Sorege - Español

c = ver ce
cabal = kapute  (completa/o, correcta/o, justa/o, perfecta/o, pura/o)
cábala = ver magia
cabalfuste = ver cabalhuste
cabalgada = kabalicun
cabalgadura = kabalice  (montura)
cabalgar = kabalicer (jinetear, montar (1)
cabalgata = kabalice-defile
cabalgazón = kabalun
cabalhuste = kurusefe-podime  (cabalfuste)
caballada = kabale-minare
caballar = kabale-be  (caballuna/o, ecuestre, equina/o, hípica/o)
caballera/o = ver jinete
caballeresco = domino-be  (caballeroso, cortés, elegante, galante, noble)
caballería = kabale-belike
caballeriza = kabale-kase  (cuadra, establo)
caballeriza/o = kabalekase-ne/a/o
caballero = domino  (digno, hidalgo, honorable, leal, paladín, señor)
caballerosidad = domino-dade
caballeroso = ver caballeresco
caballete = pode-fute
caballista = kabale-ne/a/o  (jinete, vaquera/o)
caballo = kabale  (bruto, corcel, jaco, jamelgo, palafren, potro, rocín)
caballón = matune
caballuna/o = ver caballar
cabaña (1) (caseta rústica) = kuhune
cabaña (2) (suma de ganado) = minare-suge  (rebaño)
cabaré = kabarete
cabaretera/o = kabarete-ne/a/o
cabás = kapace
cabecear = zefaler
cabeceo = zefalun  (balanceo, mecedura, meneo, oscilación, vaivén)
cabecera = capite-site  (cabezal, encabezamiento, preámbulo, testero
cabecil = galabe
cabecilla = ver capitán/a, portavoz
cabellar = kapiler  (encabellecer)
cabellera = kapilun  (melena, pelambrera)
cabello = kapile  (pelo, pelusa, trico, vello)
cabelluda/o = kapilur  (peluda/o)
caber = kaperer  (abarcar, coger, encerrar, englobar)
cabestramiento = cakimun  (ramaleo)
cabestrar = cakimer  (cabestrear, encabestrar, enjaquimar, ramalear)
cabestrear = ver cabestrar
cabestrillo = cakimefe
cabestro (1) (buey guia) = torokapone-dirige
cabestro (2) (ronzal) = cakime  (camal, jáquima, ramal (2), ronzal)
cabeza (1) (sesera) = zefale  (caletre, mollera, sesera, testa, testuz)
cabeza (2) (principal) = kapite  (capital (1)
cabeza (3) (zona superior) = capite
cabezada = ver cabezazo
cabezal = ver cabecera, cojín
cabezazo = zefale-ze  (cabezada, golpazo, morrada, testarazo, topetazo)
cabezo = ver colina
cabezón/a = ver cabezota
cabezota = zefalepe  (cabezón/a, cabezuda/o)
cabezuda/o = ver cabezota
cabida = kaperun  (aforo, capacidad, contenido, espacio, volumen (3)
cábila = kabile  (clan, tribu)
cabildada = ver arbitrariedad
cabildear = ver parlamentar
cabildeo = ver parlamentación
cabildo = ver municipio, parlamento
cabina (1) (garita) = kamarete  (caseta (1), garita, habitáculo, locutorio, taquilla (1)
cabina (2) (lugar de pilotaje) = kabine  (carlinga (2)
cabizbaja/o = zefale-bahe  (abatida/o, alicaída/o, desalentada/o, gacha/o)
cable (1) (cordón alambres) = filude-suge
cable (2) (eléctrico) = filuke
cable (3) (maroma) = ver cuerda, maroma
cable (4) (cordón de acero) = filuhe
cablear = filuker  (conectar, conexionar)
cablegrafiar = ver telegrafiar
cablegrama = ver telegrama
cabo (1) (punta, extremo) = ver extrema/o
cabo (2) (de costa marina) = kape-gemare
cabotaje = kapekape
cabra/cabrón = boce/a/o
cabrada = boce-minare
cabrera/o = boce-tanore  (cabreriza/o, pastor/a)
cabrería = boce-kase  (cabreriza, chivetero, chivital, chivitil)
cabreriza = ver cabrería
cabreriza/o = ver cabrera/o
cabrestante = ver grúa
cabria = ver grúa
cabriola = ver salto
cabrita/o = boce-tite  (chota/o)
cabrituna/o = bocetite-be  (chotuna/o)
cabrión = ver cuña
caca = ver mierda
caca/o = kakuse  (carterista, descuidera/o, galafate, ladrón/a, ratera/o)
cacabeamiento = pedize-bozun  (titeamiento)
cacabear = pedize-bozer  (titear)
cacabeo = pedize-boze  (titeo)
cacahuete (1) (planta) = ver maní (1)
cacahuete (2) (fruto) = ver maní (2)
cacao (1) (planta) = kakahe-fite
cacao (2) (fruto) = kakahe
cacarear = galine-bozer
cacatúa = ver lora/o
cacería = ver batida, caza (1)
cacerola = ver cazo
cacerolada = kaze-fone
cacha = pugede
cachar = ver despedazar
cacharro = ver jarra, recipiente, vasija, trasto
cachava = ver bastón
cachaza = ver pachorra, parsimonia
cachazuda/o = ver lenta/o, remolón/a
cache = ver escondrijo
cachear = ver registrar (2)
cachete (1) (carrillo rostro) = ver carrillo (2)
cachete (2) (bofetada rostro) = ver bofetada
cachetear = ver abofetear
cachimán = ver escondrijo
cachimba = kazibe  (pipa)
cachiporra = ver macana, maza, palo, porra
cachivache = ver trasto
cachivaches = ver bártulos
cacho = ver parte (1), pedazo, porción
cachonda/o = ver caliente (2)
cachondearse = ver bromear
cachondeo = ver broma     
cachorra/o = zuke/a/o  (cría, criatura (2)
cachú = ver cato
cacica = kazika
cacicazgo = kazike-dige
cacillo = kazefe
cacimba = kazime
cacique = kaziko
caciquear = kaziker
caciquil = kazike-be
caciquismo = kazike-nime
cacófaga/o = male-fage
cacofagia = male-fagun
cacofonía = male-fonun  (batología)
cacofónica/o = male-fone
cacografía = male-garafun
cacología = male-lale  (dislalia)
cacotanasia = male-tanate  (distanasia)
cacumen = ver entendimiento (1), ingenio
cada = jedi
cadalso (1) (tablado) = bemere  (entarimado, plataforma, tablado)
cadalso (2) (patíbulo) = bemere-tanate  (guillotina, horca, patíbulo)
cadáver = kadabere  (despojos, difunto, extinto, fallecido, finado)
cadavérica/o = kadabere-be  (fúnebre, lúgubre, macabro, macilento)
cadejo = ver madeja
cadena/s = katene  (eslabones, esposas, grilletes)
cadencia = kadene (armonía, compás, consonancia, melodía, ritmo)
cadenciar = kadener
cadeneta = katenete
cadera = hifite  (anca, cuadril, grupa, pelvis)
cadete = kadete
cadmio = pake-hojufo
caduca/o = kaduke  (extinta/o, prescrita/o)
caducable = kaduke-bile
caducar = kaduker  (extinguirse, prescribir (1)
caducidad = kaduke-dade  (prescripción (1)
caediza/o = kadur
caedura = kadun
caer = kader  (abatirse, descender, desplomarse, hundirse)
caer (de bruces) = ver abuzarse
café = kafe
cafeína = kafe-kafe  (teína)
cafetera = kafe-makine
cafetera/o = kafe-be
cafetería = kafe-de  (bar)
cafeto = kafe-fite
caficultor/a = kafe-kute/a/o
cáfila = kafile  (caterva, chusma, cuadrilla, partida (4), tropel, turba (2)
cagada = kakun  (defecación, excretamiento)
cagadero = ver cagatorio
cagajón = ver bosta
cagalera = kake-rehe  (diarrea)
cagaluta = ver cagarruta
cagaprisas = tusike
cagar = kaker  (defecar, evacuar, excrementar, excretar)
cagarruta = fufete  (cagaluta)
cagatorio = kake-site  (cagadero, excusado, letrina, retrete, váter)
caible = kade-bile  (inestable)
caída = kade  (bajada, cuesta, declive. descenso, pendiente (2), rampa)
caimán = ver cocodrilo, yacaré
cairel = ver fleco
cairelar = ver desflecar
caja (1) (contenedor vario) = kapase  (embalaje, envase, estuche, urna)
caja (2) (caja fuerte) = panaze
cajear = kapaser
cajera/o = zimate/a/o  (tesorera/o)
cajón = kapape  (embalaje, gaveta)
cal (1) (óxido de calcio) = kalize  (creta, tiza, yeso)
cal (2) (pasta, masa de cal) = kalize-pasate
cala (1) (fondeadero) = ver bahía, fondeadero
cala (2) (sonda) = panikate
calabobos = ver llovizna
calabozo (1) (celda cárcel) = kalaboze  (celda (2), mazmorra)
calabozo (2) (corta ramas) = rame-sace
calabrote = ver cuerda, maroma
calada = hitasun
calado (de barco) = hitase
calafate = kalafate
calafatear = kalafater
calamar = kalamare
calambre = kerene  (agarrotamiento, contracción, espasmo, hormigueo)
calamidad = kalamite  (catástrofe, desastre, desgracia, plaga (2), tragedia)
calamoco = ver carámbano
calaña = ver ralea
calar (1) (mojar al completo) = hitaser  (empapar, mojar, rezumar)
calar (2) (sondar, perforar) = panikater  (agujerar, atravesar, horadar)
calavera = kalabere  (cráneo)
calcada/o = kalakir  (literal, textual)
calcañar = ver talón (1)
calcar = kalaker  (copiar, duplicar, imitar, repetir, reproducir (2)
calcárea/o = ver calífera/o
calce = ver cuña, llanta
calceta = kalaze  (calza (1), malla, media, panti)
calcetar = kalazer
calcetín = kalazele  (escarpín, media)
cálcica/o = pakejubo-be
calcificar = kalizer  (anquilosar, endurecer, osificar)
calcígena/o = ver calífera/o
calcinación = kalize-kemun
calcinador/a = kalize-kemor
calcinar = kalize-kemer  (incinerar)
calcio = pake-jubo
calco = kalake  (copia, plagio)
calculador/a = kakulor  (computador/a)
calculable = kakule-bile
calcular = kakuler  (computar, contar, medir, sopesar)
calculatoria/o = kakule-be
cálculo (1) (computación) = kakule  (cómputo, cuenta)
cálculo (2) (piedra riñón) = kakuluse
calculosis = kakuluse-patun  (mal de piedra)
calda = ver calentura (1)
caldaquino = ver dosel
caldas = ver balneario
caldear = ver calentar, templar (1)
caldera = kazere
caldera/o = kazepe
calderera/o = capetenike-ne/a/o
calderería = cape-tenike
calderilla = mininete
caldibache = ver calducho
caldibaldo = ver calducho
caldo = nidace  (consomé, sopa, sustancia)
caldosa/o = ver acuosa/o
calducho = kosome-ce  (caldibache, caldibaldo)
calefacción = teme-fazun
calefactar = teme-fazer
calendario = kalede  (almanaque)
calentador = temor
calentamiento = ver calentura (1)
calentar (1) (dar calor) = temer  (caldear, templar (1)
calentar (2) (deseo sexual) = katuler
calentura (1) (tener calor) = temun  (calda, calentamiento, estuosidad)
calentura (2) (tener fiebre) = ver fiebre
calenturear = ver enfebrecer
calenturienta/o = ver febril
calera/o = kalize-be
calesa = kalese
calesín = kalesefe
caleta = ver bahía
caletre = ver cabeza (1)
calibrar = kaliber  (evaluar, graduar, medir)
calibre = kalibe  (dimensión, grosor, magnitud, medida, tamaño)
cálida/o = ver calurosa/o, templada/o, tibia/o
calidad (1) (categoría) = dade  (categoría, carácter (1), condición (1), genio, índole)
calidad (2) (calidez) = teme-dade  (calidez)
calientapies = teme-pode
calientaplatos = teme-patuse
caliente (1) (de calor) = teme-fore  (ardiente, estuante, tórrida/o)
caliente (2) (de lujuria) = katule  (cachonda/o, lasciva/o, libidinosa/o, salida/o)
califa = kalife
calífera/o = kalize-fore  (calcárea/o, calcígena/o, calina/o, caliza/o)
calificación = kalifike  (clasificación, evaluación, nota (4), valoración)
calificar = kalifiker  (encasillar, encuadrar, juzgar)
californio = pake-hojujo
caliginidad = ver oscuridad
caliginosa/o = ver oscurativa/o
calígrafa/o = garafe-bele/a/o
caligrafía = garafe-belun
caligrafiar = garafe-beler
caligrama = litere-bele
calima = ver neblina
calina/o = ver calífera/o
caliz = ver vaso (1)
caliza = kalize-lite  (calífera/o)
callada/o = damarir  (reservada/o, silenciosa/o, tácita/o, taciturna/o)
callandriz = damare
callar = damarer  (encubrir, enmudecer, omitir, silenciar)
calle = kale  (avenida, pasaje, paseo, ronda, rúa, travesía, vía (1)
callear = ver callejear
calleja = ver callejón, travesía
callejear = kaler  (callear, deambular, pasear, ruar, viltrotear)
callejeo = kalun
callejera/o = kale-be
callejero = bibile-kale  (guía)
callejón = kalefe  (calleja, pasadizo, pasaje (5)
callo = mazole  (callosidad, dureza, juanete, ojogallo)
calma = lenire  (paz, placidez, serenidad, sosiego, tranquilidad)
calmada/o = lenirir  (tranquila/o)
calmante = leniror  (lenitiva/o, narcótica/o, sedante, tranquilizante)
calmar = lenirer  (apaciguar, mitigar, moderar, relajar, tranquilizar)
calmosa/o = lenirur  (lenta/o, reposada/o, sosegada/o)
calobiótica = bite-bele
calología = ver estética
calor = teme  (termia (2), termo (2)
caloría = tema  (microtermia)
calorífica/o = teme-be  (térmica/o)
calorina = ver bochorno (1)
calóstrica/o = lecemo-be
calostro = lece-mo
calpa = ver urna
calumbre = ver moho
calumbrecerse = ver mohecerse
calumbrosa/o = ver mohosa/o
calumnia = kalune  (falacia, falsedad, maledicencia, mentira)
calumniación = kalunun
calumniar = kaluner  (difamar, infamar, mentir, vituperar)
calurosa/o = temur  (cálida/o, caliente, estuosa/o, sofocante)
calva/o = lisine
calvario = kalabare
calvero = lisine-pe
calvicie = lisinun  (alopecia, encalvamiento)
cal viva = kalize-keme
calza (1) (media, calcetín) = ver calceta
calza (2) (calzo, cuña) = ver cuña
calzada = bife  (carretera, vía (1)
calzadera = ver cuña
calzado = kalace  (alpargata, bota, botín, sandalia, zapatilla, zapato)
calzador = kalace-kusabe
calzapié = kalace-pode
calzar (1) (poner calzado) = kalacer
calzar (2) (poner calzo,cuña) = ver cuñar
calzo = ver cuña
calzón = kalazepe  (pantalón)
calzoncillos = kalazefe  (taparrabo)
cama (1) (lecho) = kame  (lecho, tálamo)
cama (2) (piezas diversas) = kamape
camada = kamade  (lechigada, prole, ventregada)
camafeo = camahute
camal = ver cabestro
camaleón = camalone
cámara (1) (foto-TV) = kamere  (tomavistas)
cámara (2) (habitación) = kamare  (estancia, pieza, recinto, salón)
cámara (3) (acorazada) = panape
cámara (4) (recintos varios) = heje
camarada = kamarade
camaradería = kamarade-dade
camaraje = sile-zujine
camarera/o = kamarede/a/o  (asistenta/e, criada/o, doncella, sirviente)
camarilla (1) (comitiva) = kamarije  (aduladores, consejeros)
camarilla (2) (grupo sectario) = ver facción
camarín = kamarine  (camerino)
camarógrafa/o = kamere-ne/a/o  (cameraman, operador/a)
camarón = kamarone
camarote = kamarote
camastro = kamehe  (catre, cribete, hamaca, jergón, petate, yacija)
cambalache = ver trueque
combalachear = ver trapichear, trocar
cambia/o = pemute
cambiadiza/o = minatur
cambiamiento = minatun
cambiante = minator  (voluble)
cambiar = minater  (innovar, modificar, mutar, transformar, variar)
cambiaria/o = pemute-be
cambiavía = minate-karile  (guardaagujas)
cambiazo = cagere
cambio = minate  (evolución, mutación, trueque)
cambista = ver banquera/o
cambuj = ver antifaz
cambullón = ver contrabando
camelar = kamaler  (adamar, cortejar, enamorar, ligar, rondar)
camella/o = kamele/a/o
camelo = kamale  (chicoleo, galantería, lisonja, piropo, requiebro)
cameraman = ver camarógrafa/o
camerino = ver camarín
camicace = ver kamikaze
camilla = kamefe  (andas, angarillas, cibiaca, meridiana, parihuela)
camillera/o = kamefe-ne/a/o
caminante = kaminor  (itinerante, peatón, transeúnte)
caminar = kaminer  (andar, deambular, pasear, recorrer, transitar)
caminata = kaminun  (excursión, paseo)
caminera/o = kamine-be  (itineraria/o)
camino = kamine  (estrada, pista (1), senda, sendero,trocha, vereda, vía (1)
camión = fugone  (furgón)
camióncisterna = fugone-kupe
camionera/o = fugone-ne/a/o
camioneta = fugonete  (furgoneta)
camisa (1) (prenda de vestir) = kamise
camisa (2) (forro mecánico) = kamisile
camisera/o = kamise-ne/a/o
camisería = kamise-de
camiseta = kamisete
camisola = ver blusa
camisolín = bi-kamise
camisón = kamise-noce
camomila = ver manzanilla
camón = ver belvedere
camorra = ver pelea
camote (1) = kamote-fite  (batata (1)
camote (2) = kamote  (batata (2), boniato)
campal = ver rural
campamento (1) (civil) = lagere  (acampada)
campamento (2) (militar) = bibake  (acantonamiento, cuartel, realejo, vivac, vivaque)
campamiento = bibakun
campana = kapane
campanada = kapane-sone  (repique, tañido)
campanario = kapane-ture  (campanil, espadaña)
campanazo = kapane-ze
campanear = kapaner  (redoblar (1), repiquetear (1), tañer (2)
campaneo = kapanun  (redoble (1), repiqueteo (1)
campaniforme = kapane-fome  (acampanada/o, campanuda/o)
campanil = ver campanario
campanilla = kapanefe  (cencerro, esquila)
campanillazo = kapanefe-ze
campanillear = kapanefer
campanilleo = kapanefun
campano = ver cencerra/o
campanuda/o = ver campaniforme
campaña (1) (el campo) = ver campo (1)
campaña (2) (publicitaria) = kapanije  (empresa, misión, obra, propaganda, proyecto)
campaña (3) (etapa bélica) = belike-time
campar = ver ventajar
campear = ruraler
campeón/a = binize/a/o  (as, héroe, heroina, paladín, vencedor/a, vítor)
campeonato = binize-luce  (certamen, competición, concurso, pugna, torneo)
campera/o = ver rural
campés/a = ver rural
campesina/o (1) (persona) = ver agricultor/a
campesina/o (2) (del campo) = ver agraria/o
campestre = ver agraria/o, silvestre
camping = ver campo-hotel
campiña = rure  (agro)
campo (1) (toda la tierra libre) = rurale  (campaña (1)
campo (2) (palestra, cancha) = kapuse  (campus, cancha, frontón, pista (1), zona)
campo (3) (espacio físico) = rifune
campo-hotel = rurale-hotele  (camping)
camposanto = ver cementerio
campus = ver campo (2)
camuflar = ver mimetizar
can = kane  (chucha/o, perra/o)
cana = ko-kapile
cana/o = ko-kapilun
canal (1) (pasillo acuático) = kanale
canal (2) (banda electrónica) = canale
canalículo = kanalefe
canalillo = ver acequia
canalizable = kanale-bile
canalización (1) = kanalun
canalización (2) = canalun
canalizar (1) = kanaler
canalizar (2) = canaler
canalizo = kanalele
canalla = kanaje  (infame, miserable, rastrera/o, truhán, villana/o)
canallada = kanajun  (jugarreta, trastada)
canallesca/o = kanajur
canalón = kanale-tegune
canana = kename  (aljaba,  carcaj, cartuchera)
canapé (1) (bocadillo) = canape
canapé (2) (diván) = conope  (diván, sofá)
canasta = kofise  (escriño, quilco)
cancel = ver biombo
cancela = cazele  (reja, verja)
cancelación = cazelun
cancelada/o = cazelir  (nula/o)
cancelar = cazeler  (derogar, revocar, suprimir, suspender)
canchal = ver roquedal
cancho = ver roquedal
canciller/a = cazelare/a/o
cancillería (1) (sede) = cazelare-sede
cancillería (2) (dignidad) = cazelare-dige
canción = kanerun  (cantar, cántico, canto, copla, melodía, romanza)
candado = katenate
candela = ver candelabro, cirio
candelabro = jese-zerese  (candela, candelero, palmatoria)
candelero = ver candelabro
candencia = roteme-dade  (incandescencia)
candentación = ro-temun
candentar = ro-temer  (incandescer)
candente = ro-teme  (ardiente, incandescente)
cándida/o = kadide  (candorosa/o, crédula/o, ingenua/o, inocente (2)
candidata/o = kadidate/a/o  (aspirante, postulante, pretendiente)
candidatura = kadidate-dige  (nombramiento)
candidez = kadide-dade  (candor)
candil = fote-lipe  (candileja, lámpara)
candiota = ver barril
candor = ver candidez
candorosa/o = ver cándida/o
canecimiento = ko-kapilun  (encanecimiento)
canecer = ko-kapiler  (encanecer)
canela = kanele
canelamiento = kanelun  (acanelamiento)
canelar = kaneler  (acanelar)
canelero = ver canelo
canelo = kanele-fite  (canelero)
canera = kane-kase  (perrera)
caníbal = kanibale
canica = kanike
canicie = kokapile-dade
canícula = canikule
canicular = canikule-be
canija/o = ver baja/o (1), delgada/o, raquítica/o
canilla (1) (espinilla, tibia) = kaneje
canilla (2) (grifo) = ver espita, grifo
canilla (3) (carrete de hilo) = kanije  (bobina)
canillazo = kaneje-ze
canillera = kaneje-futere
canina/o = kane-be  (perruna/o)
canino (diente) = ver colmillo
canje = cagerun  (permuta, trueque)
canjear = cagerer  (cambiar, chamarilear, permutar, trocar)
cannabis = ver cáñamo
canoa = ver barca, piragua
canódromo = kane-dorome
canófila/o = kane-file  (cinófila/o)
canofilia = kane-filun  (cinofilia)
canófoba/o = kane-fobe  (cinófoba)
canofobia = kane-fobun  (cinofobia)
canon = kanone  (capitación, gravamen, impuesto, tarifa, tasa)
canónica/o = regularise
canora/o = bele-fone
cansabilidad = ver fatigabilidad
cansable = ver fatigable
cansada/o = ver exhausta/o, lasa/o
cansadamente = ver fatigosamente
cansancio = ver fastidio, fatiga, lasitud
cansar = ver agobiar, fatigar
cansina/o = ver fatigosa/o
cantable = kanere-bile
cantante = kaneror
cantar (1) (verbo) = kanerer
cantar (2) (canto, cántico) = ver canción
cántaro = ver jarra
cántara/o = kucine  (ánfora, múcura)
cantatriz = ver cantora
cantautor/a = kanere-fefase/a/o
cante = ver canción
cantear = ver esquinar
cantera = lite-mine  (pedrera)
cantera/o = lite-pikone/a/o  (picapedrera/o)
cántico = ver canción, himno
cantidad = katite  (dosis, cuantía, unidad (1)
cantimplora = hebere
cantina = bare-militare  (bar, taberna)
cantinela = ver canturreo
canto (1) (cántico, cante) = ver canción
canto (2) (trozo de piedra) = ver pedrusco, piedra
canto (3) (ángulo, esquina) = ver ángulo, borde, esquina
cantonar = ver acuartelar
cantor/a = kanera/o
canturrear = kanereder  (salmodiar, tararear)
canturreo = kaneredun  (cantinela, monserga, salmodia, tabarra, tarareo)
canturria = kanerede
cánula = kanule
canuto = mugefe  (cánula, conducto, tubito)
caña = muge
cañada = komice  (desfiladero, puerto (2), quebrada, torrentera, vaguada)
cañamazo = canabefe
cañameña/o = canabe-filume
cañamera/o = canabe-be
cáñamo = canabe  (cannabis)
cañamón = canabe-gule
cañamoncillo = sabule-fine
cañaverado = muge-supize
cañería = ver tubería
cañizo = muge-tesere
caño = dokane  (tubo)
cañón (3) (desfiladero) = ver quebrada
cañón (2) (tubo largo y liso) = doke
cañón (1) (arma de artillería) = dokepe  (mortero (2), pieza)
cañonazo = dokepe-ze  (descarga, disparo, tiro)
cañonear = dokeper  (acañonear, artillar)
cañoneo = dokepun
cañonera/o = dokepe-gose
cañot = kanote
caos = kakose (barullo, descontrol, desorden)
caótica/o = kakose-be
capa (1) (cubrir con algo) = kapale  (baño (2), recubrimiento, revestimiento)
capa (2) (prenda de vestir) = kapade  (alquicel, esclavina, manto, poncho, túnica)
capa (3) (acto de capar) = kaponun  (castración)
capacha/o = capace
capacho = ver espuerta
capacidad = kapaze-dade  (aforo, cabida, espacio, volumen (3), talento)
capacitación = kapazun
capacitar = kapazer  (habilitar)
capar = kaponer  (castrar, emascular, esterilizar)
caparazón = kare  (armazón
capataz/a = bilike  (mayoral/a, obrajera/o, sobrestante)
capaz = kapaze  (competente, dispuesta/o, espaciosa/o, grande, vasta/o)
capazmente = kapaze-mode  (espaciosamente)
capazo (1) (golpe de capa) = kapade-ze  (capotazo)
capazo (2) (espuerta) = capaze  (espuerta)
capción = zapalun
capciosa/o = zapalur
capear = kapader  (capotear)
capeo = kapadun  (capoteo)
caperuza = capare  (caperuzón, capilla, capucha, capuchón, capuz)
caperuzón = ver caperuza
capeta = kapafe  (capingo)
capicúa = kape-cipe
capilar (1) (tubito nuy fino) = kapilare
capilar (2) (pertenencia) = kapile-be
capilaridad = kapilare-dade
capilla = ver caperuza
capingo = ver capeta
capirón = ver toca
capirote = capirote
capitación = kapitun  (arancel, canon, contribución, impuesto, tarifa, tasa)
capital (1) (principal) = ver cabeza (2)
capital (2) (riqueza) = kapitale  (bienes, caudal (1), fortuna, patrimonio, posesiones)
capital (3) (de la cabeza) = ver cefálica/o
capital (4) (básica/o) = ver cardinal, notable
capitalidad = kapite-dade
capitalina/o = kapite-be
capitalismo (1) (conjunto) = kapitale-totale
capitalismo (2) (régimen) = kapitale-nime
capitalista = kapitale-cuge  (acaudalada/o, adinerada/o, millonaria/o, rica/o)
capitalizar = kapitaler  (acaudalar (1), adinerar, enriquecer)
capitán/a = kapitane  (adalid, dirigente, guía, jefe, líder, oficial/a (1)
capitanear = kapitaner  (encabezar, dirigir, guiar, liderar, mandar)
capitar = kapiter
capitel = capitele  (chapitel, cornisa)
capitolio = kapitole-sede
capitoné = capitone
capitulación = kapitulun  (rendición (1)
capitular (1) (verbo) = kapituler  (entregarse, pactar, rendirse (1), someterse, sucumbir (1)
capitular (2) (pertenencia) = kapitule-be
capítulo = kapitule  (apartado, artículo, división, episodio, sección (1)
capó/t = mote-tape
capón = kapone  (castrado, emasculado, eunuco)
caporal = caporale
capota = fude
capotar = kapoter
capotazo = ver capazo
capote = kapote  (gabán, sobretodo, tabardo)
capotear = ver capear
capoteo = ver capeo
capricho = libide  (antojo, fantasía, gana, ilusión, veleidad, volubilidad)
caprichosa/o = libidur  (inconstante)
capricornio = boce-kerase
caprina/o = boce-be
cápsula = kasule  (cubierta, envase, envoltura, estuche, receptáculo)
capsulación = kasulun
capsular (1) (verbo) = kasuler  (encapsular)
capsular (2) (pertenencia) = kasule-be
captación = zapalun  (engatusamiento, capción)
captar = zapaler  (convencer, encantusar, engatusar, granjear)
captatoria/o = zapale
captura = kature (arresto, detención, presa (1)
capturar = katurer  (aprisionar, arrestar, detener, prender, reducir)
capucha/o = ver caperuza
capuchón = ver caperuza
capullo (1) (de larvas) = majude
capullo (2) (de flor o tallo) = capitule  (brote, pimpollo, vástago)
capullo (3) (envoltura) = cubome  (cascabillo)
capuz = ver caperuza
caquear = kakuser  (ratear (3)
caqueo = kakusun  (ratería)
cara (1) (rostro) = face  (efigie, facciones, faz, haz (3), rasgos, rostro, semblante)
cara (2) (plano geometría) = fazise
cara/o = caruse  (costosa/o, dispendiosa/o, gravosa/o, valiosa/o)
carabela = ver barco
carabina = karabine  (escopeta, fusil, rifle)
carabinazo = karabine-ze  (escopetazo)
caracol = cokole
caracolear = cokoler
carácter (1) = ver letra, tipo (2)
carácter (2) = carate  (caracterismo, espíritu, genio, personalidad, temple)
caracterismo = ver carácter (2)
característica/o = carate-be  (individual, particular, peculiar, propia, típica/o)
caracterización = caratun  (personalización)
caracterizar = carater  (personalizar)
caradura = face-dure  (carota, descarada/o, frescales, insolente)
carama = ver escarcha
caramanchel = ver chiringuito
carámbano = calamuse  (calamoco, pinganelo)
carambola = carabole
carambolear = caraboler
caramelización = karamelun
caramelizar = karameler  (acaramelar)
caramelo = karamele  (golosina)
caramillo = ver flauta, quena
carantoña = ver caricia, mimo
carasol = ver solarium
carátula = caratule
caravana (2) (vehículo casa) = behike-kase
caravana (1) (reata) = karabane
caravanseray = hotele-karabane  (caravanserrallo, caravasar)
caravanserrallo = ver caravanseray
caravasar = ver caravanseray
carbón = cabone  (antracita, cisco, coque, hulla, lignito)
carbonar = caboner  (carbonear, carbonizar)
carboncillo = cabonefe  (carbonilla)
carbonear = ver carbonar
carbonera = cabone-site
carbonera/o (1) (pertenencia) = cabone-be  (carbonil)
carbonera/o (2) (de oficio) = cabone-ne/a/o
carbonería = cabone-de
carbonil = ver carbonera/o (1)
carbonilla = ver carboncillo
carbonización = ver quema
carbonizar = ver carbonar, incinerar, quemar (1)
carbono = pake-co
carburación = kaburun
carburador = kabure-kige
carburante = kaburor  (bencina, combustible, gasóleo, gasolina, petróleo)
carburar = kaburer
carburo = kabure
carcaj = ver canana
carcajada = cakahade  (risotada)
carcajear = cakahader  (reir)
carcamal = ver vieja/o
carcasa = kakase
cárcel = serede  (chirona, penal (2), penitenciaría, presidio (2), prisión)
carcelaria/o = serede-be  (penitenciaria/o)
carcelera/o = serede-ne/a/o  (celador/a, guardián/a, vigilante)
carcomer = ver roer
carda (1) (cepillo textil) = burase-tetile
carda (2) (cepillo limas) = burase-lime
cardadura = burase-tetilun
cardán = cadane
cardar = burase-tetiler
cárdena/o = ver violeta
cardenal = morone  (equimosis, magulladura, moretón, verdugón)
cardenillo = ver herrumbre, moho, óxido
cardiaca/o = kore-be
cardinal = kadinale  (básica/o, capital, esencial, fundamental, principal)
cardiológica/o = koreloge-be
cardióloga/o = kore-loge/a/o
cardiología = kore-logun
cardumen = pize-mutitude  (banco (4)
carear = ver encarar
carecer = carezer  (escasear, faltar, necesitar, precisar)
carena = karine
carenado = karinun
carenar = kariner
carencia = carezun  (déficit, insuficiencia, penuria, privación)
carenero = karine-site
carente = carezor  (incompleta/o)
careo = ver encaramiento
carera/o = carusur
carestía (1) (escasez, falta) = careze  (escasez, falta, necesidad, precisión)
carestía (2) (precios caros) = caruse-dade
careta (1) (de protección) = facese  (máscara (1), mascarilla (1)
careta (2) (de ocultación) = majare  (máscara (2)
carga (1) (peso del porte) = karikun  (cargamento, peso)
carga (2) (asalto militar) = napade
carga (3) (débitos de dinero) = ver deuda, gravamen, hipoteca, impuesto
carga (4) (dosis de explosivo) = detone-dose
cargada/o = karikir  (pesada/o)
cargadero = karike-site
cargador/a = ver estibador/a
cargamento = karike
cargar (1) (colocar la carga) = kariker  (estibar, transportar)
cargar (2) (atacar en masa) = ver asaltar
cargo = ver empleo, oficio (1), profesión, puesto
carguera/o = karikur
cariadura = karidun
cariar = karider  (corroer, pudrir)
caricata/o = karikature-ne/a/o
caricatura = karikature  (parodia, remedo, sátira)
caricaturesca/o = karikature-be  (ridícula/o)
caricaturizar = karikaturer  (criticar, parodiar, ridiculizar, satirizar)
caricia = demule  (arrumaco, carantoña, halago, mimo, zalema)
caricosa/o = ver ficiforme
caridad = caritate  (compasión, filantropía, misericordia, piedad)
caries = karide  (corrosión, putrefacción)
carillón = carilone
cariñar = cariner  (encariñar, estimar)
cariño = carine  (afecto, amor (2), devoción, estima, ternura)
cariñosa/o = carinur
cariosidad = karide-dade
carisma = carime
carismática/o = carime-be
caritativa/o = caritate-be  (humanitaria/o, piadosa/o)
cariz = ver apariencia
carlinga (1) (hueco a encajar) = hamere
carlinga (2) (lugar de piloto) = ver cabina (2)
carmenador = caminare
carmenar = caminarer
carmesí = ver roja/o, púrpura
carmín = ver roja/o
carnada = cerece  (carnaza, cebo)
carnadura = ver encarnadura
carnaje = cere-sale  (tasajo
carnal (1) (de la carne) = ver cárnica/o
carnal (1) (de la lujuria) = ver sexual
carnaval = kanebale  (carnestolendas, mascarada)
carnavalesca/o = kanebale-be
carnaza = ver carnada
carne = cere
carné = ver cédula, documento
cárnea/o = ver cárnica/o
carneada = cerun
carnear = cerer
carnerada = mutone-minade
carnerera/o = mutone-tanore/a/o
carneril = mutone-be  (ovejuna)
carnero = mutono
carnestolendas = ver carnaval
cárnica/o = cere-be  (carnal (1), cárnea/o)
carnicera/o (1) (carnívora/o) = ver carnívora/o
carnicera/o (2) (vendedor/a) = cere-ne/a/o
carnicería (1) (tienda de carne) = cere-de
carnicería (2) (matanza) = ver exterminio
cárnicol = ver taba
carnívora/o = cere-fage  (carnicera/o (1)
carnofilia = cere-filun
carnofobia = cere-fobun
carnosa/o = cerur
carnosidad = cere-dade
caromomia = cere-mome
carota = ver caradura
carótida = karotide
carozo = caroze
carpa = ver toldo
carpeta = ligace  (cartapacio, legajo, portafolios)
carpetazo = ligace-ze
carpintear = fute-fazer
carpintera/o = futefaze  (ebanista, fustera/o)
carpintería = futefaze-de  (ebanistería, marquetería)
carpir = ver arañar 
carpo = kapose  (muñeca del brazo)
carral = ver barril
carraspante = ver picante (4)
carraspera = ver ronquera
carrera (1) (grado de estudio) = ver curso (2), licenciatura, profesión, títulación)
carrera (2) (de correr) = dorome  (competición, pugna)
carrerista = ver corredor/a
carreta = karosele  (carro (2)
carretada = karose-karike  (carretillada)
carrete = zilide-tape  (bobina, rollo
carretear = ver acarrear
carretera = ver calzada
carretera/o = karose-ne/a/o
carretilla = karosefe
carretillada = ver carretada
carril (1) (para vagones) = carile  (raíl, riel, vía (2)
carril (2) (zonas de autovías) = carike  (carrilada, carrilera, rodada)
carrilada = ver carril (2)
carrilera = ver carril (2)
carrillar = polefer
carrillera = ver barboquejo
carrillo (1) (polea) = polefe  (garrucha, polea, roldana, trocla, tróclea, trócola)
carrillo (2) (mejilla) = hohe  (cachete, majilla, mejilla, moflete)
carro (1) (carro con 4 ruedas) = karosepe
carro (2) (carro con 2 ruedas) = ver carreta
carro (3) (de combate) = ver tanque
carro (4) (de sujetapapel) = karose-makine
carrocera/o = karoze-ne/a/o
carrocería = karoze
carroña = cere-putide (jifa)
carroza = karosete
carrozar = karozer
carruaje = karose
carrusel = carusele  (tiovivo)
carta (1) (escrito, misiva) = cede  (epístola, escrito, esquela, mensaje, misiva)
carta (2) (plano de situación) = ver mapa
carta (3) (de juego, naipe) = ver naipe
cartapacio = ver carpeta
cartear/se = ceder
cartel = catule  (anuncio, pancarta, rótulo)
cártel = karatele
cárter = mote-fore
cartera = mapape  (bolso, portafolios)
cartera/o = balije-ne/a/o  (emisaria/o, mensajera/o, postillón/a)
cartería = ver correo (2)
carterista = ver caca/o, ladrón/a, ratera/o
cartílago = catilage  (ternilla)
cartilaginosa/o = catilage-be
cartógrafa/o = mape-gafe/a/o
cartografía = mape-gafun
cartografiar = mape-gafer
cartolas = ver artolas
cartomancia = misume-dibinun
cartomántica/o = misume-dibine/a/o
cartón = papire-dure
cartonera/o = papiredure-be
cartuchera = ver canana
cartucho = catuce
cartuja = ver cenobio
cartujo = ver cenobita
cartulina = papiredure-fine (tarjeta (1)
cárube = carube  (ámbar, succino)
carúncula = ver cresta
casa (1) (vivienda habitual) = ver domicilio, hogar, morada, residencia (1)
casa (2) (edificio, finca) = kase  (mansión, vivienda)
casa (3) (linaje) = ver abolengo
casa (4) (razón social, firma) = ver empresa (2)
casaca = casake  (guerrera, levita)
casal = ver alquería
casamata = kasemate  (blocao, fortificación, reducto)
casamiento = kojugun  (boda, esponsales, himeneo, matrimonio, nupcias)
casar (1) (enlazar con boda) = kojuger  (desposar, matrimoniar)
casar (2) (casa de campo) = ver casería/o (2)
casasocorro = ver dispensario
cascabancos = ver zascandil
cascabel = cabele
cascabelear = cabeler  (encascabelar)
cascabelera = cabele-jocele (sonajero)
cascabillo = ver capullo (3)
cascada = ver catarata
cascadura = juhun
cascajo = hahe-muti  (casquijo, pedregullo)
cascar = juher  (agrietar, descortezar, partir, quebrar, rajar, romper)
cáscara (1) (naranja, plátano) = celene  (corteza, monda, piel (3)
cáscara (2) (nuez, almendra) = juhe
cáscara (3) (patata, pera, uva) = ver piel (3)
cascarilla (2ª cáscara fina) = june
casco = kaside  (morrión, yelmo)
cascote = ver escombro
casera/o (1) (pertenencia) = kase-be  (familiar)
casera/o (2) (propietaria/o) = bane-kase/a/o  (arrendador/a, propietaria/o)
casería/o (1) (masía aislada) = ver alquería
casería/o (2) (villas cercanas) = masate  (casar, chacarería)
caseta (1) (garita, locutorio) = ver cabina (1)
caseta (2) (tienda aislada) = kasefe  (quiosco)
casete = casete
casi = kasi
casilla = celufe  (celdilla, compartimiento, taquilla (2)
casillero = celufe-suge
casino (1) (club social) = kasine  (centro, círculo (2), club, sociedad)
casino (2) (club de juego) = kasine-lude
casino (3) (club intelectual) = ver ateneo, círculo (3)
caso = kasuse  (episodio, evento, hecho, incidente, lance, suceso)
casorio = ver casamiento
caspa = cupene
casquera/o = bizere-ne/a/o  (menudera/o)
casquería = bizere-de
casquete = kasice
casquete esférico = kasice-bule
casquete polar = kasice-polare
casquijo = ver cascajo
casquillo = kasife
casquivana/o = ver coqueta/o
casta = ver abolengo,
casta/o = casate  (decente, honesta/o, púdica/o, virgen, virtuosa/o)
castaña (1) (fruto del castaño) = kasatane
castaña (2) (bombona cristal) = ver garrafa
castaña/o (color) = ver marrón (2)
castañeta = sajatune
castañetazo = sajatune-ze
castañetear = sajatuner  (chasquear, entrechocar, repiquetear)
castañeteo = sajatunun
castaño (planta) = kasatane-fite
castañuela = ver castañeta
casticidad = katuse-dade
casticismo = katuse-nime
castidad = casate-dade  (decencia, pudor, pureza, virginidad, virtud)
castigada/o = punir  (penada/o (1)
castigadera/o = punur  (punitiva/o)
castigar = puner  (condenar, penalizar, penar (1), punir, sancionar)
castigo = pune  (condena, penalización, punición, sanción)
castillo = katele  (alcázar, ciudadela, fortaleza, fuerte)
castiza/o = katuse  (genuina/o, típica/o)
castizaje = katusun
castizar = katuser
castración = ver capa (3)
castrado = ver capón
castrametación = bibake-metun
castrar = ver capar, esterilizar
castrense = bibake-be (marcial)
casual = casuse  (accidental (2), incidental, imprevista/o, ocasional)
casualidad = casuse-dade (acaso, azar, contingencia, fortuna, ventura)
cata = ver gusto (2)
catábulo = ver encerradero
cataclismo = katakime  (desbordamiento, diluvio, inundación, riada)
catacumba = bahi-kabun
catador/a = ver gustador/a
catadura = ver apariencia
catafalco = katafake
catafusa = ver zurrón
catalejo = telemire-mobise  (anteojo)
catálisis = katalise
catalítica/o = katalise-be
catalización = katalisun
catalizar = kataliser
catalóbara = bahi-barose
catalogación = katalogun
catalogar = kataloger  (encasillar, listar, registrar, relacionar (2)
catálogo = kataloge  (guía (2), índice, inventario, lista (1), registro, relación (2)
catamarán = katumarane
catamenia = ver menstrua/o
catamenial = ver menstrual
catana = katane  (escarcina, espada, sable, yatagán)
cataplasma = ver bizma
catapulta = katapute
catapultar = kataputer
catar = ver gustar, libar, saborear
catarata = katarate  (cascada)
catarral = katare-be
catarro = katare  (constipado, fluxión, resfriado, resfrío)
catártica/o = ver purgante
catastral = cesenoje-be
catastrar = cesenojer  (censar (3)
catastro = cesenojun  (censo (3)
catástrofe = katatofe  (calamidad, siniestro, tragedia)
catastrófica/o = katatofe-be (calamitosa/o, desastrosa/o)
catastrofismo = katatofe-telorun
catastrofista = katatofe-telore
catavino (1) (copa catavino) = gute-bine
catavino (2) (profesional) = gutebine-ne/a/o
cate = kate
cateadura = katun
catear = kater
catecismo = katecime
catecú = ver cato
cátedra = ver aula
catedral = ver templo
catedrática/o = dozete/a/o (maestra/o, profesor/a)
categorema = kategoreme
categoremática/o = kategoreme-be
categoría = kategore  (estamento, género, importancia, nivel, rango)
categórica/o = kategorike  (concluyente, decisiva/o, inapelable, terminante)
categorismo = kategore-tase
catemérica/o = ver diaria/o
catenaria = katenare
caterva = ver cáfila, tropel, turba (2)
cateta/o = ver palurda/o
catéter = ver sonda (1)
cateto (geometría) = katetose
catilinaria = ver filípica
catinga = ver peste (3)
catión = jone-ropole
catizumba = ver multitud
cato = catece  (cachú, catecú)
catoche = ver displicencia
catódica/o = nopole-be
cátodo = no-pole  (negativo, polonegro)
católoga/o = feline-loge/a/o
catológica/o = felineloge-be
catología = feline-logun
catorce = fojumo
catorceava/o = fojumi
catorcena = fojumo-fore  (decimacuarta/o)
catre = ver camastro
catrecillo = kuruse-hasame
cauce = kalice
caucho = kahuce  (elástica/o, goma, hule, látex)
cauchar = kahucer  (encauchar, engomar)
cauchera/o = kahuce-be
caución = ver cautela
caucionar = ver cautelar
caudal (1) (de dinero) = ver capital (2), dote, riqueza, tesoro
caudal (2) (de agua) = hide-katite  (aforo)
caudal (3) (pertenece al rabo) = cipe-be  (trasera/o)
caudalosa/o = hide-katitur
caudilla/o = ver capitán/a, líder
causa = jinike  (motivo, móvil, origen, porqué, principio, razón (2)
causal = jinike-be
causalidad = jinike-dade
causante = jinikor  (autor/a, culpable, responsable (2)
causar = jiniker  (influir, motivar, originar, producir, provocar (2)
causativa/o = jinikur
cáustica/o (1) (quemante) = kahe  (corrosiva/o, picante (4), quemante)
cáustica/o (2) (sarcástica/o) = kahefaze  (irónica/o, mordaz, sarcástica/o, satírica/o)
causticación = kahun
causticar = kaher
causticidad (1) = kahe-dade
causticidad (2) = kahefaze-dade  (ironía, mordacidad, sátira)
caustificación = kahe-fazun
caustificar = kahe-fazer
cauta/o = kahute  (precavida/o, previsor/a, prudente, mesurada/o)
cautela = kahutun  (caución, cuidado, discreción, moderación, juicio)
cautelar (1) (verbo) = kahuter  (caucionar, precaver, precaucionarse, prevenir)
cautelar (2) (pertenencia) = kahute-be
cautelosa/o = kahutur  (cuidadosa/o, recelosa/o, sigilosa/o)
cauterio = katerize
cauterización = katerizun
cauterizar = katerizer
cautiva/o = katibe  (esclava/o, prisionera/o)
cautivar = katiber  (encarcelar, esclavizar, sojuzgar, someter)
cautiverio = katibun  (encarcelamiento, esclavitud, sojuzgamiento,)
cautividad = katibe-dade
cauz = ver acueducto
cava (1) = mazane-sutige  (bodega (2)
cavadura = kabun
cavar = kaber  (ahondar, excavar, profundizar)
caverna = kabene  (antro, cueva, gruta)
cavernaria/o = kabene-be  (brutesca/o, grutesca/o)
cavernícola = kabene-cole
cavernosa/o = kabenur
cavernosidad = kabene-dade
cavidad = kabe  (agujero, concavidad, hoyo, hueco, oquedad, seno)
cavilación = kabilarun
cavilante = kabilaror (meditabunda/o)
cavilar = kabilarer  (discurrir, meditar, pensar (1), reflexionar)
cavilo = kabilare
cavilosa/o = kabilarur  (meditativa/o)
cayado = ver bastón
cayente (que cae) = kador
cayerío = kaje-suge
cayo = kaje  (escollo, isleta, islote)
caz = ver acueducto
caza (1) (cacería) = benatun  (cacería, cinegética, montería, safari, venación)
caza (2) (lo cazado) = benate-suge  (presas)
cazadero = benate-site
cazador/a = benate/a/o  (montera/o, depredador/a, trampera/o)
cazadora = ver chaqueta
cazar = benater  (aprisionar, atrapar, depredar, prender)
cazatornillo = neje-mite
cazo = kaze  (cacerola)
cazoleta = kazelefe
cazuela = kazele
cazurra/o = kazure  (esquiva/o, hosca/o, insociable, intratable)
ce = ca  (c - letra nº 2 del vocabulario sorege)
ceba = cibarun  (atracón, engorde, sobrealimentación)
cebada (1) (la planta) = zibate-fite
cebada (2) (el fruto) = zibate
cebador/a = cibaror
cebar = cibarer  (embutir, engordar, nutrir, rellenar)
cebo = cibare  (carnada, detonador, fulminante, señuelo)
cebolla (2) (fruto) = zepise
cebolla (1) (planta) = zepise-fite
cebolleta (2) (fruto) = zepule
cebolleta (1) (planta) = zepule-fite
cebra = zebere
cebrada/o = zeberir
ceca = zeke
cecear = lalezer
ceceo = lalezun
ceceosa/o = laleze
cecina = zicine  (chacina, mojama, salazón, tasajo)
cecinar = ziciner
cecógrafa/o = zege-garafe
cecografía = zege-garafun
ceda = ver zeta
cedacear = ver cegajear
cedazo = ver tamiz
ceder (1) (transigir) = zeder  (acceder (1), obedecer, transigir)
ceder (2) (transferir algo) = ver entregar, legar (1), transferir
cédula = cedule  (carné, credencial, documento)
cefálica/o = zefale-be  (capital (3)
céfiro = zefire
cegajeadura = zegefun
cegajear = zegefer  (cedacear)
cegajez = zegefe
cegajosa/o = zegefur
cegar = zeger  (enceguecer)
cegata/o = zegur
cegesimal = zegase
ceguera = zegun  (invidencia)
ceja = zile
cejadero = ri-badite
cejar = ri-baditer  (recular)
cejijunta = zile-junute  (ceñuda/o)
cejo = ver ceño
celada = ver emboscada, trampa (2)
celador/a = zelare  (bedel, conserje, ordenanza, ujier, vigilante)
celaduría = ver bedelía
celaje = ver niebla, nubladura
celar (1) (cuidar, vigilar) = zelarer  (cuidar, guardar)
celar (2) (tener celos) = zeluser  (encelar)
celda (1) (recinto hermético) = celute
celda (2) (recinto de preso) = serede-celute  (calabozo, chirona, ergástulo, mazmorra)
celda (3) (recinto de monja) = zelute
celdilla = ver casilla
celebración = zelebun
celebrada/o = zelebir
celebrar = zeleber  (conmemorar, efectuar, elogiar, festejar)
célebre = zelebe  (acreditada/o, eximia/o, famosa/o, ilustre, insigne)
celebridad = zelebe-dade  (fama, renombre)
celeridad = zelere-dade  (prisa, prontitud, rapidez, velocidad)
celeste = zelume-be  (celestial)
celestial = ver celeste
celestina/o = ver burdelera/o
celibato = zelibe-dade  (soltería)
célibe = zelibe  (soltera/o)
cellisca = ver ventisca
cellisquear = ver ventiscar
celo (1) (cuidado) = zelare  (cuidado, diligencia, entusiasmo, interés)
celo (2) (celos) = zeluse  (desconfianza, recelo, sospecha, suspicacia)
celo (3) (tiempo de apareo) = katulun  (estro)
celofán = zelulose-migake
celos = zelusun  (encelamiento, envidia)
celosa/o = zelusur  (envidiosa/o, recelosa/o)
celosía = zelusete  (enrejado, entramado, persiana, rejilla)
celta = zelete
célula (1) (protoser viviente) = zelule
célula (2) (grupo especialista) = celule
celular (1) = zelule-be
celular (2) = celule-be
celuloide = zelulose-mofe
celulosa = zelulose
cementar = zemeter
cementerio = zemetere  (camposanto, necrópolis, sacramental)
cemento = zemete  (argamasa, hormigón, mortero)
cena = zene
cenador = zene-jadine  (glorieta, kiosko, pérgola)
cenagal = lutume-loce  (ciénaga, fangal, lamedal)
cenagamiento = lutumun  (encenagamiento, enfangamiento)
cenagar = lutumer  (encenagar, enfangar, enlegamar)
cenagosa/o = lutumur  (fangosa/o, lamosa/o, limosa/o)
cenagosidad = lutume-dade  (fangosidad)
cenar = zener
cencerra/o = kelase  (campano, changarra, esquila)
cencerrear = kelaser
cencerreo = kelasun
cencerril = kelase-be  (cencerruna/o)
cencerruna/o = ver cencerril
cendra = zinize-pasate
cenefa = zanefe  (franja, lista, orillo, orla, remate (5), ribete, tira)
cenefar = zanefer  (franjar, ribetear)
cenia = zenine  (azud, azuda, noria)
cenicero = zinise-cube
cenicienta/o = zinise-kole  (gris (2), parda/o)
cénit = zenite
cenital = zenite-be
ceniza = zinise
ceniza/o = ver gafe
cenizal = zinise-be
cenobial = zenobe-be  (abacial, conventual, monacal,  monástico)
cenobio = zenobe  (abadía, cartuja, convento, monasterio, priorato)
cenobita = zenobe-cole  (cartujo, fraile, monja/e)
cenotafio = cenotafe
cenote = zenote
censar (1) (recopilar datos) = ceser  (censuar)
censar (2) (censar personas) = ver empadronar
censar (3) (censar fincas) = ver catastrar
censista (1) (que toma datos) = cese/a/o
censista (2) (censa personas) = cese-humane/a/o
censista (3) (censa fincas) = cese-noje/a/o
censo (1) = cesun
censo (2) = ver empadronamiento
censo (3) = ver catastro
censor/a (1) (que censa) = cesor  (censador/a)
censor/a (2) (que censura) = zesure
censuar = ver censar (1)
censura = zesurun  (crítica, objeción, queja, reproche, veto)
censurable = zesure-dade  (punible)
censurar = zesurer  (criticar, reconvenir, reprobar, reprochar, vetar)
centava/o = zeti
centella = citije  (rayo (2), refucilo, relámpago)
centelleante = citijor  (rutilante)
centellear = citijer  (cintilar, fulgurar, refulgir, relampaguear)
centelleo = citijun  (destello, fulgor, relampagueo)
centena = ver centenar
centenar = zeta-fore  (centena)
centenaria/o (1) (de centenar) = zetafore-be
centenaria/o (2) (de 100 años) = zetajahe-be
centeno (1) (la planta) = rogene-fite
centeno (2) (el fruto) = rogene
centésima/o (1) (nº de orden) = zeta-tase
centésima/o (2) (fracción) = zeti
centiárea = zeti-zemepe
centibar = zeti-bara
centígrada/o = zeta-gade
centigramo = zeti-gama
centilitro = zeti-lita
centiloquio = zeta-merose
centímetro = zeti-meta
céntima/o = zeti
centinela = militare-bigile  (guardián/a, observador/a, ronda,vigía, vigilante (1)
centipondio = zeta-kilagama  (quintal)
centolla/o = zeta-bise
central (1) (que es el centro) = zeteme
central (2) (pertenencia) = zete-be  (céntrica/o)
centralilla = zetele
centralismo = zeteme-fun
centralista = zeteme-for
centralizar = zetemer
centrar (1) (colocar centrada) = zeter
centrar (2) (balón en juego) = ver lanzar (2)
céntrica/o = ver central (2)
centrífuga/o = zete-fuge
centrifugar = zete-fuger
centrifugación = zete-fugun
centrípeta/o = zete-pete
centripetencia = zetepete-dade
centrismo = zete-fun
centrista = zete-for
centro (1) (punto central) = zete
centro (2) (balón en juegos) = ver chute
centro (3) (club, sede de algo) = ver ateneo, casino (1), casino (2), club, sede)
centrobárica/o = ver baricéntrica/o
céntupla/o = zeta-huke
centuplicar = zeta-huker
centuria (1) (cien años) = zeta-jahe
centuria (2) (medido a siglos) = ver siglo
cenutria/o = ver boba/o
ceñidor/a = zinor  (cincha, cinturón, faja)
ceñidura = zinun
ceñir = ziner  (abarcar (1), ajustar (1), cercar, estrechar, rodear)
ceño = jepi-zile  (cejo, entrecejo, sobrecejo)
ceñuda/o = jepi-zilur  (adusta, cejijunta/o, hosca/o)
cepa = zepe  (raiz)
cepilladura = ver readura, viruta
cepillamiento = burasun  (barredura)
cepillar = buraser  (barrer, desempolvar, escobar)
cepillo (1) (nombre genérico) = burase  (cerdamen, escobilla)
cepillo (2) (para ropa) = burase-rube
cepillo (3) (para calzado) = burase-kalace
cepillo (4) (para dientes) = burase-dete
cepillo (5) (para madera) = burase-fute
cepillo (6) (para metal) = burase-metale
cepillo (7) (rotativo de púas) = burase-mote
cepillopeine = ver peinador
cepo (1) (trampa para cazar) = zipe  (trampa (1)
cepo (2) (tronco de madera) = zipuse
cera = zere
cerámica = ceramike  (alfarería, gres, loza, mayólica, porcelana)
ceramista = ceramike-ne/a/o  (alfarera/o)
cerbatana = zabatane
cerca (1) (próxima/o) = zike
cerca (2) (vallado) = balume  (valla, vallado)
cercada/o = balumir
cercado = balumun (estacada, verja)
cercado (vegetal) = ver seto
cercana/o = zikur  (contigua/o, inmediata/o, lindante, próxima/o)
cercanamente = zike-mode
cercanía = zike-dade  (afinidad, proximidad)
cercanías = ver aledaños, extramuros
cercar (1) (rodear) = ver circundar
cercar (2) (guardar con valla) = balumer  (estacar, vallar, valladear)
cercar (3) (ajustar con algo) = ver ceñir
cercar (4) (sitiar una ciudad) = ver bloquear, sitiar
cercén = zizine
cercenadura = zizinun  (amputación)
cercenar = ziziner  (amputar, decapitar, segar, talar)
cercera = ver tragaluz
cercillo = ver zarcillo
cerciorar/se = ver ratificar
cerco (1) (ceñidor circular) = ver abrazadera
cerco (2) (asedio) = sitine  (sitio)
cerco (3) (de un cuadro) = ver marco
cerco (4) (para el ganado) = ver corral
cerda = sete  (crin, greña, guedeja, vedeja, vedija)
cerda/o = suse  (cochina/o, gorrina/o, marrana/o, puerca/o, verraca/o)
cerdamen = ver brocha, cepillo
cérea/o = zerur
cereal = zerale  (grano, mies)
cerebelo = zerebele
cerebración = zerebun
cerebral = zerebe-be  (encefálica/o)
cerebrar = zereber
cerebro = zerebe  (encéfalo, seso)
ceremonia = zeremone  (espectáculo, pompa, protocolo, solemnidad, rito)
ceremonial = zeremone-be  (etiqueta)
ceremonialismo = zeremone-filun
ceremoniar = zeremoner
ceremoniosa/o = zeremonur  (pomposa/o, protocolaria/o, ritual, solemne)
cereza = zerase
cerezo = zerase-fite
cerífera/o = zere-genor
cerificación = zere-fazun
cerificador = zere-faze
cerificar = zere-fazer
cerilla = lumete
cerio = pake-hojupo
cernedera/o = ver tamiz
cerneja = ver flequillo
cerner = ver tamizar
cernir = ver tamizar
cero = zo  (nada (2)
cerógrafa/o = zere-garabe/a/o
cerografía = zere-garabun
cerográfica/o = zeregarabe-be
ceroidea/o = ver cerosa/o
ceromancia = zere-dibinun
ceromántica/o = zere-dibine/a/o
ceromántica/o = zeredibine-be
ceroplasta = zerepatice-ne/a/o
ceroplastia = zerepaticun
ceroplástica/o = zerepatice-be
cerosa/o = zere-mofe  (ceroidea/o)
cerrada/o = serir  (hermética/o, oclusa/o)
cerradera/o = ver cerradura
cerradura = sere  (cerradera/o, falleba, pestillo, picaporte)
cerraje = ver harén
cerramiento = serun  (cierre, oclusión)
cerrar = serer  (clausurar, constreñir, obliterar, ocluir, tapar)
cerrativa/o = serur  (oclusiva/o)
cerrera/o = ver indómita/o
cerril = ver bozal, cimarrón/a, indómita/o, salvaje (2)
cerrilidad = ver indomabilidad
cerrilismo = ver indomabilidad
cerro = ver colina
cerrojo = zamoke  (pestillo)
certamen = zetame  (competición, concurso, exposición, liza, torneo)
certana/o = ver veras
certera/o (1) = zetuse  (acertada/o, cierta/o, evidente, infalible, innegable)
certera/o (2) = ver veras
certeza = zetuse-dade  (certidumbre, convicción, evidencia)
certidumbre = ver certeza
certificado = zetuse-faze  (atestado, diploma, garantía, testimonio, título)
certificar = zetuse-fazer  (asegurar, asentir, aseverar, atestar (1), garantizar)
cerumen = zerume
cervecería = ver bar
cerveza = pije
cervical = zebice-be
cerviz = zebice  (cogote, nuca, pescuezo, testuz)
cesada/o = zesir  (depuesta/o)
cesantía = zese  (sanción)
cesar = zeser  (acabar, dejar, deponer, dimitir, parar, suspender, terminar)
cese = zesun  (baja (3), despido, dimisión, renuncia)
cesibilidad = zede-dade
cesible = zede-bile
cesio = pake-pojupo
cesión = zedun  (entrega, legado, transferencia)
cesionista = zede
cesta = jabe
cesto = kofine  (cofín, escripia)
ceta = ver zeda
cetro = bakule-rege
chabacana/o = cabakane  (basta/o, grosera/o, ordinaria/o (2), tosca/o, vulgar)
chabacanería = cabakanun
chabola = cabole
chabuc = ver látigo
chacal = cakale
chácara = ver alquería
chacarera/o = ver agricultor/a
chacarería = ver casería/o (2)
chacarita = ver alquería
chacha = cacare
chachar = cacarer
cháchara = ver charlatanería
chacheo = cacarun
chacina = ver cecina
chaco = ver alquería
chacolote = fere-sone
chacolotear = fere-soner
chacoloteo = fere-sonun
chacota = cakote  (chercha)
chacotear = cakoter  (cherchar)
chacra = ver alquería
chafadura = cafun
chafaldita = ver burla
chafalonía = residume-nobile
chafandín = ver zascandil
chafar = cafer  (abollar, aplastar)
chafariz = caharige
chafarote = cofare
chaflán = ver ángulo, bisel, esquina
chaira = cufere  (cheira)
chal = cale  (echarpe, manto, pañoleta, rebozo)
chaladura = caladun  (chifladura)
chalana = celane  (barcaza)
chalar = calader  (chiflar (3), trastornar)
chalé = calete  (quinta, villa)
chaleco = jalike  (jaleco, jubón)
chalina = calefe  (corbata)
chalupa = ver barca, piragua
chamán = camane
chamarasca = rame-seke  (chabarasa, chabasca, chamada, chamiza, charada, charamusca, charramasca, chasca, chavasca, chirivisco, seroja/o, támara)
chamarilera/o = ver trapera/o
chamarra = zamorehe  (zamarra, zamarro)
chamarreta = zamorefe
chamarro = zamore
chamba = ver buena fortuna, buena suerte, coincidencia
chambergo = ver sombrero
chamizo = ver choza
champiñon = ver hongo
champú = capune
chamuscar = ver abrasar
chanca = ver chancleta
chancear = ver burlar
chanchullo = ver componenda, estraperlo
chancla = ver chancleta, zapatilla
chancleta = canake  (chanca, chancla, chanela, chapel, chapín, chinela)
chancletear = canaker  (enchancletar)
chancro = ver llaga
chanclo = ver calzado
chándal = cadale
changarra = ver cencerra/o
chanela = ver chancleta
chantaje = catagun  (coacción, extorsión)
chantajear = categer  (coaccionar, extorsionar)
chantajista = catage
chanza = ver burla
chapa (1) (de todo material) = cape  (lámina, lata, placa, plancha)
chapa (2) (fina de oro, plata) = ver plaqué
chapada/o (1) = capir  (enchapada/o)
chapada/o (2) = ver plaqueada/o
chapapote = capapote
chapar (1) (con chapa) = caper  (enchapar)
chapar (2) (con plaqué) = ver plaquear
chaparreadura = caparonun
chaparrear = caparoner
chaparrón = caparone  (borrasca, lluvia)
chapel = ver chancleta
chapela = ver gorro
chapín = ver chancleta, zapatilla
chapitel = ver capitel
chapodamiento = semi-putarun
chapodar = semi-putarer
chapodo = semi-putare
chapotear = ver salpicar
chapucear = male-laborer
chapucería = male-laborun
chapuz = capuzone
chapuza = male-labore
chapuzar = capuzoner  (sumergir, zambullir)
chapuzón = capuzonun  (inmersión, zambullida)
chaqueta = jakete  (americana, cazadora, guerrera)
charada = ver adivinanza
charca/o = luje  (cilanco, poza)
charla = poli-lale  (entrevista, parlamento, plática, tertulia)
charlar = ver conversar, platicar
charlatán = lalece  (hablador/a, locuaz, parlanchín, trápala, vanilocua/o)
charlatanear = lalecer  (parlotear, trapalear, trapalonear)
charlatanería = lalecun (cháchara, garrulería, palique, parloteo)
charnela = ver bisagra
charol = carole
charolamiento = carolun
charolar = caroler
charra/o = ver chabacana/o, llamativa/o
charrasca = ver machete
chascarrillo = ver chiste
chasco = dezetone  (decepción, desencanto, desilusión, fiasco, sorpresa)
chasis = casise  (armazón, bastidor, montura, soporte, sustentáculo)
chasquear = ver castañetear, chirriar, crepitar, latigear
chasquido = nalene  (crujido)
chata/o = jabane  (aplastada/o, nata/o, roma/o)
chatarra = sukate  (residuo)
chatarreamiento = sukatun
chatarrear = sukater
chatarrera/o = sukate-ne/a/o
chatarrería = sukate-de
chaval/a = ver chica/o
chaveta = cabete
¡ché! = ¡cece!
cheira = ver chaira
chepa = ver giba
chepada/o = ver gibada/o
cheque = ver talón (2)
chequeamiento = medinun
chequear = mediner
chequeo (médico) = medine
chercha = ver chacota
cherchar = ver chacotear
chévere = cebere  (estupenda/o, excelente, excepcional, fetén)
chic = ver elegante
chica/o (1) (corta/o, escasa/o) = ver corta/o
chica/o (2) (chaval/a) = purile  (arrapiezo, chaval/a, chiquilla/o, niña/o, zagal/a)
chichón = tise
chicle = cikele  (masticatorio)
chicolear = ver camelar
chicoleo = ver camelo
chicote = ver látigo
chicotear = ver latigar
chifla (1) (silbato) = ver silbato
chifla (2) (cuchilla raedera) = safare
chiflada/o (2) = safarir
chiflada/o (3) (loca/o) = calade  (desequilibrada/o, loca/o)
chifladera (1) = ver silbato
chifladura (1) = ver silbido
chifladura (3) = ver chaladura, manía
chiflamiento (2) = safarun
chiflar (1) = ver silbar
chiflar (2) = safarer
chiflar (3) = ver chalar
chilaba = cilabe
chile = cilise  (guindilla, ñora, pimienta)
chilla = cije
chillar = cijer  (aullar, bramar, desgañitarse, gritar, ulular, vocear)
chillido = cijun  (alarido, aullido, grito)
chillón/a (1) (que chilla) = cijur  (alborotador/a, aullador/a, gritón/a, vociferante)
chillón/a (2) (color vivo) = ver abigarrada/o, llamativa/o
chimenea = fumere  (estufa)
chimpancé = cipaze/a/o  (simia/o)
China = Cina
china = ver pedrusco, piedra
china/o = cina-te/a/o
chinche = cimice
chincheta = tacofe
chinchorro = ver barca
chinela = ver babucha, chancleta, zapatilla
chip = cipa
chipichape = ver zipizape
chiquero = ver encerradero
chiquilicuatro = ver zascandil
chiquilla/o = ver chica/o
chiribita = ver chispa
chirigota = ver chiste
chirimbolo = ver trasto
chirimbolos = ver bártulos
chirimiri = ver llovizna
chiringuito = tabenefe  (caramanchel)
chiripa = ciripe  (buena fortuna, buena suerte, coincidencia)
chiripear = ciriper
chiripeo = ciripun
chirona = ver cárcel
chirriamiento = fonesun  (estridulación)
chirriante = fonesor  (estridulante)
chirriar = foneser  (chasquear, crujir, estridular, rechinar)
chirrido = fonese  (estridor)
chisgarabis = ver zascandil
chisme (1) (trasto) = ver mueble, trasto
chisme (2) (rumor) = lalede  (comidilla, comadreo, cotilleo, habladuría)
chismear = laleder  (chismorrear, cotillear)
chismes = ver bártulos
chismorrear = ver chismear
chismosa/o = laledur  (correveidile, cotilla, liosa/o, intrigante)
chispa = husige  (chiribita, chispazo, rayo (2)
chispazo = ver chispa, destello, fogonazo
chispeante = husigor  (rutilante)
chispear = husiger  (chisporrotear)
chisporrotear = ver chispear
chisquero = ver mechero
¡chist! = ¡cisite!  (chitón)
chistar = cisiter
chiste = citume  (chascarrillo, chufla, gracia, historieta, ocurrencia)
chistear = citumer
chistera = ver sombrero
chistosa/o = citumur  (aguda/o, graciosa/o, humorística/o, ocurrente)
¡chitón! = ver ¡chist!
chiva/o = boce-jubene/a/o
chivarra/o = boce-bojahe/a/o
chivata/o (1) (cabra joven) = boce-mojahe/a/o
chivata/o (2) (soplón/a) = ver acusador/a
chivetero = ver cabrería
chivital = ver cabrería
chivitil = ver cabrería
chocallo = ver zarcillo
chocar = coker  (colisionar, estrellarse, impactar, percutir, topar)
chocante = cokor
chocha/o = senile
chochear = seniler
chocheo = senilun
chochez = ver senilidad
chocolatar = cokolater  (achocolatar)
chocolate = cokolate
chófer = behike-ne/a/o  (cochera/o, conductor/a, pilota/o)
chofeta = ver braserillo
chollo = ver ganga
choque = coke  (colisión, embestida, encontronazo, impacto)
chorizo = sasize
chorrear = mogi-manarer  (fluir, gotear, manar, salpicar)
chorreo = mogi-manarun
chorro = mogi-manare  (efusión, surtidor)
chota/o = ver cabrita/o
chotear = ver burlar
choteo = ver burla
chotis = cotise
chotuna/o = ver cabrituna/o
choza = coze  (chamizo, ruca)
chubasco = cubake  (lluvia)
chubascosa/o = cubakur  (lluviosa/o)
chucallo = ver zarcillo
chúcara/o = ver indómita/o
chucha/o = ver can
chuchería = ver bagatela, baratija
chufa (1) (planta) = cifife-fite
chufa (2) (fruto rizoso) = cifife
chufar = ver befar
chufla = ver chiste
chufleta = ver chiste
chula/o = ver provocador/a
chulapa/o = ver maja/o
chulo = ver rufián
chunga = ver broma
chupadura = buzehun  (succión)
chupar = buzeher  (lamer, mamar, sorber, succionar)
chupete = buzehe
churrar = ver tostar
churrascar = ver requemar, tostar
churrasco = re-keme  (churrusco)
churresquear = ver requemar
churrusco = ver churrasco
churrete = ver borrón, mancha
churretear = ver manchar
churrigueresca/o = ver barroca/o
churritar = ver gruñir (1)
churro = cukume
chusca/o = ver chabacana/o
chusco = ver pan
chusma = celeme  (cáfila, gentuza, hampa, plebe, populacho, turba (2), vulgo)
chutar = ver lanzar (2)
chute = toce  (centro (2), pase (4)
chuzadura = suzun
chuzar = suzer
chuzazo = suze-ze
chuzo = suze  (lanza, suizo, suizón)
cía = zize
ciamiento = humi-bogun
ciar = humi-boger
ciática = zize-patun
ciática/o = zize-be
cibal = zibare-be
cibernética = kibenetike
cibernética/o = kibenetike-be
cibernetista = kibenetike-ne/a/o
cibiaca = ver camilla
Cibística = Salire-metode
cicatear = ver tacañear
cicatera/o = ver tacaña/o
cicatería = ver tacañería
cicatricial = zikatize-be
cicatriz = zikatize  (costurón, marca, señal)
cicatrización = zikatizun
cicatrizante = zikatizor
cicatrizar = zikatizer
cicerone = zizerone  (acompañante, guía, intérprete)
cicladura = zikilun
ciclar (1) (pulir joyas) = geme-beriler
ciclar (2) (realizar ciclos) = zikiler
cíclica/o = zikile-be  (constante, incesante, periódica/o, regular)
ciclismo = bonelun
ciclista (profesional) = bonele-joke
ciclística/o = bonele-be
ciclo = zikile  (época, espacio, etapa, fase, lapso, periodo)
ciclocross = ver ciclopedestrismo
ciclomotor = bonele-mote
ciclón = ver huracán, remolino
ciclonal = ver ciclónica/o
ciclónica/o = huragane-be  (ciclonal)
cíclope = zikolope  (coloso, gigante, titán)
ciclopea/o = zikolope-be  (colosal, descomunal, enorme, gigantesca/o)
ciclopedestre = bonele-pode
ciclopedestrismo = bonele-podun  (ciclocross)
cicurar = ver domar
ciega/o = zege  (invidente)
cielo = zelume  (firmamento)
ciempiés = zetapode
cien = zeta  (ciento)
ciénaga = ver cenagal, marisma, pantano
ciencia = sofun  (arte, conocimiento, investigación, sabiduría, tratado (1)
cienmilésima/o = zeta kili
cienmilímetro = zeti-kilimeta
cien millones = zeta-molona (nana)
cienmillonésima/o = zeta moloni (nani)
cien mil millones = zetakile-molona (pika)
cienmilmillonésima/o = zetakila moloni (piki)
cieno = lutume  (fango, limo, lama, légamo, pecina, tarquín)
científica/o (1) (persona) = sofe/a/o  (investigador/a, perita/o, sabia/o, técnica/o)
científica/o (2) (pertenencia) = sofe-be
ciento = ver cien
cierre = ver cerramiento, precinto, tapa
cierta/o = ver acertada/o, certera/o, evidente, indiscutible, real (1)
cifra = cife  (guarismo, número, sigla, signo, unidad (1)
cifrar = cifer
cigarrera = ver petaca
cigarrillo = sikefe  (pitillo)
cigarro = sikehe  (habano, puro, veguero)
cigomática/o = hohe-be  (malar)
cigoñal = ver cigüeñal
cigoto = ver zigoto
cigüeña (1) (manivela) = ver manubrio
cigüeña (2) (ave) = zikonile
cigüeñal = zikone  (cigoñal)
cigüeñuela = ver manubrio
cija = ver aprisco
cilanco = ver charca
ciliar = zile-be
cilicio = zilize
cilindrada = zilide-kapazedade
cilindrar = zilider
cilíndrica/o = zilide-be
cilindro = zilide  (rodillo, rollo, tambor, tubo)
cima = zimade  (ápice, culmen, vértice)
cimarrón = zimarone  (cerril, montaraz, montés)
cimarronear = zimaroner
cimbrar = ver arquear, cimbrear
cimbrear = bimener  (arquear, cimbrar, mimbrear, vimbrear)
cimbreo = bimenun
cimentación = zemenetun
cimentar = zemeneter  (basar, consolidar, fundar, sostener)
cimera = ver borujo, copete, penacho
cimiento = zemenete  (base, firme, fundamento, recalce, soporte)
cimitarra = simisire
cinc = pake-juto  (zinc)
cincel = cisele  (buril, cortafrío, escoplo, gubia, recercador)
cinceladura = ciselun
cincelar = ciseler  (burilar, esculpir, grabar, labrar (2), tallar (1)
cincha/o = zigule  (bandolera (3), rienda)
cinchar = ziguler
cincho = ver abrazadera
cinco = po  (penta)
cincuenta = jupo
cincuentava/o = jupi
cincuentena = ver quincuagena
cine = ver cinematógrafo
cinefacción = ver incineración
cineficar = ver incinerar
cinegética = ver caza
cinema = ver cinematógrafo
cinemateca = zineme-teke  (filmoteca)
cinemática = kinemate
cinematografía = zinemun
cinematografiar = zinemer  (filmar)
cinematógrafo = zineme  (cine, cinema)
cinematográfica/o = zineme-be
cinética/o = kinetike
cínica/o = ver caradura, insolente
cinismo = ver insolencia
cinófaga/o = kane-fage
cinofagia = kane-fagun
cinófila/o = ver canófila/o
cinofilia = ver canofilia
cinófoba/o = ver canófoba/o
cinofobia = ver canofobia
cinta = zinite  (banda (1), lienza, lista (2)
cintilar = ver centellear
cinto = ver cinturón
cintura = jobe  (talle)
cinturón = berute  (ceñidor, cinto, correa, pretina)
cipayo = zipaje
cipo = ver baliza
cipote = ver baliza
circense = zikuse-be
circo = zikuse  (coliseo)
circonio = pake-jufo
circuición = zikutun  (circunvalación)
circuir = zikuter  (circunvalar)
circuito = zikute
circulación = zikulun  (locomoción, tránsito, transporte)
circular (1) (cartas iguales) = cede-tale
circular (2) (recorrer, mover) = zikuler  (moverse, recorrer, transitar, trasladarse)
circular (3) (pertenencia) = zikule-be
circulatoria/o = zikulur
círculo (1) (geométrico) = zikule  (disco, redondel, troco)
círculo (2) (social) = ver casino (1)
círculo (3) (intelectual) = ver ateneo, casino (3)
circum/n = ver alrededor
circumplanetaria/o = peri-panete
circumpolar = peri-pole
circuncisión = peri-cisun
circuncidar = peri-ciser
circuncisa/o = peri-cise
circundar = zikuser  (cercar, rodear)
circunferencia = peri-zikule
circunferencial = perizikule-be
circunferir = ver circunscribir
circunlocución = peri-lalun
circunloquear = peri-laler  (perifrasear)
circunloquio = peri-lale  (perífrasis, rodeo)
circunnauta = peri-nabe
circunnavegación = peri-nabun  (periplo)
circunnavegar = peri-naber
circunocular = peri-bise
circunscribir = peri-limiter  (encasillar, confinar, delimitar, encuadrar)
circunscripción = peri-limitun  (comarca, demarcación, distrito, término (3), zona)
circunscrita/o = peri-limite
circunsolar = peri-sole
circunspección = ver comedimiento, escrupulizamiento
circunspecta/o = ver comedida/o, mesurada/o, moderada/o, seria/o)
circunstancia = zikutaze (ambiente, coyuntura, detalle, incidente, ocasión)
circunstancial = zikutazur  (accidental, casual, condicional, coyuntural)
circunstanciamiento = zikutazun
circunstanciar = zikutazer
circunstante = zikutazor
circunterrestre = peri-ge
circunvalación = ver circuición
circunvalar = ver circuir, rodear (1)
circunvascular = peri-benape
circunver = peri-bisoner
circunvisión = peri-bisonun
circunvolar = peri-bolarer
cirílica/o = zirilike
cirio = zerese  (bujía, candela, vela (1)
cirro = ver nube
cirrocúmulo = ver nube
cirroestrato = ver nube
cirugía = cirugun  (operación)
cirugía-estética = ciruge-modelun  (cirugía plástica)
cirugía-plástica = ver cirugía estética
cirujana/o = ciruge/a/o  (operador/a, quirurga/o)
cis = cisi  (aquende, citra, citerior) (citerior = cisi (de la parte de acá) ## ulterior = cosi (de la parte de allá)
cisalpina/o = cisi-Alpes
cisandina/o = cisi-Andes
cisco = ver carbón
cislunar = cisi-Luna
cisma = cisime  (disidencia, rompimiento, secesión, separación)
cismar = cisimer (desunir, escindir, indisponer, separar)
cismática/o = cisime-be  (disidente, herética/o)
cisterna = citene  (aljibe)
cisura = ver escotadura
cita = zite  (encuentro, entrevista, reunión)
citación = zitun
citar (1) (convocar) = ziter  (convocar, emplazar, llamar, notificar, requerir)
citar (2) (nombrar) = ver mencionar
citara = ver tabique
citerior = ver cis  (citerior = cisi (de la parte de acá) ## ulterior = cosi (de la parte de allá)
citra/o = ver cis
cítrica/o = zitone-be
ciudad = cite  (metrópoli, municipio (1), polis)
ciudadana/o = cite-be  (cívica/o (1), civil (1)
ciudadanía = ver nacionalidad
ciudadanas/os = ver población (2), pueblo (1)
ciudadela (1) (fortificación) = ver baluarte, castillo
ciudadela (2) (gran edificio) = citadele  (corrala)
cívica/o (1) (ciudadana/o) = ver ciudadana/o
cívica/o (2) (civilizada/o) = ver civil (2)
civil (1) (ciudadana/o) = ver ciudadana/o
civil (2) (civilizada/o) = cibilize  (cívica (2), civil (2), educada/o, ilustrada/o)
civilización = cibilizun  (cultura, desarrollo, progreso, prosperidad)
civilizar = cibilizer  (desarrollar, evolucionar, instruir, mejorar)
cizalla = cisale
cizaña = ver discordia
clámide = ver manto
clamar = camorer  (condolerse, gemir, gritar, lamentarse)
clamor = camore
clan = ver cábila, facción, grupo, tribu
clandestina/o = mimide  (encubierta/o, furtiva/o, ilegal, oculta/o)
clandestinidad = mimide-dade
clara (de huevo) = peri-geme
clara/o (1) (tiene claridad) = kalare  (diáfana/o, límpida/o, perspicua/o)
clara/o (2) (que es evidente) = ver evidente, manifiesta/o, obvia/o, patente (1)
claraboya = ver tragaluz
clarear = ver aclarar (1) (kalarer)
clarecer = ver aclarar (1)
claridad = kalare-dade  (fulgor, esplendor, luminosidad, luz)
clarificar = ver aclarar (1), purificar
clarín = ver trompeta
clarividencia = ver imaginación, inteligencia, intuición
clarividente = ver agorera/o
claro (el tiempo sin nubes) = ver sereno
clase (1) = kalase  (asignatura, disciplina, lección. materia)
clase (2) = kasifike  (casta, especie, familia, género, tipo (4)
clásica/o = kalasike  (antigua/o, conservador/a, pura/o, tradicional)
clasificable = kasifike-bile
clasificación = kasifikun  (calificación, escalafón
clasificar = kasifiker  (coordinar, encasillar, numerar, organizar)
claudicar = ver cojear, someter/se (2)
claustro (1) (patio principal) = galere-patere  (patio, pórtico)
claustro (2) (de profesores) = dozete-suge
claustrófoba/o = sere-fobe
claustrofobia = sere-fobun
claustrofóbica/o = serefobe-be
claúsula = ver sección (1), requisito
clausurar = ver aislar, barrerar, cerrar
clava = ver macana, maza, palo, porra
clavamiento = cabusun  (enclavación, hincadura)
clavar = cabuser  (espetar, hincar, introducir, pinchar)
clave = ver código (2)
clavícula = kabikule
clávide = ver túnica
clavija = cabefe  (enchufe)
clavo = cabuse  (escarpia, pincho, punta, tacha (3), tachuela)
claxon = ver bocina
clemencia = milate-dade  (compasión, merced, misericordia, perdón, piedad)
clemente = milate  (indulgente)
cleptómana/o = robe-manide
cleptomanía = robe-manidun
clienta/e = cinete  (parroquiana/o)
clientela = cinete-suge  (parroquia)
clima = kilime  (ambiente)
climática/o = kilime-be
climatización = kilime-fazun
climatizar = kilime-fazer
climax = ver auge, orgasmo
clínica = kinike  (consultorio, dispensario, hospital)
clínica/o = kinike-be
clip = ver broche
clíster = ver enema
clítoris = kitore
cloaca = ver alcantarilla
clon = meti-gene
clonación = meti-genun
clonar = meti-gener
cloro = pake-lojumo
clorofila = dogo-fole
club = kulube  (asociación, casino, centro, círculo, sociedad)
clueca/o = teme-bume (llueca/o)
co = zigi  (ad, con, junto a)
coacción = ver chantaje, imposición
coaccionar = ver chantajear
coadquirir = zigi-mekarer
coadquisición = zigi-mekarun
coadjutor/a = zigi-cidere
coadyuvante = zigi-cideror
coadyuvar = zigi-ciderer
coagulación = kogulun
coagulante = kogulor
coagular = koguler  (condensar, cuajar, espesar, precipitar)
coágulo = kogule  (cuajarón, gel, grumo)
coagulosa/o = kogulur
coalición = ver confederación, federación
coaligarse = ver confederar/se, federar/se
coartación = ver limitación
coartada = halibe  (disculpa, eximente, excusa, justificante)
coartar = ver limitar, restringir
coautor/a = zigi-befase
coaxial = zigi-rote
coba = ver halago
cobalto = pake-lojubo
cobarde = fege  (miedosa/o, pusilánime, temerosa/o, timorata/o)
cobardear = ver acobardar
cobardía = fegun  (apocamiento, aprensión, miedo, temor)
cobertizo = tetuhe  (cubridera, galpón, granero tinglado)
cobertor = dekor  (cobija, manta)
cobertura = ver cubierta
cobija = ver cobertor
cobija = kobihe  (cobertor)
cobijar = kobiher  (abrigar, acobijar, guarecer, refugiar)
cobijo = kobihun
cobista = dulate
cobrable = zimate-bile
cobrador/a = zimator
cobranza = zimatun  (cobro
cobrar = zimater  (recaudar, recolectar)
cobratoria/o = zimate-be
cobre = pake-jojubo
cobro = ver cobranza
coca (2) (hoja) = koke
coca (1) (planta) = koke-fite
cocaina = kokene
cocainismo = kokene-patun
cocainómana/o = kokene-zugete
cocainomanía = kokene-zugetun
coccígea/o = kozice-be
cocción = kozun  (cocedura, ebullición, escaldadura, hervor)
coccix = kozice
coceadura = kazisun
cocear = kaziser  (patear)
cocedura = ver cocción
cocer = kozer  (bullir, escaldar, escalfar, guisar, hervir)
cochambre = ver mugre, peste (3), suciedad
cochambrosa/o = ver hedionda/o, pestilente (3)
coche = koce  (automóvil (2), berlina)
cochera = ver garage
cochera/o = ver chófer, conductor/a
cochina/o = ver cerda/o
cochiquera = ver pocilga
cocida/o = kozir
 
cociente (1) (Aritmética) = kotite
 
cociente (2) (pav. de cocer) = kozor
 
cocimiento = ver cocción
cocina (1) (cuarto de cocina) = kokine
cocina (2) (útil de cocinar) = kokine-parate
cocinar = kokiner  (estofar, guisar)
cocinera/o = kokine-ne/a/o
cocinilla = ver hornillo
coco = kokote
cocodrilo = kokodile  (aligator, caimán, crocodrilo, saurio, yacaré)
cocotero = kokote-fite
cóctel = jadade  (combinado, mezcla)
coctelera = jadade-cube
codazo = kubite-ze
codicia = kupidite  (ambición, rapacidad)
codiciar = ver ambicionar, envidiar
codiciosa/o = ver ambiciosa/o, envidiosa/o
codificación = kodun
codificar (1) (reglamentar) = kodizer  (compilar, legislar, reglamentar)
codificar (2) (poner en clave) = koder
código (1) (reglamento) = kodize  (legislación, precepto, reglamento)
código (2) (clave) = kode  (clave, consigna (1), contraseña)
codo = kubite  (articulación, coyuntura)
coeficiencia = zigi-jinikun
coeficiente = zigi-jinike
coercer = ver contener (2)
coesposa/o = zigi-kojuge/a/o
coetánea/o = ver coexistente
coexistencia = meti-datun  (cohabitación (2), convivencia)
coexistente = meti-dator  (actual, contemporánea/o)
coexistir = meti-dater  (cohabitar, convivir)
cofia = kofe  (escofia)
cofín = ver cesta/o
cofrade = zigi-sore
cofradía = zigi-sorun  (comunidad, congregación, hermandad)
cofre = kofere  (arca)
cogedera/o = fogase
cogediza/o = fogasur
cogedor/a = fogasor
cogedura = fogasun (agarre)
coger (1) (agarrar, asir) = fogaser (agarrar, asir, prender)
coger (2) (poder caber) = ver caber
cogida/o = fogasir
cogitar = ver meditar
cognoscitiva/o = konozur
cogollo = ver brote, retoño, vástago
cogorza = ver embriaguez
cogotazo = zebice-ke
cogote = ver cerviz, nuca
cohabitación (1) = cohabitun
cohabitación (2) = ver coexistencia
cohabitar (1) (vivir juntos) = cohabiter  (amancebar)
cohabitar (2) (ser vecinos) = ver coexistir
cohechar = ver sobornar
cohecho = ver soborno
coheredar = zigi-hereder
coheredera/o = zigi-herede
coherencia (1) (herederas/os) = zigi-heredun
coherencia (2) (firme unión) = zigi-pege  (congruencia)
coherente = zigi-pegor  (congruente, lógica/o, pertinente, racional (2)
cohesión = zigi-pegun  (atracción, enlace, fuerza, ligazón)
cohesionar = zigi-peger  (juntar, unir)
cohete = rakete  (petardo, propulsor) 
cohibición = ver cobardía
cohibir = ver acobardar
coincidencia = fuhe  (casualidad, chamba, chiripa, convergencia)
coincidente = fuhor  (convergente, sinultánea/o)
coincidir = fuhir  (confluir, converger, convergir)
coitación = kotusun
coitar = kotuser  (copular)
coitiva/o = kotusur
coito = kotuse  (cópula)
coja/o = kosuse  (desnivelada/o, lisiada/o, renga/o)
cojear = kosuser  (claudicar, renquear)
cojera = kosusun
cojedad = kosuse-dade
cojín = kohe  (almohadilla, almohadón, cabezal, respaldo)
cojinete = rote-kohe
cojinete (de bolas) = rotekohe-bole  (rodamiento)
cola (1) (rabo) = cipe  (rabo)
cola (2) (pegamento) = coje  (pegamento)
colaboración = zigi-laborun  (cooperación)
colaboracionismo = zigilabore-fun
colaboracionista = zigilabore-for
colaborador/a = zigi-labore  (cómplice, cooperaria/o)
colaborar = zigi-laborer  (cooperar, participar, secundar)
colación = ver refacción, refrigerio
colador = kolare  (filtro, manga)
coladura = kolarun
colapsar = kolapaser
colapso = kolapase
colar = kolarer  (filtrar, depurar)
colateral = zigi-latuse
colcha = deke-kame  (cubrecama, edredón, sobrecama)
colchadura = ver acolchamiento
colchar = ver acolchar
colchón = jaze
colchoneta = jazefe
colcrén = ver crema hidratante
coleadura = cipun  (coleo, rabeo
colear = ciper  (rabear)
colección = koletonun
coleccionar = koletoner
coleccionista = koletone
colecta = linike-donatibe  (cuestación, postulación)
colectar = ver recaudar
colectiva/o = koletibe  (común, general, global)
colectividad = koletibe-dade  (comunidad, generalidad, sociedad)
colectivismo = koletibe-fun
colectivista = koletibe-for
colectivización = koletibun
colectivizar = koletiber
colector/a = ver recogedor/a
colega = colege  (correligionaria/o)
colegial/a = kolege-be  (alumna/o, estudiante)
colegiar/se = koleger
colegio = kolege  (academia, escuela, instituto, liceo)
colegir = ver deducir
coleo = ver coleadura
cólera (1) (furia) = ver enfado, enojo, furia
cólera (2) (enfermedad) = kolere
colérica/o (1) (furiosa/o) = ver furiosa/o
colérica/o (2) (enferma) = kolere-be
colerizar = ver encolerizar, enfurecer
coleta = cimipe  (crizneja, guedeja, mechón, trenza)
coletazo = cipe-ze  (rabotazo)
colgadiza/o = curusur
colgador/a = ver percha
colgadura = curuse  (cortinaje, dosel, paño, repostero)
colgajo = curusehe  (andrajo)
colgante = curusor  (borla, pendiente (1)
colgar = curuser  (pender, suspender (2), tender (2)
cólica/o = kolone-be
coligación = ver confederación
coligarse = ver aliar/se, confederar/se
colina = cebefe  (altozano, cerro, collado, cota, loma, montículo, otero)
colindancia = ver adyacencia
colindante = ver adyacente
colindar = ver adyacer
coliseo = kolosese  (circo, estadio)
colisión = ver choque, encontrón
colisionar = ver chocar
colista = ver último
colitis = kolone-tisun
collado = ver colina
collar = kojare  (gargantilla)
collarín = kojarefe
colmada/o = cumulir  (llena/o, repleta/o)
colmado = ver abacería
colmamiento = cumulun
colmar = cumuler  (abarrotar (1), llenar, saturar)
colmena = pise-nide
colmenar = pisenide-site
colmillazo = kolumele-ze
colmillo = kolumele  (canino, diente)
colmo = cumule  (culmen, cúmulo, exageración)
colocación = kolokun  (orden (1), posición, situación, ubicación)
colocar = koloker  (acomodar, depositar, emplazar, instalar)
colofón = colofone  (comentario, conclusión, explicación)
colon = kolone
colona/o = kolonize  (hacendada/o, labrador/a, pionera/o)
colonia (1) (tierras ocupadas) = kolonize-ge (asentamiento, posesión, territorio)
colonia (2) (agua perfumada) = hide-benelore
colonial = kolonize-be
colonización = kolonizun  (imperialismo)
colonizar = kolonizer  (avasallar, dominar, oprimir, repoblar, someter)
coloquio = ver charla
color = kole  (gama, matiz, pigmento, tinte, tonalidad, viso)
coloración = kolun
colorada/o (1) (tiene color) = kolir  (coloreada/o, cromática/o)
colorada/o (2) (color rojo) = ver roja/o
colorante = kolor  (pigmento, tinta/e)
colorar = koler  (colorear, colorir, tintar)
coloreada/o = ver colorada/o (1)
colorear = ver colorar
colorir = ver colorar
colosal = kolose-be  (ciclópea/o, descomunal, enorme, gigantesca/o)
coloso = kolose  (cíclope, gigante, hércules, titán)
columbrar = ver vislumbrar
columna = kolune  (pilar (3), pilastra, poste, puntal, sostén)
columnata = kolune-filere  (pórtico)
columnavertebral = kolune-betebe  (espina dorsal, espinazo, esquena, raquis)
columpiar = joce-mezer  (acunar, balancear, mecer, menear, oscilar)
columpio = joce-meze  (balancín, hamaca, mecedora)
coluro = kolure
coma (1) (gramática) = come  (tilde, vírgula, virgulilla)
coma (2) (medicina) = kome
comadre = zigi-mama  (madrina)
comadrear = ver chismear
comadreo = ver chisme
comadrón/a = ver partera/o
comadrona = ver matrona
comandante = komade-dige
comandar = komader
comandita = comadite
comanditario = comadite-be
comando = komade
comarca = dije  (distrito, enclave, país, región, término (3), territorio, zona)
comarcal = dije-be
comatosa/o = kome-be
combada/o = ver curvada/o
combadura = ver abarquillamiento
combar = ver abarquillar, doblar, torcer
combate = ver batalla, lucha, pugna (2), torneo
combatiente = ver guerrera/o, luchador/a, militar (1)
combatir = ver batallar
combativa/o = ver belicosa/o
combatividad = ver belicosidad
combinable = kobine-bile
combinación = kobinun  (mezcla, reunión (2)
combinada/o = kobinir
combinadamente = kobine-mode
combinado (de licores) = ver cóctel
combinar = kobiner  (coordinar, matizar, preparar, reunir)
combinatoria = kobine
comburente = ver combustible
combustible = keme-bile  (carburante, comburente, gasolina, gasóleo)
combustión = ver quema
comedero = cube-fage
comedia = komike  (bufonada, farándula, farsa, parodia, sainete)
comediante = ver actor/actriz, cómica/o (2)
comedida/o = ver mesurada/o, modesta/o, moderada/o
comedimiento = ver moderación
comediógrafa/o = ver escritor/a, literata/o
comedir = ver moderar
comedor (1) (salón de casa) = zime-fage (refectorio)
comedor (2) (tienda comidas) = fage-de  (restaurante, restorant)
comedura = ver fagia
comendación = ver referencia/s (3)
comensal = zigi-fage
comentar = cometarer  (escoliar, explicar, glosar)
comentario = cometare  (colofón, escolio, glosa, nota (1)
comento = cometarun
comenzante = nacinor  (incipiente)
comenzar = naciner  (empezar, emprender, iniciar, preludiar, principiar)
comer = fager  (engullir, ingerir, manducar, nutrirse, yantar)
comerciable = komeze-bile
comercial = ver mercantil
comercializar = komeze-fazer  (mercantilizar)
comercialización = komeze-fazun
comerciante = komeze-ne/a/o  (mercader, tendera/o, vendedor/a (1)
comerciar = komezer  (mercadear, negociar, traficar, vender)
comercio = komezun  (establecimiento (1), mercadeo, tienda (1), tráfico)
comestible = fage-bile  (alimenticia/o, nutritiva/o, sustanciosa/o)
comestión = ver fagia
cometa (1) (astro) = komete  (astro)
cometa (2) (juguete) = comete  (birlocha)
cometer = ver efectuar, perpetrar
cometido = ver deber (2), obligación, misión (1)
comezón = ver hormigueo, picor, prurito
cómic = komika  (historieta)
cómica/o (1) (graciosa/o) = komike-be  (divertida/o, graciosa/o, humorística/o, jocosa/o)
cómica/o (2) (actor, actriz) = komike-jajune /a/o  (actor/triz, bufón/a, histrión/a, payasa/o)
comicial = komitime-be
comicidad = komike-dade  (diversión, gracia, humorismo, jocosidad)
comicios = komitime  (elecciones, plebiscito, referéndun, sufragio)
comida = fage  (alimento, almuerzo, cena, desayuno, sustento)
comidilla = ver chisme
comienzo = nacine  (apertura, iniciación, origen, principio, prólogo)
comilla = comefe
comilón/a = ver glotón/a
comilona = ver banquete
comisaría (1) (oficina cuartel) = comisare-bure
comisaría (2) (dignidad, empleo) = comisare-dige
comisaria/o = comisare/a/o
comisión (1) (de comité) = komitun  (delegación (2), gestión, mandato, misión (1), tarea)
comisión (2) (de comisionista) = comiterun
comisionada/o = komitir  (delegada/o, legada/o (2)
comisionar (1) = komiter  (delegar, legar (2)
comisionar (2) = comiterer
comisionista = comitere  (intermediaria/o)
comistrajo = ver bazofia
comisura = comisure
comité = komite  (consejo, corporación, delegación (1), junta (1)
comitiva = comitibe  (adlátere, cortejo, custodia, escolta, séquito)
como = modi
cómoda = mobele-rube  (guardarropa, tocador)
cómoda/o = komode  (confortable, descansada/o, grata/o, placentera/o)
comodidad = komode-dade  (agrado, bienestar, confort, descanso)
comodín = misume-libe
compacta/o = kopate  (apretada/o, densa/o, espesa/o, maciza/o, sólida/o)
compactación = kopatun 
compactar = kopater  (apelmazar, densar, espesar, retacar, tupir)
compadecer/se = sacubijer  (apiadar/se)
compadecimiento = sacubijun
compadre = zigi-papo  (padrino)
compaginar = copaginarer
compañera/o = tabarice
compañía = tabaricun
comparable = kopare-bile  (equiparable)
comparación = koparun  (cotejo, equiparación, símil, verificación)
comparar = koparer  (cotejar, observar, parangonar, verificar)
comparatista = kopare
comparativa/o = koparur  (relativa/o)
comparecencia = cutigun
comparecer = cutiger  (acudir, asistir, presentarse)
comparendo = cutige
compartible = copatire-bile
compartimento = copatire  (apartado, box, caja, casilla, departamento)
compartimiento = copatirun
compartir = copatirer  (distribuir, dividir, participar, repartir)
compás = zigi-mete  (cadencia, ritmo)
compasar = zigi-meter
compasible = sacubije-bile
compasión = sacubije  (caridad, lástima, piedad, sentimiento)
compasiva/o = sacubijur  (humanitaria/o, piadosa/o)
compatibilidad = kopatibe-dade
compatibilización = kopatibun
compatibilizar = kopatiber
compatible = kopatibe
compatriota = meti-zuge  (conciudadana/o, coterránea/o, paisana/o (1)
compeler = ver forzar
compendiar = ver abreviar, resumir, simplificar
compendio = ver abreviatura, manual (2), resumen, síntesis
compenetración = ver penetración
compensable = copesare-bile
compensación = copesarun  (desagravio, indemnización, desquite)
compensar = copesarer  (contrarrestar, desagraviar, nivelar, retribuir)
competencia (1) (comercial) = copetite-komeze  (antagonismo, pugna (3), rivalidad)
competencia (2) (aptitud) = kopete  (aptitud, capacidad, idoneidad)
competente (2) = kopetor  (apta/o, capaz, cualificada/o, diestra/o)
competer (1) = ver competir
competer (2) = kopeter  (atañer, concernir, incumbir, interesar, pertenecer)
competición (1) = copetitun  (certamen, concurso, deporte, lucha, porfía, pugna (4)
competición (2) = kopetun  (incumbencia)
competidor/a = copetite  (antagonista, contrincante, émula/o, rival)
competir = copetiter  (contender, emular, luchar, oponerse, porfiar)
competitiva/o (1) = copetitur
competitiva/o (2) = kopetur
compilación = kopilun  (digesto, recopilación)
compilada/o = kopilir
compilador/a = kopilor
compilar = kopiler  (recopilar)
complacencia = ver agrado, contento, gratitud, placer)
complacer = ver agradar, disfrutar, gozar,
complacida/o = ver satisfecha/o (1)
complaciente = ver agradable, atenta/o, tolerante, servicial
complejidad = kopese-dade
compleja/o = kopese  (complicada/o, confusa/o, diversa/o, difícil)
complejo = kopese-sike  (manía, rareza, trastorno)
complementar = copemeter  (añadir, suplementar)
complementaria/o = copemetur  (accesoria/o, adicional, suplementaria/o)
complemento = copemete  (aditamento, añadidura, apéndice, suplemento)
completa/o = kopelete  (cabal, entera/o, íntegra/o, toda/o, total)
completamiento = kopeletun
completar = kopeleter  (acabar, concluir, finiquitar, rematar (1), terminar)
complexión = somun  (constitución (1), temperamento)
complexionar = somer
complicación = ver problema
complicada/o = ver difícil
complicar = ver dificultar
cómplice = zigi-delite  (colaborador, implicada/o, participante)
complicidad = zigidelite-dade  (connivencia)
complot = ver conspiración
complotar = ver conspirar
componenda = coponehe  (artimaña, chanchullo, mangoneo, maniobra)
componente = coponor  (elemento, factor, ingrediente, integrante, parte)
componer = coponer  (arreglar, constituir, enmendar, integrar, mezclar)
componible = copone-bile
comportamiento = kodutun
comportar/se = koduter  (conducirse, portarse, proceder (2)
composición = coponun  (labor, obra, producción)
compostura (1) (arreglo) = copone  (arreglo, redacción, reparación (1), restauración)
compostura (2) (mesura) = ver decoro, dignidad, mesura, moderación
compota = ver mermelada
compra = pakupe  (merca)
comprador/a = pakupor
comprar = pakuper  (adquirir, mercar)
comprender (1) (abarcar) = ver ceñir, contener, incluir
comprender (2) (entender) = panimer  (entender, imaginar, percibir)
comprensibilidad = panime-dade
comprensible = panime-bile  (entendible, fácil, inteligible, legible)
comprensiblemente = panime-mode
comprensión = panimun  (entendimiento (2)
comprensiva/o = panimur  (tolerante razonable)
compresa = copese  (gasa)
compresibilidad = copese-dade
compresible = copese-bile
compresión = copesun
compresor = copesor
comprimida/o = copesir
comprimido = ver pastilla, píldora
comprimir = copeser  (aplastar, apretar, estrujar, prensar, reducir)
comprobación = ver demostración, prueba, revisión, verificación
comprobante = ver documento, justificante, recibo, resguardo
comprobar = ver inspeccionar, medir, probar (2), verificar
comprometer/se = ver concertar, garantizar, jurar (1), prometer
compromiso = ver contrato, convenio, deuda, pacto, juramento (1)
compuesta/o = coponir  (combinado, conjunto, mezcla)
compulsa = kopuse
compulsación = kopusun
compulsar = kopuser  (comparar, confrontar, cotejar, verificar)
compungida/o = ver apenada/o, contrita/o, dolorida/o
compungir = ver atribular
computación = koputun  (operación (3)
computadora (procesador) = koputare  (procesador, ordenador)
computador/a = koputaror
computador/a (instrumento) = kopute-jece  (calculadora)
computar = koputer  (calcular, contar (1)
computarización = koputarun  (informatización)
computarizar = koputarer  (informatizar)
cómputo = kopute  (baremo, cálculo, cuenta, operación)
comulgación = komunonun
comulgar = komunoner
común = komune  (corriente, habitual, ordinaria/o (1), usual, vulgar)
comunicabilidad = komunike-dade
comunicable = komunike-bile
comunicación = komunikun  (despacho (4), paso (1), salida (1)
comunicado = komunike  (anuncio, declaración (1), informe, mensaje, nota (3)
comunicar = komuniker (declarar, informar,notificar, transmitir)
comunicativa/o = komunikir  (expresiva/o, sociable)
comunidad = komune-dade (agrupación, colectividad, generalidad)
comunión = komunone  (asociación, participación, unión)
comunismo = komune-fun  (marxismo)
comunista = komune-for  (marxista)
con = zigi  (co)
conato = ver intento
concatenar = ver encadenar
concausa = ver factor
cóncava/o = cokabe  (deprimida/o, hundida/o)
cóncavaconvexa/o = cokabe-cobese
concavidad = ver cavidad, hueco
concebir (1) (formar ideas) = ver comprender, entender, idear, redactar
concebir (2) (estar preñada) = ver embarazar (1), engrendrar, procrear
conceder = kozeder  (dispensar (1), dotar, entregar, otorgar, permitir)
concedida/o = kozedir
concejal = ver parlamentaria/o
concejo = ver ayuntamiento, municipio, parlamento
concentrada/o = ver espesa/o
concentrar = ver agrupar, centralizar, condensar, reunir
concéntrico = meti-zete
concepción (1) = ver comprensión, entendimiento
concepción (2) = ver embarazo (1), procreación
concepto = parerun  (idea, juicio, opinión, parecer (1)
conceptuar = parerer  (juzgar, opinar)
conceptuosa/o = parerur
concernir = ver afectar, atañer, interesar
concertar = kozeter  (acordar (1), ajustar (2), convenir, pactar)
concertista = ver música/o solista
concesibilidad = kozede-dade  (aquiescencia)
concesible = kozede-bile  (otorgable)
concesión = kozedun  (autorización, licencia, otorgamiento, permiso)
concesionaria/o = kozede-cuge
concesiva/o = kozedur
concha = mucele  (valva, venera)
conciencia = kozeze  (alma, consciencia, pundonor)
concienciamiento = kozezun
concienciar = kozezer  (mentalizar)
concienzuda/o = kozezur  (laboriosa/o, minuciosa/o, perseverante)
concienzudamente = kozeze-mode  (conscientemente)
concierto = kozete  (ajuste, arreglo, convenio, tratado, pacto)
conciliable = huje-bile
conciliación = hujun  (acuerdo, apaciguamiento, armonía)
conciliar = hujer  (armonizar, avenir, mediar)
concilio = huje  (asamblea, cónclave, congreso, junta, reunión)
concisa/o = ver breve, lacónica/o
concisión = ver brevedad
cónclave = ver concilio
concluir = ver completar, consumar, finalizar, parar, terminar
conclusión = ver colofón, deducción, fín, parada (1), término (1)
concluyente = ver convincente, definitiva/o, rotunda/o, terminante
concomerse = ver envidiar
concordancia = ver relación, simetría
concordar = ver concertar, relacionar
concordia = ver paz, unidad (3)
concreta/o = ver determinada/o, específica/o, palpable, positiva/o
concretar = ver especificar, formalizar, precisar
concubina = ver amante
concúbito = ver cópula
concupiscencia = ver lujuria
concupiscente = ver lujuriosa/o
concurrencia = caje  (asistencia)
concurrente = cajor  (espectador/a)
concurrimiento = cajun
concurrir = cajer  (asistir (1), confluir, cotizar, figurar, frecuentar)
concursar = kokuser  (competir, emular)
concurso = kokuse  (campeonato, certamen, competición, examen)
condado = comite-dige
condado = comite-titule
condal = comite-be
conde/sa = comite/a/o
condecoración = medale-merite  (galardón, medalla)
condecoramiento = medale-meritun
condecorar = medale-meriter  (galardonar)
condena = ver castigo, pena (1), sentencia
condenable = ver incalificable, punible
condenada/o = ver maldita/o, rea/o
condenar = ver castigar, culpar, juzgar, sentenciar
condensación = codesun  (concentración, resumen)
condensada/o = codesir  (espesa/o)
condensador = codese
condensar = codeser  (adensar, concentrar, espesar, resumir)
condescendencia = ver deferencia, paciencia
condescender = ver consentir (3), deferir, otorgar, transigir
condición = kodizone  (atributo, calidad (1), exigencia, requisito)
condicional = kodizonur  (circunstancial, relativa/o)
condicionar = kodizoner  (limitar (1)
condimentar = ver adobar (1), sazonar
condimento = ver adobo, especia
condolencia = zigi-dolun
condolencias = zigi-dole  (enhoramala, péname, pésame)
condoler/se = zigi-doler  (apiadarse)
condón = ver preservativo
condonar = ver perdonar
conducción = koduzun
conducir = koduzer  (dirigir, guiar, manejar, pilotar)
conducta = kodute  (comportamiento, modales, norma, proceder)
conducto = koduze (canuto, manguera, tubo)
 
conductor/a (1) (pav. del verbo conducir) = koduzor
 
conductor/a (2) (cualquier vehículo)= behike-ne/a/o (automovilista, chófer, motorista, pilota/o, timonel/a) 
 
conectar = koneser  (conexionar, embornar, enchufar, unir)
conector/a = konesor  (borna, clavija)
coneja/o = lapene/a/o
conejera = ver gazapera
conexión = konesun
conexionar = ver cablear, conectar
confabulación = ver conspiración, trampa (2)
confabular = ver conspirar, maquinar (2), traicionar
confección = cofetun
confeccionar = cofeter  (elaborar, ejecutar, fabricar, realizar)
confeccionista = cofete
confederación = cofederun  (alianza, coalición, federación, mancomunidad)
confederada/o = cofedere
confederar = cofederer  (aliar, coaligar, coligar, federar)
conferencia = ver charla, disertación, sesión
conferenciante = ver orador/a
conferenciar = ver parlamentar
conferir = ver entregar, otorgar
confesa/o = cofese
confesable = cofese-bile
confesar = cofeser  (admitir (2), descubrir, reconocer, relatar, revelar)
confesión = cofesun
confiada/o = cofidir  (crédula/o)
confianza = cofidun  (certidumbre, familiaridad, fe, seguridad)
confiar = cofider  (creer, fiarse)
confidencia = cofide  (informe, revelación, secreto)
confidencial = cofidur  (íntima/o, privada/o (1), reservada/o, secreta/o)
confidente = cofidor  (acusador/a, espía, consejera/o)
configurar = ver bocetar, formar, modelar
confín = ver frontera, horizonte, linde
confinante = ver tangente (2)
confinar = ver lindar
confirmación = ver demostración, prueba, ratificación
confirmar = ver asentir, demostrar, ratificar
confiscación = fikusun  (decomiso, embargamiento, requisa (2), requisición)
confiscar = fikuser  (decomisar. embargar, incautarse, requisar)
confitar = cofiter
confite = cofite  (golosina)
confitura = cofitun
conflagración = ver quema
conflagar = ver quemar (1)
conflicto = ni-kobene  (apuro, crisis, guerra)
confluencia = zigi-rehun  (encrucijada, recudimiento)
confluir = zigi-reher  (concurrir, converger, desembocar, juntarse)
conformar = kofomer  (asentir, complacer, ratificar, satisfacer)
conforme = kofome  (acorde, correspondiente, igual, pertinente)
conformidad = kofome-dade
confort/e = kofote  (comodidad)
confortabilidad = kofote-dade
confortable = kofote-bile
confortablemente = kofote-mode
confortación = kofotun  (aliento, consuelo, reconfortación)
confortante = kofotor  (reconfortante)
confortar = kofoter  (alentar, consolar, reconfortar)
confraternar = zigi-sorer
confraternidad = ver amistad
confraternización = ver cofradía
confrontación = ver encaramiento
confrontar = ver compulsar, encarar
confundible = cofuse-bile
confundida/o = cofusir  (ofuscada/o, transpapelada/o)
confundir = cofuser  (aturdir, desconcertar, embarullar, tergiversar)
confusa/o = cofuse  (ambigua/o, difusa/o, incoherente, perpleja/o)
confusión (1) (perturbación) = ver desorden, tumulto
confusión (2) (desconcierto) = cofusun  (embarullamiento, desconcierto, desorientación)
confutar = ver refutar
congelable = gele-bile
congelación = gelun  (helamiento)
congelada/o = gelir  (gélida/o, glacial, helada/o)
congelar = geler  (helar)
congénere = meti-genere  (afín, análoga/o, semejante, similar)
congeniar = ver simpatizar
congénita/o = cogenite  (connatural, ingénita/o, innata/o)
congestionarse = ver inflamarse (2)
conglomerar = ver pegar
conglutinar = ver pegar
congoja = kumone  (aflicción, pena (2), tristeza, tribulación)
congraciar = ver simpatizar
congratulación = ver felicitación, parabién, saludo
congratular = ver felicitar
congregación = ver cofradía, grupo
congregar = ver asociar (1)
congregarse = ver acudir, reunirse
congresista = ver diputada/o, parlamentaria/o, representante (4)
congreso = ver concilio, junta (1), parlamento, representación (4)
congruencia = ver coherencia (2)
congruente = ver coherente
cónica/o = kone-be
conjetura = kojeture  (atisbo, barrunte, hipótesis, indicio, teoría)
conjeturamiento = kojeturun  (presentimiento, presunción, suposición)
conjeturable = kojeture-bile
conjeturar = kojeturer  (deducir, intuir, recelar, sospechar)
conjugación = logodun
conjugar = logoder  (combinar, comparar)
conjunción = sugun
conjuntar = suger
conjunto = suge  (compuesto, grupo, mezcla)
conjunto (musical) = ver orquesta
conjura = zigi-jurun
conjurante = zigi-juror  (exorcista)
conjurar = zigi-jurer  (exorcizar, maquinar (2)
conjuro = zigi-jure  (ensalmo, exorcismo, hechizo, sortilegio)
conmemorar = ver celebrar
conmensurabilidad = talemete-dade
conmensurable = tale-mete
conmensuración = tale-metun
conmensurar = tale-meter
conmigo = zigi-mihu
conminación = ver amenaza amonestación
conminar = ver amenaza, amonestar
conmiseración = dojun  (miseración)
conmiserar = dojer
conmoción = komobe  (convulsión, disturbio, tumulto, turbación)
conmocionar = ver conmover, intranquilizar, sacudir
conmovedor/a = komobor  (emocionante, patética/o)
conmover = komober  (inquietar, perturbar, sacudir, sobrecoger)
conmovible = komobe-bile
conmovimiento = komobun
conmutable = comute-bile
conmutación = comutun
conmutar = comuter
connatural = ver congénita/o
connivencia = ver complicidad
cono = kone
conocer = konozer  (comprender, enterarse, intuir, percatarse, saber)
conocible = konoze-bile
conocida/o (de poco trato) = konoze
conocida/o (distinguida/o) = konozir  (familiar, popular, pública/o (2)
conocimiento = konozun  (ciencia, cultura, experiencia, sabiduría)
conquista = zabaje  (dominación, invasión, toma, usurpación)
conquistable = zabaje-bile
conquistador (1) = zabajor
conquistador (2) = ver tenorio
conquistar (1) (por las armas) = zabajer  (dominar, invadir, ocupar (3), usurpar)
conquistar (2) (por seducir) = ver adamar, camelar, seducir
consagración (1) = ver bendición
consagrada/o (1) = ver sagrada/o
consagrar (1) (ofrecer a Dios) = ver bendecir
consagrar (2) (adquirir fama) = ver acreditar/se, coronar, dedicar/se
consanguínea/o = meti-he  (pariente)
consanguinidad = metihe-dade  (parentesco)
consciencia = ver conciencia
consciente = ver juiciosa/o, responsable (1), sensata/o
conscripta/o = ver recluta
consecución = hudun
consecuencia = hude  (desenlace, efecto, resultado, secuela)
consecuente = hudor  (firme, inflexible, perseverante, tenaz, tesonera/o)
consecutiva/o = cosekute  (correlativa/o, seguida/o, siguiente, sucesiva/o)
conseguir = huder  (alcanzar, ganar, lograr, obtener, reportar (3)
consejador/a = ver consejera/o
consejatriz = ver consejera
consejera/o = sabite-cuge  (asesor/a, consejador/a, consejat riz, tutor/a)
consejo (1) (indicación) = sabite  (indicación, parecer, recomendación, sugerencia)
consejo (2) (asamblea, junta) = ver comité, junta (1)
consentida/o = benir  (malcriada/o, mimosa/o)
consentimiento = benun  (autorización, fiat, permiso)
consentir = bener  (aprobar, condescender, mimar, permitir, tolerar)
conserje = ver bedel/a, celador/a, portera/o
conserjería = ver bedelía
conserva = kosebe
conservable = kosebe-bile
conservación = kosebun
conservador/a = kosebor
conservador/a = kosebe-for
conservadurismo = kosebe-fun
conservante = kosebor
conservar = koseber  (preservar, proteger, mantener, salvaguardar)
conservatorio = kosebatore
considerable = koside  (cuantiosa/o, grande, importante)
consideración = kosidun  (deferencia, miramiento, respeto, urbanidad)
considerada/o = kosidir  (atenta/o, modosa/o, servicial, solícita/o)
consideradamente = koside-mode
considerar = kosider  (juzgar, meditar, respetar)
consigna (1) (contraseña) = ver código (2), contraseña, lema
consigna (2) (guardador/a) = ver depósito
consignar (1) (asignar pagos) = ver asignar, expedir
consignar (2) (depositar algo) = ver depositar
consigo = zigi-sisu
consiliaria/o = ver delegada/o
consistencia = cosite  (raigambre)
consistente = cositor  (dura/o, firme, fuerte, recia/o, robusta/o, sólida/o)
consistir = cositer  (apoyar/se, basar/se, estribar, fundar/se)
consistorio = ver municipio
consocia/o = filise
consolable = cosole-bile
consolación = cosolun
consoladamente = cosole-mode
consolar = cosoler  (apaciguar, calmar, confortar, sosegar, tranquilizar)
consoldamiento = kosolide
consoldar = ver consolidar
consolidable = kosolide-bile
consolidación = kosolidun
consolidar = kosolider  (cimentar, consoldar, reforzar, solidar)
consomé = kosome  (caldo, sopa)
consonancia = ver cadencia, rima, ritmo
consonante = litere-mute
consonar = ver ritmar
consorcio = ver empresa (2), sociedad
consorte = ver cónyuge
conspicua/o = ver visible
conspiración = copirun  (complot, confabulación, maquinación, trama (2)
conspirador/a = copire
conspirar = copirer  (confabular, intrigar, juramentarse, maquinar (2), tramar (2)
constancia (1) (insistencia) = ver firmeza, insistencia, perseverancia, tesón
constancia (2) (certeza) = cotare  (certeza, exactitud)
constanciamiento = cotarun
constante (1) = ver asidua/o, perseverante, tenaz
constante (2) = cotaror
constantemente = cotare-mode  (ciertamente, indudablemente)
constar = cotarer  (constatar, registrar (1)
constatar = ver constar
constelación = siderefote-suge
consternación = ver aflicción
consternar = ver afligir
constipado = ver catarro
constipar = ver acatarrar
constitución (1) (del cuerpo) = ver complexión
constitución (2) (estatuto) = kotitute  (código, estatuto, reglamento)
constituimiento = kotitutun
constitucional = kotitute-be
constitucionalidad = kotitute-dade
constituir = kotituter  (establecer, instaurar, organizar, reglamentar)
constitutiva/o = kotitutur
constituyente = kotitutor  (integrante)
constreñir = ver obligar, oprimir
construcción = jinace  (edificación, obra)
construimiento = jinacun
construir = jinacer  (confeccionar, crear, elaborar, edificar, fabricar)
consuelo = cosole  (aliento, alivio, ánimo, calma, confortamiento)
consuetudinaria/o = ver asidua/o
cónsul = kosule
consulado = kosule-de
consulaje = kosule-dige
consulta = kosutun  (deliberación, dictamen)
consultar = kosuter  (conferenciar, deliberar, preguntar)
consultorio = kosute  (clínica, dispensario, gabinete)
consumación = cosumatun
consumada/o = cosumate  (cabal, competente, diestra/o, experta/o, hábil)
consumar = cosumater  (acabar, completar, concluir, cumplir)
consumible = cosume-bile  (extinguible, fungible)
consumición = cosumun  (agotamiento, consunción, extinción)
consumida/o = cosumor  (esquelética/o, extenuada/o, macilenta/o)
consumir = cosumer  (agotar, comprar, extenuar, gastar, quemar (1)
consumo = cosume  (dispendio, gasto, uso)
consunción = ver consumición
contabilidad = citatun
contabilizar = citater
contable = citate  (tenedor/a (3)
contactar = kotater
contacto = kotate
contactado = kotatun  (fricción, roce, tacto)
contaduría = ver teneduría
contagiadura = kotagun
contagiar = kotager  (infectar, transmitir)
contagio = kotage  (infección)
contagiosa/o = kotagur
contaminación = kotaminun  (polución (2)
contaminante = kotaminor
contaminar = kotaminer  (alterar, inficionar)
contar (1) (calcular) = ver calcular, computar, numerar
contar (2) (narrar) = ver narrar, referir (1), relatar
contemplación = koteparun
contemplar = koteparer (examinar, mirar, observar)
contemplativa/o = koteparur
contemplatoria/o = kotepare
contemporánea/o = meti-date  (actual, coetánea/o, coexistente, sincrónica/o)
contemporaneidad = metidate-dade
contemporizar = ver amoldarse, deferir, transigir
contención = ver continencia
contender = ver batallar, competir, luchar, pelear, rivalizar
contendiente = ver competidor/a, oponente, rival
contenedor = fore  (depósito, receptáculo, tanque (1)
contenencia = kotinere
contener (1) (incluir) = forer  (abarcar (2), encerrar, englobar, llevar, portar)
contener (2) (aguantar) = kotinerer  (aguantar, coercer, limitar (1), refrenar, reprimir)
contenible (2) = kotinere-bile
contenido (1) = forun  (aforo, cabida, capacidad, espacio, volumen (3)
contenida/o (1) = forir
contenida/o (2) = kotinerir
contenta/o = ridere  (alegre, risueña/o)
contentadiza/o = riderur
contentamente = ridere-mode  (risueñamente)
contentamiento = riderun  (alegría, contento, gozo, satisfacción)
contentar = riderer  (alegrar)
contento = ver contentamiento
contera = buterole  (vitola, recatón (1), regatón (1)
conterránea/o = ver compatriota
contertulia/o = ver tertuliana/o
contestación = kotetun
contestar = koteter  (replicar, responder)
conteste = kotete
contexto = ver entorno (2)
contienda = hajame  (batalla, lucha, pelea, riña)
contigo = zigi-tibu
contigua/o = ver adyacente, consecutiva/o, próxima/o
continencia = kotinerun  (abstinencia, contención)
continental = forege-be
continente (1) (que incluye) = foror
continente (2) (que aguanta) = kotineror
continente (3) (geográfico) = fore-ge
contingencia = ver azar, posibilidad, riesgo
contingente = ver conjunto, tropa
continua/o = kotinure  (incesante, ininterrumpida/o, seguida/o)
continuación = kotinurun  (persistencia, prolongación, prosecución, sucesión)
continuar = kotinurer  (durar, permanecer, persistir, perpetuar, subsistir)
continuidad = kotinure-dade
contonear = ver balancear
contoneo = ver balanceo
contornear = ver rodear (1)
contorno = ver alrededor, periferia, perímetro
contorsión = ver ademán, contracción
contorsionarse = ver accionar
contra = poti
contraalmirante = mirate-to
contraatacar = poti-hajamer
contraataque = poti-hajamun  (contragolpe, ofensiva)
contrabajista = ver violonista
contrabajo = ver violón
contrabandear = poti-banirer  (matutear)
contrabandista = poti-banire  (contraventor/a, defraudador/a, traficante)
contrabando = poti-banirun  (alijo, cambullón, fraude, matute, tráfico)
contracción = cimatun  (calambre, contorsión, crispamiento, espasmo)
contráctil = cimate
contradecir = ver contrariar, negar
contradicción = ver contrariedad, paradoja
contraer/se = cimater  (crispar, encoger, encorujar/se, estrechar, menguar)
contraespionaje = poti-lazucun
contrafuego = ver cortafuego
contrafuerte = ver muralla, muro, refuerzo
contragolpe = ver contraataque
contrahacer = ver falsificar
contrahecha/o = ver monstruosa/o
contraida/o = ver estrecha/o
contraindicada/o = ver nociva/o
contralmirante = ver contraalmirante
contraluz = poti-fote
contranatural = poti-nature
contraofensiva = poti-hajame
contraorden = poti-nidame
contrapesaje = poti-pesun
contrapesar = poti-peser
contrapeso = poti-pese  (equilibrio, lastre)
contraproducente = ver contraria/o
contrapuerta = ver postigo
contraria/o = gegere  (adversa/o, antagónica/o, hostil, opuesta/o, rival)
contrariada/o = gegerir  (disgustada/o, molesta/o)
contrariar = gegerer  (contradecir, dificultar, impedir, oponer/se)
contrariedad = gegerun  (adversidad, contratiempo, oposición, tropiezo)
contrarreloj = poti-cone
contrarrestar = ver compensar, neutralizar
contrasentido = ver paradoja
contraseña = ver código (2)
contrastable = kotatare-bile
contrastada/o = kotatarir
contrastado = kotatarun
contrastar = kotatarer  (comparar, compulsar, controlar)
contraste = kotatare
contrata = konotate
contratación = konotatun
contratar = konotater  (acordar, ajustar, asalariar, emplear, pactar)
contratiempo = ver accidente, contrariedad, percance
contrato = konotate  (compromiso, convenio, negociación, trato (3)
contratuerca = poti-mutere
contraveneno = ver antídoto
contravención = ver delito, transgresión
contravenir = ver delinquir, desobedecer, incumplir, transgredir
contraventana = poti-betine  (postigo)
contraventor/a = jabure  (delincuente, contrabandista)
contribución = musarikun  (capitación, impuesto, tributo)
contribuir = musariker  (aportar, cotizar, influir, participar)
contributaria/o = musarike
contributiva/o = musarikur
contribuyente = musarikor
contricción = ver arrepentimiento
contrincante = ver enemiga/o, competidor/a, oponente, rival
contrita/o = penite  (afligida/o, arrepentida/o, compungida/o, pesarosa/o)
control = kotole  (contraste)
controlable = kotole-bile
controlar = kotoler  (fiscalizar, inspeccionar)
controversia = ronogun  (debate, discusión, disensión, polémica)
controversista = ronoge
controvertible = ronoge-bile
controvertir = ronoger  (debatir, discutir, disentir)
contumaz = ver persistente, pertinaz, reincidente, terca/o
contundir = ver magullar
conturbar = ver turbar
contusa/o = ver magullada/o
contusión = ver lesión, herida, magulladura
contusionar = ver magullar
convalecencia = cobaleze  (curación, mejoría, recuperación, restablecimiento)
convalecer = cobalezer (recuperarse, sanar)
convaleciente = cobalezor  (enferma/o, paciente)
convalidar = ver ratificar, revalidar
convencer = kobinizer  (atraer, captar, imbuir, persuadir, seducir)
convencimiento = kobinizun
convención = ver concilio
convenible = kobene-bile
conveniencia = kobenun  (ajuste, convenio, provecho, utilidad)
conveniente = kobenor  (cómoda/o, favorable, oportuna/o, precisa/o)
convenientemente = kobene-mode
convenio = kobene  (acuerdo, alianza, compromiso, pacto, tratado (2)
convenir = kobener  (concertar, contratar, negociar)
convento = ver cenobio
conventual = ver cenobial
convergencia = ver coincidencia
converger = ver coincidir
conversa/o = cobete
conversación = poli-lalun
conversador/a = poli-lalor
conversar = poli-laler  (charlar, platicar)
conversión = cobetun  (modificación, rectificación, transformación)
convertible = cobete-bile
convertir = cobeter  (alterar, cambiar, enmendar, metaforsear, variar)
convexa/o = cobese  (pandeada/o, prominente, saliente)
convexacóncava/o = ver concavaconvexa/o
convicción = ver certeza, confianza, fe
convicta/o = kobinize  (rea/o)
convidada/o = kobibir  (huésped, invitada/o)
convidamiento = kobibun
convidar = kobiber  (invitar)
convincente = kobinizor  (elocuente, locuaz, persuasiva/o, sugestiva/o)
convite = kobibe  (banquete)
convivencia = ver coexistencia
convivir = ver coexistir
convocación = bokatonun
convocador/a = bokatonor
convocar = bokatoner  (citar, notificar)
convocatoria = bokatone-bisume
convoy = ver escolta, tren
convoyar = ver escoltar
convulsa/o = cobusone  (trémula/o)
convulsión = cobusonun  (crispación, espasmo, estremecimiento, temblor)
convulsionar = cobusoner  (sacudir, temblar)
conyugal = kojuge-be  (marital, matrimonial, nupcial)
conyugalmente = kojuge-mode  (maritalmente, matrimonialmente)
cónyuge = kojuge/a/o  (consorte, desposada/o, esposa/o, marido, pareja (1)
conyungo = ver casamiento
cooperación = zigi-peratun  (colaboración)
cooperador/a = zigi-perator  (colaborador/a, cooperante, cooperaria/o)
cooperar = zigi-perater  (colaborar)
cooperaria/o = ver cooperador/a
cooperativa = zigi-perate
coordinación = zigi-tasun
coordenada/o = zigi-tase
coordinar = zigi-taser  (clasificar, organizar, ordenar, relacionar)
copa (1) (para beber) = cupe
copa (2) (para el ganador) = ver trofeo
copar = ver bloquear
coparticipación = zigi-musarikun
coparticipar = zigi-musariker
copartícipe = zigi-musarike
copear = cuper
copeo = cupun
copera/o = cupe-mobele
copete = topete  (cimera, flequillo, mechón, moño, penacho, tupe)
copia (1) (gran cantidad) = ver abundancia
copia (2) (dibujo o pintura) = ver retrato
copia (3) (ilegal de una cosa) = ver plagio
copia (4) (calco, imitación) = kope  (calco, duplicado, facsímil, imitación, reproducción)
copiar (4) = koper  (calcar, duplicar, imitar, reproducir (2), trasuntar)       
copiosa/o (1) = ver abundante, cuantiosa/o, innumerable, opípara/o
copista = ver escriba
copla = ver canción, poesía
copo (1) (de algodón) = tufe
copo (2) (de nieve) = nibe-tufe
copo (3) (bloqueo militar) = ver bloqueo
coproducción = zigi-poduzun
coproducir = zigi-poduzer
coproductor/a = zigi-poduze
coprófaga/o = kake-fage
coprofagia = kake-fagun
copropiedad = zigi-zijidedade
copropietaria/o = zigi-sujoce
cópula = kopule  (coito, concúbito)
copulación = kopulun  (coitación)
copular = kopuler  (coitar)
coque = ver carbón
coqueta/o = cokete  (casquivana/o, frívola/o, presumida/o, veleidosa/o)
coquetear = coketer  (flirtear, galantear, frivolizar)
coqueteo = ver coquetería
coquetería = coketun  (flirteo, frivolidad, veleidad)
coqueto = ver petimetre
coraje = ver furia, valentía
corajuda = ver furiosa/o, valiente
coral (1) (materia joyería) = corale
coral (2) (animal acuático) = corale-zome
coral (3) (coro de cantores) = core-be
coralífera/o = corale-fore
coralígena/o = corale-gene
coralina/o = corale-be
Corán = Korana
coránica/o = korana-be
coraza = koraze  (armadura, arnés, cota, defensa)
corazón = kore
corazonada = ver presentimiento
corbacho = ver látigo
corbata = kabate  (chalina, corbatín, lazo, pajarita)
corbatín = ver corbata
corbeta = kobete
corcel = ver caballo
corchea = ver nota (musical)
corchete = huhi-boroce  (broche)
corcho = fele  (súber)
corcova = ver giba
corcovada/o = ver gibada/o
corcovar = ver gibar
cordel = tomide
cordera/o = mutone-jahemo/a/o
corderil = ver carneril
cordial (1) (dedo) = datile-to
cordial (1) (amable) = ver afable
cordialidad = ver afabilidad, simpatía
cordiforme = ver acorazonada/o
cordillera = cebe-corode  (barrera, cadena, sierra)
cordón = corode
cordura = ver discreción, moderación, razón (1), sensatez)
corear = corer
coreo = corun
coreógrafa/o = balare-gafe/a/o
coreografía = balare-gafun
coreografiar = balare-gafer
coriácea/o = lede-be
corindón = kurubide
cornada = kerase-ze
córnea/o = kerase-be
cornear = keraser  (acornar, acornear, encornar)
corneta = ver trompeta
cornetín = ver trompeta
cornisa = koronise  (friso, moldura, remate (5), resalto, voladizo)
coro = core  (orfeón)
corógrafa/o = dije-gafe/a/o
corografía = dijegafe-be
corográfica/o = dijegafun
corola = korole
corolario = korolare
corona = korone  (aureola, guirnalda, halo, nimbo)
coronación = koronun
coronar = koroner  (entronar, entronizar, investir, proclamar, ungir)
coronaria/o (1) (pertenencia) = korone-be
coronaria/o (2) (con forma) = korone-fome
coronel = colonele
corporación = ver empresa (2), organismo (2), sociedad
corporal = some-be  (corpórea/o, física/o)
corporalmente = some-mode  (físicamente)
corpórea/o = ver corporal
corpulencia = masisome-dade
corpulenta/o = masi-some  (fornida/o, musculosa/o, recia/o, robusta/o)
corpúsculo = mini-some  (molécula, partícula, pizca)
corral = culane  (aprisco, cuadra, majada, majadal, mandra, redil)
corralera/o = culane-be
corrala = ver ciudadela
correa = zinite-lede  (cinturón, fusta, rienda)
corrección = koretun  (enmienda, escarmiento, modificación)
correccional = korete-kase  (internado, reformatorio)
correcta/o = korete  (acertada/o, adecuada/o, apropiada/o, cabal, exacta/o)
correctivo = koretur  (castigo, escarmiento, pena (1), reprimenda, sanción)
corredera = doromur
corredor/a = doromor  (carrerista, velocista)
corredor = koredore  (galería, pasillo)
corregible = korete-bile
corregir (1) (escarmentar) = koreter  (enmendar, escarmentar, reprender)
corregir (2) (borrar) = ver borrar,  rectificar, retocar, transformar
correinado = zigi-regun
correlación = ver correspondencia
correlativa/o = ver consecutiva/o
correligionario = zigi-relige
correo (1) (correspondencia) = ver valija
correo (2) (mensaje en mano) = ver mensajera/o
correr = doromer
correría = ver incursión
correspondencia (1) (correo) = ver valija
correspondencia (2) (compensar) = zigi-repodun  (correlación)
corresponder = zigi-repoder  (intercambiar, obligarse, retribuir)
correspondiente = zigi-repodor  (adecuada/o, conveniente, debida/o, oportuna/o)
corresponsal = zigi-repode  (cronista, enviada/o, periodista, reportera/o)
corretear = ver retozar
correveidile = ver chismosa/o
corrida = doromun  (corrimiento (1)
corriente (1) (que es normal) = ver común, familiar, natural, normal
corriente (2) (que corre) = ver corredor/a
corriente (3) (de agua) = ver río
corrillo = ver corro
corrimiento (1) (de correr) = ver corrida
corrimiento (2) (alud) = ver alud
corro = hitone  (corrillo, ronda)
corroborar = ver asentir, ratificar, roborar
corroer = ver cariar, roer
corrompedor/a = ver corruptor/a
corromper (1) (de sobornar) = coruter  (sobornar)
corromper (2) (de pudrirse) = ver pudrir
corrompible = ver corruptible
corrompida/o (1) = ver corrupta/o
corrompida/o (2) = ver putrefacta/o
corrompidamente (1) = ver corruptamente
corrompimiento = ver corrupción
corrosión = ver caries, erosión
corrosiva/o = ver cáustica/o
corrugar = ver arrugar
corrupción (1) = corutun  (corrompimiento)
corrupción (2) = ver putrefacción
corrupta/o (1) = corutir  (corrompida/o)
corrupta/o (2) = ver putrefacta/o
corruptamente = corute-mode  (corrompidamente
corruptela = corute
corruptibilidad = corute-dade
corruptible (1) = corute-bile
corruptible (2) = ver putrescible
corruptiva/o = corutur
corruptor/a = corutor  (corrompedor/a)
corsaria/o = ver filibustera/o, pirata
corsé = ver faja
corta/o = dude  (chica/o (1), escasa/o, exigua/o)
cortacircuítos = tahe-zikute (cortacorriente)
cortacorriente = ver cortacircuitos, interruptor (2)
cortadura (1) = cisun
cortadura (2) = tahun
cortafrío = ver cincel, escoplo
cortafuego = tahe-pire
cortante = cisor  (afilada/o, aguda/o, secante (2)
cortapisa = ver requisito, traba
cortaplumas = ver navaja
cortar (1) (con algo afilado) = ciser  (dividir, escindir, retajar, seccionar (2), tranzar (2)
cortar (2) (de un golpe) = ver tajar
cortauñas = tahe-nices
cortaviento = tahe-betile
corte (1) = cise  (división, excisión, sección)
corte (2) = ver tajo (1)
corte (3) (la audiencia) = ver juzgado, tribunal
corte (4) (la parte cortante) = ver filo
corte (5) (cortejo) = ver cortejo (2), escolta, séquito
cortedad = dude-dade
cortejar = ver camelar, galantear
cortejo (1) (noviazgo) = ver noviazgo
cortejo (2) (acompañantes) = ver séquito
cortés = ver afable, atenta/o, educada/o, servicial
cortesana = ver prostituta
cortesía = ver afabilidad, deferencia, reverencia
corteza = koteze  (cáscara (1)
cortezamiento = kotezun
cortezar = kotezer
cortical = koteze-be
cortijo = ver alquería
cortina = cotine  (estor, pantalla, velo, visillo)
cortinaje = cotine-suge
cortinilla = cotinefe
cortocircuito = dude-zikute
cortometraje = dude-metun
corva = zadi-genice
corza/o = ver venado
cosa = cose  (elemento, ente, entidad, esencia, objeto (1), ser)
cosecante = zigi-sekate
cosecha = socene
cosechar = socener  (recoger (1), recolectar, segar, vendimiar)
cosedura = ver costura
coseno = zigi-sinuse
coser = neher  (hilvanar, pespuntear, remendar, suturar, zurcir)
cosido = ver sutura
cosmética/o = ver maquillaje (2)
cosmética = ver cosmetología
cosmético = ver maquillaje (1)
cosmetóloga/o = sigale-pezile/a/o
cosmetología = sigale-pezilun  (cosmética)
cósmica/o = side-be  (espacial, estelar, sideral, sidérea/o, universal)
cosmódromo = refuge-nabeside
cosmogonía = side-tudun
cosmogónica/o = sidetude-be
cosmogonista = side-tude/a/o
cosmógrafa/o = side-gafe/a/o  (uranógrafa/o)
cosmografía = side-gafun  (uranografría)
cosmográfica/o = sidegafe-be
cosmóloga/o = side-loge/a/o
cosmología = side-logun
cosmológica/o = sideloge-be
cosmonauta = nabeside-ne/a/o  (astronauta)
Cosmonáutica = Nabeside-logun  (Astronáutica)
cosmonáutica/o (1) (profesional) = nabeside-loge/a/o
cosmonáutica/o (2) (pertenencia) = nabesideloge-be
cosmonave = nabe-side  (astronave)
cosmopolita = ge-te  (mundana/o)
cosmos = side  (espacio, exosfera, firmamento, universo)
coso = ver palestra
cosquillas = dadagate  (hormigueo, picazón, titilación)
cosquillear = dadagater
cosquilleo = dadagatun
cosquillosa/o = dadagatur
costa (1) (orilla del mar) = ge-mare
costa (2) (coste, importe) = hufun  (coste, cuantía, desembolso, importe, monta, valor (3)
costado (1) (costado, margen) = ver lado (1)
costado (2) (ala (3), lateral) = ver flanco
costal (1) (saco) = ver saco
costal (2) (de costilla) = kosote-be  (costil)
costalada = ver batacazo
costalera/o = ver estibador/a
costanera/o = gemare-be  (costeña/o)
costar = hufer  (importar (3), montar, valer (3)
coste = ver costa (2)
costeamiento = ge-marun
costear (1) (navegar sin perder de vista la costa) = ge-marer
costear (2) (pagar) = ver pagar
costeña/o = ver costanera/o
costil = ver costal (2)
costilla = kosote
costo = hufe  (valía (3), precio)
costosa/o = hufur  (cara/o, gravosa/o, valedor/a (3), valiosa/o)
costra = ver escara
costumbre = kutime (hábito, moda, rutina, tradición)
costura = nahun  (cosedura, hilvanado, remiendo, sutura, zurcido)
costurera/o = nahe-ne/a/o  (modista/o, sastra/e, zurcidor/a)
costurón = ver cicatriz
cota (1) (elevación terreno) = ver colina
cota (2) (coraza metálica) = ver coraza, malla
cotangente = zigi-tagere
cotejar = ver comparar, compulsar, verificar
cotejo = ver verificación
coterránea/o = ver compatriota
cotidiana/o = ver diaria/o
cotila/o = kotile
cotilla = ver chismosa/o, fisgón/a
cotillear = ver fisgonear
cotilleo = ver chisme
cotización = kotizun  (escote)
cotizar = kotizer  (aportar, concurrir, contribuir, escotar)
coto (1) (señal de acotado) = kote  (baliza, mojón)
coto (2) (terreno acotado) = kote-gehahe  (dehesa, parque)
cotorra = ver lora/o
coy = kose
coyote = kojote
coyunda = ver látigo
coyuntura (1) (bisagra) = ver articulación (1)
coyuntura (2) (oportunidad) = ver circunstancia
coyuntural = ver circunstancial
coz = kazise  (patada (3)
crac = ver bancarrota
craneal = kerane-be  (craneana/o)
craneana/o = ver craneal
cráneo = kerane  (calavera)
crápula = ver disoluta/o
crasa/o = ver obesa/o
crasitud = ver grasa, sebo
crasitura = ver obesidad
cráter = katere
creación = jalake  (génesis)
creador/a = jalakor  (autor/a)
creamiento = jalakun
crear = jalaker  (construir, constituir, hacer, idear, inventar)
creatividad = jalake-dade
creativa/o = jalakur
crecer = kezer  (agrandar, desarrollarse, medrar)
crecida = keze  (riada)
crecida/o = kezir  (alta/o, grande)
creciente = kezor
crecimiento = kezun
credencial = ver cédula, documento
credibilidad = fe-dade
crédito (1) (monetario) = bonofe  (empréstito, financiación, préstamo)
crédito (2) (moral) = ver prestigio
credo = ver creencia
crédula/o = fefacile  (cándida/o, confiada/o, incauta/o, ingenua/o, inocente)
credulidad = fefacile-dade
creencia = fun  (convicción, credo, doctrina, dogma, religión)
creer (1) (confiar, profesar) = fer  (confiar, esperar, profesar (2)
creer (2) (admitir, suponer) = ver admitir, imaginar, sospechar, suponer
creible (1) = fe-bile
creible (2) = ver verisímil
crema (1) (medicinal) = ver pomada, ungüento
crema (2) (comestible) = cereme  (nata, natillas, puré)
crema hidratante = basame-hidor  (colcrem)
cremación = ver quema
cremallera = kemelere
crematística = cematitike
crematística/o = cematitike-be
cremosa/o = ver pastosa/o
crepitación = nalenun
crepitar = nalener  (chasquear, crujir, decrepitar, restallar)
crepúsculo = ver anochecer, ocaso, tarde (1)
creso = ver multimillonario
crespa/o = ver rizada/o
crespón = ver gasa
cresta (1) (de ave) = karucule (carúncula)
cresta (2) (de un monte) = ver pico (6)
creta = ver cal
cretina/o = ver boba/o
cretinismo = ver bobería
creyente = for  (adorador/a, devota/o, fiel, seguidor)
cría  (acción de criar) = ver crianza
cría/o (1) (de persona) = ver bebé
cría/o (2) (de mamífera) = ver cachorra/o
cría/o (3) (de ave) = ver polla/o
cría/o (4) (de pez) = ver alevín
cría/o (5) (de sangre fría, reptil) = jare 
criada/o = ver camarera/o, fámula/o
criadas/os = ver servicio (2)
crianza = bujudun  (cría, nutrición)
criar = bujuder  (alimentar, amamantar, nutrir)
criatura (1) (ente, ser) = se  (ente, entidad, espécimen, individua/o, organismo, ser (1)
criatura (2) (cría, hija/o) = bujude  (cachorra/o, cría, hija/o, vástago) 
criba = ver tamiz
cribar = ver tamizar
cribete = ver camastro
crimen = kirime  (asesinato, atentado, homicidio, transgresión)
criminal (1) (pertenencia) = kirime-be
criminal (2) (el sujeto) = kirime-cuge  (asesina/o, delincuente, homicida, malhechor/a)
criminalizar = kirimer  (acriminar, criminar, incriminar)
criminalmente = kirime-mode
criminar = ver criminalizar
criminóloga/o = kirime-loge/a/o
criminología = kirime-logun
crin = lofose  (cerda, pelo)
cripta = ver bóveda, nicho, panteón, sepulcro
criptógrafa/o = kode-garafe/a/o  (polígrafa/o)
criptografía = kode-garafun  (poligrafía)
criptográfica/o = kodegarafe-be  (poligráfica/o)
criptón = pake-cojuto  (kriptón)
crisis = kirise  (apuro, conflicto, problema)
crisol = cesete  (fusor)
crispación = ver contracción, espasmo
crispar = ver contraer
cristal = balure  (vidrio)
cristalera = balure-faze  (vidriera)
cristalera/o = balurefaze-ne/a/o  (vidriera/o)
cristalería = balure-de  (vidriería)
cristalina/o = balure-fazur  (hialina/o, transparente, vidriosa/o, vítrea/o)
cristalizable = balure-bile
cristalización = balure-fazun  (vitrificación
cristalizar = balure-fazer  (vitrificar)
cristiana/o = kristo-for
cristianismo = kristo-fun
criterio = kiterine  (discernimiento, juicio, norma, opinión, pauta)
crítica = kitike  (apreciación, estimación, evaluación, juicio, opinión)
crítica/o (1) (pertenencia) = kitike-be
crítica/o (2) (trascendental) = kirise-be  (crucial, decisiva/o, grave, peligrosa/o, seria/o)
criticable = ver punible
criticar = kitiker  (apreciar, censurar, estimar, evaluar, enjuiciar, opinar)
crizneja = ver coleta
croar = rane-bozer
crocodrilo = ver cocodrilo
cromática = ver multicolor
cromática/o = kole-be  (colorada/o (1), irisada/o, pigmentada/o, multicolor)
cromo (1) (metal) = pake-fojubo
cromo (2) (estampa) = ver estampa, grabado
crónica = conike  (artículo (5), historia, reportaje)
crónica/o = ver arraigada/o, habitual, repetida/o
cronista = ver corresponsal, periodista
cronóloga/o = time-tude/a/o
cronología = time-tudun
cronológica/o = timetude-be
cronológicamente = timetude-mode
cronometrar = time-meter
cronometría = time-metun
cronométrica/o = timemete-be (exacta/o, fiel, matemática/o, precisa/o, puntual)
cronómetro = time-mete  (reloj)
croqueta = koroke
croquis = ver boceto 
croquizar = ver bocetar
crótalo = ver culebra
cruce = kuzun  (bifurcación, bocacalle, encrucijada, intersección)
crucero = kuzele
cruceta = kuzefe
crucial (1) (en forma de cruz) = kuze-fome
crucial (2) (trascendental) = ver crítica/o (2)
crucificar = kuze-fiher
crucifijo = kuze-fihe
crucifixión = kuze-fihun
crucigrama = kuze-litere
cruda/o = kuduse
crudeza = kuduse-dade
crudivorismo = kuduse-fagun
cruel = kudele  (atroz, brutal, feroz, fiera/o, inhumana/o, salvaje (1)
crueldad = kudele-dade  (sevicia, truculencia)
cruenta/o = ver sangrienta/o
crujido = ver chasquido
crujir = ver crepitar
crustáceo = ver marisco
cruz = kuze
cruzada/o = kuzir  (diagonal, sesgada/o, transversal)
cruzamiento = ver cruce
cruzar = kuzer  (atravesar, franquear (1), pasar, trasponer, traspasar)
ctonófaga/o = ver geófaga/o
ctonofagia = ver geofagia
cuaderno = hikice  (bloc, libreta)
cuadra = ver caballeriza, corral
cuadrada/o = sikakir
cuadrado (1) (multiplicado por sí mismo) = sikake
cuadrado (2) (figura geometría) = sikake-faze
cuadragenaria/o = jufojahe-bite
cuadragésima/o (1) (orden) = jufo-tase
cuadragésima/o (2) (decimal) = ver cuarentava/o
cuadrángula/o = ver tetrágona/o
cuadrangulada/o = ver tetrágona/o
cuadrangular = ver tetrágona/o
cuadrante = sikakor
cuadrar = sikaker
cuadratura = sikakun
cuadricenal (1) (cada 40 años) = jedi-jufojahe
cuadricenal (2) (dura 40 años) = durare-jufojahe
cuadrícula = sikake-fazun
cuadricular = sikake-fazer
cuadrienal (1) (cada 4 años) = jedi-fojahe  (cuatrienal)
cuadrienal (2) (dura 4 años) = durare-fojahe
cuadril = ver cadera
cuadrilátera/o = fo-late
cuadriliteral = ver cuadrilítera/o
cuadrilítera/o = fo-litere  (cuadriliteral)
cuadrilla = ver banda (4), cáfila, equipo, patrulla
cuadringentésima/o = fozeta-tase
cuadrinieta/o = fije-po  (chorla/o, chorna/o, choya/o, chozna/o, tetranieta/o)
cuadrinomio = fo-nomose
cuadripolar = fo-pole
cuadro (1) (forma cuadrada) = sikake-fome
cuadro (2) (pintura) = pinase  (bodegón, fresco, lienzo, paisaje, pintura (2), retrato)
cuadrumana/o = fo-mane
cuadrúpeda/o = fo-pode  (tetrápoda/o)
cuádrupla/e/o = fo-heke
cuadruplicar = fo-heker
cuajadura = gerinun
cuajar (1) = geriner  (agriar, coagular, condensar, espesar)
cuajar (2) = masume  (abomaso, omaso)
cuajarón = ver coágulo, grumo
cuajo = gerine  (lab)
cual -/- cuales = nu -/- nus
cualidad = kalite  (atributo, naturaleza, dotes)
cualificar = kaliter
cualificación = kalitun
cualificada/o = kalitir  (apta/o, competente, preparada/o)
cualitativa/o = kalitur
cualquier/a = jemu  (quienquiera)
cuando = kadi
cuanta/o = kutu
cuantía = katitun  (cantidad, costa (2), evaluación,)
cuantiar = katiter  (evaluar)
cuántica/o = katitefaze-be
cuantificar = katite-fazer (cuantizar)
cuantificativa/o = katite-fazur
cuantiosa/o = katitur  (abundante, copiosa/o, excesiva/o, numerosa/o)
cuantitativa/o = katite-be
cuantizar = ver cuantificar
cuanto = katite-faze
cuarenta = jufo
cuarentava/o = jufi  (cuadragésima/o (2),
cuarentena (1) (40 unidades) = jufo-fore
cuarentena (2) (40 años) = jufo-jahe
cuarta/o (1) (de orden) = fo-tase
cuarta/o (2) ( de fracción) = fi
cuartear = ver agrietar
cuartel = militare-kase (acuartelamiento, campamento (2)
cuarterón = ver postigo
cuarteta/o (1) = fo-fore
cuarteta/o (2) = fofore-bese
cuarteta/o (3) = fofore-boze
cuarteta/o (4) = fofore-musike
cuartilla = fi-folime
cuarto = ver aposento, habitación
cuartos (ancas de animal) = ver pata (1)
cuartucho = ver tugurio
cuaternaria/o = gade-fo
cuatrera/o = robe-rase  (abactor/a, abigea/o, ladrón/a)
cuatriduana/o = fo-heme
cuatrienial = ver cuadrienal
cuatrienio = fo-jahe
cuatrilingüe = fo-logome
cuatrilliza/o = fo-gemele
cuatrillón = folona
cuatrillonésima/o = foloni
cuatrimestral (1) (cada 4 meses) = jedi-fomese
cuatrimestral (2) (dura 4 meses) = durare-fomese
cuatrimestre = fo-mese
cuatrimotor = fo-mote
cuatrisílaba/o = fo-silabe  (tetrasílaba/o)
cuatro = fo
cuatrocientas/os = fo-zeta
cuatrocientosava/o = fo-zeti
cuba = kupe  (barril, tina, tonel)
cúbica/o = kubike
cubicación = kubikun
cubicar = kubiker
cubículo = ver habitación
cubierta = deke  (capa (1), cobertura, forro, funda, neumático, techo)
cubierta/o = ver oculta/o
cubiertos = fage-joges
cubil = cubile  (escondrijo, guarida, madriguera, manida, refugio)
cubital = kubite-be
cúbito = kubituse
cubito = kubose-gele
cubo (1) (recipiente) = ver balde
cubo (2) (elevar al cubo) = kube
cubo (3) (sólido seis caras) = ver dado (1)
cubrecabeza = ver toca
cubrecama = ver colcha, manta
cubridera/o = dekur  (cobertiza/o)
cubrimiento = dekun  (obducción, recubrimiento)
cubrir = deker  (enfundar, recubrir, tapar)
cuchara = kocare
cucharada = kocare-merose
cucharilla = kocarefe
cucharón = kocarepe
cuchichear = cucoter  (bisbisear, murmurar, musitar, susurrar)
cuchicheo = cucotun
cuchilla/o = kutere  (daga, faca, gumía, hoja (3), machete, navaja)
cuchillada = ver cuchillazo
cuchillar = kuterer  (acuchillar)
cuchillazo = kutere-ze  (cuchillada)
cuchillería = kutere-de
cuchipanda = ver juerga
cuchitril = ver tugurio
cuchufleta = ver chiste
cucurucho = ver cono
cuello = colume  (garganta, pescuezo)
cuenca = ver cavidad
cuenco = ver cavidad, plato
cuenta (1) (aritmética) = guje  (cálculo, cómputo)
cuenta (2) (financiera) = guje-finaze
cuenta (3) (pieza ensartada en collar, etc.) = ver abalorio
cuentista = ver chismosa/o, cuentera/o, embustera/o
cuento = ver fábula, narración, novela, relato
cuerda = fune  (cable (3), cabo, driza, soga, maroma, mecate, tralla)
cuerda/o = modere  (juiciosa/o, prudente, sensata/o)
cuerno = kerase  (asta (2), pitón)
cuero = lede  (pelleja/o)
cuero cabelludo = kapile-dere
cuerpo = some
cuesta (1) = nakane  (declive (2), desnivel, escarpa, pendiente (2), rampa)
cuestación = ver colecta
cuestión = bapose  (asunto, aspecto, materia, pregunta, punto, tema)
cuestionable = bapose-bile
cuestionar = baposer
cuestionario = bapose-bibile  (consulta, interrogatorio, preguntas, relación)
cueto = ver colina
cueva = ver caverna
cuévano = ver banasta, cesto
cuidado = zabotun  (cautela, celo (1), previsión)
¡cuidado! = ¡zabote!
cuidador/a = zabotor  (guarda, tutor/a)
cuidadosa/o = zabotur  (cautelosa/o, escrupulosa/o)
cuidar = zaboter  (celar (1), conservar, guardar, preservar, proteger)
cuita = ver infelicidad
culada = ver culetazo
culata = culate
culatazo = culate-ze
culazo = ver culetazo
culebra = colube  (crótalo, ofidio, reptil, serpiente, sierpe)
culebrear = coluber  (serpentear)
culebreo = colubun
culetazo = kule-ze  (culada, culazo)
culinaria/o = kokine-be  (gastronómica/o)
culmen = kumine  (ápice, apogeo, auge, cima, cumbre, cúspide)
culminación = kuminun
culminante = kuminor  (dominante, sobresaliente, trascendental)
culminar = kuminer  (descollar, destacar, distinguirse, predominar)
culo = kule  (asentaderas, nalgas, posaderas, trasero)
culpa = kupale  (delito, falta, infracción, negligencia)
culpabilidad = kupale-dade
culpable = kupale-bile  (autor/a, causante, ejecutor/a, infractor/a, nocente)
culpación = kupalun
culpada/o = kupalir
culpar = kupaler  (acusar, atribuir, denunciar, inculpar (2)
culposa/o = kupalur
culta/o = kute  (cultivada/o (1), docta/o, erudita/o, ilustrada/o, sabia/o)
cultivable = gekute-bile
cultivada/o (1) (inteligente) = ver culta/o
cultivada (2) (la tierra) = ge-kutir
cultivador/a (1) = ver maestro
cultivador/a (2) = ge-kutor  (horticultor/a, labrador/a)
cultivar (1) (educar, enseñar) = ver civilizar, culturar
cultivar (2) (labrar la tierra) = gekuter  (ocupar (2)
cultivo (1) = ver enseñanza
cultivo (2) (plantaciones) = gekutun  (agricultura, labranza)
culto = ver rito
cultura = kutun  (culturización, erudición, ilustración, sabiduría)
cultural = kute-be
culturar = kuter  (cultivar (1), culturizar)
culturismo = mise-kutun
culturista = mise-kute/a/o
culturización = ver cultura
culturizar = ver culturar
cumbre = ver ápice, culmen
cumpleaños = ver aniversario
cumplida/o = folede
cumplido = madahe  (atención, finura, galantería, halago, saludo)
cumplidor/a = foledor  (estricta/o, fiel, formal, honrada/o, puntual, seria/o)
cumplimentar = madaher  (felicitar, saludar, visitar)
cumplimiento = foledun
cumplir = foleder  (acatar, desempeñar, ejecutar, obedecer, satisfacer)
cúmulo (1) (cosas apiladas) = kumule  (montón, pila, rimero, tonga, tongada)
cúmulo (1) (clase de nube) = ver nube
cumulonimbo = ver nube
cuna (1) (cama de bebé) = kune  (brizo)
cuna (2) (procedencia) = ver abolengo, patria, procedencia
cunar = kuner  (brezar, brizar, cunar, cunear, encunar, mecer)
cundir = ver abundar, extenderse, propagarse
cunear = ver cunar
cuña = kusabe  (cabrión, calce, calza (2), calzo, falca, traba)
cuñada/o = sore-kojuge/a/o
cuñar = kusaber  (acuñar (2), calzar (2)
cuño = monete-punuze  (matriz (2), punzón, sello, troquel)
cuota = kotize  (aporte, asignación, canon, cupo, tasa)
cupo = ver cuota, ración
cupón = ver bono (2), papeleta
cúpula = kupule  (bóveda, cúspide, pináculo, vértice)
cura = kurare  (profilaxis)
curación = kurarun  (convalecencia, restablecimiento, tratamiento)
curandera/o = kuraduse  (intrusa/o, matasanos, medicastra/o, sacamuelas)
curar/se = kurarer  (medicar, mejorar, restablecer/se, sanar, tratar)
curaré = curare
curativa/o = kurarur
curio = pake-cojujo
curiosa/o (1) (no común) = ver exótica/o, interesante, rara/o
curiosa/o (2) (fisgón/a) = curose  (cotilla, entremetida/o, fisgón/a, indiscreta/o)
curiosear = curoser  (fisgar, fisgonear)
curioseo = curosun  (fisgoneo)
curiosidad = curose-dade
currículo = ver transcurso
curriculum vitae = kurikule-bite
cursar (1) (gestionar) = ver tramitar
cursar (2) (estudiar) = kalase-suger  (aprender, asistir, estudiar)
cursi = ver amanerada/o, remilgada/o
cursilería = ver amaneramiento
cursillo = kalasesugefe
curso (1) (gestiones) = ver diligencia, trámite
curso (2) (académico) = kalase-suge  (asignatura, disciplina, enseñanza, estudios)
curso (3) (dirección, rumbo) = ver rumbo, trayectoria
curtida/o = tanarir
curtiduría = tanare-fabike  (tenería)
curtimiento = tanarun
curtir (1) (las pieles en cuero) = tanarer  (adobar (2), estezar)
curtir (2) (endurecerse) = ver aguerrir, baquetear, foguear,
curtir (3) (tomar el sol) = ver atezarse, broncearse
curva = curube  (arco, desvío, parábola, recodo, rodeo, vuelta)
curva/o = curubur (curvada/o)
curvada/o = curubir  (arqueada/o, combada/o, curva/o, encorvada/o)
curvar = curuber  (abarquillar, arquear, encorvar, recorvar, torcer)
curvatura = curube-dade
cúspide = ver ápice, culmen, pico (6), vértice
custodia = kutodun (protección, vigilancia)
custodia/o = kutode (guardián/a, vigilante (1)
custodiar = kutoder (guardar, proteger, vigilar)
cutánea/o = kutise-be
cutícula = kutise-fine  (piel (1)
cuticular = kutisefine-be
cutis = kutise  (epidermis, piel (1), tez)
cuya/o = kuju
cuzcuz = kuzekuze
CV (caballo de vapor) = K. B. (kabale di bapore)