Sorege - Español

f = ver efe
fablar = ver verbosear
fábrica = fabike  (empresa, factoría, industria, manufactura, taller)
fabricación = fabikun  (elaboración, manufacturación)
fabricante = fabikor
fabricar = fabiker  (construir, elaborar, industrializar, manufacturar)
fabricista = fabike-ne/a/o
fabril = fabike-be  (manufacturera/o)
fabrilmente = fabike-mode
fábula = fabule  (cuento, leyenda, mito, parábola (2)
fabulación = fabulun
fabulador/a = fabulor
fabular (1) (inventar cuentos) = fabuler  (fabulizar)
fabular (2) (hablar mucho) = ver verbosear
fabulesca/o = fabule-be  (fabulística/o)
fabulista = fabule-ne/a/o
fabulística/o = ver fabulesca/o
fabulizar = ver fabular (1)
fabulosa/o = fabulur  (fantástica/o, increíble, inverosímil, maravillosa/o)
fabulosamente = fabule-mode
fabulosidad = fabule-dade
faca = ver cuchilla/o, navaja
facción = fatone  (banda (5), bandería, bando (2), camarilla (2), clan, secta)
faccionar = fatoner  (bandear, banderizar)
facciones = ver cara (1), semblante
facciosa/o = fatone-be
facciosamente = fatone-mode
facecia = ver chiste
faceta = fazete
facetar = fazeter  (tallar (5)
facha = facite  (espantajo, estrafalaria/o, estrambótica/o, grotesca/o)
fachada = facide  (cara, delantera, frente, frontis, frontispicio, portada)
fachear = faciter
facial = face-be
fácil = fazile  (clara/o, comprensible, factible, posible, sencilla/o, simple)
facilidad = fazile-dade
facilitación = fazilun
facilitar = faziler  (desembarazar, entregar, prestar, simplificar, solucionar)
fácilmente = fazile-mode
facinerosa/o = fazinere  (malandrín, malhechor/a)
facsimilar = fazesimile-be
facsímil/e = faze-simile  (copia)
factibilidad = faze-dade  (viabilidad (1)
factible = faze-bile  (posible, practicable, probable, realizable, viable (1)
fáctica/o = faze-be  (factual)
factiva/o = fazur
factor = fatorise  (componente, concausa, elemento)
factor/a = fatore/a/o
factoraje = fatore-nun
factoría = fatore-de  (fábrica, industria, taller)
factorial = fatorisepe
factotum = faze-toti
factual = ver fáctica/o
factura (1) (ayev. de hacer) = ver acción (1)
factura (2) (suma a pagar) = fature  (cuenta, detalle, minuta, suma)
facturación = faturun
facturar = faturer  (expedir)
fácula = fakule
facultad = fakutate  (aptitud, autorización, capacidad, poder, universidad)
facultamiento = fakutatun
facultar = fakutater  (autorizar, conceder, diplomar, graduar, licenciar)
facultativa/o = fakutate-be  (graduada/o, licenciada/o, médica/o,potestativa/o)
facultativamente = fakutate-mode
facunda/o = fakude  (elocuente, locuaz, verbosa/o)
facundia = fakude-dade  (elocuencia, facundidad, labia, oratoria)
facundidad = ver facundia
fader = ver potenciómetro
faena = ver acción (1), labor, obra, oficio (1), tarea
faenar = ver hacer, laborar
fagia = fagun  (comedura, comestión, yantada)
fagot = fagote
fagotino = fagotefe
fagotista = fagote-ne/a/o
faja = faje  (banda (3), ceñidor, corsé, franja, lista (2), tira)
fajar = fajer  (encorsetar, enfajar, vendar)
fajo = ver haz (1), manojo
falacia = falazur  (calumnia, engaño, mentira)
falange = falage  (tropa)
falangeta = falage-to 
falangética/o = ver falangiana/o
falangeuna = falage-mo
falangiana/o = falage-be  (falangética/o, falángica/o)
falángica/o = ver falangiana/o
falangina = falage-bo
falaz = falaze  (falsa/o, mentirosa/o)
falca = ver cuña
falce = ver hoz
falcicular = foze-be
falda = falade
faldaje = ver faldar
faldar = faladele  (faldaje)
faldeamiento = faladun
faldear = falader
faldellín = faladefe  (faldeta, faldilla)
faldera/o = falade-be
faldeta = ver faldellín
faldilla = ver faldellín
faldón = faladepe
falencia = ver error
falenciosa/o = ver errónea/o
falescer = ver faltar
falible = falere-bile
falibilidad = falere-dade
fálica/o = ver peneal
falir = ver engañar
falla = ver defecto, falta
fallar (1) (sentenciar) = ver arbitrar, juzgar, sentenciar errar
fallar (2) (frustrar) = ver errar, fracasar, frustrar
falleba = jalebe  (cerradura)
fallecer = ver morir, perecer
fallecimiento = ver muerte, perecimiento
fallida = ver defectuosa/o
fallir = ver faltar
fallo (1) = ver arbitraje, sentencia, veredicto
fallo (2) = ver deficiencia, error, falta
falo = ver pene
falsa/o = falase  (artificial, espuria/o, ficticia/o, postiza/o)
falsamente = falase-mode
falsar = ver falsear
falsaria/o = ver impostor/a
falseable = falase-bile
falseada/o = falasir  (fingida/o)
falsear = falaser  (engañar, falsar, suplantar)
falseamiento = falasun  (falseo)
falsedad = falase-dade  (engaño, falsía, mentira)
falseo = ver falseamiento
falseta/e = falasete
falsía = ver falsedad
falsificable = falasefaze-bile
falsificación = falase-fazun
falsificadamente = falasefaze-mode
falsificador/a = falase-fazor
falsificar = falase-fazer  (adulterar, contrahacer, mistificar)
falsiloquio = falase-lalun
falta = falitun  (carestía (1), culpa, defecto, déficit, delito, error, penuria)
falta/o = falite  (defectuosa/o, escasa/o, incompleta/o, menos)
faltar = faliter  (carecer, falescer, fallir, necesitar, precisar)
falúa = ver barca
faluca = ver barca
fama = fame  (celebridad, notoriedad, popularidad, renombre, reputación)
famélica/o = ver hambrienta/o
familia = famile  (casta, dinastía, familiares, linaje, parentela, progenie)
familiar = famile-be  (casera/o, corriente, conocida/o, hogareña/o, íntima/o)
familiares = ver familia, parientes
familiaridad = famile-dade  (confianza, intimidad, parentesco, relación)
familiarizable = famile-bile
familiarización = familun
familiarizar/se = familer
familiarmente = famile-mode  (hogareñamente, íntimamente)
famosa/o = famur  (célebre, distinguida/o, notoria/o, popular, renombrada/o)
famosamente = fame-mode
fámula/o = famule/a/o  (criada/o, doméstica/o, sirvienta/e, mucama/o)
famular = famule-be  (servil)
famulato = famule-suge  (servidumbre)
fanal = fanale  (lámpara)
fanática/o = fanatike  (exaltada/o, intolerante, intransigente, obcecada/o)
fanáticamente = fanatike-mode
fanatismo = fanatike-nime  (intransigencia, superstición)
fanatizable = fanatike-bile
fanatización = fanatikun
fanatizador/a = fanatikor
fanatizar = fanatiker  (enfervorizar, exaltar, obcecar)
fanfarrón/a = batone  (baladrón/a, bravucón/a, matón/a, perdonavidas, valentón/a)
fanfarronada = ver fanfarronería
fanfarronamente = batone-mode
fanfarronear = batoner  (baladronar, balaquear, bravuconear)
fanfarronería = batonun  (fanfarronada, triunfalismo)
fanfarronesca/o = batone-be  (fanfarrónica/o)
fanfarrónica/o = ver fanfarronesca/o
fangal = ver cenagal
fango = ver cieno
fangosa/o = ver cenagosa/o
fangosidad = ver cenagosidad
fangoterapia = lutume-terapun
fantasear = fataser  (delirar, soñar)
fantaseo = fatasun
fantasía = fatase  (ficción, ilusión, imaginación, sueño (2), utopía)
fantasiosa/o = fatasur
fantasma = fatame  (aparición, espectro, espantajo, trasgo)
fantasmal = fatame-be
fantástica/o = fatase-be  (fabulosa/o, inexistente, ilusoria/o, irreal, prodigiosa/o)
fantásticamente = fatase-mode
fantoche = ver muñeca/o, títere
faquín = ver bracera/o
faraday = faradade
farádica/o = farada-be
faradímetro = farada-mete
faradio = farada
faradización = faradun
faradizar = farader
farallón = ver arrecife
farándula = ver comedia
farandulera/o = ver cómica (2)
faraón = farone
faraónica/o = farone-be
faraque = ver frac
fardo = ver bala (2), envoltorio, paquete
farera/o = fare-ne/a/o
farfantón/a = ver fanfarrón/a
fárfara = ver hálara
farfulla = ver tartamuda/o
farfullar = ver tartamudear
farina = ver harina
farinácea/o = ver harinosa/o
farinetas = farinete  (gachas)
faringe = farige
faríngea/o = farige-be
faringitis = farige-tisun
farinosa/o = ver harinosa/o
farisea/o = ver hipócrita
farmaceútica/o (1) (graduada) = famake/a/o
farmaceútica/o (2) (pertenencia) = famake-be  (farmacopólica/o)
farmaceúticamente = famake-mode  (medicamentosamente)
farmacia = famake-de  (botica)
Farmacia = Famakun  (Farmacopea)
fármaco = ver medicamento
farmacopear = famaker
farmacopólica/o = ver farmaceútica/o
faro = fare
farol = farole  (lámpara, linterna, foco)
farola = farolepe
farolear = faroler
faroleo = farolun
farolera/o (1) (pev. verbal) = farolur
farolera/o (2) (de oficio) = farole-ne/a/o
farolería = farole-de
fárrago = ver barullo, galimatías, mezcolanza, revoltijo
farragosa/o = ver barullera/o, difusa/o
farsa = ver comedia
farsante = ver hipócrita, impostor/a, mentirosa/o, tramposa/o
fascículo = ver folleto
fascinación = sujugare  (admiración, interés, subyugación)
fascinante = ver interesante, sugestiva/o
fascinar = ver admirar, interesar, seducir, subyugar (1), sugestionar, 
fascismo = fasezime
fascista (1) (partidaria/o) = fasezite/a/o
fascista (2) (pertenencia) = fasezime-be
fase = fase  (ciclo, espacio, etapa, período)
fastidiar = fatider  (aburrir, desagradar, importunar, molestar, repatear)
fastidio = fatide  (cansancio, disgusto, enfado, enojo, hastío, molestia)
fastidiosa/o = fatidur  (importuna/o, monótona/o, repelente)
fastidiosamente = fatide-mode
fasto = ver lujo, ostentación
fastosa/o = ver ostentosa/o
fastosamente = ver ostentosamente
fastuosa/o = ver lujosa/o, ostentosa/o
fastuosamente = ver ostentosamente
fastuosidad = ver ostentosidad
fatal = fatale  (forzosa/o, ineludible, inevitable, infalible, irremediable)
fatalidad = fatale-dade  (adversidad, desdicha, desgracia, infortunio)
fatalismo = fatale-fun
fatalista = fatale-for
fatalizar = fataler  (frustrar, malograr)
fatalización = fatalun  (frustración, malogramiento)
fatalmente = fatale-mode  
fatídica/o = fate-male  (aciaga/o, astrosa/o, desgraciada/o, funesta/o, nefasta/o)
fatídicamente = fatemale-mode
fatiga = fatige  (ahogo, sofoco)
fatigabilidad = fatige-dade  (cansabilidad)
fatigable = fatige-bile  (cansable)
fatigada/o = fatigir  (exhausta/o, lasa/o, rendida/o (2)
fatigadamente = ver fatigosamente
fatigamiento = fatigun  (agotamiento, cansancio, extenuación, rendimiento (2)
fatigar/se = fatiger  (agobiar, cansar, extenuar, rendir/se (2)
fatigosa/o = fatigur  (cansina/o, ímproba/o)
fatigosamente = fatige-mode  (cansadamente, fatigadamente)
fato = ver hado
fatua/o = ver inmodesta/o, pedante, presuntuosa/o
faucal = rahene-be
fauces = rahene
fauna = zome-toti
faúnica/o = zometoti-be
faustamente = ver ostentosamente
 
fausto = ver lujo, ostentación
 
faustuosa/o = ver ostentosa/o
favor = fabore  (amparo, auxilio, ayuda, defensa, merced, salvaguardia)
favorable = fabore-bile  (conveniente, oportuno, propicio, útil, ventajosa/o)
favorablemente = fabore-mode
favorecedor/a = faboror  (benefactor/a, defensor/a, generosa/o, protector/a)
favorecer = faborer  (amparar, auxiliar, ayudar, defender, salvaguardar)
favorecida/o = faborir  (exenta/o, privilegiada/o)
favorita/o = faborur  (predilecta/o, preferida/o, privilegiada/o)
favoritismo = fabore-nime  (parcialidad, predilección, preferencia)
faya = falile
faz = ver cara (1), semblante
fe = fe  (certeza, confianza, convicción, esperanza, seguridad)
fea/o = fede  (antiestética/o, deforme)
fealdad = fede-dade  (deformidad, imperfección)
feble = ver débil
febrero = mese-bo
febricida = febere-zide
febricidad = ver febrilidad
febrida/o = ver resplandeciente
febrífuga/o = febere-fuge
febrígena/o = febere-gene
febril = febere-be  (afiebrada/o, calenturienta/o, pirética/o)
febrilidad = febere-dade  (febricidad)
febrilmente = febere-mode
fecal = kake-be
fecha = ver data, tiempo (1)
fechar = ver datar
fechoría = belake-fazun  (felonía, infamia, trastada)
fécula = fekule
feculamiento = fekulun
fecular = fekuler
feculencia = fekule-dade
feculenta/o = fekule-fore
feculoidea/o = fekule-mofe
feculómetro = fekule-mete
fecunda/o = fekude  (feraz, fértil, fructuosa/o, productiva/o, ubérrima/o)
fecundable = fekude-bile  (fertilizable)
fecundación = fekudun  (embarazamiento, fecundización, fertilización)
fecundamente = fekude-mode  (ferazmente, fértilmente)
fecundante = fekudor  (fertilizante)
fecundar = fekuder  (embarazar, engendrar, fertilizar, procrear, reproducir)
fecundativa/o = fekudur
fecundidad = fekude-dade  (feracidad, fertilidad)
fecundización = ver fecundación
fecundizar = ver fecundar
fedataria/o = dare-fe
feder = ver heder
federación = federatun  (coalición, confederación, mancomunidad, sindicato)
federal = federale
federalismo = federale-fun
federalista = federale-for
federalización = federalun
federalizar = federaler
federar = federater  (asociar (1), coaligarse, confederar, mancomunar)
federativa/o = federatur
federativo = federate
fedionda/ao = ver hedionda/o
fedor = ver hedor
fehaciente = berite-faze  (evidente, indiscutible, manifiesta/o, palmaria/o)
felación = felatone
felicidad = felize-dade  (bienestar, dicha, fortunio)
felicitación = felicitun  (congratulación, enhorabuena, parabién, pláceme)
felicitar = feliciter  (congratular, cumplimentar, elogiar, gratular)
félida/o = ver felina/o
felina/o = feline  (félida/o)
feliz = felize  (dichosa/o, risueña/o, satisfecha/o)
felizmente = felize-mode  (dichosamente)
felón = felone  (traidor/a)
felonía = ver intriga (2), traición
felpa = febele
felpamiento = febelun
felpar = febeler  (afelpar)
felpilla = febelefe
felpo = ver felpudo
felposa/o = febelur  (felpuda/o)
felpuda/o = ver felposa/o
felpudo = labe-kalace  (estera, felpo, limpiabarros)
fembra = gina  (hembra (1)
femenil = gina-be  (feminal, femínea/o)
femenilmente = gina-mode
femenina/o = femina-be  (mujeril)
fementida/o = ver mentirosa/o
fémina = femina  (mujer)
feminal = ver femenil
femínea/o = ver femenil
femineidad = femina-dade  (femenilidad, feminidad)
feminidad = ver femineidad
feminilidad = ver femineidad
feminilismo = ver afeminación
feminismo = femina-fun
feminista = femina-for
feminización = gina-fazun
feminizar = gina-fazer
femoral = femure-be
fémur = femure
fender = ver hendir
fenecer = ver morir, perecer
fenecimiento = ver muerte
fenestra = ver ventana
Fenicia = Fenize
fenicia/o = fenize-te/a/o
fénix = fenice
fenomenal = fenomene-be  (fenoménica/o, maravillosa/o, monstruosa/o, rara/o)
fenomenalidad = fenomene-dade
fenomenalmente = fenomene-mode  (extraordinariamente, fenomenalmente)
fenoménica/o = ver fenomenal
fenomenismo = fenomene-fun
fenomenista = fenomene-for
fenómeno = fenomene  (acontecimiento, manifestación, maravilla, monstruo)
fenomenología = fenomene-tudun
feracidad = ver fecundidad
feral = ver fiera/o
feraz = ver fecunda/o, productiva/o
ferazmente = ver fecundamente
feredad = ver fiereza
féretro = ver ataúd, sarcófago
feria = ferire  (exposición, kermés, mercado)
ferial = ferire-be
feriante = feriror
feriar = ferirer
ferina/o = ver bestial (2)
fermentable = femete-bile  (fermentescible)
fermentación = femetun
fermentar = femeter
fermentativa/o = femetur
fermentescible = ver fermentable
fermentescibilidad = femete-dade
fermento = femete
fermentógena/o = femete-gene
fermentoide = femete-mofe
fermio = pake-mozeta
fermosa/o = ver hermosa/o
ferocidad = feroze-dade  (barbaridad)
feroz = feroze  (bárbara/o, cruel, encarnizada/o, inhumana/o, salvaje (1)
ferozmente = feroze-mode  (sanguinariamente)
ferrador/a = ver herrera/o
ferrallista = hunitemetale-ne/a/o
ferrar = ver herrar
férrea/o = pakecojubo-be  (férrica/o)
ferrera/o = ver herrera/o
ferrería = ver herrería
ferretear = ver herrar
ferretera/o = ferede-ne/a/o
ferretería = fere-de
férrica/o = ver férrea/o
ferrífera/o = pakecojubo-fore
ferro = ver hierro
ferrocarril = carile-bife  (ferrovía, tren)
ferrovía = ver ferrocarril
ferrovial = carilebife-be  (ferroviaria/o)
ferroviaria/o (1) (empleo) = carilebife-ne/a/o
ferroviaria/o (2) (pertenencia) = ver ferrovial
fértil = fetile  (fecunda/o, productiva/o)
fertilidad = fetile-dade  (fecundidad)
fertilizable = ver fecundable
fertilización = fetilun  (fecundación)
fertilizante = fetilor  (abono (1), fecundante)
fertilizar = fetiler  (abonar (1), fecundar)
fértilmente = ver fecundamente
fervencia = ver hervencia
ferviente = file  (admirador/a, devota/o, incondicional, partidaria/o, entusiasta)
fervir = ver hervir
fervor (1) (de hervir) = ver hervor
fervor (2) (de entusiasmo) = ver entusiasmo
fervorosa/o (1) = ver hervorosa/o
fervorosa/o (2) = ver entusiástica/o
fervorosamente = ver entusiasmadamente
festear = ver festejar
festejar = fetumer  (agasajar, festear, galantear, homenajear, lisonjear)
festejo = fetumun
festín = ver banquete
festinación = ver aceleración
festinar = ver acelerar
festiva/o = fetumur  (alegre, cómica/o (1), festival)
festival = ver festiva/o
festivalmente = ver festivamente
festivamente = fetume-mode  (festivalmente)
festividad = fetume-dade  (asueta/o)
festón = tiraze  (ribete)
festonar = ver festonear
festoneamiento = tirazun
festonear = tirazer  (bordar, festonar)
fetación = ver gestación
fetal = fete-be
fetén = ver chévere
fetiche = fetice  (amuleto, estatuilla, ídolo, talismán)
fetichismo = fetice-fun  (superstición)
fetichista = fetice-for
fétida/o = ver hedionda/o, nauseabunda/o, pestilente (3)
fetidez = ver hedor, peste (3), tufo
feto = fete  (embrión, engendro, germen, rudimento)
feudal = fehude-be
feudalidad = fehude-dade
feudalismo = fehude-siteme
feudar = fehuder  (enfeudar)
feudamiento = fehudun  (enfeudamiento)
feudataria/o = fehudur  (vasalla/o)
feudo = fehude  (tributo, vasallaje)
fiabilidad = damine-dade
fiable = damine-bile
fiado = daminun
fiador/a = daminor  (acreedor/a, demandante, reclamante, requeriente)
fiambrar = fage-figer
fiambre = fage-fige  (matambre)
fiambrera = fagefige-fore  (tartera)
fianza = fide  (aval, depósito, garantía, prenda, satisfacción)
fiar = daminer  (acreer, confiar, dejar (2), prestar)
fiasco = desi-lusone  (chasco, desilusión)
fiat = ver consentimiento
fibra = fibe  (brizna, filamento, hebra, hilacha, hilo)
fibrilación = fibilun
fibrilar (2) (pertenencia) = fibile-be
fibrilar (1) (infinitivo del verbo) = fibiler
fibrilla = fibile
fibrocemento = fibe-zemete
fíbula = fibule  (imperdible, prendedor)
ficción = ver fantasía, fingimiento, mito, sueño (2)
ficha = fice  (tarjeta (1), papeleta)
fichaje = ficun
fichar = ficer
fichero = fice-fore
ficiforme = ficuse-fome  (caricosa/o)
ficoidea/o = ficuse-mofe
ficóloga/o = fike-loge/a/o
ficología = fike-logun
ficológica/o = fikeloge-be 
ficticia/o = finige  (engañosa/o, falsa/o, fingida/o, imaginada/o, irreal)
ficticiamente = ver fingidamente
fidedigna/o = fe-digine  (auténtica/o, histórica/o, indiscutible, verdadera/o)
fideera/o = ver fidelera/o
fideería = ver fidelería
fideicomisaria/o = fidekomise-cuge  (fiduciaria (1)
fideicomiso = fidekomise
fidelera/o = fidese-ne/a/o  (fideera/o)
fidelería = fidese-de  (fideería)
fidelidad = fidele-dade  (constancia, cumplimiento, honradez, lealtad)
fideo = fidese
fiduciaria/o (1) (persona) = ver fideicomisaria/o
fiduciaria/o (2) (de fincas) = fidekomise-kapitale
fiduciaria/o (3) (de pueblo) = fidekomise-deme
fiebre = febere  (calentura (2)
fiel = fidele  (cumplidor/a, exacta/o, leal, puntual, textual,veraz)
fielmente = fidele-mode  (lealmente)
fieltrar = feruter
fieltro = ferute
fiera/o = ferale  (atroz, bestia (2), cruel, feral)
fieramente = ferale-mode  (atrozmente)
fiereza = ferale-dade  (atrocidad, feredad, sevicia)
fiesta = fetume  (jarana, pachanga, solemnidad, velada (1)
figón = ver hospedería, mesón, taberna
figura = figure  (efigie, estampa, estatua, facha, imagen, talla (1)
figurable = figure-bile
figuración = figurun
figurada/o = figurir  (simbólica/o, supuesta/o)
figuradamente = figure-mode  (figurativamente)
figural = figure-be
figurante = figuror
figurar = figurer  (asistir, concurrir, participar)
figurativa/o = figurur
figurativamente = ver figuradamente
figurativismo = figure-nime
figurilla = figurefe  (figurita, muñeca/o)
figurín = figurime
figurinista = figurime-ne/a/o
figurita = ver figurilla
fijación = fihun
fija/o = fihe  (estable, firme, segura/o, sujeta/o)
fijador/a = fihor
fijapelo = fihe-kapile  (gomina, laca)
fijamente = fihe-mode
fijar (1) (de sujetar) = fiher  (afianzar (1), afirmar, asegurar, sujetar)
fijar (2) (de concertar) = ver concertar, determinar, establecer, formalizar, precisar
fijar/se = ver atender, contemplar, observar
fijativa/o = fihur
fijeza = fihe-dade
fila = filure  (batería (1), hilada, hilera, ringlera, ristra, serie)
filácea/o = ver filamentosa/o
filacteria = ver talismán
filamento = filamete  (bramante, cordel, fibra)
filamentosa/o = filamete-suge  (filácea/o)
filántropa/o = humane-file  (altruista, benefactor/a, magnánima/o, mecenas)
filantropía = humane-filun  (altruismo, desinterés (2), filantropismo)
filantrópica/o = humanefile-be
filantropismo = ver filantropía
filarmonía = musike-filun
filarmónica/o = musike-file
filatelia = sigile-filun  (filatelismo)
filatélica/o (1) (colecionista) = ver filatelista
filatélica/o (2) (pertenencia) = sigilefile-be
filatelismo = ver filatelia
filatelista = sigile-file/a/o  (filatélica/o (1)
filaucía = ver egoismo
filautera/o = ver egoista
filete (1) = filete  (biftec, loncha, lonja (2), tajada)
filete (2) (lista fina adorno) = ver franja, orla, moldurilla, ribete
filetear (1) = fileter
filetear (2) = ver franjear, ribetear
filial (1) (de empresa) = ver agencia, anexa/o, delegación (3), sucursal
filial (2) (de los hijos) = fije-be
filialmente = fije-mode
filiación = filike  (afiliación)
filiamiento = filikun
filiar = filiker  (asociar)
filibustera/o = filibute  (bucanero, corsario, pirata)
filicida = fije-zide
filicidio = fije-zidun
filiforme = filume-fome
filigrana = filigane  (adorno, decorado, sutileza)
filípica = filipike  (catilinaria, diatriba, invectiva, regaño, reprimenda)
film/e = filime
filmación = filimun
filmar = filimer  (rodar (2)
fílmica/o = filime-be
filmografía = filime-gafun
filmología = filime-tudun
filmoteca = filime-teke  (cinemateca)
filo = surude  (corte)
filobús = ver electrobús
filófaga/o = fole-fage  (foliófaga/o)
filófila/o = fole-cole
filogena/o = fole-naze
filogenesia = ver filogenia
filogénesis = ver filogenia
filogenia = raze-genun  (filogenesia, filogénesis)
filoidea/o = fole-mofe
filóloga/o = ver lingüista
filología = ver lingüistica
filomanía = fole-hipere
filón = filone  (vena (1), venera, veta, yacimiento (2)
filoseda = filume-serike
filósofa/o = filesofe/a/o
filosofal = ver filosófica/o
filosofalmente = ver filosóficamente
filosofar = filesofer
filosofastra/o = filesofe-ce
filosofía = filesofun
filosófica/o = filesofur  (filosofal)
filosóficamente = filesofe-mode  (filosofalmente)
filtrable = filite-bile
filtración = filitun  (gotera
filtrada/o = filitir
filtrante = filitor
filtrar = filiter  (colar, purificar, refinar)
filtrar/se = ver gotear, rezumar
filtro = filite
filtro (de amor) = filitone
fimbria = ver franja
fimo = fime  (estiércol, frez, freza (1), hienda)
fin = finale  (conclusión, final, término (1)
fina/o = fine  (delicada/o, esbelta/o, ligera/o, refinada/o, suave, sutil, tenue)
finada/o = ver muerta/o
final = ver fin
finalidad = finale-dade  (intención, motivo, objetivo, propósito)
finalista = finalur
finalizable = finale-bile  (finible)
finalización = finalun  (finiquito, remate (1)
finalizar = finaler  (acabar, concluir, consumar, finiquitar, terminar, ultimar)
finalmente = finale-mode
finamente = fine-mode
finamiento = ver muerte, perecimiento
financiación = finazun  (crédito)
financiar = finazer  (invertir (2), negociar)
financiera/o (1) (inversor/a) = finaze-ne/a/o  (capitalista, inversor/a, negociante, potentada/o)
financiera/o (2) (pertenencia) = finaze-be
finanzas = finaze
finar = ver morir, perecer
finca = noje  (casa, edificio, inmueble, solar)
fincar/se = nojer  (afincar/se, asentar/se, avecindar/se, establecer/se, residir)
fineza = ver cumplido, finura
fingible = finige-bile
fingida/o = finigir  (falseada/o, ficticia/o, solapada/o, supuesta/o)
fingidamente = finige-mode  (ficticiamente)
fingidor/a = finigor
fingimiento = finigun  (disimulo, ficción, hipocresía)
fingir = finiger  (engañar, simular)
finible = ver finalizable
finiquitar = ver completar, finalizar
finiquito = ver finalización
finir = ver finalizar
finita/o = finite
finitamente = finite-mode
finitud = finite-dade
finura = fine-dade  (cumplido, delicadeza, exquisitez, fineza, primor)
fiordo = firode
firma (1) (rúbrica) = fimare  (autógrafo, signatura, rúbrica)
firma (2) (empresa (2) = ver empresa (2), establecimiento (1), industria
firmamento = ver cielo, cosmos
firmamiento = fimarun
firmante = fimaror  (signataria/o)
firmar = fimarer  (estampar, rubricar, signar)
firme = fimuse  (consistente, dura/o, erguida/o, estable, fija/o, fuerte)
firmemente = fimuse-mode
firmeza = fimuse-dade  (constancia, tesón)
firmón/a = fimarur
fiscal (1) (ministro fiscal) = fikale/a/o
fiscal (2) (pertenencia) = fikale-be
fiscalía (1) (oficina fiscal) = fikale-fizine
fiscalía (2) (empleo de fiscal) = fikale-nun
fiscalizable = fikale-bile
fiscalización = fikalun
fiscalizador/a = fikalor
fiscalizar = fikaler  (controlar, inspeccionar, revisar)
fisco = fikuse  (erario, hacienda (1), tesoro)
fisgar = ver averiguar, curiosear, fisgonear
fisgón/a = fikone  (cotilla, curiosa/o, indiscreta/o, intrusa/o)
fisgonear = fikoner  (cotillear, curiosear, entremeterse, espiar, fisgar, husmear)
fisgoneo = fikonun
fisible = fisine
Física = Fisike-logun
fisica/o = fisike  (concreto, corporal, material, real)
física/o (1) (licenciada/o) = fisike-loge/a/o
física/o (2) (pertenencia) = fisikeloge-be
físicamente = fisike-mode  (corporalmente)
fisilingüe = finide-linige
fisil = fisile
fisiogenia = nature-genun
fisióloga/o = kinebite-loge/a/o
fisiología = kinebite-logun
fisiológica/o = kinebiteloge-be
fisiológicamente = kinebiteloge-mode
fisión = fisinun
fisionable = fisine-bile
fisionar = fisiner
fisioterapeuta = nature-terape
fisioterapeútica/o = natureterape-be
fisioterapia = nature-terapun
fisiparidad = fisile-lokun
fisípara/o = fisile-loke
fisoidea/o = besike-mofe
fisónoma/o = face-tude/a/o  (fisonomista)
fisonomía (1) (estudiar cara) = face-tudun
fisonomía (1) (aspecto cara) = ver apariencia, cara (1), semblante
fisonómica/o = facetude-be
fisonomista = ver fisónoma/o
fístula = fitule  (llaga)
fistular (1) (infinitivo verbo) = fituler  (afistular)
fistular (2) (pertenencia) = fitule-be
fisura = ver grieta, hendidura, ranura
fitación = fihedun  (hitación)
fitar = fiheder  (hitar)
fito = fihede  (hito, mojón)
fitobiología = fite-bitelogun
fitocida = fite-zide
fitófaga/o = fite-fage  (botanófaga/o, plantívora/o, vegetalista)
fitofagia = fite-fagun  (botanofagia, vegetalismo)
fitografía = fite-gafun  (botanografía)
fitóloga/o = ver botánica/o
Fitología = ver Botánica
fitopatología = fite-patun
fitotaxonomía = fite-tasun
fitoterapeuta = fite-terape/a/o
fitoterapia = fite-terapun
flabelo = ver ventilador (1)
flaca/o = ver delgada/o, esquelética/o
flácida/o = desi-nadube  (blanda/o, esponjosa/o,  floja/o, fofa/o, laxa/o)
flacidez = desinadube-dade  (flojedad)
flacura = ver delgadez
flagelar = ver azotar, fustigar, latigar
flagelo = ver azote, fusta, látigo
flagrancia = ver evidencia
flagrante = ver evidente
flama = falame  (llama)
flamante (1) (arroja llamas) = ver flameante
flamante (2) (nueva/o) = ver fresca/o, lozana/o, nova/o, reciente
flameante = falamor  (flameanre (1), llameante)
flamear (1) (echar llamas) = falamer  (llamear)
flamear (2) (hacer ondas) = ver ondear, ondular
flameo = falamun  (llameo)
flan = felade
flanco = latuse  (ala (3), costado (2), lado (2), lateral)
flanqueada/o = latusir
flanqueadamente = latuse-mode  (lateralmente)
flanqueador/a = latusor
flanquear = latuser
flanqueo = latusun
flap = ver alerón
flato = fatuse
flatosa/o = fatusur  (flatulenta/o)
flatosidad = fatule-dade
flatulencia = fatusun
flatulenta/o = ver flatosa/o
flauta = falate  (caramillo, quena)
flautín = falatefe
flebitis = benale-tisun
flebógrafa/o = benale-gafe/a/o
flebografía = benale-gafun
flebográfica/o = benalegafe-be
flebóloga/o = benale-loge/a/o
flebología = benale-logun
flebológica/o = benaleloge-be
fleborragia = benale-rehe
flebotomía = benale-cisun
flecadura = foloke-suge
flecha = pakane  (proyectil, saeta (1)
flechador = ver saetero
flechar = pakaner  (asaetear, saetear)  
flechazo = pakane-ze  (saetazo)
flechera/o = ver saetera/o
flechería = pakanun
fleco = foloke  (borla, cairel, floco, flueco, galoncillo, trencilla)
flectómetro = fesone-mete
fleje = felece  (ballesta, lengüeta, muelle, resorte)
flema (1) (tranquilidad) = ver pachorra, parsimonia
flema (2) (mucosidad) = fori-pece  (escupo, esgarro, esputo, mucosidad)
flemática/o = ver impasible, inconmovible, serena/o
flemón = ver gingivitis
flequillo = folokefe  (cerneja, copete, guedeja, mechón, tupé)
fletador/a = catasor
fletamiento = catasun
fletar = cataser
flete = catase
fletera/o = catasur
flexibilidad = fesone-dade  (elasticidad)
flexible = fesone  (elástica/o, flexil)
flexiblemente = fesone-mode
flexil = ver flexible
flexión = fesonun
flexional = fesone-be
flexionar = fesoner  (arquear, doblar, torcer
flexiva/o = fesonur
flexor/a = fesonor
flexuosa/o = ver ondulante
flexura = ver pliegue
flirtear = ver coquetear
flirteo = ver coqueteo
flocadura = ver flecadura
floco = ver fleco
floja/o = fuluse  (blanda/o, flácida, laxa/o, suelta/o)
flojamente = fuluse-mode
flojear = ver aflojar
flojedad = fuluse-dade  (flacidez, flaquencia, flaqueza, flojera, flojura)
flojera = ver flojedad
flojura = ver flojedad
flor (1) (vegetal) = folore
flor (2) (piropo) = folore-faze  (florida/o, galantería, piropo, requiebro)
flora = fite-toti
floración = folorun  (eflorescencia,florecimiento, florescencia)
floral = folore-be
florar = folorer  (florecer, florescer)
floreamiento = folore-fazun
florear = folore-fazer  (lisonjear, piropear, requebrar)
florecer = ver florar, germinar
florecida/o = ver primaveral
floreciente = ver próspera/o
florecilla = folorefe  (florecita, flórula, flósculo)
florecimiento = ver floración
florecita = ver florecilla
floreo = foloretun  (floreteo, floritura)
florera/o = ver florista
florería = folore-de  (floristería)
florero = folore-cube  (búcaro, maceta, tiesto)
florescencia = ver floración
florescer = ver florar
floresta = folore-fitun  (boscaje, foresta, fronda)
floretazo = folorete-ze
florete = folorete  (espada)
floretear = foloreter
floretista = folorete-perite
floribunda/o = folore-muce  (floridez (2)
florícola = folore-cole
floricultor/a = folore-kute
floricultura = folore-kutun
florida/o = folorir  (hermosa/o, lucida/o)
floridez (1) (calidad) = folorefaze-dade
floridez (2) (abundancia) = ver floribunda/o 
florífera/o = folore-fore
floriforme = folore-fome
florígena/o = folore-gene
florilegio = ver antología
florista = folore-ne/a/o  (florera/o)
floristería = ver florería
florística/o = fitetoti-be
floritura = ver floreo
florón = folorepe
flórula = ver florecilla
flósculo = ver florecilla
florín = folorine
flota = folote
flotabilidad = folote-dade
flotable = folote-bile
flotación = folotun  (flotadura, flotamiento, flote)
flotador/a = folotor  (salvavidas)
flotadura = ver flotación
flotamiento = ver flotación
flotante = ver vaporosa/o
flotar = foloter  (sobrenadar, sostenerse)
flote = ver flotación
flotilla = folotefe
flotómetro = folote-mete
fluaje = ver flujo
fluctuación = ver oleaje
fluctuar = ver olear (2)
flueco = ver fleco
fluencia = ver flujo
fluente = rehor  (fluidor/a, fluyente)
fluida/o = rehe  (fluxible, gas, líquido, vapor)
fluidamente = rehe-mode
fluidez = rehe-dade  (fluxibilidad)
fluidificación = rehe-fazun
fluidificable = rehefaze-bile
fluidificar = rehe-fazer
fluidímetro = ver reómetro
fluidor/a = ver fluente
fluir = reher  (brotar, chorrear, gotear, manar)
flujo = rehun  (fluaje, fluencia, fluxión, -rragia, -rrea)
flúor = pake-jo
fluorescencia = fote-rajun  (luminiscencia)
fluorescente = fote-raje  (brillante, luminiscente, refulgente)
fluorescente = foteraje-be
fluvial = ribe-be
fluviátil = ribe-cole
fluxibilidad = ver fluidez
fluxible = ver fluida/o
fluxión = ver flujo
fluyente = ver fluente
foba/o = fobe  (angustiada/o, antipática/o)
fobia = fobun  (aborrecimiento, aversión, repugnancia, tirria)
focal = foke-be
foco = foke
fofa/o = ver blanda/o, esponjosa/o, flácida/o
fogaje = ver bochorno (1)
fogar = ver lar
fogarada = falame-ze  (llamarada)
fogarizar = fokarer
fogata = fokare  (hoguera, lumbrarada, pira)
fogaza = fokaze  (hogaza)
fogón = fokone  (horno)
fogonazo = fote-ze  (chispazo)
fogonera/o = fokone-ne/a/o
fogosa/o = fokusur  (impulsiva/o)
fogosidad = fokuse-dade
fogueada/o = fokusir  (avezada/o, curtida/o, veterana/o)
fogueamiento = fokusun
foguear = fokuser
fogueo = fokuse
foie-gras = hepasate
foir = ver fugar
fojuela = folefe  (hojuela)
folclore = ver demosofía, tradición
folclórica/o = ver demosófica/o, típica/o, tradicional
foliar (1) (de hoja vegetal) = ver foliácea/o
foliar (2) (de folio papel) = bi-folimer
foliácea/o = fole-be  (foliar (1)
foliación (1) = folun  (foliatura, follaje, follón, hojeamiento)
foliación (2) = bi-folimun
foliatura = ver foliación (1)
folicular (1) (pertenencia) = folikule-be
folicular (2) (con su forma) = folikule-fome
folículo = folikule
folífera/o = fole-fore
foliforme = fole-fome
folio = bi-folime  (papel)
foliófaga/o = ver filófaga/o
follador/a = ver fuellista
follaje = ver espesura, foliación (1), ramaje
follar = ver fuellear
follera/o = ver fuellista
folletera/o = ver fuellista
folletín = fojite  (serial)
folletinesca/o = fojite-be
folletinista = fojite-ne/a/o
folletista = fojete-ne/a/o
folleto = fojete  (fascículo, guía, impreso, librillo, manual, prospecto)
follista = ver fuellista
follón = ver foliación (1)
fomentación = fometun
fomentar = fometer  (avivar, desarrollar, impulsar, incrementar, promover)
fomento = fomete
fonación = fonun
fonador/a = fonor
fonal = ver fónica/o
fonar = foner
fonda (1) (de hospedar gente) = fuduke  (hospedería, mesón, pensión (2)
fonda (2) (de lanzar piedras) = funude  (honda)
fondable = fuduse-bile
fondafuste = ver fundíbulo
fondeadero = fuduse-site  (abra, bahía, cala, dársena, ensenada, puerto (1), rada)
fondear = fuduser  (atracar)
fondeo = fudusun
fondera/o = fuduke-ne/a/o  (fondista)
fondista = ver fondera/o
fondo = fuduse  (apoyo, asiento, base)
fondos = ver dinero, dote
fonducha = fuduke-ce
fondura = ver hondura
fonema = foneme
fonendoscopio = ver auscultoscopio
Fonética = Fonetike  (Fonología)
fonética/o = fonur
fonía = fone  (sonido, voz)
fónica/o = fone-be  (fonal)
fonil = ver embudo
fonio = fona
fonocaptor = fone-zapale
fonocinematógrafo = fone-zineme
fonofobia = fone-fobun
fonóforo = fone-komunike
fonogénica/o = fone-bene
fonografía = fone-garabun
fonografiar = fone-garaber
fonográfica/o = fonegarabe-be
fonógrafo = fonegarabe-cige  (gramófono, gramola, tocadiscos)
fonograma = fone-garabe
fonolocalizador = fone-lokale
Fonología = ver Fonética
fonometría = fone-metun
fonométrica/o = fonemete-be
fonométricamente = fonemete-mode
fonómetro = fone-mete
fonóptica/o = fone-magine
fonoteca = fone-teke
fontal = ver fontanal
fontana = ver fuente, manantial
fontanal = fotane-be  (fontal, fontinal)
fontanar = ver fuente
fontanear = fotaner
fontanera/o = fotane-ne/a/o
fontanería (1) (aye del verbo) = fotanun
fontanería (2) (taller-tienda) = fotane-de
fontícola = fotane-cole
fontinal = ver fontanal
foot ball = ver balompie
forajida/o = ver bandida/o (2)
foral = forumese-be  (forera/o)
foralmente = forumese-mode
foramen = ver agujero
foránea/o = ver ajena/o, extranjera/o
forastera/o = ver desconocida/o, extranjera/o, intrusa/o
forcejar = debaturer  (debatirse, forcejear)
forcejear = ver forcejar
forcejo = debaturun  (forcejeo)
forcejeo = ver forcejo, forzamiento
forcejón = debature
forcejuda/o = debaturur
forciar = ver forzar
forense = forume-be  (disector/a)
forera/o = ver foral
foresta = forete  (arboleda, floresta (2), fronda, soto)
forestación = foretun  (reforestación)
forestal = forete-be
forestar = foreter  (arbolar, reforestar)
forja = fabere  (fragua, herrería)
forjable = fabere-bile
forjada/o = faberir
forjadura = faberun
forjar = faberer  (fraguar (1), moldear, percutir, plasmar)
forma = fome  (aspecto, figura, manera, medio, método, modo, proceder)
formable = fome-bile
formación = fomun
formal (1) (de carácter) = fomale  (cumplidor/a, juiciosa/o, prudente, sensata/o, seria/o)
formal (2) (pertenencia) = fome-be
formalidad = fomale-dade  (formulismo, requisito, sensatez, seriedad)
formalismo = fome-bedirun
formalista = fome-bedire
formalización = fomalun
formalizar = fomaler  (concretar, determinar, establecer, fijar, precisar, señalar)
formalmente = fomale-mode
formar = fomer  (configurar, crear, labrar (2), modelar, moldear, plasmar)
formatear = fomater
formateo = fomatun
formativa/o = fomur
formato = fomate
formidable = fomide-bile  (espantosa/o, temible, tremenda/o, pavorosa/o)
formidad = fome-dade
formidadera/o = fomidur
formidar = fomider
formidolosa/o = fomide
formón = ver escoplo
fórmula = fomule  (método, modo, norma, enunciado, regla (1), ley)
formulable = fomule-bile
formulación = fomulun
formular (1) (infinitivo del verbo) = fomuler
formular (2) (pertenencia) = ver formularia/o
formularia/o = fomule-be  (formular (2)
formulario = fomule-bibile
formulismo = fomule-filun  (protocolo)
formulista = fomule-file
fornácea/o = furune-be
fornecer = ver abastecer
fornecimiento = ver abastecimiento
fornicación = fonizun  (fornicio)
fornicar = fonizer
fornicaria/o = fonize-be
fornicio = ver fornicación
fornida/o = ver corpulenta/o, fuerte (1), musculosa/o, robusta/o
fornitura = ver accesorio
forno = ver horno
foro = forume
forraje = furage  (heno, paja, pasto)
forrajear = furager
forrajero = ver herbero
forradura = futerun
forrar = futerer  (empapelar, enfundar, revestir, tapizar (2)
forro = futere  (cubierta, envoltura, funda, protección, tapizado)
fortalecer = ver afirmar (1), reforzar, robustecer, tonificar
fortalecimiento = ver afirmación (1)
fortaleza (1) (castillo) = ver castillo, fortificación
fortaleza (2) (fuerza, vigor) = fotise-dade  (fuerza, poder, pujanza, reciedumbre, salud, vigor)
fortificación = fotifikun  (baluarte, casamata, fortaleza, muralla)
fortificar = fotifiker  (amurallar, parapetar, reforzar)
fortín = fotifikefe  (torre)
fortuita/o = ver accidental (2), casual
fortuna (1) (riqueza) = ver capital (2), patrimonio, riqueza
fortuna (2) (azar) = fotune  (azar, casualidad, suerte, ventura)
fortuna buena = bone-fotune  (afortunada/o, chamba, chiripa, fortunio)
fortuna mala = male-fotune  (desafortunada/o, desventurada/o, infortunio)
fortunio = ver fortuna buena
forúnculo = ver tumor
forzada/o = fotilir
forzadamente = fotile-mode  (forzosamente)
forzador/a = fotilor  (violador/a)
forzamiento = fotilun  (descerrajamiento)
forzar = fotiler  (allanar (2), imponer, invadir, profanar, raptar, violar)
forzosa/o = fotilur  (imprescindible, ineludible, necesaria/o, obligada/o)
forzosamente = ver forzadamente
forzuda/o = ver fuerte
fosa/o = fose  (fosada, hoyo, hueco, pozo, socavón, tumba)
fosada = ver fosa/o
fosadura = fosun
fosar = foser  (fosear)
fosear = ver fosar
fosforescencia = ver luminiscencia
fosforescente = ver luminiscente
fósforo = pake-pojumo
fósil = fosile
fosilización = fosilun
fosilizarse = fosiler
foso = ver pozo, trinchera
fósula = fosule
fot = fota
fotocopia = fote-kope
fotocopiador/a = fote-kopor
fotocopiadora = fotekope-makine  (multicopista, policopista)
fotocopiar = fote-koper  (copiar, multicopiar, reproducir, xerocopiar)
fotófila/o = fote-file
fotófoba/o = fote-fobe
fotofobia = fote-fobun
fotogénica/o = fote-bene
fotogénicamente = fotebene-mode
fotograbación = fote-garabun
fotograbado = fote-garabe
fotograbar = fote-garaber
fotógrafa/o = fotegafide-ne/a/o
fotografía = fote-gafide  (instantánea, reproducción, retrato)
fotografiamiento = fote-gafidun
fotografiar = fote-gafider
fotográfica/o = fotegafide-be
fotográficamente = fotegafide-mode
fotóloga/o = fote-loge/a/o  (óptica/o)
fotología = fote-logun  (óptica (1)
fotomagnética/o = fote-zise
fotomagnetismo = fote-zisenime
fotometría = fote-metun
fotómetro = fote-mete
fotomicroscopio = mikebisone-fotegafide
fotón = fotose
fotosensibilidad = fotesesibe-dade
fotosensibilización = fote-sesibun
fotosensibilizar = fote-sesiber
fotosensible = fote-sesibe
fotosensiblemente = fotesesibe-mode
fotosíntesis = fote-sitese
fototerapia = fote-terapun
fototerápica/o = foteterape-be
frac = farake  (faraque)
fracasar = facaler  (enhuerar, errar, fallar, frustrarse, malograr/se)
fracaso = facale  (malogro)
fracción = hije  (división, fragmento, pedazo, trozo)
fraccionable = hije-bile
fraccionamiento = hijun
fraccionar = hijer  (dividir)
fraccionaria = monete-hije  (calderilla)
fraccionaria/o = hije-be
fraciana = ver suceso
fractura = facure  (rotura)
fracturamiento = facurun  (rompimiento)
fracturar = facurer  (quebrar (1), partir (1), romper, tronchar)
fragancia = ver aroma, perfume
fragante = ver aromática/o
fragata = ver barco
frágil = fagile  (débil, endeble, quebradizo)
fragilidad = fagile-dade  (debilidad)
frágilmente = fagile-mode
fragmentabilidad = famete-dade  (frangibilidad)
fragmentable = famete-bile  (frangible)
fragmentación = fametun
fragmentar = fameter  (despedazar, frangir, partir (1), romper)
fragmentaria/o = famete-be  (incompleta/o)
fragmento = famete  (fracción, pedazo, porción, trozo)
fragor = ver alboroto, ruido, trueno
fragosa/o = ver inaccesible, quebrada/o
fragua = ver forja, herrería
fraguamiento = ver frogamiento
fraguar (1) (de forjar) = ver forjar
fraguar (2) (de frogar) = ver frogar
fraile = ver cenobita
franca/o (1) = fanake  (leal, sincera/o, veraz)
franca/o (2) = simere (libre, exenta/o) 
francamente = fanake-mode
francachela = ver banquete, juerga
francio = pake-lojuho 
francmasón/a = libemasone/a/o  (masón/a)
francmasonería = libemasone-sozedade  (masonería)
francmasónica/o = libemasone-be  (masónica/o)
francotirador/a = libe-dipare
frangibilidad = ver fragmentabilidad
frangible = ver fragmentable
frangir = ver fragmentar
frangollo = ver mezcolanza
franja = fibere  (banda, faja, filete (2), fimbria, lista (2), orla, remate (5), tira)
franjar = ver franjear
franjeamiento = fiberun
franjear = fiberer  (cenefar, filetear (2), franjar, ribetear)
franqueable (1) = fanake-bile
franqueable (2) = sigile-bile
franquear (1) (abrir paso) = fanaker  (abrir, atravesar, desatascar, pasar, traspasar, vadear)
franquear (2) (el correo) = sigiler  (sellar (1), sigilar)
franqueo (1) = fanakun
franqueo (2) = sigilun
franqueza = fanake-dade  (lealtad, sinceridad, veracidad)
franquicia = noni-naloge
frasco = fakone  (botella, pote, tarro)
frase = farase  (enunciado, expresión, locución, oración, párrafo)
frasear = faraser
fraseo = farasun
fraterna/o = sore-be
fraternal = sorur  (amistosa/o, hermanal, solidaria/o)
fraternalmente = sore-mode  (hermanablemente, hermanalmente)
fraternidad = sore-dade  (amistad, hermanazgo, hermandad, solidaridad)
fraternización = sorun  (hermanamiento)
fraternizar = sorer  (hermanar)
fraticida = sore-zide
fraticidio = sore-zidun
fraudar = ver defraudar
fraude = capine  (desfalco, dolo, engaño, estafa, malversación, robo, timo)
fraudulencia = capine-dade
fraudulenta/o = capinur  (dolosa/o, engañosa/o, falaz)
fraudulentamente = capine-mode
frazada = tanaze-kapilur
frecuencia = feketun  (asiduidad, frecuentación)
frecuencímetro = fekete-mete
frecuentación = ver frecuencia
frecuentar = feketer  (asistir, concurrir, relacionarse)
frecuente = fekete  (asidua/o, común, habitual, insistente, repetida/o)
frecuentemente = fekete-mode
fredor = ver fría/o
fregadero = ver estregadero
fregado = ver limpieza
fregadura = ver estregadura
fregar = ver estregar, lavar, limpiar
fregón/a = ver estregativa/o
freidura = figerun  (freimiento)
freiduría = figere-de
freimiento = ver freidura
freir = figerer
frenado = cidonun
frenar = cidoner  (detener, inmovilizar, parar, retrancar, sujetar)
frenesí = fenesun  (arrebato, delirio, enardecimiento, exaltación, furia)
frenética/o (1) (exaltada/o) = fenese
frenética/o (2) (pertenencia) = fenese-be
frenetizar = feneser  (enardecer, enfurecer, exaltar)
frénica/o = ver diafragmática/o
frenitis = firene-tisun
freno = cidone  (contención, impedimento, retranca, sujección)
frenodinia = firene-dole
frental = ver frontal
frente = cokume  (anverso, avanzada, delantera, fachada, vanguardia)
fresa (1) (la planta) = fagole-fite
fresa (2) (el fruto) = fagole
fresa (3) (herramienta) = fesume
fresamiento = fesumun
fresar = fesumer
fresca/o = figele  (joven, moderna/o, nueva/o, reciente)
frescales = ver carota
frescamente = figele-mode (recientemente)
fresco = ver cuadro pictórico
frescura = figele-dade  (frescor, lozanía)
fresquera = figele-fore
fretar = ver estregar
frez = ver fimo
freza (1) = ver fimo
freza (2) = ver desove
frezar (1) (excrementar) = fimer  (estercolear)
frezar (2) (desovar) = ver desovar
fría/o = fige  (fredor, frígida/o, frior)
frialdad = fige-dade  (frigidez)
fríamente = fige-mode
fricación = ver estregadura
fricar = ver estregar
fricativa/o = kosure-tone
fricción = ver contacto (2), erosión, estregadura, masaje, rozamiento
friccionar = ver estregar, rozar (1)
frictómetro = fikare-mete
friega = ver estregado,  masaje
frígida/o = ver fría/o
frigidez = ver frialdad
frigoría = figa
frigorífera/o = fige-fore
frigorífica/o = fige-faze  (heladera, nevera)
frigorizar = ver enfriar
frigoterapia = fige-terapun
frior = ver fría/o
frisar = ver  estregar
friso = ver cornisa
frita/o = figere
fritada = ver fritura
fritanga = ver fritura
fritura = figere-suge  (fritada, fritanga)
frívola/o = ver coqueta/o, inconstante, superficial (2)
frivolidad = ver coquetería
frivolizar = ver coquetear
froga = fabice
frogamiento = fabicun  (fraguamiento)
frogar = fabicer  (fraguar (2)
fronda = forode  (espesura, foresta, selva)
frondescencia = forodun
frondícola = forode-cole
frondosa/o = forodur
frondosamente = forode-mode
frondosear = foroder
frondosidad = forode-dade
frontal = cokume-be  (frental, testera)
frontera = ge-limite  (confín, divisoria, límite, linde, término)
frontera/o = ver fronteriza
fronteriza/o = gelimite-be (adyacente, frontera/o, rayana/o)
frontis = ver fachada
frontispicio = fotipize  (fachada, portada)
frontón = forotone  (campo (2)
frotación = ver estregadura
frotar = ver estregar, lijar, limpiar, raspar
frote = ver estregadura, masaje
fructífera/o = ver fecunda/o, fructuosa/o, fruto (2), productiva/o, rentable)
fructíferamente = sesike-mode  (fructuosamente)
fructificable = gugoce-bile
fructificación (1) = ver frutación
fructificación (2) = sesikun  (beneficio, ganancia, lucro, provecho, rendimiento (3), renta)
fructificar (1) (dar frutos) = ver frutar, madurar
fructificar (2) (dar ganancias) = sesiker  (producir, rendir (3), rentar)
fructiforme = gugoce-fome
fructuaria/o = gugoce-page
fructuosa/o = ver fecunda/o, fructífera/o
fructuosamente = ver fructíferamente
frugal = fugale  (abstemia, mesurada/o, moderada/o, parca/o, sobria/o)
frugalidad = fugale-dade  (abstinencia, moderación, templanza)
frugalmente = fugale-mode
frugífera/o = gugose-fore  (frutífera/o)
frugívora/o = gugose-fage
fruición = ver goce
fruir = ver gozar
fruitiva/o = ver gozosa/o
frunce = masine  (arruga, pliegue, plisado)
fruncimiento = masinun
fruncir = masiner  (plegar)
fruslería = ver bagatela
frustración = futarun  (desilusión)
frustránea/o = futare
frustrar = futarer  (fracasar, malograr)
fruta = furute  (poma)
frutación = gugocun  (fructificación (1)
frutal = furute-be
frutar = gugocer  (fructificar (1), frutecer)
frutecer = ver frutar
frutera/o = gugoce-ne/a/o
frutería = gugoce-de
frutero = furute-fore
frutícola = furutekute-be
fruticultor/a = furute-kute
fruticultura = furute-kutun
frutífera/o = ver frugífera/o
fruto (1) (producto vegetal) = gugoce  (grano, fruta, hortaliza, legumbre, verdura)
fruto (2) (produce beneficios) = sesike  (ganancia, provecho, renta)
fucícola = fike-cole
fuciforme = fike-fome
fucilar = ver destellar
fucilazo = ver destello
fuego = pire  (fogata, hoguera, incendio, lumbre, pira)
fuel = ver carburante
fuellamiento = fojisun
fuelle = fojise
fuellear = fojiser  (afollar, follar (2)
fuellista = fojise-ne/a/o  (follador/a, follera/o, folletera/o, follista)
fuel-oil = ver carburante, gasóleo
fuente (1) (de agua) = fotane  (fontana, fontanar, hontana, hontanar, manantial, venero)
fuente (2) (de origen) = ver origen, procedencia
fuente (3) (bandeja) = ver bandeja
fuera = fori (afuera)
fuero = forumese
fuerte (1) = fotise  (fornida/o, forzuda/o, recia/o, sólida/o, vigorosa/o)
fuerte (2) = fotifike  (baluarte, castillo)
fuertemente = fotise-mode
fuerza = fotile  (energía, fortaleza, potencia, pujanza, vigor, vitalidad)
fufar = ver maullar
fuga = fuge  (escape)
fugacidad = fugaze-dade
fugada/o = fugir  (huida/o)
fugamiento = fugun  (escapada, evasión, huida)
fugar = fuger  (escapar, evadir, foir, fugir, fuir, huir)
fugaz = fugaze  (breve, efímera/o, fúgida/o, pasajera/o, transitoria/o)
fugazmente = fugaze-mode
fugible = fuge-bile
fúgida/o = ver fugaz
fugir = ver fugar
fugitiva/o = fugur  (desertor, escapado, evadido, huidiza/o, prófugo, tránsfuga)
fuir = ver fugar
fulana/o = fulane  (mengana/o, perengana/o, sujeta/o, zutana/o)
fulcir = ver apoyar
fulgencia = ver fulgor
fulgente = ver fulgurante
fulgir = ver fulgurar
fulgor = fuluge  (brillo, claridad, esplendor, fulgencia, resplandor)
fulguración = fulugun  (brillantez, esplendidez, resplandecimiento)
fulgural = ver fulminal
fulgurante = fulugor  (brillante, esplendente, fulgente, resplandeciente)
fulgurar = fuluger  (brillar, esplender, fulgir, fulgurecer, resplandecer)
fulgurecer = ver fulgurar
fuliginosa/o = fuligur  (hollinienta/o)
fuliginosidad = fulige-dade
fuligo = ver hollín
fullería = ver trampa
fullera/o = ver tramposa/o, ventajista
fulminal = fulume-be  (fulgural)
fulminación = fulumun
fulminante = fulumor  (detonante, galopante, repentina/o, súbita/o)
fulminar = fulumer
fulminómetro = fulume-mete
fumable = sikehe-bile
fumadero = sikehe-site
fumador/a = sikehor
fumadura = sikehun
fumar = sikeher  (humear)
fumigación = fumigun
fumigador/a = fumige/a/o
fumigar = fumiger  (ahumar, esparcir, sahumar)
fumigatoria/o = fumige-be
fumista = fumere-ne/a/o  (estufista)
fumistería = fumere-de
fumo = ver humo
funámbula/o = ver volatinera/o
funambulesca/o = bolarete-be  (estrafalaria/o, estrambótica/o, extravagante)
función (1) = kine  (actividad, cometido, misión)
función (2) = repesete  (espectáculo, festejo)
funcional = kine-be  (cómoda/o, práctica/o, útil)
funcionalismo (1) = kine-nime
funcionalismo (2) = kine-bite
funcionamiento = kinun
funcionar = kiner
funcionaria/o = fizale-cibe/a/o  (burócrata)
funcionariado = buregubene-suge
funcionarial = ver burocrática/o
funcionarismo = ver burocracia
funda = funade  (cubierta, envoltura. estuche, forro, guante, vaina)
fundación = fudare
fundacionamiento = fudarun  (creación, instalación, instauración, institución)
fundacional = fudare-be
fundadamente = ver fundamentalmente
fundamental = fudamete  (básica/o, esencial, primordial, principal)
fundamentalmente = fudamete-mode (fundadamente)
fundamentalismo = fudamete-nime
fundamentar = fudameter  (basar)
fundamento = fudametun  (apoyo, base, motivo, prueba)
fundar = fudarer  (asentar, crear, establecer, instalar, instaurar, instituir)
fundente = fusor
fundible = ver fusible
fundibulación = funudun
fundibular = funuder  (hondear)
fundibularia/o = funude-ne/a/o  (hondera/o)
fundíbulo = funudebale  (fondafuste)
fundición = fusun  (disolución, licuación, liquidación, derretimiento)
fundir = fuser  (descongelar, disolver, licuar, liquidar, derretir)
fúnebre = funebise  (aciaga/o, funeraria/o, funesta/o, luctuosa/o, lúgubre, mortuoria/o)
funebremente = funebise-mode
funebridad = funebise-dade
funeral = funerale  (exequias, honras, obsequias, sepelio, requiem)
funeraria = funebise-de  
funeraria/o = ver fúnebre
funesta/o = ver fatídica/o, fúnebre, triste
funestamente = ver tristemente
fungible = ver consumible
fúngica/o = ver fungosa/o
fungicida = mice-zide
fungiforme = mice-fome
fungir = ver ejercer
fungívora/o = mice-fage
fungoide/a/o = mice-mofe
fungología = mice-logun  (micetología, micología)
fungologista = ver fungóloga/o
fungóloga/o = mice-loge/a/o  (fungologista, micóloga/o)
fungosa/o = mice-be  (fúngica/o)
funicular = fune-be
funiforme = fune-fome  (restiforme)
furcal = ver furcular
furcia = ver puta
furcicular = ver furcular
furcular = furoke-fome  (furcal, furcicular, furcularia/o)
furcularia/o = ver furcular
furgón = ver camión
furgoneta = ver camioneta
furia = furore  (arrebato, cólera, enojo, frenesí, furor, ira, rabia (2), saña)
furiosa/o = furorur  (corajuda/o, furibunda/o, iracunda/o, rabiosa/o (2), sañosa/o)
furiosamente = furore-mode  (sañosamente)
furor = ver furia
furtiva/o = ver clandestina/o, disimulada/o
furtivamente = ver clandestinamente
fusca/o = ver oscura/o
fuscar = ver oscurecer
fuselaje = fuselage
fusibilidad = fuse-dade
fusible = fuse-bile  (fundible, fúsil)
fusiforme = fususe-fome
fúsil = ver fusible
fusil = fusile  (arcabuz, carabina, escopeta, mosquete, rifle, trabuco)
fusilamiento = fusilun
fusilar = fusiler  (acribillar, ajusticiar, ametrallar, ejecutar)
fusilazo = fusile-ze
fusilera/o = fusile-be
fusilería = fusile-suge
fusión = fusonun  (agrupación, unificación, unión)
fusionar = fusoner  (agrupar, unificar, unir)
fusionismo = fusone
fuso = fususe  (huso)
fusor = fuse  (crisol)
fusta = fusute  (azote, correa, flagelo, látigo, tralla, vergajo, zurriago)
fuste = ver madera
fustera/o = ver carpintera/o
fustigación = futigun
fustigar = futiger  (azotar, espolear, flagelar, sacudir, vapulear)
fútbol = ver balompie
futbolista = ver balompedista
futbolística/o = ver balompédica/o
futesa = ver bagatela
fútil = futile  (inane, insignificante, nimia/o, trivial)
futilidad = futile-dade  (inanidad, insignificancia, nimiedad, trivialidad)
futura/o = future  (acaecedera/o, porvenir, posteridad, venidera/o, ventura)