Sorege - Español

m = ver eme
maca = makefe
macabra/o = makabe  (espectral, lóbrega/o, lúgubre, mortuoria/o, tétrica/o)
macaca/o = makake/a/o  (simia/o)
macadam = makadamize
macadamización = makadamizun
macadamizar = makadamizer
macamiento = makefun
macana = makane  (cachiporra, clava, palo, porra)
macanazo = makane-ze
macanear = makaner
macaneo = makanun
macar = makefer
macarrón = makarone
maceador/a = mazor
macear = mazer
maceo = mazun
maceración = mazerun
macerado = mazere
macerar = mazerer  (ablandar, aplastar, estrujar, machacar)
maceta (1) (martillo) = mazefe  (martillo, mazo)
maceta (2) (tiesto) = mazete  (tiesto)
macetero = mazete-fore
machaca = macake-joge  (machacadera, machacador/a (2)
machacada/o = macakir  (machada/o, machucada/o, majada/o)
machacadera = ver machaca
machacador/a (1) (pa. verbo) = macakor  (majador/a)
machacador/a (2) (máquina) = ver machaca
machacadera/o = macakur
machacadura = macakun  (machaqueo, majadura)
machacar = macaker  (aplastar, desmenuzar, pulverizar, quebrantar, triturar)
machada/o = ver machacada/o
machaqueo = ver machacadura
machar = ver machacar
machca = maceke
machear = ver fecundar
machetazo = macete-ze
machete = macete  (bayoneta, charrasca, cuchilla/o)
machetear = maceter
macheteo = macetun
máchica = macike
machihembradora                                = maco-gina
machihembramiento = maco-ginun
machihembrar = maco-giner
machina = macine
machismo = maco-fun
machista (1) (de machismo) = maco-for
machista (2) (pertenencia) = macofe-be
macho (1) (sexo masculino) = maco  (másculo)
macho (2) (pieza que penetra) = machode
macho (3) (martillo forjar) = macake
machorra/o = ver estéril
machucada/o = ver machacada/o
machucar = ver machacar
machuna/o = ver masculina/o
macilenta/o = macile  (cadavérica/o, escuálida/o, escuálida/o)
macillo = mazele
maciza/o = ver compacta/o, densa/o, espesa/o, pesada/o, sólida/o
macizar = ver compactar, rellenar
macizo (montañoso) = cebe-gupe
macro = ver grande
mácula = ver estigma, mancha
macular = ver manchar
macuto = makute  (mochila)
madeja = matoke  (cadejo, ovillo)
madera = fute  (fuste, xilo)
maderar = futer  (enmaderar)
maderera/o = fute-be  (fustera/o)
madero = ver leño, palo, poste
mador = madore
madrastra = mama-hokegene
madre = mama  (mamá, progenitora)
madrigal = madigale
madrigalesca/o = madigale-be
madrigalizar = madigaler
madriguera = zome-cole  (cubil, escondrijo, guarida)
madrina = madina
madrinazgo = madina-dige
madrugada = tagune  (alba, amanecer, aurora)
madrugamiento = ver madrugón
madrugar = taguner  (tempranear)
madrugón = tagunun  (madrugamiento)
madruguera/o = tagunur
madura/o = mature  (desarrollada/o, floreciente, formada/o, pletórica/o)
maduración = maturun
maduramente = mature-mode
madurar = maturer  (desarrollarse, florecer, fructificar, medrar, sazonar)
madurativa/o = maturur
madurez = mature-dade  (sazón)
maesa = ver maestra
maese/o = ver maestro
maestra = ver institutriz
maestra/o = magise/a/o  (aya/o, educador/a, pedagoga/o, profesor/a, tutor/a)
maestral = ver magistral
maestramente = magise-mode
maestranza = ver arsenal
maestrazgo = magise-dige
maestre = ver maestro
maestresa = ver señora
maestresala = magise-fagede
maestría = magise-dade  (destreza, habilidad, pericia, práctica, experiencia)
mafia = mafe
mafiosa/o = mafe-be
maga/o = mage/a/o  (adivina/o, hechicera/o, nigromante, taumaturgo)
magacine = ver revista
magia = magun  (brujería, cábala, ocultismo, sortilegio, superstición)
mágica/o = mage-be
magisterial = magitere-be
magisterio = magitere
magistrada/o = magitate/a/o  (censor, consejero, juez)
magistral = magisedade-be  (maestral, magnífica/o, notable, sobresaliente)
magistratura (1) (el cargo) = magitate-dige
magistratura (2) (conjunto) = magitate-suge
magma = magame
magmática/o = magame-be
magna/o = mahe  (admirable, colosal, generosa/o, grande, ilustre)
magnánima/o = ver filántropa/o, generosa/o
magnánimamente = ver generosamente
magnanimidad = ver generosidad
magnate = dagane  (potentada/o, multimilloraria/o, rica/o)
magnesio = pake-bojumo
magnética/o = zise-be
magnéticamente = zise-mode
magnetismo = zise-nime
magnetita = zise  (imán)
magnetizable = zise-bile
magnetización = zisun  (imanación, imantación)
magnetizar = ziser  (imanar, imantar)
magnetoeléctrica/o = ver electromagnética/o
magnetófono = zise-fone
magnetofónica/o = zisefone-be
magnetógena/o (1) (generada) = zise-genir
magnetógena/o (2) (que genera) = zise-genor
magnetómetro = zise-mete
magnetomotriz = zise-mote
magnetoscopio = zise-bisa  (videograbador)
magnetosfera = zise-bule
magnetoterapia = zise-terapun
magnicida = dagane-zide
magnicidio = dagane-zidun
magnífica/o = barije  (admirable, chévere, espléndida/o, estupenda/o, suntuosa/o)
magnificación = barijun  (magnificencia)
magníficamente = barije-mode
magnificar = barijer
magnificencia = ver magnificación, ostentación
magnificente = barijor
magnitud = jasame  (capacidad, dimensión, extensión, medida, tamaño)
magra/o = ver delgada/o
magrez = ver delgadez
magrura = ver delgadez
magüeta/o = ver novilla/o
magullada/o = zocanir  (contusa/o, herida/o, lesionada/o)
magulladura = zocane  (cardenal, equimosis, moretón, golpe, verdugón)
magullamiento = zocanun
magullar = zocaner  (amoratar, contundir, contusionar, golpear, lastimar)
mahatma = mahe-sele
mahonesa = mahonese
maído = ver maullido
maíz (1) (planta) = mahise-fite
maíz (2) (fruto) = mahise
maizal = mahise-fitun
maja/o = melide  (agradable, chula/o, chulapa/o, vistosa/o)
majada = minare-fime  (priscal)
majada/o = ver machacada/o
majadal = ver corral
majadeamiento = minare-fimun  (redileo)
majadear = minare-fimer  (amajadar, redilar)
majadera/o = majadere  (boba/o, necia/o)
majaderear = majaderer
majadería = majaderun  (bobería, necedad)
majador/a = takanor  (machacador/a)
majadura = takanun  (machacadura)
majar = takaner  (machacar, triturar)
majareta = ver maniática/o
majestad = majete  (esplendor, gloria, grandeza, señorío)
majestuosa/o = majete-fore  (real (2), señorial, solemne)
majestuosamente = majete-mode
majestuosidad = majete-dade
majeza = melide-dade
majilla = ver carrillo (2)
mala/o = male  (aciaga/o, dañina/o, inicua/o, mal, nociva/o, perjudicial)
malabarista = ver ilusionista
malacate = malakate
malandrin/a = ver canalla, facinerosa/o, vil
malar = ver cigomática/o
malaria = ver paludismo
malcriada/o = ver mimosa/o
malcriar = ver consentir (3), mimar
maldad = male-dade  (iniquidad, malignidad, perfidia, perversidad, villanía)
maldecida/o = male-dizir
maldecir = male-dizer  (abominar, execrar, imprecar, jurar (2), renegar)
maldición = male-dizun  (blasfemia, denuesto, insulto, maleficio, taco (3)
maldita/o = male-dize  (condenada/o, réproba/o, perversa/o)
maleabilidad = laminebile-dade
maleabilizar = laminebiler
maleable = lamine-bile  (laminable)
maleada/o = malir
maleamiento = malun
maleante = malor  (indeseable, malhechor/a)
malear = maler
malecón = ver dársena, espigón, rompeolas
maledicencia = ver calumnia
maleducar = ver consentir (3)
maléfica/o = male-fazur  (dañina/o, infernal, perjudicial, perversa/o)
maleficencia = male-faze
maleficiar = male-fazer
maleficio = male-fazun  (embrujo, ensalmo, hechizo, maldición, sortilegio)
malentendido = male-panimir  (confusión, equivocación, error, tergiversación)
malestar = male-ter  (angustia, destemplanza, dolencia, enfermedad)
maleta = cemade  (valija (2)
maletas = ver bagaje
maletero = cemade-fore
maletín = cemafe
malévola/o = male-kere
malevolencia = ver malquerencia
malevolente = ver malqueriente
maleza = male-fite  (baraña, broza, espesura, maraña)
malformación = ver deformidad
malgastador/a = male-rajodor
malgastar = male-rajoder  (derrochar, desperdiciar, despilfarrar. dilapidar)
malgasto = male-rajodun  (derroche, dispendio)
malhechor/a = pepetate  (criminal (1), maleante)
malhumor = male-humore  (enojo, hastío, impaciencia, irritación, molestia)
malhumorada/o = male-humorir
malhumorar = male.humorer
malhumoranza = male-humorun
malicia = malite  (astucia, disimulo, hipocresía, picardía, recelo)
maliciable = malite-bile
maliciamiento = malitun
maliciar = maliter
maliciosa/o = malitur  (incrédula/o, suspicaz)
maliciosamente = malite-mode
maligna/o = maline  (aviesa/o, infame, malvada/o, nefaria/o, pérfida/o)
malignamente = maline-mode
malignamiento = malinun
malignar = maliner  (malignizar)
malignidad = maline-dade  (maldad)
malignizar = ver malignar
malla = macule  (cota, elástico, red, redecilla (1), tejido)
malogramiento = ver fatalización
malograr = ver errar, fracasar, frustrar
maloliente = ver hedionda/o, pestilente (3)
malparada/o = ver maltrecha/o
malparar = ver maltratar
malquerencia = male-kerun  (desamor, malevolencia)
malquerer = male-kerer
malqueriente = male-keror  (malevolente)
malsana/o = male-sane  (infecta/o, insalubre, insana/o, nociva/o, perniciosa/o)
malsonancia = ver disonancia
malsonante = ver disonante
malsonar = ver desafinar, disonar
maltratada/o = male-tatarir
maltratar = male-tatarer  (castigar, deteriorar, estropear, moler, pegar (2)
maltrato = male-tatarun  (abuso, daño)
maltrecha/o = male-tatare  (dañada/o, malparada/o, perjudicada/o, tundida/o)
malvada/o = ver maligna/o
malversación = ver fraude
malversar = ver defraudar
mama = ver teta
mamá = ver madre
mamada = ver atetamiento
mamadera = ver biberón
mamandurria = ver sinecura
mamar = ver amamantar, atetar, chupar, sorber 
mamaria/o = tite-be
mamarracha/o = muhare  (adefesio, espantajo, esperpento, hazmerreir)
mamella = mamile
mamífera/o = tite-zome
mamología = ver mastozoología
mamotreto = ver aparato (2), borrador
mampara = ver biombo
mamporro = ver bofetada, puñetazo
mampostear = mane-poner
mampostería = mane.ponun
mampostera/o = manepone-ne/a/o
mampuesta/o = mane-pone
manada = ver bandada, rebaño
manadera/o = ver manantial
manadura = manarun
manantial = manare  (fontana, fuente, hontanar, surtidor, venera/o)
manantía/o = manarur
manar = manarer  (aflorar, brollar, chorrear, emerger, fluir)
manca/o = maneke
mancamiento = manekun
mancar = maneker
manceba/o = ver barragán/a, joven, moza/o
mancebía = ver lupanar, prostíbulo
mancha = makule  (churrete, lamparón, mácula, marca, pinta, pringue)
manchada/o = makulir  (impura/o, sucia/o)
manchadiza/o = ver manchosa/o
manchadura = makulun
manchar = makuler  (ensuciar, rabosear, tiznar)
manchosa/o = makulur  (manchadiza/o, pringosa/o)
mancilla = ver descrédito
mancomún = mane-komune
mancomunada/o = mane-komunir
mancomunadamente = manekomune-mode
mancomunar = mane-komuner  (federar)
mancomunidad = mane-komunun  (confederación, federación, municipio)
manda = miline  (legado, oferta)
mandada/o = milinir  (enviada/o, encomendada/o)
mandadera/o = milinur  (recadera/o)
mandamiento = milinun  (encargo, ley, manifiesto, precepto, prescripción, regla)
mandante = milinor  (remitente (2)
mandar = miliner  (disponer, encargar, enviar, imponer, obligar)
mandato = ver orden (2)
mandíbula = madibule  (quejo, quijada, quijal, quijar)
mandibular = madibule-be  (maxilar)
mandil = ver delantal
mando (1) (gubernativo) = ver autoridad, dominio, gobierno, poder (1)
mando (2) (regulación) = mane-regulare  (botón, pedal, reóstato, timón)
mandoble = mane-boheke
mandra = ver corral
mandria = ver poltrón
mandril (herramienta) = cucude
manducable = ver comestible
manducación = ver masticación
manducar = ver comer, embuchar, tragar
manducatoria = ver comida
manea = ver apea
maneador = ver apea
manear = ver apear (2)
manecilla = ver aguja (2)
manejabilidad = mane-dade
manejable = mane-bile  (manuable, obediente, sumisa/o)
manejar = maner  (asir, coger, manipular, operar, tocar, usar, utilizar)
manejo = manun  (empleo, maniobra, uso)
maneota = ver apea
manera = ver estilo (1), forma, método, modo, procedimiento (1)
maneras = ver modales
manezuela = ver apea
manga (1) (de la ropa) = manike
manga (2) (colador, red) = manice  (colador, manguera, tubería)
mangamiento = manicun
manganeso = pake-pojubo
mangante = manicor  (pedigüeña/o)
mangar = manicer
mango = manede  (asa, asidero, ástil, empuñadura, manija, tirador)
mangonear = ver entremeterse
manguera = manice-hide  (conducto, manga, tubo)
manguito = manife
maní (1) (la planta) = manise-fite  (cacahuete (1) 
maní (2) (el fruto) = manise  (cacahuete (2)
manía = manidun  (alienación, complejo, enajenación, obsesión, rareza)
maníaca/o = manide-be
maniatadura = mane-musubun
maniatar = mane-musuber  (aherrojar, asegurar, atar, ligar, trabar)
maniática/o = manide  (enajenada/o, extravagante, ida/o, guillada/o, lunática/o)
manicomio = ver loquería
manicura = mane-belun
manicura/o = mane-bele/a/o
manicurar = mane-beler
manida = ver cubil
manifestación = manifetun  (declaración (2), opinión, síntoma)
manifestada/o = manifetir  (clara/o, evidente, indudable, notoria/o, palmaria/o)
manifestante = manifetor
manifestar = manifeter  (decir (2), divulgar, exponer, informar, opinar, revelar)
manifestativa/o = manifetur  (alegativa/o, confesional, ostentosa/o (2)
manifiestamente = manifete-mode  (certeramente, fehacientemente, notoriamente)
manifiesto = manifete  (declaración, documento, informe, proclama)
manigua = palude-jagale  (selva)
manija = manehe  (abrazadera, apea, asa, mango, tirador (1)
manilla = mane-musube  (pulsera)
manillar = mane-koduze
manillas = ver esposas
maniluvio = mane-baneme
maniobra = mane-rabote  (estrategia, labor, operación (1), proceso, tarea)
maniobrable = manerabote-bile  (accionable (1)
maniobrabilidad = manerabote-dade
maniobrar = mane-raboter  (emplear, manejar, proceder, usar)
maniobras (militares) = sezite-belike  (entrenamiento, estratagema, simulacro)
maniobrera/o = mane-rabotur
maniota = ver apea
manipulable = manipule-bile
manipulación = manipulun  (manipuleo, operación (1)
manipular = manipuler  (emplear, manejar, operar, proceder, utilizar)
manipuleo = ver manipulación
manípulo = manipule
maniquete = ver mitón
maniquí = manekine
manir = ver macerar
manirrota/o = male-rajode
manivela = ver manubrio
manjar = dape  (comestible, vianda)
mano (1) (miembro) = mane  (extremidad, miembro, quiro)
mano (2) (turno de juego) = ver baza
mano (3) (de pintura) = ver capa (1)
-mana/o (como sufijo) = ver adicta/o
manojear = mane-homener
manojeo = mane-homenun
manojo = mane-homene  (fajo, haz (1), ramillete, ramo)
manometría = manose-metun
manométrica/o = manosemete-be
manómetro = manose-mete
manopla = luhe  (guante)
manosear = ver acariciar, amasar, palpar, sobar, tocar (3)
manos muertas = desi-tilige
manotada = ver bofetada
manotazo = ver bofetada
manotear = ver abofetear
manoteo = ver abofeteamiento
manotón = ver bofetada
mansa/o = behede  (apacible, dócil, obediente, pacífica/o, sumisa/o)
mansamente = behede-mode
mansedumbre = behede-dade  (docilidad, obediencia, resignación)
mansión = ver casa (1), palacio
manta = tanaze  (cobertor, cubrecama)
manteamiento = ver manteo
mantear = tanazer
manteca = butire  (aceite (3), gordura, grasa, óleo (3), sebo, tocino)
mantecar = butirer
mantecosa/o = butirur  (grasienta/o, sebosa/o)
mantel = nape
mantelería = nape-suge
manteleta = matelete
mantenedor/a = manutenor  (cuidador/a, defensor/a, proveedor/a)
mantenencia = manutene  (apoyo, manutención, protección, sustento)
mantener = manutener  (alimentar, conservar, nutrir, resistir, sostener)
mantenimiento = manutenun
manteo = tanazun  (manteamiento)
mantequera = butire-cube
mantequilla = butirume
mantequillera = butirume-cube
mantilla (1) (de mujer) = matile  (manto, mantón, pañuelo, rebozo, toca, velo)
mantilla (2) (de bebé) = cumube
mantillo = ver humus
manto = matume  (capa (2), chal, clámide, hábito, mantilla (1), túnica)
mantón = ver mantilla
mantornar = ver binar
manuable = ver manejable
manual (1) (hecho a mano) = manule  (artesana/o, artística/o, casera/o)
manual (2) (instrucciones) = manule-bibile  (compendio, guía, instrucciones, sumario) 
manualidad = manule-dade
manualmente = manule-mode
manubrio = mane-bolute  (cigüeña, cigüeñuela, manivela)
manufactura = ver fábrica, taller
manufacturación = ver fabricación
manufacturar = ver fabricar, industrializar, producir
manufacturera/o = ver fabril
manumisa/o = manumite  (horra/o, liberta/o)
manumisión = manumitun  (redención)
manumisor/a = manumitor
manumitir = manumiter  (libertar)
manuscribir = mane-garafer
manuscrito = mane-garafe  (borrador, documento, escritura (1), original (3)
manuscritor/a = mane-garafor
manuscritura = mane-garafun
manutención = ver alimentación, mantenimiento, sustento
manutener = ver mantener
manzana = jabake  (poma)
manzanal = ver manzanar
manzanar = jabake-fitun  (manzanal, pomar)
manzanilla = camamele  (camomila )
manzano = jabake-fite      
maña = ver arte, habilidad, método, rutina, soltura
mañana (la) = matine  (alba, amanecida, aurora)
mañana (el día siguiente) = zati-hoje
mañanear = ver madrugar
mañanera/o = matine-be  (matinal, matutina)
mañosa/o = ver diestra/o, habilidosa/o
mañosamente = ver hábilmente
mapa = mape  (carta (2), plano)
maque = makike
maquear = makiker
maqueo = makikun
maqueta = makete
maquiavélica/o = ver astuta/o, aviesa/o, pérfida/o
maquillaje (1) (el producto) = sigale  (aderezo, aliño (1), cosmético)
maquillaje (2) (el maquillado) = sigalun  (acicalamiento)
maquillar = sigaler  (acicalar (1), aderezar (1), emperifollar, hermosear)
máquina = makine  (aparato (2), artefacto, artificio, artilugio, motor)
maquinación = makinatun  (astucia, conspiración)
maquinador/a = makinator
maquinal = makine-be  (inconsciente, instintiva/o, involuntaria/o, reflejo)
maquinalmente = makine-mode (espontáneamente, mecánicamente (3)
maquinar (1) (de máquina) = ver maquinizar
maquinar (2) (tramar algo) = makinater  (confabular, conjurar, conspirar, tramar)
maquinaria = makine-suge  (aparato (2), mecanismo)
maquinilla = makine-rasure
maquinista = makine-ne/a/o
maquinización = makinun
maquinizar = makiner  (maquinar (1)
maquis = makise  (guerrilla)
mar = mare  (océano, piélago, ponto)
maraca = marake
maraña = pacole  (breña, broza, espesura, hojarasca, pachol, zarza)
marañada/o = pacolir  (enredada/o, erizada/o, hirsuta/o, revuelta/o)
marañamiento = pacolun  (desorden, enmarañamiento)
marañar = pacoler  (enmalezarse, enmarañar, envedijar/se, intrincar)
marañera/o = ver marañosa/o
marañosa/o = pacolur  (enredosa/o, marañera/o, matorralera/o)
maratón = maratone
maratoniana/o = maratone-be
maravilla = mirabile  (fenómeno, grandeza, magia, pasmo, sorpresa)
maravillamiento = mirabilun  (encantamiento (1), estupefacción)
maravillar = mirabiler  (admirar, asombrar, impresionar, sorprender)
maravillosa/o = mirabilur  (fantástica/o, portentosa/o, prodigiosa/o)
maravillosamente = mirabile-mode  (fabulosamente, extraordinariamente)
marbete = ver etiqueta, precinto
marca = make  (cicatriz, huella, mojón, pisada, record, señal, traza)
marcación = makun  (impresión (1)
marcada/o = makir
marcador/a = makor
marcar = maker  (estampar, imprimir, numerar, rayar, rotular)
marcha (1) (andadura) = bade  (andadura, camino, desfile, recorrido, tránsito, traslación)
marcha (2) (acto de marchar) = ver marchamiento
marchada/o = badir
marchador/a = bador  (caminante, excursionista, marchante, senderista)
marchamar = make-daduner
marchamera/o = make-dadunur
marchamiento = badun  (marcha (2), tránsito, traslado)
marchamo = make-dadune  (precinto)
marchar/se = bader  (andar, avanzar, caminar, desplazarse, recorrer)
marchita/o = macide  (ajada/o, deslucida/o, lacia/o, mustia/o, raída/o, seca/o)
marchitable = macide-bile
marchitamiento = macidun  (agostamiento, deterioro)
marchitar = macider  (ajar, deslucir, enlaciar, enmustiar, manir, marcir)
marchitez = macide-dade
marcial = maratele  (aguerrida/o, bélica/o, castrense, soldadesca/o)
marcialidad = maratele-dade
marciana/o = marate-be
marcir = ver marchitar
marco = ramene  (batiente, cerco, cuadro, guarnición, recuadro)
marea = marede
mareada/o = marir
mareador/a = maror  (mareante)
mareal = marede-be
mareamiento = ver mareo
mareante = ver mareador/a
marear/se = marer  (afectarse, aturdirse, desfallecer, trastornar)
marejada = marejade
maremoto = mare-gemobilun  (sismo)
mareo = marun  (desmayo, síncope, soroche, vahido, vértigo)
mareosa/o = marur
marfil = ko-dete  (eburno)
marfileña/o = kodete-be  (eboraria/o, ebúrnea/o)
marfilina = kodete-mofe  (eburina)
margarina = magarine
margen = maragine  (borde, extremo, filo, lado, orilla, tolerancia)
margenar = ver marginar
marginación = maraginun
marginada/o = maraginir
marginal = maragine-be  (divisoria/o)
marginalidad = maragine-dade
marginar = maraginer  (margenar)
marica = maca  (afeminado, amanerado, homosexual, maricón)
maricón = ver marica
mariconería = maca-dade
marido = ver cónyuge
marihuana = ver kif
marimacho = ver virago
marimorena = ver pelea
marina (1) (total de barcos) = marina
marina (2) (pintura marina) = mare-piture
marina (3) (flota pesquera) = marinapize
marina (4) (flota mercante) = marinafike
Marina (5) (flota militar) = Marinalike  (Armada)
marina/o (1) (del mar) = mare-be  (marítima/o, naval, náutica/o (2)
marina/o (2) (oficio marino) = ver marinera/o
marinada = marine-fage
marinaje = marinun
marinar = mariner  (marinear)
marinear = ver marinar
marinera/o = marine/a/o  (marina/o (2), nauta)
marinería = marine-suge  (dotación, tripulación)
marinesca/o = marine-be
marioneta = ver títere
mariposa = papilone  (papalote)
mariscador/a (1) (pa. verbal) = semuhor
mariscador/a (2) (obrera/o) = semuhe-ne/a/o
mariscal = marecale
mariscalía = marecale-dige  (mariscalato)
mariscalato = ver mariscalía
mariscar = semuher
marisco = semuhe  (crustáceo, molusco)
marisma = litorale-bahe  (charca, ciénaga, marjal, pantano)
marismeña/o = litoralebahe-be
marisqueo = semuhun
marisquera/o = semuhe-be
marisquería = semuhe-de
marital = ver conyugal
maritalmente = ver conyugalmente
marítima/o = ver marina/o (1), náutica/o (2), oceánica/o
maritornés = ver camarera
marjal = majune  (marisma, pantano, pólder)
marketing = ver mercadotecnia
marmita = ver olla
mármol = mamore  (jaspe)
marmoleña/o = ver marmórea/o
marmolería = mamore-de
marmolista = mamore-ne/a/o
marmórea/o = mamore-be  (marmoleña/o)
marmullar = ver rezongar
maroma = marome  (amarra, cabo, cuerda, gúmena, silga, sirga, toa)
marqués/a = makese/a
marquesado (1) (el título) = makese-titule
marquesado (2) (sus tierras) = makese-dije
marquesina = ver dosel, toldo
marquetería = ver carpintería
marra = ver almádena
marrana/o = ver cerda/o
marrar = ver errar
marrón (1) (mazo picapiedra) = ver almádena
marrón (2) (color azul/rojo) = rogo  (castaña/o)
marroquinería = ver tafiletería
marrullera/o = ver sagaz
Marte = Marate
martes = heme-marate
martillada = ver martillazo
martillar = ver martillear
martillazo = molate-ze  (martillada)
martillear = molater  (martillar)
martilleo = molatun
martillo (1) (útil manual) = molate
martillo (2) (útil mecánico) = molate-makine  (martinete)
martillo (3) (de suave golpe) = molatefe  (gatillo, macillo)
martinete = ver martillo (2)
martingala = ver ardid
mártir = matire  (inmolada/o, sacrificada/o, víctima)
martirial = matire-be
martiriar = ver martirizar
martirio = matirun  (sacrificio (1), suplicio, tormento, tortura)
martirizador/a = matiror
martirizar = matirer  (asesinar, martiriar, torturar)
marxismo = ver comunismo
marxista = ver comunista
marzo = mese-to
mas = ver pero
más = masi  (plus)
masa (1) (volumen) = mase  (cuerpo, materia, mole, peso, volumen (2)
masa (2) (pasta de mezclas) = masase  (amalgama, mezcla, papilla, pasta, pulpa)
masa (3) (casa de campo) = ver alquería
masacrar = ver exterminar
masacre = ver exterminio
masada = ver alquería
masaje = masaje  (amasamiento, estregado, fricción, friega, frote)
masajeamiento = masajun
masajear = masajer
masajista = masaje-ne/a/o
masar = ver amasar
masía = ver alquería
mascada = ver masticación
mascadura = ver masticación
mascar = ver masticar
máscara (1) (de protección) = ver careta (1)
máscara (2) (para ocultar la cara) = ver careta (2), disfraz)
mascarada = ver carnaval
mascarar = ver enmascarar
mascarilla (1) (de protección) = ver careta (1)
mascarilla (2) (ocultar ½ cara) = ver antifaz
mascota = ver talismán
masculina/o = maco-be  (hombruna/o, machuna/o, varonil, viril)
masculinamente = maco-mode  (virilmente)
masculinidad = maco-dade  (hombría, virilidad)
masculinización = maco-bun
masculinizar/se = maco-ber  (virilizarse)
masculino = ver hombruno, viril
mascullar = ver balbucear, rezongar
másculo = ver macho (1)
masera = ver artesa
masería = ver alquería
masía = ver alquería
másica/o = ver material
masificación = ver acumulación
masificar = ver acumular
masilla = pege-dure  (mástic, mástique, plaste)
masiva/o = ver cuantiosa/o
masón = ver francmasón
masonería = ver francmasonería
masónica/o = ver francmasónica/o
masoquismo = masoke-nime
masoquista = masoke
masoterapia = masaje-terapun
mastear = maseter
mástic = ver masilla
mástique = ver masilla
mastectomía = tite-tomun
masticación = bokadun  (manducación, mascada, mascadura)
masticar = bokader  (adentellar, bocadear, desmenuzar,mascar, triturar)
masticatoria/o = bokadur
masticatorio = ver chicle
mástil = masete  (arboladura, ásta, palo, percha, poste, vara, verga (1)
mastóloga/o = tite-loge/a/o
mastología = tite-logun
mastozoóloga/o = titezome-loge/a/o
mastozoología = titezome-logun  (mamología)
masturbación = matubarun  (onanismo)
masturbar = matubarer
masturbativa/o = matubarur
masturbatoria/o = matubare
masurio = ver tecnecio
mata = dume  (matojo, planta (1))
matadero = zide-site
matador/a = mator
matadura = ver llaga
matamiento = matun
matambre = ver fiambre
matanza = ver exterminio
matar = mater  (asesinar, exterminar, masacrar, rematar (3)
matarife = zidesite-ne/a/o  (jifera/o)
matarratas = ver raticida
matasellos = sigile-nulun
matasiete = ver fanfarrón/a
matazón = ver exterminio
mate = ni-birilare  (apagada/o, atenuada/o, deslucida/o)
matemática = matematike
matemática/o = matematike-loge/a/o
matemática/o = matematikeloge-be  (precisa/o, puntual, rigurosa/o)
matemáticamente = matematikeloge-mode  (detalladamente, exactamente,
Matemáticas = Matematike-logun
material (2) (enseres) = materale  (equipo, enseres, herramientas, instrumental)
materia = matere  (asunto, componente, elemento, masa (1), material (1),
material (1) (pertenencia) = matere-be  (física/o, másica/o, parte, principio, sustancia)
materialidad = matere-dade
materialismo = matere-fun
materialista = matere-for  (ávida/o, codiciosa/o, egoista, prosaica/o)
materialización = materun
materializar = materer
materialmente = matere-mode
materna/o = ver maternal
maternal = mama-be  (afectuosa/o, cuidadosa/o, materna/o, solícita/o)
maternalmente = mama.mode
maternidad = mama-dade
matidez = nibirilare-dade
matinal = ver mañanera/o
matiz = matize  (escala, gama, gradación, tinte, tonalidad, tono, viso)
matización = matizun  (coloración, perspectiva, pintura (3)
matizar = matizer  (combinar, diversificar, graduar, regular, variar)
matojo = ver mata
matón/a = poboke  (bravucón/a, chula/o, fanfarrón/a, provocador/a)
matorral = dume-suge  (matorralejo, matorrera, matorro, matosa/o)
matorralejo = ver matorral
matorrera = ver matorral
matorro = ver matorral
matosa/o = ver matorral
matraca = mitake
matrera/o = ver astuta/o, bandida (2)
matriarca = famile-gubena
matriarcado = familegubena-dige
matriarcal = familegubena-be
matricida = mama-zide
matricidio = mama-zidun
matrícula = matikule  (censo, estadística, licencia, lista, patente, permiso)
matriculación = matikulun  (inscripción, relación, registro)
matricular = matikuler  (registrar (1)
matrimonial = ver conyugal
matrimoniar = ver casar
matrimonio = ver casamiento
matriz (1) (útero femenino) = matise  (útero)
matriz (2) (molde de acuñar) = ver cuño, molde
matrizar = ver moldear
matrona = matorona  (ama, comadrona, partera)
maturranga = ver ardid
matute = ver contrabando
matutear = ver contrabandear
matutera/o = ver contrabandista
matutina/o = ver mañanera/o
maullar = gate-bozer  (fufar, mayar, miagar, miañar, miar)
maullido = gate-boze  (maido, mayido, miau)
mausoleo = sepuke-luse  (monumento, panteón, sepulcro, túmulo)
maxilar = ver mandibular
máxima = ver decir (1), norma, proverbio, refrán
máxima/o = masime  (colosal, inmensa/o, mayúscula/o, superlativa/o)
máximamente = masime-mode  (máxime)
máxime = ver máximamente
maximización = masimun
maximizar = masimer
mayar = ver maullar
mayestática/o = majete-be  (solemne)
mayido = ver maullido
mayo = mese-po
mayólica = ver azulejo, cerámica
mayor = majore  (extensa/o, importante, principal, superior, vasta/o)
mayoral = ver capataz
mayorazgo = ver progenitura
mayordoma/o = majore-dome/a/o
mayorear = majore-beper
mayoreo = majore-bepun
mayoría = majore-dade  (mayoridad, superioridad, totalidad, ventaja)
mayoridad = ver mayoría
mayorista = majore-bepe
mayoritaria/o = majoredade-be
mayormente = majore-mode
mayúscula/o = ver grande, máxima/o
maza = maze  (cachiporra, clava, garrote, mazo (1), porra)
mazacote = ver bloque, mole
mazapán = mazapane
mazar = ver machacar
mazazo = maze-ze
mazmorra = tabace  (calabozo, celda (2)
mazo (1) (martillo madera) = ver maza
mazo (2) (haz, manojo) = ver brazada, fajo, masojo, haz (1)
mazorca = fusade
me = mu
meada = mize-potone  (meado, meadura)
meadero = mize-site  (mingitoria/o, urinario) 
meado = ver meada, orina
meadura = ver meada
meandro (de un río) = menade  (curva, remanso)
mear = mizer  (orinar)
meato = ver agujero
Mecánica = Mekanikun
mecánica/o (1) (obrera/o) = mekane-ne/a/o
mecánica/o (2) (pertenencia) = mekanike-be
mecánica/o (3) = ver maquinal
mecánicamente (3) = ver maquinalmente
mecanismo = mekane  (aparato (3), artefacto, artificio, dispositivo, maquinaria)
mecanización = mekanun
mecanizada/o = mekanir
mecanizar = mekaner
mecano = desi-pitace
mecanógrafa/o = ver dactilógrafa/o
mecanografía = ver dactilografía
mecanográfica/o = ver dactilográfica/o
mecanografiar = ver dactilografiar
mecate = ver cuerda
mecedero = meze  (mecedor)
mecedor = ver mecedero
mecedor/a = mezor
mecedora = meze-sedese
mecedura = mezun  (balanceo, bamboleo, vaivén)
mecenar = mezener  (beneficiar, promocionar, proteger, subvencionar)
mecenas = mezene  (bienhechor/a, defensor/a, filántropa/o, patrocinador/a)
mecenazgo = mezenun
mecer = mezer  (acingar, acunar, balancear, bambolear, columpiar)
mecha = latare-fune
mechadura = latarun
mechar = latarer
mechero = latare  (chisquero, encendedor)
mechón = ver coleta, copete, flequillo, pelo
medalla = medale  (condecoración, distinción, emblema, galardón, premio)
medallero = medale-teke
medallista = ver numismática/o
medallón = medalepe
médano = ver duna
media = ver calceta, calcetín
media/o (1) (dosava/o) = bi  
media/o (2) (en medio) = mede  (centro, médula, mitad)
mediacaña = mede-muge
mediación = medun  (intercesión)
mediada/o = medir
mediador/a = medor  (árbitra/o, intermediaria/o, juez/a, mediante, mediatriz)
mediana/o = medane  (mediocre, moderada/o, módica/o, regular (1)
medianamente = medane-mode
medianera/o = medur  (divisoria/o, pared, muro)
medianería = parite-komune  (medianil)
medianía = medane-dade  (medianidad, mediocridad)
medianidad = ver medianía
medianil = ver medianería
medianoche = mede-noce
mediante = ver mediador/a
mediar = meder  (arbitrar, conciliar, interceder, intervenir, reconciliar)
mediata/o = medate
mediatamente = medate-mode
mediatización = medatun
mediatizar = medater
mediatriz = ver mediador/a
medible = mete-bile  (mensurable)
médica/o = medike/a/o  (facultativa/o, galena/o)
medicable = medike-bile
medicación = medikun
medicamentación = medikametun  (medicinamiento)
medicamentar = medikameter  (medicinar)
medicamentaria/o = medikamete-be
medicamento = medikamete  (droga, específico, fármaco, medicina, remedio)
medicamentosa/o = medikametur
medicamentosamente = ver farmaceúticamente
medicar = mediker  (analizar, curar, diagnosticar, prescribir, tratar (5)
medicastra/o = ver curandera/o
Medicina = Medizine
medicina = ver medicamento
medicinal = medizine-be
medicinalmente = medizine-mode
medicinamiento = ver medicamentación
medicinar = ver medicamentar
medición = metun  (dosificación, mensuración)
medida = mete  (dimensión, extensión, magnitud, mesura, tamaño, volumen)
medidor/a = metor  (calibrador/a, mensurador/a)
medieval = medebale-be
medievo = medebale
medio (1) = ver ambiente, ámbito
medio (2) = ver forma, método, modo
mediocre = ver mediana/o
mediocridad = ver medianía
mediodía (1) (del día) = mede-heme
mediodía (2) (de geografía) = ver sur
medir = meter  (calcular, comparar, comprobar, determinar, evaluar)
meditabunda/o = medite  (absorta/o, enfrascada/o, ensimismada/o)
meditación = meditun  (abstración, cavilación)
meditar = mediter  (cogitar, considerar, discurrir, reflexionar, pensar (1)
meditativa/o = meditur  (cavilosa/o, pensativa/o)
mediterránea/o = medeterane
medium = ver espiritista, nigromante
medra/o = ver agrandamiento, crecimiento
medrar = ver agrandar, crecer, madurar
medrosa/o = ver miedosa/o, pusilánime, temerosa/o
medrosamente = ver temerosamente
médula = medule  (esencia, meollo, núcleo, pulpa, sustancia, tuétano)
medular = medule-be  (central, media/o (2)
mefistofélica/o = ver demoníaca/o
mefistófeles = ver demonio
mefítica/o = ver pestilente
mefitismo = ver pestilencia
mega (1) (muy grande) = ver enorme
mega (2) (un millón) = ver millón
megaciclo = molona-zikile
megafonía = mege-fonun
megáfono = mege-fone  (altavoz, altoparlante)
megalítica/o = megelite-be
megalito = mege-lite
megalómana/o = mege-manide
megalomanía = mege-manidun
megalomaníaca/o = ver megalómana/o
mégano = ver duna
megaohmio = molona-homa  (megohmio)
megatón = megatone  (potencia explosiva = 1 millón toneladas trilita)
megaunidad = molona-nitate
megavatio = molona-bata
megavoltio = molona-bolota
mejilla = ver carrillo (2)
mejor = luce  (excelente, principal, suma/o, superior, suprema/o)
mejora = ver mejoramiento
mejorada/o = lucir  (convaleciente, repuesta/o)
mejorable = luce-bile
mejoramiento = lucun  (alivio, mejora, progreso)
mejorar = lucer  (abonanzar, curar, perfeccionar, remediar)
mejoría = lucur  (refinada/o, retocada/o, superada/o)
mejunje = ver bazofia, mezcolanza
melación = melun
melancolía = melakole  (decaimiento, morriña, murria, nostalgia)
melancólica/o = melakole-be  (apenada/o, cabizbaja/o)
melancólicamente                                = melakole-mode  (tristemente)
melancolizar = melakoler  (añorar, apesadumbrar)
melar = meler  (enmelar)
melena = kapile-dolike  (cabellera, pelambrera)
melera/o = mele-ne/a/o
melga/o = ver gemela/o
mélica/o = kanere-be
melífera/o = mele-fore
melificación = mele-fazun
melificador = mele-faze
melificar = mele-fazer
melíflua/o = mele-mofe
melindre (1) (pastel, dulce) = ver golosina
melindre (2) (remilgo) = ver afectación, escrúpulo, remilgo
melindrear = ver afectar (1), melindrizar, remilgar
melindrera/o = ver melindrosa/o
melindrizar = ver melindrear
melindrosa/o = ver afectada/o, escrupulosa/o, mimosa/o, remilgosa/o
melindrosamente = ver afectadamente, remilgadamente
mella = meje  (despunte, escotadura, hueco)
mellada/o = mejir  (desafilada/o, desdentada/o, embotada/o, hendida/o)
melladura = mejun  (hendidura, rotura)
mellar = mejer  (desafilar, desdentar, despuntar, embotar)
melliza/o = ver gemela/o
melocotón = melokotone  (piesco)
melocotonar = melokotone-fitun
melocotonero = melokotone-fite
melodía = melode  (armonía, cadencia, canción, música)
melódica/o = melode-be  (musical, rítmica/o)
melodiosa/o = melode-tene  (dulce, eufónica/o)
melodiosamente = melode-mode  (armónicamente)
melodrama = melodame  (ópera, opereta, zarzuela)
melodramática/o = melodame-be  (teatral)
melodramáticamente = melodame-mode
melómana/o = musike-manide  (melomaníaca/o, musicómana/o)
melomanía = musike-manidun  (musicomanía)
melomaníaca/o = ver melómana/o
melón = melone
melonero = melone-fite
melonar = melone-fitun
melosa/o = melur
melosidad = mele-dade
mema/o = ver boba/o, necia/o
membrana = mebane  (capa, diafragma, piel, tegumento, telilla, túnica)
membrete = retahede  (epígrafe, nombre, rótulo, sello, tarjeta (1), título)
membruda/o = ver corpulenta/o, musculosa/o
memez = ver bobería
memorable = memore-bile  (destacada/o, famosa/o, inolvidable, renombrada/o)
memorandum = ver almanaque
memorar = ver recordar
memorativa/o = ver recordativa/o
memoria = memore  (evocación, recuerdo, rememoración, retentiva)
memorización = memorun
memorizar = memorer
mena = ver mineral
menaje = ver ajuar
menazar = ver amenazar
mención = metone
mencionada/o = metonir  (mentada/o)
mencionamiento = metonun
mencionar = metoner  (aludir, citar, indicar, mentar, nombrar, referirse)
mendacidad = ver mentira
mendacio = ver mentira
mendaz = ver mentirosa/o
mendelevio = pake-mozetamo
mendicación = ver mendigueo
mendicante = ver mendigante
mendicidad = medizite-dade  (mendiguez)
mendiga/o = medizite  (indigente, inope, mísera/o, pedientera/o, pobre)
mendigante = medizitor  (mendicante, mendigueante)
mendigar = mediziter   (pedir, pordiosear, suplicar)
mendigosa/o = medizitur  (menesterosa/o, pedigüeña/o)
mendigueante = ver mendigante
mendigueo = medizitun  (mendicación, pordioseo)
mendiguez = ver mendicidad
mendosa/o = ver mentirosa/o
meneador = menede
menear = meneder  (accionar, agitar, batir, mover, sacudir, revolver)
meneo = menedun  (cabeceo, remoción)
menester = ver necesidad
menesterosa/o = ver mendiga/o, necesitada/o, pobre
menestral = ver jornalera/o, obrera/o
mengua = ver disminución, recesión
menguada/o = ver baja/o (1), disminuida/o
menguadamente = ver disminuidamente
menguante = ver disminuyente
menguar = ver atenuar, contraer, declinar, disminuir, reducir
menhir = menire
meninge = menine
meningitis = menine-tisun
menique = ver meñique
menopausia = mene-finale
menor = minore  (corta/o, escasa/o, exigua/o, menuda/o, reducida/o)
menoría = ver minoría
menorista = ver minorista
menos = mini  (ausencia, carencia, escasez, falta, mini)
menoscabar = ver cortar, dañar, reducir
menoscabo = ver daño, decadencia, desventaja, disminución
menospreciable = ver despreciable
menospreciar = ver desatender, desdeñar, despreciar
menosprecio = ver desprecio
mensa/o = ver boba/o
mensaje = mesage  (carta (1), comunicado, escrito, misiva, nota (3), recado)
mensajera/o = mesage-ne/a/o (cartera/o, correo, emisaria/o, recadera/o)
mensajería = mesage-gonose
menstrua/o = mene  (catamenia)
menstruación = menun  (periodo, regla (3)
menstrual = mene-be  (catamenial)
menstruante = menor
menstruar = mener
menstruosa/o = menur
mensual (1) (cada mes) = jedi-mese
mensual (2) (dura un mes) = durare-mese
mensulidad (pago mensual) = damine  (plazo, salario)
mensualmente = jedimese-mode
ménsula = ver anaquel
mensura = ver medida
mensurable = ver medible
mensuración = ver medición
mensurador/a = ver medidor/a
mensurar = ver medir
mentada/o = ver mencionada/o
mental = menete-be  (imaginativa/o, intelectual)
mentalidad = menete-dade  (capacidad, cultura)
mentalización = menetun
mentalizar = meneter  (concienciar, inculcar, sugestionar)
mentalmente = menete-mode (
mentar = ver mencionar
mente = menete  (imaginación, instinto, intelecto, inteligencia, talento)
mentecata/o = ver boba/o, necia/o
mentecatez = ver bobería
mentición = metirun  (mendacidad, pastrana, patrija, patraña, trola)
mentir = metirer  (camelar, embustear, engañar, falsear, trufar)
mentira = metire  (bulo, embuste, engaño, falsedad, infundio, mendacio)
mentirosa/o = metirur  (falaz, farsante, fementida/o, infundiosa/o, mendaz)
mentón = ver barbilla
mentor/a = ver asesor/a, maestra/o
méntula = ver pene
menú = fage-sajale
menuda/o = minure  (menor, menudencia/s, menudillos)
menudear = minurer  (frecuentar, repetir)
menudencia = ver menuda/o, minucia
menudeo = minurun
menudera/o = minure-ne/a/o  (casquera/o)
menudillo = minude
menudillos = ver menuda/o
menuza/o = ver añico
menuzar = ver desmenuzar
meñique = digite-po
meollo = ver médula, núcleo
meón/a = mizur
mequetrefe = ver entremetida/o, zascandil
mera/o = mere
meración = merun
meramente = meremode
merar = merer
merca = mekarun  (compra, mercación)
mercachifle = ver baratillera/o
mercación = ver merca
mercadear = ver comerciar
mercader = ver comerciante, vendedor/a (1)
mercadería = ver mercancía
mercado = mekare  (feria, lonja, plaza (3), recova, zoco)
mercadotecnia = komeze-faze  (marketing)
mercadotécnica/o                                = komezefaze-ne/a/o
mercancear = ver comerciar
mercancía = komeze  (artículo (4), género (1), mercadería)
mercante = ver mercantil
mercantil = komeze-be  (comercial, mercante)
mercantilizar = ver comercializar
mercar = mekarer  (adquirir, agenciarse, comprar, negociar)
merced = mezede  (dádiva, favor, gracia, regalo)
mercenaria/o = mezenare/a/o
mercera/o = mereze/a/o
mercería = mereze-de
mercerización = merezun
mercerizar = merezer
mercurial = mekure-be
Mercurio = Mekure
mercurio = pake-juho  (azogue)
merdosa/o = ver asquerosa/o
merecedor/a = meritor
merecer = meriter  (meritar)
merecida/o = meritir  (apropiada/o, justa/o)
merecidamente = merite-mode  (méritamente. meritoriamente)
merecimiento = meritun
merendar = mereder
merendera/o = meredur
merendamiento = meredun
meretriz = ver prostituta
meridiana = ver camilla
meridiana/o = meride
meridional = ver sureña/o
merienda = merede  (piscolabis, refrigerio, tentempié)
méritamente = ver merecidamente
meritar = ver merecer
mérito = merite  (incentivo, interés, provecho, utilidad)
meritoria/o = meritur  (elogiable, encomiable, loable, plausible)
meritoriamente = ver merecidamente
merluza = meluze
merma = ver disminución, erosión
mermar = ver acortar, disminuir, reducir
mermelada = mamelade  (compota, confitura, jalea)
merodeador/a = salabor
merodear = salaber  (acechar, escrutar, recorrer, saquear, vagar)
merodeo = salabun
merodista = salabe
mes = mese
mesa = tabole
mesacamilla = tabole-barasepe
mesada = mesore
mesada/o = mesorir
mesadura = mesorun
mesana = mezane
mesar = mesorer  (remesar (2)
mesentérica/o = mesinebude-be
mesenterio = mesi-nebude  (entresijo, epiplón, omento, redaño)
mesenteritis = mesinebude-tisun
meseta = mesete  (altiplanicie, altiplano)
mesilla = tabole-noce  (mesita)  
mesita = ver mesilla
mesnada = ver tropa
meso (en medio de) = mesi
mesocarpio = mesi-furute
mesocracia = mesi-gubene
Mesolítica/o = mesi-lite
mesón = mesone  (figón, fonda, hospedería, parador, posada, venta (2)
mesonera/o = mesone-ne/a/o  (posadera/o, ventera/o)
mesopotamia = mesi-ribe
mesta/o = ver mezclada/o, mixta/o
mesticia = ver tristeza
mestiza/o = metize  (cruzada/o, híbrida/o, mezclada/o, mulata/o)
mestizaje = metizun
mestizar = metizer
mestura = ver mezcladura
mesura = mesure  (dignidad (1), discreción, euritmia, templanza)
mesurada/o = mesurir  (cauta/o, circunspecta/o, frugal, sobria/o, juiciosa/o)
mesuradamente = mesure-mode  (ponderadamente)
mesuramiento = mesurun  (comedimiento, moderación, prudencia)
mesurar = mesurar  (moderar)
meta = metade  (culminación, final, llegada, remate, término)
metafísica = metafisike
metáfora = metafore  (alegoría, metonimia, representación, símbolo)
metafórica/o = metafore-be  (simbólica/o)
metafóricamente = metafore-mode
metaforizar = metaforer
metal = metale
metalada/o = metalur
metalaria/o = metale-ne/a/o  (metalera/o, metalista)
metalera/o = ver metalaria/o
metálica = ver metalurgia
metálica/o = metale-be
metálico = ver dinero, moneda
metalífera/o = metale-fore
metalista = ver metalaria/o
metalistería = ver metalurgia
metalización = metalun
metalizada/o = metalir
metalizar = metaler
metalógrafa/o = metale-gafe/a/o
metalografía = metale-gafun
metaloide = metale-mofe
metalurgia = metaluge  (metálica, metalistería)
metalúrgica/o = metaluge-be
metalurgista = metaluge-ne/a/o
metamorfosear = ver convertir, reconvertir, transformar/se
metamorfosis = re-cobese  (evolución, mutación, transformación)
metaplasmo = metapame  (metátesis)
metedor/a = farugor  (clavador/a, introductor/a)
metedura = farugun  (inserción, metimiento, penetración)
metempsicosis = re-naze
metemuertos = ver entremetida/o
meteórica/o = metore-be
meteorito = ver bólido
meteorización = metorun
meteorizar = metorer
meteoro = metore  (rayo (2)
meteoróloga/o = metore-loge/a/o
meteorología = metore-logun
meteorológica/o = metoreloge-be
metepata = faruge
meter = faruger  (embutir, empotrar, encajar, ensartar, envasar, injertar)
metete = ver entremetida/o
metiche = ver entremetida/o
meticón/a = ver entremetida/o
meticulosa/o = ver metódica/o, minuciosa/o
meticulosamente = ver minuciosamente
meticulosidad = ver minuciosidad
metijón/a = ver entremetida/o
metimiento = ver metedura
metódica/o = metodur  (esmerada/o, meticulosa/o, minuciosa/o, ordenada/o)
metódicamente = metode-mode
metodización = metodun  (procedimiento, régimen, sistema, usanza, uso)
metodizar = metoder  (formar,formular, practicar,
método = metode  (hábito, manera, maña, medio (2), modo, regla (1)
metodología = metode-tudun
metomentodo = ver entremetida/o
metraje = metage
metralla = metaje  (proyectil)
metralleta = matajete
métrica (2) = ver metrificación (2)
métrica/o (1) (del metro) = mete-be
métrica/o (2) (del verso) = besemete-be
métricamente (2) = besemete-mode
metrificación (2) = bese-metun  (métrica (2)
metrificador/a (2) = bese-metor  (metrista (2)
metrificar (2) = bese-meter
metrista (2) = ver metrificador/a (2)
metro (1) = meta
metro (2) = bese-mete
metrología (1) = mete-tudun
metrópoli = metopole  (capital, ciudad, municipio (1), urbe)
metropolitana/o = metopole-be  (capitalina/o, ciudadana/o, urbana/o (2)
mezcla = hunuhe  (amalgama, amasijo, composición, fárrago, mejunje)
mezclable = hunuhe-bile  (miscible)
mezclada/o = hunuhir  (híbrida, impura, mesta/o, impura, transpapelada)
mezcladamente = hunuhe-mode  (conjuntamente, unidamente)
mezcladora = ver batidora
mezcladura = hunuhun  (aleación, combinación, mixtura, mezclamiento)
mezclamiento = ver mezcladura
mezclar = hunuher  (juntar, mestizar, misturar, remejer)
mezcolanza = hunuhur  (frangollo, miscelánea, potaje, potingue, revoltijo)
mezquina/o = ver indigna/o, tacaña/o
mezquindad = ver tacañería
mezquita = mecide  (oratorio, templo)
mí (1) (a mí, por mí,...) = mihu
mi (2) (pronombre posesivo) = diju  (mía, mias, mío, mios, mis)
mía = ver mi (2)
miagar = ver maullar
miañar = ver maullar
miar = ver maullar
mías = ver mi (2)
miasma = ver emanación
miau = ver maullido
mica/o = ver simia/o
micción = ver diuresis
micetología = ver fungología
micóloga/o = ver fungóloga/o
micología = ver fungología
micosis = mice-sise
micra = ver millonésima
micro = mike  (micrón)
microbar = moloni-bara
microbiana/o = mikebite-be
microbicida = mikebite-zide
microbio = mike-bite  (bacteria, microorganismo, protozoo)
microbióloga/o = mikebite-loge/a/o
microbiología = mikebite-logun
microbús = ver minibús
microclima = minore-kilime
microclimatología = minorekilime-tudun
microcosmos = mike-side
microeconomía = minore-jinijun
microfilm = ver microfotografía
micrófono = nisete-fone
microfotografía = mike-fotegafide  (microfilm)
microgramo = moloni-gama
micrología = mike-tudun
micrómetro (1) (medida) = moloni-meta
micrómetro (2) (medidor) = mike-mete
micrón = ver micro
micromicrón = boloni-meta
micronización = mikun
micronizar = miker
microohmio = moloni-homa
microonda = mike-name
microondas = mikename-cige
microorganismo = ver bacteria, microbio
microprocesador = mike-pozesor
microscópica/o = mikebisone-be  (imperceptible, invisible, minúscula/o)
microscopio = mike-bisone
microsegundo = moloni-sekude
microtermia = ver caloría
micrótomo = mike-tome
microvatio = moloni-bata
microvoltio = moloni-bolota
miedo = metuse  (horror, pánico, pavor, temor, terror)
miedosa/o = metusur  (asustadiza/o, medrosa/o, pusilánime, temerosa/o)
miel = mele
miembro = melose  (extremidad, mano, órgano, pene, pie)
mientras = dumi
miércoles = heme-mekure
mierda = kake  (caca, deposición, deyección, excremento, eyección, heces)
mies = ver cereal
miga = mige  (migaja)
migaja = ver miga, partícula, porción
migamiento = migun  (desmigamiento)
migar = miger  (desmigajar, desmigar)
migosa = migur
migración = migarun
migrante = migare
migraña = ver jaqueca
migrar = migarer
migratoria/o = migare-be
mil = kila  (millar)
milagrear = mirakuler
milagrería = mirakulun
milagro = mirakule  (fenómeno, maravilla, portento, prodigio)
milagrosa/o = mirakulur
milagrosamente = mirakule-mode
mil billones = peta
milbillonésima/o = peti
milenaria/o = kila-be
milenio = kila-jahe
milésima/o = kili
miliamperio = kili-mapera
miliárea = kili-zemepe
miliaria/o = mile-be
milibar = kili-bara
milicia = milite  (ejército, hueste, tropa)
miliciana/o = mobilize  (mílite)
milifot = kili-fota
miligrado = kili-gade
miligramo = kili-gama
mililitro = kili-lita
milimetración = kilimetun
milimetrada/o = kilimetir
milimetrar = kilimeter
milimétrica/o = kilimeta-be
milimétricamente = kilimeta-mode
milímetro = kilimeta
milimicra = kilamoloni-meta ó gigi-meta
militancia = militun
militante = militor
militar (1) (soldada/o) = militare  (combatiente, guerrera/o, soldada/o)
militar (2) (estar asociado) = militer
militar (3) (pertenencia) = militare-be  (aguerrida/o, bélica/o, castrense, soldadesca/o)
militarización = militarun
militarizar = militarer  (movilizar)
militarmente = militare-mode
mílite = ver miliciana/o
milivatio = kili-bata
milivoltio = kili-bolota
milla = mile
millar = ver mil
millón = molona  (mega (2)
millonaria/o = molona-be (capitalista, potentada/o, rica/o)
millonésima = moloni  (micra (1)
milmillonésima/o = kilamoloni  (gigi)
mimada/o = mimosir  (predilecta/o)
mimar = mimoser  (acariciar, condescender, consentir (3), malcriar)
mimbre = bimene
mimbrear = ver cimbrear
mimbrera = bimene-fite
mímesis = mimete
mimética/o = mimetur
mimetismo = mimetun
mimetizar = mimeter  (camuflar, desfigurar, disfrazar, enmascarar)
mímica = mimike  (ademán, expresión, gesto, pantomima, remedo)
mímica/o = mimike-be  (imitatoria/o)
mimo = ver caricia
mimo (1) (de mimar) = mimose  (arrumaco, carantoña, caricia, halago)
mimo (2) (de mímica) = mimike-ne/a/o
mimosa/o = mimosur  (consentida/o, malcriada/o, melindrosa/o)
mimosamente = mimose-mode
mina = mine  (excavación, galería, perforación, túnel, yacimiento)
minador/a = minor
minal = mine-be
minar = miner  (excavar, horadar, perforar)
minarete = minarete  (alminar)
minera/o = mine-ne/a/o
mineraje = minur
mineral = minerale  (mena)
mineralización = mineralun
mineralizante = mineralor
mineralizar = mineraler
mineralogía = minerale-logun
minería = minun
minerografía = minerale-gafun
mingitoria/o = ver diurética, meadero
mini = ver menos, pequeña/o
miniatura = miniture  (pequeñez)
miniaturización = miniturun
miniaturizador/a = minituror
miniaturizar = miniturer  (empequeñecer)
minibús = mini-buse  (microbús)
minifalda = mini-falade
minificar = ver disminuir
minifundio = mini-noje
mínima/o = minime  (ínfima/o, minúscula/o)
mínimamente = minime-mode
minimización = minimun
minimizador/a = minimor
minimizar = minimer
minina/o = ver gata/o
ministerial = minite-be
ministerio (1) = minite-setone  (cargo, cartera, departamento, gabinete. servicio)
ministerio (2) = minite-sede
ministra/o = minite/a/o  (consejera/o, embajador/a, funcionaria/o, gobernante)
minoración = minorun
minorar = minorer
minorativa/o = minorur
minoría = minore-katite  (menoría)
minoridad = minorekatite-dade
minorista = minore-komeze  (menorista, recatón/a (2), regatón/a (2)
minoritaria/o = minorekatite-be
minucia = minuze  (menudencia)
minuciar = minuzer  (detallar, precisar)
minuciosa/o = minuzur  (detallista, prolija/o, metódica/o, susceptible)
minuciosamente = minuze-mode  (escrupulosamente, puntillosamente)
minuciosidad = minuze-dade  (exactitud, meticulosidad)
minuendo = sutahe-sube
minúscula/o = minukule  (imperceptibler, ínfima/o, microscópica/o, mínima/o)
minusvalía = minore-balore
minusválida/o = ver inválida/o, mútila/o
minusvalidez = ver invalidez
minusvaloración = minore-balorun
minusvalorar = minore-balorer
minuta = ver borrador, factura
minutación = minutun
minutar = minuter
minutario = ver borrador
minutero = minuta-belose
minuto (1) (de tiempo) = minuta
minuto (2) (de grado) = minuba
mío = ver mi (2)
miopía = ver hipometropía
mios = ver mi (2)
mira = cakane
mirada = cakanun  (ojeada, visual, vistazo)
miradero = ver mirador
mirador/a = cakanor
mirador = ver balcón, belvedere, observatorio, miradero
miramiento = ver consideración, deferencia
miranda = ver balcón
mirar = cakaner  (contemplar, escrutar, examinar, observar, ver)
miria = jumo kila  
miriada = ver mucha/o
miriámetro = jumokila-meta
miriápodo = mogi-pode
mirilla = cakanefe
miriñaque = ver quitapiedras
mirmecófaga/o = maje-fage
mirón/a = cakanur  (fisgón)
mis = ver mi (2)
misántropa/o = humane-fobe  (ascética/o, insociable, retraida/o)
misantropía = humane-fobun
miscelánea = ver mezcolanza, revoltijo
miscible = ver mezclable
mísera/o = ver mendiga/o
mísera/o (1) (de miseria) = misere  (indigente, inope, miserable (1), pobre)
mísera/o (2) (de avaricia) = ver tacaña/o
miserable (1) = ver mísera/o (1)
miserable (2) = ver tacaña/o
miserable (3) = ver canalla, rufián
miserablemente (1) = misere-mode (míseramente)
miserablemente (2) = ver tacañamente
miseración = ver conmiseración
míseramente = ver miserablemente (1)
miseria (1) = misere-dade  (indigencia, inopia, necesidad, pobreza)
miseria (2) = ver tacañería
misericordia = ver caridad, clemencia, compasión, lástima, piedad
misil = misile  (arma, cohete)
misión (1) (cometido) = ver deber (2), campaña (2), cometido, comisión, encargo
misión (2) (aye. de enviar) = ver enviada
misiva = ver carta (1), mensaje
misma/o = meti  (equivalente, idéntica/o, igual)
misoginia = ver ginefobia
misógino = ver ginéfobo
misterio = misitere  (enigma, incógnita, intriga (2), secreto)
misteriosa/o = misiterur  (oculta/o, recóndita/o, reservada/o, secreta/o)
misteriosamente = misitere-mode (enigmáticamente, sospechosamente)
misteriar = misiterer
mística = mitike
mística/o = mitike-be  (contemplativa/o, espiritual, meditativa)
misticamente = mitike-mode
misticismo = mitike-dotine
mistificar = ver falsificar
misturar = ver mezclar
mitad = bo-heje  (media/o)
mítica/o = mite-be  (fabulosa/o, legendaria/o, quimérica/o)
mitificación = mitun
mitificar = miter
mitigación = mitigun  (alivio, disminución, moderación
mitigar = mitiger  (aplacar, atenuar, calmar, dulcificar, suavizar)
mitigativa/o = mitigur
mitigatoria/o = mitige  (calmante)
mitin = ver asamblea, junta (1)
mito = mite  (fábula, ficción, leyenda, quimera)
mitógrafa/o = mite-gafe/a/o
mitografía = mite-gafun
mitóloga/o = mite-tude/a/o
mitología = mite-tudun
mitomanía = mite-manidun
mitómana/o = mite-manide
mitón = lufe  (guante, maniquete)
mitra = ver tiara
mixta/a = ver híbrida/o, mezclada/o
mixtura = ver mezcla
mixturar = ver mezclar
mnémica/o = ver mnemónica/o
mnemónica/o = memore-be  (mnémica/o, nemónica)
mnemotecnia = memore-tenikun  (nemotecnia)
moaré = ver muaré
mobiliario = mobele-suge  (ajuar, bártulos, enseres, moblaje, mueblaje, mueble)
moblaje = ver mobiliario
moblar = ver amueblar
mocadero = ver moquero
mocador = ver moquero
mocadura = muke-donun
mocar = muke-doner
mocasin = mokasine  (zapato)
mocedad = moze-dade  (adolescencia, juventud, nubilidad, pubertad)
mocha/o = kerase-sace
mochila = bisaze  (badaza, barjoleta, bizaza, macuto, morral)
moción (1) (aye. de mover) = ver movimiento
moción (2) (propuesta) = ver proposición
moco = muke  (pituita)
mocosa/o = mukur  (pituitaria/o, pituitosa/o)
moda = moda  (actualidad, boga, costumbre, estilo (1), novedad, usanza)
modal = mode-be
modales = modebes  (conducta, crianza, educación, maneras)
modalidad = mode-dade  (característica, peculiaridad, tipo)
modelable = modele-bile
modelado = modelun  (creación, formación)
modelador/a = modelor
modelar = modeler  (cincelar, esculpir, imaginar, plasmar, tallar (1)
modélica/o = modelur  (ejemplar, ideal (2)
modelo = modele  (dechado, ejemplo, muestra, norma, prototipo, tipo (1)
moderación = moderun  (circunspección, comedimiento, cordura)
moderada/o = moderir  (discreta/o, formal, frugal, mesurada/o, módica/o)
moderadamente = modere-mode  (sensatamente, sobriamente)
moderador/a = moderor  (moderante, prudente)
moderante = ver moderador/a
moderar   = moderer  (corregir, frenar, mitigar, reportar (2), tranquilizar)
moderativa/o = moderur  (mitigativa/o)
moderna/o = modene  (actual, juvenil, novedosa/o, remozada/o, renovada/o)
modernamente = modene-mode
modernidad = modene-dade
modernización = modenun
modernizador/a = modenor
modernizar = modener
modesta/o = modete  (comedida/o, humilde, recatada/o, sencilla/o, tímida/o)
modestamente = modete-mode
modestia = modete-dade  (pudor, vergüenza)
módica/o = ver barata/o, moderada/o
modificable = modifike-bile  (convertible, variable)
modificación = modifikun  (corrección)
modificador/a = modifikor  (retocador/a)
modificar = modifiker  (cambiar, rectificar, reformar, renovar, transformar)
modificativa/o = modifikur
modificatoria/o = modifike
modismo = ver expresión
modista/o = modite/a/o  (costurera/o, diseñador/a)
modo = mode  (estilo (1), forma, manera, medio, método, práctica, uso)
modorra = modore  (letargo, sopor, sueño (1)
modorrosa/o = modorur
modosa/o = mode-bene  (amable, atenta/o, considerada/o, cortés, educada/o)
modosidad = modebene-dade
modulación = modulatun  (entonación, inflexión)
modulador/a = modulator
modular (1) (entonar) = modulater  (entonar, pronunciar)
modular (2) (pertenencia) = module-be
módulo (1) (medida, regla) = modulate  (medida, regla)
módulo (2) (mueble encaje) = module
modulosa/o = modulatur
mofa = jaje  (bafa, befa, escarnio, zumba)
mofadura = jajun
mofar = jajer  (befar)
moflete = ver carrillo (2)
mogote = ver risco
moharracha/o = ver mamarracha/o
mohecer/se = mufer  (calumbrecerse, enmohecer)
mohín = ver ademán, gesto
mohina/o = ver alicaída/o
moho = mufe  (calumbre, cardenillo, herrumbre, orín, óxido, verdín)
mohosa/o = mujur  (calumbrosa/o, herrumbrosa/o, oxidada/o, roñosa/o)
mojada = jinice
mojador/a = jinicor
mojadura = jinicun
mojama = ver cecina (de atún)
mojar = jinicer  (bañar, calar, empapar, humedecer, remojar, salpicar)
mojatontos = ver llovizna
mojigata/o = ver hipócrita, remilgada/o
mojón = mulone  (baliza, hito, indicación, jalón, marca, pilar (2)
mojonación = mulonun
mojonar = muloner  (amojonar)
molar = molare-be
molde = katadore  (cuño, horma, matriz (2), troquel)
moldeable = katadore-bile
moldeamiento = katadorun
moldear = katadorer  (formar, matrizar, troquelar)
moldura = mulure  (cornisa, marco
molduración = mulurun
moldurar = mulurer
mole (1) (blanda/o) = ver blanda/o
mole (2) (mazacote) = molese  (bulto, corpulencia, masa, mazacote, volumen)
mole (3) (salsa mexicana) = mulise
molécula = molekule  (corpúsculo, partícula)
molecular = molekule-be
moledera = ver muela (2)
molediza/o = molur
moledor/a = molor  (aplastante, moliente, pulverizante)
moledura = molun  (molimiento, molturación, trituración)
moler = moler  (desmenuzar, machacar, picar (7), romper)
molesta/o = jakane  (contrariada/o, engorrosa/o, importuna/o, incómoda/o)
molestamente = jakane-mode
molestar = jakaner  (agobiar, disgustar, fastidiar, incordiar, irritar, mortificar)
molestia = jakanun  (desagrado, incordio, malestar, tabarra)
molestosa/o = jakanur
molibdeno = pake-bojufo
molicie = ver blandura, comodidad
molienda = molinun  (moledura)
moliente = ver moledor/a
molificar = ver ablandar
molimiento = ver moledura
molinar = moliner
molinera/o (1) = moline-ne/a/o
molinera/o (2) = moline-be
molinillo = molinefe
molino = moline  (trapiche)
molla = fage-fofe  (molledo, mollero)
mollar = ver blanda/o
molledo = ver molla
mollera = ver cabeza
mollero = ver molla
mollentar = ver ablandar
mollescer = ver ablandar 
mollicia/o = ver blanda/o
mollificar = ver ablandar
mollina/o = ver llovizna
mollinear = ver lloviznar
mollizna = ver llovizna
molliznar = ver lloviznar
molliznear = ver lloviznar
moltura = ver moledura
molturación = ver moledura
molturar = ver moler
molusco = moluke  (marisco)
momear = momoser
momentánea/o = mometane  (fugaz, instantánea/o, proviso, rápida/o, transitoria/o)
momentáneamente = mometane-mode  (brevemente, efímeramente)
momento = momete  (instante, santiamén, tris)
momería = momosun
momia = mume
momificación = mumun
momificar = mumer  (balsamar)
momio = ver ganga
momo = momose
mona/o = ver simia/o
monacal = ver cenobial
monada = ver caricia
monarca = ver soberana/o
monarca = monake/a/o  (emperador/triz, rajá, reina, rey, soberana/o)
monarquía = monake-siteme (realeza, reinado)
monárquica/o (1) (pertenencia) = monake-be
monárquica/o (2) (realista (2) = monakesiteme-for  (realista (2)
monarquismo = monakesiteme-fun  (realismo (2)
monasterial = ver cenobial
monasterio = ver cenobio
monástica/o = ver cenobial
monda = pige  (cáscara (1), corteza, piel (3)
monda/o = pigur
mondadientes = ver limpiadientes
mondadura = pigun
mondar = piger  (descascarar (1), descortezar, despellejar, pelar, podar)
mondongo = ver tripas
moneda = monete  (caudal, dinero, divisa, efectivo, metálico)
monedar = ver monetizar
monedear = ver monetizar
monedero = monete-fore  (billetera)
monetaria/o = monete-be
monetización = monetun
monetizar = moneter  (acuñar (1), amonedar, monedar, monedear, troquelar)
monición = ver advertencia
monigote = ver muñeca/o, títere
monitor = ver televisor
monitor/a = ver asesor/a, guía instructor/a
monitora = ver institutriz
monitoria/o = ver avisador/a
monja/e = ver cenobita
mono = ver única/o
monocarril = mo-carile  (monorraíl, monorriel)
monocelular = mo-zelule  (unicelular)
monocolor = mo-kole  (monocroma/o, unicolor)
monocroma/o = ver monocolor
monocular = mobise-be
monóculo = mo-bise
monocultivo = mo-fitun
monofase = mo-fase
monofásica/o = mofase-be
monógama/o = mo-kojuge
monogamia = mo-kojugun
monografía = mo-gafun
monolingüe = mo-jujane
monolítica/o = molite-be
monolito = mo-lite
monologar = mo-laler
monólogo = mo-lale  (soliloquio)
monomanía = mo-manide
monomio = mo-nomose
monopolio = mone-bepe  (agrupación, consorcio, exclusiva, privilegio)
monopolista = ver monopolizador/a
monopolística/o = monebepe-be
monopolización = monebepun
monopolizador/a = monebepor  (monopolista)
monopolizar = monebeper  (especular (1)
monorraíl = ver monocarril
monorriel = ver monocarril
monosílaba/o = mo-silabe
monoteismo = mo-dibe
monótona/o = meti-tone  (continua/o, fastidiosa/o, insistente, invariable)
monótonamente = metitone-mode (regularmente, uniformemente)
monotonía = meti-tonun  (aburrimiento)
monovalente = mo-bala  (univalente)
monóxido = mo-jime
monserga = ver canturreo
monstruo = tere  (engendro, fenómeno, espantajo)
monstruosa/o = tere-be  (aberrante, anómala/o, contrahecha/o, grotesca/o)
monstruosamente = tere-mode
monstruosidad = tere-dade  (anormalidad, deformidad)
monta = ver montadura
montacargas = sosine-karike
montadero = nore
montador/a (1) ( se sube) = noror
montador/a (2) (ensamblador) = mataje
montador/a (3) (pa. de ensamblar) = matajor
montadura = norun  (monta)
montaje = matajun  (acoplamiento, ensamblaje)
montana/o = cebe-be
montaña = cebele
montañera/o (1) (pertenencia) = ver montañés/a
montañera/o (2) (alpinista) = ver montañista
montañés/a = cebele-be  (montañera/o (1), montaraz, montés/a, montesina/o)
montañismo = cebele-filun  (alpinismo)
montañista = cebele-file  (alpinista, montañera/o (2)
montañosa/o = mogi-cebele  (abrupta/o, accidentada/o, escabrosa/o, escarpada/o)
montar (1) (subirse en algo) = norer  (auparse, cabalgar, encaramarse, jinetear, subirse)
montar (2) (ensamblar) = matajer  (acoplar, ajustar, armar, ensamblar, engastar)
montaraz = ver montañés, indómita/o, cimarrón
monte = cebe
montepío = ver mutualidad
montera/o = cebe-benate  (cazador/a)
montear = cebe-benater
montería = cebe-benatun  (caza (1)
montés/a = ver cimarrón/a, montañes/a, salvaje (2)
montesina/o = ver montañés/a
montículo = ver colina
monto = ver costa (2), precio
montón = cebede  (acumulación, cúmulo, pila, pilada, pilanca, rimero)
montuna/o = ver montañes/a
montura = ver cabalgadura, chasis, estructura, silla (2)
monumental = monumete-be (colosal, estatuaria/o, fenomenal, grandiosa/o)
monumentalidad = monumete-dade
monumentalizar = monumeter
monumentalmente = monumete-mode
monumento = monumete  (estatua, estela, monolito, obelisco, panteón)
moño = munude  (copete, penacho, rodete, tocado)
moñuda/o = munudir
moquear = muker
moquero = muke-done  (mocadero, mocador)
moqueta = mokete
moquete = ver bofetada
mora = morosite
mora/o = ver muslímica/o
morabito = morabite
morada = cole  (casa, domicilio, habitación, piso (2), residencia (1), vivienda)
morada/o = ver violeta (3)
morador/a = color  (habitante, poblador/a, residente)
moradura = ver cardenal
moral = morale  (ética)
moraleja = letone-morale  (enseñanza, lección)
moralidad = morale-dade  (espiritualidad, honorabilidad)
moralista = moralur  (anímica/o, decente, decorosa/o, ética/o, pudorosa/o)
moralización = moralun  (delicadeza, deontología, escrúpulo)
moralizador/a = moralor
moralizar = moraler
moralmente = morale-mode  (virtuosamente)
morar = coler  (anidar, aposentar, avecindar, habitar, residir, vivir)
mórbida/o = ver blanda/o, enfermador/a
morbífica/o = ver enfermador/a
morbígena/o = ver enfermador/a
morbo (1) (achaque) = re-dole  (achaque)
morbo (2) (enfermedad) = ver dolencia, enfermedad, epidemia
morbosa/o = ver enfermiza/o
morcilla = tubefage-he
mordacidad = ver causticidad, dicacidad, ironía, sátira
mordaz = ver cáustica/o, dicaz, irónica/o, satírica/o, sarcástica/o
mordaza = boke-tape
mordedor/a = kusator
mordedura = kusatun  (bocado, dentellada, tarascada)
mordente = kusate
morder = kusater  (apresar, dentellear, desgarrar)
mordicar = ver mordiscar
mordiscar = kusatefer  (mordicar, mordisquear)
mordisco = kusatefe  (bocado)
mordisquear = ver mordiscar, roer
mordisqueo = kusatefun
morena/o = morene  (atezada/o, bronceada/o, trigueña/o)
morenamiento = morenun
morenar = morener  (enmorenar)
moretón = ver cardenal, magulladura
morfina = mofine
morfinismo = mofine-patun
morfinización = mofinun
morfinizar/se = mofiner
morfinómana/o = mofine-zugete
morfinomanía = mofine-zugetun
morfología = fome-tudun
moribunda/o = tanate-zike  (agonizante, expirante, semidifunta/o)
morigeración = ver moderación
morigerada/o = ver abstemia/o
morigerar = ver moderar
morir = tanater  (expirar, fallecer, fenecer, finar, perecer, sucumbir (2)
morisqueta = ver gesto
morosa/o = morositur  (atrasada/o, deudor/a, lenta/o, remisa/o, tardía/o)
morosamente = morosite-mode
moroseamiento = morositun
morosear = morositer
morosidad = morosite-dade
morrada = ver cabezazo
morral = ver mochila, zurrón
morrión = ver casco
morriña = ver melancolía
morro = ver hocico
morruda/o = ver hocicuda/o
mortaja = tanate-betire  (sudario)
mortajamiento = tanate-betirun
mortajar = tanate-betirer  (amortajar)
mortal = tanate-be  (letal, perecedera/o)
mortaldad = ver mortandad
mortalidad = tanate-dade  (letalidad)
mortalmente = tanate-mode
mortandad = tanate-mogi  (mortaldad)
mortero (1) (útil de cocina) = titurare  (almirez)
mortero (2) (cemento + arena) = zemete-sabule
mortero (3) (cañon vertical) = ver cañon
mortífera/o = tanate-fore  (deletérea/o, funesta/o, letal)
mortificación = motificatun
mortificar = motificater  (atormentar, dañar, molestar, penitenciar, vejar)
mortuoria/o = tanatur  (fúnebre, macabra/o)
moruga/o = ver hosca/o
moruna/o = ver muslímica/o
mosaico = mosake
mosca = muhe
moscardón = ver tábano
moscón = ver tábano
mosquearse = ver desconfiar
mosquete = ver fusil
mosquito = mokite  (jején)
mostacho = ver bigote
mostaza (1) (la planta) = sinape-fite
mostaza (2) (el fruto) = sinape
mosto = mutume  (caldo, concentrado, extracto, jugo, néctar, zumo)
mostración = pakazun
mostrador = tabulepe-bepe  (banca (2)
mostrador/a = pakazor  (escaparate)
mostrar = pakazer  (enseñar, exhibir, explicar, exponer, indicar, presentar)
mostrativa/o = pakazur
mota = motate  (hilacha, partícula, pelusa, salpicadura)
mote = ver apodo
moteada/o = motatir  (salpicada)
moteadura = motatun
motear = motater
motejar = ver apodar
motel = motele
motín = mutine  (asonada, insurrección, revolución (1), sublevación)
motivación = motibun  (fundamento, justificación)
motivadamente = motibe-mode
motivador/a = motibor
motivar = motiber  (causar, cuestionar, ocasionar, originar
motivo = motibe  (asunta/o, finalidad, móvil, raiz, razón (2), tema)
moto- = ver motor
motobomba = mote-sijite
motocarro = mini-fugonete
motocicleta = mote-libe
motociclista = motelibe-koduze
motonaútica = motenabehide-logun
motonautismo = motenabehide-jokun
motonave = mote-nabehide
motor = mote  (aparato, artefacto, máquina, mecanismo, moto)
motorismo = motelibe-jokun
motorista = motelibe-joke
motorización = motun
motorizar = moter
motriz = motor
movediza/o = mobur
movediza/o = ver móvil
movedura = ver movimiento
mover = mober  (apartar, desplazar, empujar, transportar, trasladar)
movible = mobe-bile  (desplazable, trasladable, móvil)
movición = ver movimiento
móvil = mobe  (movediza/o, movible, portátil)
movilidad = mobe-dade
movilizable = mobilize-bile
movilización = mobilizun
movilizar = mobilizer  (armar, militarizar, reclutar)
movimiento = mobun  (actividad, moción (1), dura, marcha (1), velocidad)
moza = ver doncella, señorita
moza/o = moze/a/o  (chica/o (2), joven, muchacha/o, núbil, púber, zagal/a)
mozalbeta/e = ver adolescente
muaré = mumare  (moaré, mué, muer)
mucama/o = ver sirviente, criada/o
mucha/o = mogi  (demasía, exceso, miria (2), multi, plétora, profusión)
muchacha/o = ver moza/o
muchedumbre = ver multitud
mucilaginosa/o = muzilage-be  (gelatinosa/o, pegajosa/o)
mucílago = muzilage  (gelatina, pegamento)
mucosidad = mukun  (flema)
múcura = ver cántara/o
muda = mudare
muda/o = mute
mudable = mudare-bile  (inestable, variable)
mudadiza/o = mudarur
mudamente = ver silenciosamente
mudamiento = ver mudanza
mudanza = mudarun  (mudamiento)
mudar = mudarer  (cambiarse, irse, marcharse, trasladarse)
mudez = mute-dade
mué = ver muaré
mueblaje = ver mobiliario
mueblar = ver amueblar
mueble = mobele  (bártulo, cachivache, chisme, enser, mobiliario, trasto)
mueca = ver ademán, expresión, gesto
muela (1) (diente molar) = molare
muela (2) (piedra de molino) = moline-lite  (moledera)
muela (3) (piedra de afilar) = lite-suruder
muela (4) (pieza que tritura) = mole
muelle (1) (de embarque) = kale-refugemare (descargadero, dique, embarcadero)
muelle (2) (resorte) = molise  (ballesta, espiral, fleje, resorte)
muellear = moliser
muellemente = molise-mode
muer = ver muaré
muérdago = ver visco
muerta/o = tanate  (difunta/o, finada/o, interfecta/o, necro, occisa/o)
muerte = tanatun  (deceso, defunción, fallecimiento, fenecimiento, óbito)
muesca = ver escotadura, estría, ranura, señal
muestra = pakaze  (ejemplar, escaparate, exposición, modelo, prototipo)
muestrario = ver catálogo
mufla = mufale
muga = ver desove
mugar = ver desovar
mugido = tora-boze
mugimiento = tora-bozun
mugir = tora-bozer
mugor = ver moho
mugre = mukore  (cochambre, inmundicia, pringue, roña, suciedad)
mujer = ver fémina, individua, persona
mujeriego = ver tenorio
mujeril = ver femenina/o
mula/o = mule/a/o  (acémila, burdégana/o, yeguata/o)
muladar = ver basurero
mulante = ver mulatera/o
mular = mule-be
mulas = ver reata
mulata/o = ver mestiza/o
mulatera/o = mule-ne/a/o  (mulante, mulera/o, muletera/o)
mulera/o = ver mulatera/o
muleta = bekile
muletera/o = ver mulatera/o
mullir = ver ablandar, esponjar
multa = fakune  (castigo, correctivo, punición, sanción)
multado = fakunun
multar = fakuner  (sentenciar)
multi = ver mucha/o
multibeso = mogi-buzede
multicolor = mogi-kole  (cromática/o, irisada/o, policroma/o)
multicopista = ver fotocopiadora
multiforme = mogi-fome  (disímil, heterogénea/o, polimorfa/o)
multilateral = mogi-late
multimillonaria/o = mogi-molone  (acaudalada/o, creso, magnate, potentada/o)
multinacional = mogi-natone
múltipla/o = hike
múltiple = ver compleja/o, diversa/o, numerosa/o, variada/o
multiplicable = hike-bile
multiplicación = hikun
multiplicador/a = hikor
multiplicando = hikar
multiplicar = hiker  (difundir, procrear, proliferar, propagar, reproducir)
multiplicativa/o = hikur
multitud = mutitude  (bandada, gentío, horda, muchedumbre, tropel, turba)
multitudinaria/o = mutitude-be
multitudinariamente = mutitude-mode  (numerosamente)
mundana/o = ver cosmopolita, experimentada/o
mundial = dunije-be  (internacional, global, universal (1))
mundicia = ver limpieza
mundificar = ver limpiar
mundo = dunije  (humanidad, orbe, planeta, Tierra)
munición = munitone  (pertrechos, provisiones, proyectiles, vituallas)
municionamiento = munitonun
municionar = munitoner
municipal = munizipale-be  (local (1)
municipalidad = ver municipio
municipalización = munizipalun
municipalizar = munizipaler
municipio (1) (ciudad, pueblo) = munizipe  (aldea, ciudad, población (1), pueblo (2), villa)
municipio (2) (concejo) = munizipale  (ayuntamiento, cabildo, concejo, consistorio)
munificencia = ver generosidad
muñeca = ver carpo
muñeca/o = kukale  (fantoche, figurilla, juguete, monigote, pelele, títere)
muñón = tome
mur = ver ratón
mural = mure-be
muralla = murale  (baluarte, contrafuerte, fortificación, paramento)
murallamiento = muralun
murallar = muraler  (amurallar, fortificar, parapetar)
murallón = muralere
muramiento = murun
murar = murer
murgular = ver sumergir
murmujear = ver cuchichear
murmujo = ver murmullo
murmullar = ver cuchichear
murmullo = cucote  (murmujo, murmureo, murmurio)
murmuración = ver cuchicheo, rumor
murmurar = ver cuchichear, rezongar
murmurear = ver cuchichear
murmureo = ver murmullo
murmurio = ver murmullo
muro = mure  (contrafuerte, medianera, pared, paredón, tapia)
murria = ver melancolía
musa = muse  (estímulo, inspiración, numen, piérides)
muscívora/o = fage-muhe
musculación = misun
musculear = miser
muscular = mise-be
musculatura = mise-suge
músculo = mise
musculosa/o = misur  (atlética/o, corpulenta/o, fornida/o, robusta/o, vigorosa/o)
muselina = ver gasa
museo = muse-kase  (colección, exhibición, exposición, galería, muestra)
museógrafa/o = musekase-gafe/a/o
museografía = musekase-gafun
museóloga/o = musekase-zuce/a/o
museología = musekase-zucun
muserola = muserole
musgo = musuce  (biofita/o)
musgosa/o = musuce-be
música = musike  (armonía, arte, cadencia, melodía, modulación, ritmo)
música/o (1) (de oficio) = musike-ne/a/o  (ejecutante, intérprete)
música/o (2) (pertenencia) = ver musical
musicable = musike-bile
musical = musike-be  (música/o (2),
musicalidad = musike-dade  (melodía)
musicalmente = musike-mode
musicar = musiker
musicógrafa/o = musike-gafe/a/o
musicografía = musike-gafun
musicóloga/o = musike-tude/a/o
musicología = musike-tudun
musicómana/o = ver melómana/o
musicomanía = ver melomanía
musicoterapia = musike-terapun
musitación = musitarun  (susurración)
musitar = musitarer  (bisbisar, bisbisear, cuchichear, susurrar)
muslim = musulime  (musulmán/a, sarracena/o)
muslímica/o = musulime-be  (agarena/o, islámica/o, mora/o, sarracena/o)
muslo = perane-hote  (anca, jamón, pata, pernil, zanca)
mustia/o = ver marchita/o
musulmán/a = ver muslim, sarracena/o
mutafaciente = mutare
mutabilidad = mutare-dade
mutable = mutare-bile
mutación = mutarun  (cambio, metamorfosis, transformación)
mutante = mutaror
mutar = mutarer  (cambiar, modificar, transfomar)
mútila/o = mutilare  (inválida/o, minusválida/o, mutilada/o, tullida/o)
mutilación = mutilarun  (abscisión, amputación)
mutilada/o = ver mútila/o, tullida/o
mutilador/a = mutilaror
mutilar = mutilarer  (amputar, desmembrar, truncar)
mutis = mutur
mutismo = mutun  (silencio)
mutis por el foro = fugele
mutua/o = mutuse  (alterna/o, bilateral, equitativa/o, mutual, recíproca/o)
mutual = ver mutua/o
mutualidad = mutuse-dade  (agrupación, asociación, cooperativa, montepío)
mutualismo = mutuse-sozedade
mutualista = mutuse-be
mutualmente = ver mutuamente
mutuamente = mutuse-mode  (mutualmente)
muy = muti  (demasiada/o, harta/o, mucha/o)