaje (3) (regulación) = rote-time
rodamiento = rotehoje-bole  (cojinete)
rodante (1) = ver rodador/a (1)
rodante (2) = ver rodador/a (2)
rodapié = kosure-pode (zócalo)
rodar (1) = roter  (circular, deslizarse, desplazarse)
rodar (2) = rotaher  (filmar)
rodeamiento = perun  (rodeo (2)
rodeador/a = peror
rodear = perer  (cercar, circundar, circunvalar, contornear, alejarse, orillar)
rodela = rotepe  (escudo)
rodeo (1) (sujeto verbal) = pere
rodeo (2) (aye. verbal) = ver rodeamiento
rodete = rolete  (moño, pachiquil, yagual)
rodilla = genice
rodillada = ver rodillazo
rodillazo = genice-ze  (rodillada)
rodillera = genice-potetonun
rodillera/o = genice-be
rodillo = zilide-dure  (brusel, cilindro, rulo (1)
rodio = pake-pojufo
rodriga = ver rodrigón
rodrigar = kuke-jeser
rodrigazón = kuke-jesun
rodrigón = kuke-jese  (rodriga)
roedor = kajire
roedor/a = kajiror
roedura = kajirun
roer = kajirer  (carcomer, corroer, dentellar, mordisquear)
rogación = rogun
rogada/o = rogir
rogador/a = rogor
rogar = roger  (deprecar, impetrar, implorar, instar, invocar, pedir suplicar)
rogativa/o = rogur
rogatoria/o = roge-be
roída/o = kajirir
roja/o (1) (onda de luz) = ro
roja/o (2) (color) = ro-kole  (bermeja/o, carmín, colorada/o, encarnada/o, rubra/o)
rojez = rokole-dade  (rojura,
rojiza/o = ro-kolur  (rúbea/o, rubescente)
rojura = ver rojez
rol = pisake  (lista (1), registro (1), nómina)
roldana = ver carrillo (1)
rollar = ver arrollar
rolliza/o = ver gorda/o, obesa/o
rollo = role  (carrete, cilindro, ovillo)
roma/o = noni-kape  (bota/o (4), botosa/o, chata/o, mellada/o, obtusa/o)
romana = ver balanza
romance (1) (lenguaje) = romanuse
romance (2) (poesía) = ver poesía
romance (3) (novela) = ver novela
romance (4) (amación) = ver amación
románica/o (1) (de lenguaje) = romanuse-be
románica/o (2) (de Roma) = Roma-be
romana/o (que vive en Roma) = Roma-te
romántica/o = romatike-be  (apasionada/o, idealista, sentimental, tierna/o)
romanticismo = romatike
romanza = romanaze  (aria, canción)
rombal = ver rómbica/o
rómbica/o = robose-fome  (rombal)
rombo = robose
romboédrica/a = robosefazise-be
romboedro = robose-fazise
romboidal = ver romboide
romboide = robose-mofe  (romboidal, romboidea/o)
romboidea/o = ver romboide
romera/o = romere  (peregrina/o)
romeraje = ver romería
romería = romere-bojage  (peregrinación, romeraje)
rompecabezas = rupere-zefale  (adivinanza, incógnita)
rompedera/o = ruperur
rompedor/a = ruperor  (rompiente)
rompedura = ver rompimiento
rompehielos = rupere-gele
rompehuelgas = rupere-paralize  (esquirol)
rompeolas = dihe-mare  (dique, escollera, espigón, malecón, muelle)
romper = ruperer  (destrozar, escacharrar, fracturar, quebrar (1)
rompible = rupere-bile
rompiente = ver rompedor/a
rompimiento = ruperun  (quebranto, quiebra (1), rompedura, rotura, ruptura)
ron = rone
ronca = ver gamitido
ronca/o = sajade  (afónica/o, bronca/o, enronquecida/o, rauca/o)
roncador/a = rokaror
roncamente = sajade-mode
roncamiento = rokarun
roncar = rokarer  (gamitar)
roncear = ver remolonear
roncera/o = ver remolón/a
roncería = ver remoloneo
roncha = ver verdugón
ronda = ronode  (guardia, paseo, patrulla, pelotón, piquete, vigilancia)
rondador/a = ronodor
rondadura = ronodun
rondana = ver arandela
rondar = ronoder  (pasear, vigilar)
ronquear = sajader  (enronquecer)
ronquedad = sajade-dade
ronquera = sajadun  (afonía, carraspera, enronquecimiento)
ronquido = rokare  (estertor, gruñido, jadeo, resuello)
ronzal = ver cabestro
roña = rogone  (mugre, porquería, sarna, suciedad)
roñamiento = rogonun
roñar = rogoner
roñosa/o = rogonur   (sarnosa/o, sucia/o)
ropa = rube  (atavío, atuendo, prenda (1)
ropaje = rube-suge  (indumentaria, trajes, vestidos)
ropavejera/o = rube-mocire  (trapera/o)
ropavejería = rubemocire-de
ropero = ver armario, guardarropa
roqueda = ver roquedal
roquedal = roke-pofuse  (canchal, cancho, peñascal, roqueda)
roquedo = ver roca
roqueña/o = ver rocosa/o
roquera/o = ver rocosa/o
rorró = ver bebé
rorante = ver rociador/a
rorar = ver rociar
rosa = rose
rosácea/o = ver rosada/o
rosada = ver rociamiento
rosada/o = rose-kole  (rosácea/o, rósea/o)
rosal = rose-fite
rosaleda = rose-fitun  (rosalera)
rosalera = ver rosaleda
rosamaría = ver kif
rosar = ver rociar
rosario = rosare
rosca = zice  (espira)
roscada/o = zicir  (enroscada/o)
roscado = zicun  (enroscado)
roscar = zicer  (enroscar)
rosco = nele-pane  (torta)
roscón = nelepanepe
rósea/o = ver rosada/o
roseta = rosele
rosetón = rosete
rosquilla = nelepanefe
rostir = ver asar, tostar
rostro = ver cara (1), semblante
rota (1) (derrota militar) = ver descalabro
rota (2) (derrota (2), rumbo) = ver rumbo
rota/o = ruperir  (fracturada/o, partida/o (3)
rotación = ver rodadura
rotada/o = rotarir
rotador/a = rotaror  (rotante)
rotamiento = rotarun
rotante = ver rotador/a
rotar = rotarer
rotativa/o = rotarur  (rotatoria/o)
rotatoria/o = ver rotativa/o
rotiforme = rote-fome
roto = rupere  (agujero, brecha, descosido, desgarrón, jirón, quebranto)
rotonda = ver rotunda
rotor = rote-mote
rótula = rotele  (patela)
rotulación = rotulun
rotulada/o = rotulir
rotulador = rotule-garafe
rotulador/a = rotulor
rotular (1) (escribir) = rotuler  (escribir)
rotular (2) (de la rótula) = ver rotuliana/o
rotuliana/o = rotele-be  (patelar, rotular (2)
rotulista = rotule-ne/a/o
rótulo = rotule  (anuncio, cartel, inscripción, marca, título)
rotunda = rotunade  (glorieta, rotonda)
rotunda/o = rotune  (clara/o, concluyente, firme, precisa/o, terminante)
rotundamente = rotune-mode
rotundez = ver rotundidad
rotundidad = rotune-dade  (rotundez, rotundidez)
rotundidez = ver rotundidad
rotura = ver rompimiento
roturar = ver arar, surcar
round = ver turno
roza = gece  (canalizado, surco)
rozada/o (1) = kosurir
rozada/o (2) = gecir
rozadera = ver rozón
rozador/a (1) = kosuror  (rozante (1)
rozador/a (2) = gecor
rozadura = gecun
rozagante = ver elegante
rozamiento = kosurun  (fricción, tribo)
rozante (1) = ver rozador/a (1)
rozar (1) (tocar suave) = kosurer  (acariciar, friccionar, tocar (3) ,
rozar (2) (abrir rozas) = gecer  (canalizar, raer, raspar, surcar)
roznar = ver rebuznar
roznido = ver rebuzno
rozón = gece-gadane  (rozadera)
-rragia (sufijo: indica flujo) = ver flujo (rehe)
-rrea (sufijo que indica flujo) = ver flujo (rehe)
-rro (sufijo despectivo) = ver desprecio (ce)
rúa = ver calle
ruana/o = ver roana/o
ruar = ver callejear
rúbea/o = ver rojiza/o
rubescente = ver rojiza/o
rubí = rubine
rubia/o = do-kapile
rubidio = pake-lojuto
rubificar = ver enrojecer
rublo = rubite
rubor = rubore  (bochorno (2), erubescencia, sofoco, sonrojo, turbación)
ruborizada/o = ruborir
ruborizante = ruboror  (erubescente)
ruborizar/se = ruborer  (abochornar (2), avergonzar)
ruborosa/o = ruborur
ruborosamente = rubore-mode
rubra/o = ver roja/o
rúbrica = rubike  (firma)
rubricación = rubikun
rubricada/o = rubikir
rubricante = rubikor
rubricar = rubiker  (firmar)
ruca = ver choza
rucha/e/o = ver burra/o
ruda/o = rude  (bronca/o, brusca/o, descortés, grosera/o, tosca/o, violenta/o)
rudamente = rude-mode
rudeza = rude-dade
rudimentación = rudimetun
rudimental = ver rudimentaria/o
rudimentar = rudimeter
rudimentaria/o = rudimete-be  (anticuada/o, primitiva/o, rudimental)
rudimentariamente = rudimete-mode
rudimento = rudimete  (elemental, germen, primaria/o)
rueca = koluse
rueda = rote  (aro, corona, disco, llanta, neumático, volante)
ruedadentada = rote-zake
ruedo = ver alrededor
ruego = roge  (instancia, obsecración, petición, plegaria, solicitud, súplica)
ruejo = ver rodillo
ruello = ver rodillo
rufa/o = ver rizada/o
rufián = rufane  (alcahuete, chulo, miserable)
rufianear = rufaner
rufianería = rufanun
rufianesca/o = rufanur
ruga = ver arruga
rugar = ver arrugar
rugido = lelone-boze
rugidor/a = lelone-bozor
ruginosa/o = ver mohosa/o
rugir = lelone-bozer
rugosa/o = rugur  (arrugada/o, áspera/o, desigual)
rugosidad = ruge-dade
ruidación = cumun  (barahunda, bullicio, escándalo, estrépito, estridencia)
ruidar = cumer  (alborotar, gritar, zumbar
ruido = cume  (eco, estampido, estruendo, fragor, rumor, sonido, zumbido)
ruidosa/o = cumur
ruidosamente = cume-mode
ruin = bibide  (despreciable, infame, innoble, vil)
ruina = hamece  (bancarrota, empobrecimiento)
ruinar (perder la fortuna) = ver arruinar (2)
ruinas = cuhe
ruindad = bibide-dade  (bajeza)
ruinmente = bibide-mode
ruinosa/o = ver inhabitable
ruiseñor = filomele
ruleta = rulete
rulo (1) (rodillo) = ver rodillo (1)
rulo (2) (peinador) = ver peinador
rumbo = tujine  (curso (3), derrota (2), derrotero, dirección (2), rota (2), ruta)  
rumia = rumine
rumiadura = ruminun
rumiante = ruminor
rumiar = ruminer
rumor (1) (sonido confuso) = ver ruido
rumor (2) (murmuración) = rumore  (chisme, comadreo, cotilleo, cuento, hablilla, murmuración)
rumoreo = rumorun
rumorear = rumorer
rumorosa/o = rumorur
runa = runare
rúnica/o = runare-be
rupestre = ver rocosa/o
rupícola = roke-cole
ruptor = ver interruptor (2)
ruptura = ver rompimiento
rural = rurale-be  (campal, campera/o, campés/a, rústica/o, silvestre)
ruralismo = rurale-dade
ruralmente = rurale-mode  (agrestemente, pastoralmente,
rusa/o = Rusia-te
rústica/o = ver pueblerina/o, rural, vulgar
ruta = rute  (camino, derrotero, itinerario, periplo, rumbo, trayecto, viaje)
rutenio = pake-fojufo
rutilancia = rutilun  (brillo, esplendor, fulgor, resplandor)
rutilar = rutiler  (centellear, chispear, iluminar)
rútila/o = rutile
rutilante = rutilor  (deslumbrante, radiante, refulgente)
rutina = rutine  (costumbre, frecuencia, hábito, práctica/o, repetición)
rutinaria/o = rutine-be  (empírica/o, tradicional)
ruzafa = ver jardín