Sorege - Español

n = ver ene
nabí = ver profeta
nácar = nakare 
nacarada/o = nakare-be  (nacárea/o, nacarina/o)
nacárea/o = ver nacarada/o
nacarina/o = ver nacarada/o
nacedera/o = nazur
nacedero = naze-site
nacer = nazer  (eclosionar)
naciente = nazor  (reciente)
Naciente = ver Este
nacimiento = nazun  (eclosión, natividad, navidad, origen, parto)
nación = natone  (estado (2), país, patria)
nacional = natone-be  (estatal, oficial, patria/o, pública/o (1)
nacionalidad = natone-dade  (ciudadanía, estado (1))
nacionalismo = natone-fun
nacionalista = natone-for
nacionalización = natonun
nacionalizar = natoner  (confiscar, incautar)
nacionalmente = natone-mode
nada = kicu  (ausencia, carencia, cero, nula/o)
nadadera = natare-folote
nadadero = natare-site
nadador/a = natare/a/o
nadar = natarer  (bracear, bucear, flotar, sobrenadar)
nadería = ver bagatela
nadie = nitu
nadir = nadire
nafta = nafate  (gasolina)
nagua = ver enagua
nailon = nilone  (nilon, nylon)
naipe = misume  (carta (3)
nalga/s = fese  (asentaderas, culo, posaderas, trasero)
nalgada = fese-ze
nalgar = fese-be  (glútea/o)
nalgón/a = ver nalguda/o
nalguda/o = fesur  (nalgón/a)
nalgueamiento = fesun
nalguear = feser
nana = nane
nana/o = ver enana/o
nanar = naner
nano = gigi ó kila-moloni
nanómetro = gigi-meta ó kilamoloni-meta
nanosegundo = gigi-sekuda ó kilamoloni-sekuda
nanosomía = ver enanismo
nao = ver barco (1)
naonata/o = naze-bate
napias = ver nariz
naranja (1) (onda de luz) = rodo
naranja (2) (color naranja) = rodo-kole
naranja (3) (fruto del naranjo) = narage
naranjada (de la fruta) = narage-zomose  (refresco)
naranjada/o (color de la naranja) = narage-kole
naranjal = narage-fitun
naranjera/o = narage-be
naranjo = narage-fite
narcisismo = zijimuhobe-manidun
narciso = ziji-muhobe
narcomanía = ver drogadicción
narcomaníaca/o = ver drogadicta/o
narcómana/o = ver drogadicta/o
narcosis = ver narcotismo
narcoterapia = nakote-terapun
narcótica/o = nakote  (droga, estupefacciente, sedante, soporífera/o)
narcoticismo = ver narcotismo
narcotismo = nakote-patun  (narcosis, narcoticismo)
narcotización = nakotun
narcotizador/a = nakotor
narcotizar = nakoter
narcotraficante = nakote-tafikor
narcotráfico = nakote-tafike
naricear = ver olfatear
narices = ver nariz
narigón/a = ver narizotas
nariguda/o = ver narizotas
nariguetas = ver narizotas
nariz = rine  (napias, narices, naso, rino-)
narizón/a = ver narizotas
narizotas = rinepe  (narigón/a, nariguda/o, narizón/a, narizuda/o, nasa/o)
narizuda/o = ver narizotas
narrable = narate-bile
narración = naratun  (cuento, historia, novela, relato)
narrador/a = narator
narrar = narater  (contar, describir, referir (1), relatar)
narrativa = narate
narrativa/o = naratur
narratoria/o = narate-be
nasa = nase
nasa/o = ver narizotas
nasal = rine-be
nasalidad = rine-dade
nasalización = ver gangoseo
nasalizar = ver gangosear
nasuda/o = ver narizotas
nata = ver crema
nata/o = naze
natación = natarun
natal = naze-be  (aniversario, cumpleaños, natalicia/o)
natalicia/o = ver natal
natalidad = naze-dade
natátil = natarur
natatoria/o = natare-be
naterón = ver requesón
natillas = ver crema
natividad = ver nacimiento
nativa/o = natibe  (aborígen, indígena, naturia/o)
natura = ver naturaleza
natural = naturale  (auténtica/o, común, corriente, normal, pura/o, simple)
naturaleza = nature  (condición, cualidad, natura, principio, universo)
naturalidad = nature-dade  (espontaneidad, sencillez, sinceridad)
naturalismo = nature-fun
naturalista = nature-for
naturalística/o = nature-be
naturalización (1) = naturalun
naturalización (2) = natibun
naturalizar (1) (estado natural) = naturaler  (aclimatar, reacondicionar)
naturalizar (2) (a extranjeros) = natiber
naturalmente = naturale-mode
naturismo = naturale-fun
naturista = naturale-for
naúfraga/o = junane
naufragar = junaner  (hundirse, zozobrar)  
naufragio = junanun  (hundimiento, siniestro)
náusea = nanuse  (arcada, asco, basca, vómito)
nauseabunda/o = nanusur  (asquerosa/o, fétida/o, inmunda/o, repugnante, repulsiva/o)
nauseadura = nanusun
nausear = nanuser
nauseativa/o = ver nauseabunda/o
nauseosa/o = ver nauseabunda/o
nauta = nabehide-ne/a/o  (marinera/o)
Naútica = Nabehide-logun
náutica/o (1) (profesión) = nabehide-loge/a/o
naútica/o (2) (pertenencia) = nabehide-be  (marina/o (1), marítima/o, oceánica/o)
navaja = nobakule  (cortaplumas, cuchilla/o, faca)
navajada = ver navajazo
navajazo = novakule-ze  (navajada)
navajear = nobakuler
navajeo = nobakulun
naval = nabe-be  (marina/o (1)
navazo = ver huerto
nave (1) (nombre genérico) = nabe  (vehículo)
nave (2) (barco) = ver acuanave
nave (3) (avión) = ver aeronave
nave (4) (espacial) = ver cosmonave
nave (5) (local industrial) = poteke  (almacén, fábrica, hangar, local (2)
navegable = nabe-bile
navegabilidad = nabe-dade
navegación = nabun
navegante = nabor  (tripulante)
navegar = naber  (conducir, pilotar, tripular, viajar)
navidad = ver nacimiento
naviera/o = nabehide-be
navío (1) = ver barco (1), embarcación
navío (2) (barco de guerra) = bate-belikun 
náyade = ver ninfa
názula = ver requesón
nea/o = ver nueva/o
neblina = nebule-bahe  (bruma, calima, calina)
neblineamiento = nebule-bajun
neblinear = nebule-bajer
neblinosa/o = nebule-bajur  (nebulosa/o)
nebular = nebulose-be
nebulización = nebulosun
nebulizador = nebulose-cige  (aerosol, spray)
nebulizador/a = nebulosor
nebulizar = nebuloser
nebulón/a = ver hipócrita
nebulosa = nebulose
nebulosa/o = nebulosur  (brumosa/o, caliginosa/o, neblinosa/o, nublada/o)
nebulosamente = nebulose-mode
nebulosidad = nebulose-dade
necear = necer  (desatinar, disparatar, pachotar, patochear)
necedad = nece-dade  (absurdo, bobería, dislate, idiotez, majadería, sandez)
necedura = necun
necesaria/o = nezesite  (forzosa/o, indispensable, ineludible, obligatoria/o, útil)
necesariamente = nezesite-mode (imperativamente, inevitablemente)
neceser = nezesite-cemafe
necesidad = nezesitun  (carestía (1), exigencia, menester, precisión, requisito)
necesitada/o = nezesitir  (menesterosa/o)
necesitar = nezesiter  (carecer, escasear, faltar, precisar)
necia/o = nece  (boba/o, botarate, estúpida/o, majadera/o, mema/o, mentecata/o, obtusa/o, pasmada/o, sandia/o, simple, tonta/o, torpe, zoqueta/e)
neciamente = nece-mode
necro = ver muerta/o
necrófaga/o = kadavere-fage
necrofagia = kadabere-fagun
necrófila/o = kadabere-file
necrofilia = kadabere-filun
necrofobia = kadabere-fobun
necrolatría = tanate-rite
necrología = tanate-sajale
necrológica/o = tanatesajale-be
necromancia = tanate-dibinun  (nigromancia)
necromante = tanate-dibine  (adivina/o, agorera/o, medium, nigromante)
necrópolis = ver cementerio
necroscopia = ver autopsia
necrosis = ver gangrena
néctar = netare  (elixir, jugo, licor, mosto, zumo)
nectárea/o = netare-fore  (nectarífera/o, nectarina/o)
nectarífera/o = ver nectárea
nectarina/o = ver nectárea/o
nefanda/o = ver repugnante
nefaria/o = ver maligna/o
nefasta/o = ver fatídica/o, perjudicial
nefralgia = rene-dole
nefrectomía = rene-tomun
nefrítica/o = ver renal
nefritis = rene-tisun
nefrolito = rene-lite
nefrolitotomía = renelite-tomun
nefróloga/o = rene-loge/a/o
nefrología = rene-logun
negable = negare-bile
negación = negarun  (desmentido, negamiento, privación)
negada/o = negarir
negamiento = ver negación
negar = negarer  (contradecir, denegar, impedir, obstaculizar, prohibir)
negativa = negare
negativa/o (1) (pev. de negar) = negarur
negativa/o (2) (no positiva/o) = negatibe  (cátodo, lesiva/o, maligna/o, nociva/o, perjudicial)
negativamente = negare-mode
negatividad = negare-dade
negligencia = neligete-dade  (dejadez, descuido, desidia, incuria, informalidad)
negligente = neligete  (indolente)
negligentemente = neligete-mode  (despreocupadamente)
negociable = negote-bile
negociación = negotun
negociada/o = negotir
negociador/a = negotor  (mercader, negociante, vendedor/a (1)
negociante = ver negociador/a
negociar = negoter  (comerciar, comprar, concertar, intercambiar, vender)
negocio = negote  (asunta/o, operación (1), transacción)
negra/o (1) (visión retina) = no
negra/o (2) (color) = no-kole  (bruna/o, oscura/o, quemada/o, renegrida/o, retinta/o)
negral = ver negruzca/o
negraza/o = ver negruzca/o
negrear = ver negrecer
negrecimiento = no-kolun  (ennegrecimiento)
negrecer = no-koler  (denegrecer, denegrir, ennegrecer, negrear, negreguear)
negreguear = ver negrecer
negregor = ver negrura
negregura = ver negrura
negretina/o = ver negruzca/o
negrísima/o = nokole-masime  (nigérrima/o)
negritud = ver negrura
negriza/o = ver negruzca/o
negror = ver negrura
negrosa/o = ver negruzca/o
negruna/o = ver negruzca/o
negrura = nokole-dade  (negregor, negregura, negritud, negror)
negruzca/o = no-kolur  (negral, negraza/o, negretina/o, negriza/o, negruna/o)
nema = neme
nemónica = ver mnemónica
nemotecnia = ver mnemotecnia
nena/e = ver niña/o
neodimio = pake-juco
neófita/o = nobe-faze  (aprendiz/a, bisoña/o, novata/o, principianta/e)
neolítica/o = nobe-lite
neologismo = nobe-palatike
neón = pake-jumo
neonata/o = nobe-naze
neptunio = pake-tojujo
nequicia = ver perversidad
nereida = ver ninfa
nervación = nurun
nervada/o = nurir
nervadura = nebe-suge  (nerviación, nervura)
nerval = ver neural
nervar = nurer  (enervar)
nérvea/o = ver neural
nerviación = ver nervadura
nervio (1) (anatomía) = nure  (neuro)
nervio (2) (contrafuerte) = nebe
nervio (3) (de dinamismo) = ver vigor
nerviosa/o = nurur  (agitada/o, angustiada/o, excitada/o, frenética/o, irritable)
nerviosamente = nure-mode  (impacientemente)  
nerviosidad = nure-dade  (inquietud, intranquilidad, nerviosismo)
nerviosismo = ver nerviosidad
nervosamente = ver vigorosamente
nervuda/o = ver vigorosa/o
nérvulo = nurefe 
nervura = ver nervadura
nesciencia = ver incultura
nesciente = ver inculta (1)
neta/o = nete  (clara/o, exacta/o, limpia/o, líquida/o, nítida/o, pura/o, saldo)
netamente = nete-mode
neumática = nume
neumática/o = numatike  (cámara, goma, cubierta)
neumocirugía = numone-cirugun
neumografía = numone-gafun
neumóloga/o = numone-loge/a/o
neumología = numone-logun
neumonía = numone-tisun  (pulmonía)
neumopatía = numone-patun
neural = nure-be  (nerval, nérvea/o)
neuralgia = nure-dole
neuritis = nure-tisun
neuro = ver nervio
neurocirugía = nure-cirugun
neurocirujana/o = nure-ciruge/a/o
neuroesqueleto = nure-kelete (esqueleto)
neuróloga/o = nure-loge/a/o
neurología = nure-logun
neurona = nure-zelule
neuronal = nurezelule-be
neurópata = nure-pate
neuropatía = nure-patun
neurosis = pekupe-patun (obsesión)
neurótica/o = pekupe  (desequilibrada/o, obsesa/o)
neutra/o = nute  (ambigua/o, imprecisa/o, indefinida/o, indeterminada/o)
neutral = nutur  (ecuánime, equitativa/o, imparcial, justa/o, objetiva/o)
neutralidad = nute-dade  (justicia, pacifismo)
neutralismo = nute-fun
neutralista = nute-for
neutralización = nutun  (compensación)
neutralizador/a = nutor
neutralizar = nuter  (anular, contener, contrarrestar, equilibrar, igualar)
neutrino = nutine
neutrón = nutone
neutrónica/o = nutone-be
nevada = nibun  (nevasca, nevazo, nevazón)
nevar = niber
nevasca = ver nevada
nevazo = ver nevada
nevazón = ver nevada
nevera = ver frigorífica/o
nevería = ver heladería
nevisca = nibe-fine
neviscamiento = nibe-finun
neviscar = nibe-finer
nevosa/o = nibur  (nivosa/o)
nexo = nese  (afinidad, familiaridad, lazo, parentesco, relación, vínculo)
ni = mi 
nia = ver nial
nial = kobone  (almiar, nia, niara, niazo, parva)
niara = ver nial
niazo = ver nial
nicho = hekige  (bóveda, cavidad, cripta, hornacina, sepultura)
nicotina = nikotine
nictálope = bone-bisone-noce
nictofobia = noce-fobun
nidada = dane-nide
nidal = dane-seme  (ponedero)
nidificación = nidun
nidificar = nider  (anidar)
nido = nide  (cobijo, guarida, madriguera, morada)
niebla = nebule  (boira, boria, briza, bruma, celaje)
niel = nigeluse
nielado = nigelusun
nielar = nigeluser
nieta/o = fije-bo
nietastra/o = fijebo-hokegene
nieve = nibe
nigérrima/o = ver negrísima/o
nigromancia = ver necromancia
nigromante = ver agorera/o, necromante
nihilidad = kicu-dade
nilón = ver nailon
nimbado = nimusun
nimbar = nimuser
nimbo = nimuse  (aureola, diadema, corona, halo)
nimia/o = ver banal, fútil, insignificante, trivial
nimiedad = ver insignificancia, futilidad
ninfa = nimife  (náyade, nereida, oceánida, ondina, sirena)
ninfómana = nimife-manide
ninfomanía = nimife-manidun
ningún/a/o = nekunu
niña/o = nene/a/o  (nene/o, infanta/e, párvula/o)
niñada = nenun  (niñería)
niñear = nener
niñera = nene-famule  (aya, chacha, criada, doncella, institutriz, nodriza)
niñez = pede  (infancia)
niobio = pake-mojufo
níquel = pake-hojubo
niquelada/o = pake-hojubir
niquelado = pake-hojubun  (niqueladura)
niquelador/a = pake-hojubor
niqueladura = ver niquelado
niquelar = pake-hojuber
nirvana = nibane
nítida/o = nitide  (clara/o, limpia/o, pura/o, tersa/o)
nitidez = nitide-dade
nitrógeno = pake-lo
nívea/o = ver blanca/o (color)
nivel = libele  (altura, categoría, cota, línea, marca, rango)
nivelación = libelun  (graduación, horizontalidad, posición)
nivelar = libeler  (allanar, compensar, empatar, equilibrar, igualar)
nivosa/o = ver nevosa/o
no = ni  (a (2), am (1), an (1), desi, im (1), in (1)
nobelio = pake-mozetabo
nobiliaria/o = ver aristocrática/o
noble (1) (de noble carácter) = nobile  (altruista, generosa/o, honesta/o, sincera/o, respetable)
noble (2) (por título real) = ver aristócrata, real (2)
noblecer = nobiler  (ennoblecer)
noblecimiento = nobilun  (ennoblecimiento)
noblemente = nobile-mode
nobleza (1) = nobile-dade
nobleza (2) = ver aristocracia, realeza
nocente = nozibor  (perjudicador/a, culpable)
nocharniega/o = ver noctámbula/o
noche = noce
nocherniega/o = ver noctámbula/o
nocible = ver nociva/o
nocimiento = nozibun  (daño, perjuicio)
noción = notone  (conocimiento, fundamento, idea, rudimento)
nocional = notone-be
nocir = noziber  (nucir)
nociva/o = nozibe  (contraindicada/o, lesiva/o, mala/o, nocible, perniciosa/o)
nocivamente = nozibe-mode
nocividad = nozibe-dade
noctámbula/o = noce-badite  (nocharniega/o, nocherniega/o, noctívaga/o)
noctambular = noce-baditer
noctambulismo = noce-baditun
noctívaga/o = ver noctámbula/o
nocturna/o = noce-be
nocturnidad = noce-dade
nodación = nodun
nodal = node-be
nodar = noder
nodátil = nodur
nodo = node
nodriza = ver nutricia
nódulo = nodule  (nudo (2), quiste)
nogal = nuze-fite
nogalina = nuze-kole
nómada = nomade  (ambulante, errante, trashumante, trotamundos)
nomadear = nomader  (trahumar, vagabundear)
nomadismo = nomadun  (trashumación, trashumancia)
nombrable = nomine-bile
nombrada/o = nominir
nombradamente = nomine-mode
nombradía = ver fama, gloria, notoriedad, reputación
nombramiento = nominun  (candidatura, elección)
nombrar = nominer  (aludir, designar, elegir, escoger, llamar, mencionar)
nombre = nomine  (apelativo, apellido, patronímico, título)
nomenclator = nomekatore
nomenclatura = nomekature
nómina = ver lista (1), rol, salario
nominación = nominarun
nominador/a = nominaror
nominal = nomine-be  (onomástica/o)
nominalmente = nominare-mode
nominar = nominarer  (ascender, calificar, investir, motejar, proclamar)
nominativa/o = nominarur
nómino = nominare
nomio = nomose
nomografía = nomo-gafun
nomología = nomo-logun
nomon = nomone
non = ver impar (2)
nona/o = ver novena/o (1)
nonada = ver insignificancia
nonagenaria/o = jujojahe-naline
nonagésima/o (1) (de orden) = jujo-tase
nonagésima/o (2) (fracción) = ver noventava/o
nonágona/o = ver eneágona/o
nonato = ni-nazir
noningentésima/o (1) = jozeta-tase
noningentésima/o (2) = jozeti
nordeste = Noda-hota
nórdica/o = ver norteña/o
noria = nanore  (cenia)
norma = norome  (conducta, guía, medida, patrón, pauta, regla, sistema)
normal = nomale  (común, corriente, habitual, natural, ordinaria/o (1), usual)
normalidad = nomale-dade  (calma, equilibrio, paz, regularidad, tranquilidad)
normalización = nomalun
normalizada/o = nomalir  (reglamentada/o)
normalizar = nomaler  (estandarizar, normar)
normalmente = nomale-mode
normar = ver normalizar
normativa = norome-suge
nornordeste = Noda-nodahota
nornoroeste = Noda-nodabaha
noroeste = Noda-baha
norte = Noda  (ártico, septentrión)
norteña/o = noda-be  (ártica/o, boreal, hiperbórea/o,  nórdica/o, septentrional)
nos = mus
nosocomio = ver hospital
nosofobia = ver patofobia
nosógena/o = ver patógena/o
nosografía = ver patografía
nosología = ver patología
nosomanía = ver patomanía
nosotras/os = jus
nostalgia = ver melancolía
nota (1) (de anotar) = note  (acotación, apostilla, apunte, aviso, comentario, dato, reseña)
nota (2) (musical) = note-musike
nota (3) (comunicado) = ver comunicado, mensaje
nota (4) (de examen) = ver calificación evaluación
nota/o = ver notoria/o
notabilidad = notabe-dade  (genialidad, heroicidad, notoriedad, personalidad)
notable = notabe  (admirable, eminente, importante, preeminente)
notablemente = notabe-mode  (magistralmente, trascendentalmente)
notación = notarun  (comprobación, distinción, observación)
notar = notarer (advertir (2), apreciar, percibir, reparar (2), sentir, ver)
notaria/o = notarise/a/o  (actuaria/o, escribana/o)
notaría = notarise-bure  (escribanía)
notariado = notarise-nun  (notariato)
notarial = notarise-be  (escribanil)
notariato = ver notariado
noticia = notize  (acaecimiento, aviso, nueva, parte (2), reportaje, suceso)
noticiar = notizer  (avisar, informar, reseñar)
noticiario = notize-suge  (informativo, noticiera/o)
noticiera/o = ver noticiario
noticiosa/o = notizur
notificación = notifun  (anuncio, requerimiento)
notificada/o = notifir  (advertida/o, citada/o (1)
notificado = notife
notificar = notifer  (comunicar, convocar, informar, ordenar, pregonar)
notificativa/o = notifur
noto = ver espalda
notoria/o = notore  (conocida/o, manifiesta/o, nota/o, patente (1), pública/o)
notoriamente = notore-mode  (manifiestamente, palpablemente, prestigiosamente) 
notoriedad = notore-dade  (celebridad, éxito, fama, nombradía, reputación)
nova/o = ver nueva/o
novación = nobun  (cambio, creación, descubrimiento, idea, innovación)
novador/a = nobor  (innovador/a, inventor/a)
novamente = ver nuevamente)
novar = nober  (innovar, transformar)
novata/o = ver neófita/o
novatada = nobe-burule  (quintada)
novecientos = jo-zeta
novedad = nobe-dade  (invento, mejora, moda, perfeccionamiento, primicia)
novedosa/o = nobur  (actual, innovativa/o, moderna/o, nueva/o, reciente)
novel = ver aprendiz/a
novela = nobele  (cuento, narración, relato, romance (3)
novelación = nobelun
novelar = nobeler  (novelizar)
novelera/o = ver novelesca/o
novelesca/o = nobelur  (fantástica/o, imaginativa/o, novelera/o, sorprendente)
novelista = ver escritor/a, literata/o
novelizar = ver novelar
novena/o (1) (de orden) = jo-tase  (nona/o)
novena/o (2) (fracción) = ji
noventa = jujo
noventava/o = juji  (nonagésima/o (2)
novia/o = kobite/a/o  (comprometida/o, pretendiente, prometida/o)
noviazgo = kobite-time  (amorío, cortejo, festejo, flirteo, idilio, relaciones)
novicia/o = ver principianta/e
noviembre = mese-mojumo
novilla/o = tore-tojahe/a/o  (magüeta)
novilunio = luna-nobe
nube = nube  (cirro, cirrocúmulo, cirroestrato, humareda, vapor)
núbil = ver moza/o
nubilidad = ver mocedad
nubla/o = ver nublada/o
nublada/o = nubir  (nebulosa/o, nubla/o, nublazón)
nubladura = nubun  (anublamiento, celaje)
nublar = nuber  (acelajar, anubarrar, anublar)
nublazón = ver nublada/o
nublosa/o = nubur  (nubosa/o)
nubosidad = nube-dade
nubosa/o = ver nublosa/o
nuca = nuje  (cerviz, cogote, testuz)
nucir = ver nocir
nuclear = nuke-be  (nuclearia/o)
nuclearia/o = ver nuclear
núcleo = nuke  (centro, foco, médula, meollo)
nudillo = nodefe
nudismo = ver desnudismo
nudista = ver desnudista
nudo (1) (atadura) = gede  (lazada, ligazón, ñudo, quipu, trabazón, unión, vínculo)
nudo (2) (concreción) = ver nódulo
nudosa/o = gedur
nuera = ver yerna
nuestra/o/as/os = dijus
nueva = ver noticia
nueva/o = nobe  (actual, inédita/o, moderna/o, nea/o, nova/o, reciente)
nuevamente = nobe-mode  (novamente)
nueve = jo
nuez = nuze
nula/o = nule  (anulada/o, incapaz, incompetente, inepta/o, inservible, inútil)
nulamente = nule-mode
nulidad = nule-dade
numen = numene  (musa)
numerable = numere-bile
numeración = numerun
numerador/a = numeror
numeral = numere-be  (numeraria/o, numérica/o)
numerar = numerer  (clasificar, contar, enumerar, inscribir, marcar)
numeraria/o = ver numeral
numérica/o = ver numeral
numéricamente = numere-mode
número = numere  (cifra, guarismo, signo, símbolo)
numerosa/o = numerur  (abundante, innumerable, cuantiosa/o, múltiple, nutrida/o)
numerosamente = ver multitudinariamente
numerosidad = numere-dade
numisma = numime
numismática = numime-tudun
numismática/o = numime-tude/a/o  (medallista)
nunca = nikade  (jamás)
nupcial = ver conyugal
nupcias = ver casamiento
nutria = ver lataz
nutricia/o = nutire  (nodriza)
nutrición = nutirun  (alimentación, crianza, nutrimento, trofia)
nutrida/o = nutirir  (numerosa/o)
nutriente = nutiror  (nutriz, trofa/o)
nutrimento = ver nutrición
nutrir = nutirer  (alimentar, criar, mantener, robustecer, sustentar)
nutritiva/o = nutirur  (alimenticia/o, fortificante, reconstituyente, vigorizante)
nutriz = ver nutriente
nylon = ver nailon