Sorege - Español

a (letra vocal)= a  (letra nº 17 del vocabulario sorege y 1ª de las vocales)
a (1) (preposición)= zi
a (2) (prefijo negativo)= ver no
a (3) (prefijo privativo)= ver sin
ab (prefijo = separación)= dali  (dialyo, dis)
abacera/o= zibarede-ne/a/o
abacería= zibare-de  (colmado, comercio, ultramarinos)
abacial= ver cenobial
ábaco= bakuse
abactor/a= ver cuatrera/o
abad/abadesa= ver rector/a
abadanar= ver badanar
abadenga/o= ver cenobial
abadesca/o= ver cenobial
abadia= ver cenobio
abadiato= ver cenobio
abajar= ver bajar
abajo= bahi
abalanzar/se= nagerer  (arremeter, embestir, lanzarse, precipitarse (2)
abalaustrar= ver balaustrar
abaldesar= ver baldesar
abaldonar= ver afrentar
abalear (1) (limpiar cereales)= balazer
abalear (2) (disparar balas)= ver balear
abaleo (1)= balazun
abalizar= ver balizar
abalorio= balurefe (cuenta (3)
abalsamar= ver balsamar
abaluartar= ver baluartar
abanador= ver ventilador (1)
abanar= ver ventilar
abanderada/o= labare-fore  (portaestandarte)
abanderamiento= labarun
abanderar= labarer
abanderizar= ver faccionar
abandonada/o (1)= delejir (desvalida/o, indefensa/o)
abandonada/o (2)= deserir
abandonada/o (3)= pakidir
abandonar (1) (desatender)= delejer  (dejar (1), desamparar, desasistir desatender)
abandonar (2) (no seguir)= deserer (rendirse, dimitir)
abandonar/se (3) (descuidar)= pakider  (descuidar/se)
abandonar (4) (desalojar)= ver desocupar (1), evacuar
abandono (1)= delejun
abandono (2)= deserun
abandono (3)= pakidun
abandono (4)= ver evacuación
abanicar= ver ventilar
abanico= betilare-mane
abano= ver ventilador (1)
abaratamiento= baratun  (baja (1)
abaratar= barater  (rebajar, saldar (1)
abarca= ver alpargata
abarcar (1) (rodear algo)= ver ceñir
abarcar (2) (el contenido)= ver caber, contener, incluir
abarcar (3) (con la vista)= ver divisar
abarquillamiento= kimibun
abarquillar= kimiber  (alabear, arquear, combar, pandear, torcer)
abarrotada/o= cumekir
abarrotamiento (1)= cumekun
abarrotar (1) (llenar a tope)= cumeker  (atestar (2), atiborrar, colmar, llenar, recalcar (1), rellenar)
abarrotar (2) (poner barrotes)= ver barrar
abarrote= cumeke
abastecedor/a= pobidor
abastecer= pobider  (aprovisionar, pertrechar, proveer, suministrar, surtir (2)
abastecida/o= pobidir
abastecimiento= pobidun
abastionar= ver baluartar
abasto= pobide
abatanar= ver batanar 
abatida/o= ver cabizbaja/o, lánguida/o
abatimiento (1)= ver depresión, tristeza
abatimiento (2)= cuhun
abatir (1) (perder el ánimo)= ver deprimir
abatir (2) (echar por tierra)= cuher  (arrasar, arruinar (1), asolar (1), destruir, devastar)
abaxial= dali-rotare
abdicación= ver dimisión
abdicar= ver dimitir, renunciar
abdomen= duze  (barriga, panza, tripa, vientre)
abdominal= duze-be
abducción= separe
abducir= ver separar
abductor/a= ver separador/a
abecé= ver alfabeto
abecedario= ver alfabeto
abedul= betulace
abeja= pise
abellacar/se= ver envilecer/se
abellotadura= ver abellotamiento
abellotar= baluter  (bellotear)
abellotamiento= balutun
abemolar= ver bemolar
abéndula= ver paleta
aberración= berate
aberramiento= beratun
aberrante= berator
aberrar= berater  (descarriar, desviar, extraviar, pervertir)
abertura= resun  (abrimientoapertura)
abestiar/se= ver animalizar/se
abestializar/se= ver animalizar/se
abetunar= ver betunar
abierta/o (1) (de abrir)= rese  (libre, despejada/o, desembarazada/o, expedita/o)
abierta/o (2) (sincera/o)= ver sociable
abigarrada/o= bigarir  (barroca/o, variopinta/o)
abigarrar= bigarer  (recargar, sobrecargar)
abigea/o= ver cuatrera/o
abisagrar= bisaker  (engoznar, enquiciar)
abisal= ver abismal, oceánica/o
abismal= sine-be  (profunda/o)
abismar= siner
abismo= sine  (acantilado, despeñadero, precipicio, sima)
abiso= ver abismo
abjurar= ver renegar
ablación= ver amputación
ablactar= ver destetar
ablandar= fofer  (emblandecer, emolir, mullir, reblandecer)
ablución= labe
abnegación = jikogun (sacrificio (2)
abnegar = jikoger  (renunciar, sacrificarse)
abnuencia= ver denegación, renuncia
abobamiento= bubun
abobar= bober  (alelar, atontar, embobecer, entontecer, idiotizar)
abocadear= ver masticar
abocamiento= bokun
abocar= boker  (embocar)
abocardar= boke-kuder (abocinar)
abochornar (1) (de calor)= butuner  (acalorar (1)
abochornar (2) (vergüenza)= ver ruborizar/se, vergonzar
abocinar= ver abocardar
abofeteamiento= mane-zun
abofetear= mane-zer  (acachetear, cachetear, manotear)
abogada/o= dike-loge/a/o  (jurista, letrada/o)
abogar= ver defender
abolengo= linahe  (ascendencia (1), familia, linaje, parentesco, solar (4)
abolir= ver anular (1), derogar, revocar, suprimir
abollamiento= bolufun
abollar= bolufer  (aplastar, chafar, deformar)
abolsar/se= boruser  (embolsar)
abomaso= ver cuajar (2)
abombada/o= ver turgente
abominación= bominun
abominador/a= bominor
abominar= bominer  (detestar, odiar)
abonamiento= fekude-fazun
abonanzar (el tiempo)= ver aclarar (1), mejorar
abonar (1) (la tierra)= fekude-fazer  (estercolar, fecundar, fertilizar)
abonar (2) (un pago)= ver pagar
abonar/se (3) (a una cosa)  = bonumer
abonaré= bone-faze  (bono (1)
abono (1)= fekude-faze  (estiércol, fertilizante, guano, humus)
abono (2)= ver pago (1)
abono (3)= bonume  (bono (3)
abono (4)= ver bonificación
aboquillar= bokijer  (emboquillar)
abordaje= borudun
abordar= boruder
aborígen= balade  (indígena, nativa/o, originaria/o, oriunda/o, vernácula/o)
aborrecedera/o= borezur  (execrativa/o)
aborrecer= borezer  (execrar, odiar, repudiar)
aborrecible= boreze-bile  (execrable)
aborrecimiento= borezun  (execración, fobia)
abortar= male-loker
aborto= male-loke
aborujar= borujer  (aburujar, emburujar)
abotonar (1) (ropa)= ver botonar
abotonar (2) (plantas)= ver brotar
abovedamiento= bobedun
abovedar= bobeder  (bovedar, embovedar)
abra= ver bahía, fondeadero
abrasador/a= barasor  (tórrida/o)
abrasamiento= barasun  
abrasar= baraser  (achicharrar, chamuscar, llamear, quemar)
abrasión= baderun  
abrasionar= baderer  (erosionar, raer)
abrasiva/o= badere
abrazadera= zine  (cerco, cincho, manija, zuncho)
abrazar= ruker  (enlazar (1), estrechar, rodear)
abrazo= rukun
abrebotellas= rese-botele  (sacatapas)
abrecartas= rese-cede
abrelatas= rese-lete
abrevadero= kacike-bibe  (bebedero)
abrevar= kacike-biber
abreviadamente= berebe-mode  (brevemente, escuetamente)
abreviar= bereber  (extractar, reducir, resumir, simplificar)
abreviatura= berebun  (síntesis)
abrigar= pikarer  (arrebozar, arrebujar, cobijar, guarecer, resguardar)
abrigo= pikare  (cobijo)
abril= mese-fo
abrillantar (1) (sacar brillo)= ver lustrar, pulir
abrillantar (2) (tallar joyas)= beriler
abrimiento= ver abertura
abrir= reser  (descubrir (1), destapar, franquear (1)
abrochar= borocer  (atacar (1)
abrogar= ver anular (1)
abroquelar= ver escudar
abrumar (1) (de agobio)= ver agobiar
abrumar/se (2) (de niebla)= ver brumar 
abrupta/o= dekobe  (escabrosa/o, escarpada/o, quebrada/o, tortuosa/o) 
abrutarse= ver animalizar/se
abruzarse= ver abuzarse
absceso= ver tumor
abscisión= ver mutilación
ábside= ver bóveda
absoluta/o= zetane  (completa/o, general, total, universal)
absolución= noni-punun
absolver= noni-puner  (perdonar, rehabilitar)
absorbedero= sice  (atarjea, imbornal, sumidero)
absorbente= sicor  (porosa/o)
absorber= sicer  (embeber, humedecerse, impregnarse, sorber, succionar)
absorbible= sice-bile
absorción= sicun
absorta/o= ver abstraída/o
absortar= ver abstraer
abstemia/o= pecide  (frugal, morigerada/o, sobria/o)
abstener/se= pecider  (contenerse, inhibirse, prescindir, privarse, refrenarse) 
abstinencia= pecidun  (ayuno, continencia, dieta (1), frugalidad, inhibición) 
abstracción= cucun
abstracta/o= cuce  (ideal, inconcreta/o, inmaterial, pura/o)
abstraer/se= cucer  (absortar, ensimismar/se, enfrascar/se)
abstraida/o= cucir  (absorta, meditabunda/o)
absurda/o= sahife  (descabellada/o, dislate, disparate, ilógica/o, irracional)
abuchear= ver reprobar
abuela= mama-bo
abuelo= papo-bo
abulia= desere
abultada/o= jasimir  (gruesa/o, turgente, voluminosa/o
abultamiento= jasimun
abultar= jasimer
abundancia= hofe  (copia, exuberancia, opulencia, plétora, profusión, raudal)
abundante= hofor  (cuantiosa/o, opípara/o, rebosante)
abundar= hofer  (cundir, proliferar, pulular, rebosar, sobrar)
aburar= ver quemar
aburrición= jafane  (empalago, fastidio, hastío, tedio)
aburrida/o= jafanir  (monótona/o)
aburrimiento= jafanun
aburrir= jafaner  (empalagar, fastidiar, hastiar, tediar)
aburujar= ver aborujar
abusar= futoner  (aprovecharse, excederse, explotar (2), propasarse)
abusiva/o= futonur  (excesiva/o, injusta/o)
abuso= futonun  (atropello, exceso, explotación (2), tropelía)
abuzarse= buzecer  (abruzarse, amorrar, caer (de bruces), debruzar)
abyección= ver vileza
abyecta/o= ver despreciale, innoble, vil
acá= ver aquí
acaballar= kabaler
acabañamiento= kuhunun
acabañar= kuhuner
acabar= ver finalizar, terminar
acachetear= ver abofetear
academia= kademe
académica/o = kademe-be
académicamente= kademe-mode
academicismo= kademe-dade
academizar= kademer
acaecer= ver acontecer, suceder (1)
acalambrar/se= kerener
acalenturarse= ver enfebrecer
acallar= ver silenciar
acalorar= ver abochornar (1)
acampada= ver campamento (1)
acampanada= ver campaniforme
acampar= bibaker  (atendalar, atendar, vivaquear)
acanalar= ver estriar
acanallar/se= ver envilecer/se
acanelar= ver canelar
acantilación= muhadirun
acantilado= muhadire  (precipicio, risco)
acantilar= muhadirer
acantonamiento= ver campamento (2), cuartel
acantonar= ver acuartelar
acaparamiento= pajakun  (
acaparar= pajaker  (acumular)
acaramelar= ver caramelizar
acarar= ver encarar
acarear= ver encarar
acariciar= demuler  (manosear, mimar, palpar, rozar, sobar, tocar (3)
acarrear = karoser  (carretear, portear, transportar)
acarreo= karosun
acartonar= papire-durer
acaso= ver casualidad, quizás
acatar= ver cumplir, obedecer
acatarrar= katarer  (constipar, enfriar, esfriar, refriar, resfriar)
acato= ver obediencia
acaudalada/o= ver capitalista, potentada/o, pudiente, rica/o (1)
acaudalar (1) (caudal dinero) = ver capitalizar 
acaudalar (2) (caudal agua)= hide-katiter  (aforar (2)
acaudillar= ver capitanear, liderar
acceder (1) (entrar)= ver entrar (1), llegar, pasar (1)
acceder (2) (consentir)= ver conformar, ceder
accesible= ver pasable
acceso= ver entrada, paso (1), pórtico, puerta 
accesoria/o= tatime  (accidental (1), complementaria/o, secundaria/o)
accesorio= funiture  (adminículo, aparejo, fornitura, pieza, recambio)
accidental (1) (que se añade)= ver accesoria/o
accidental (2) (no prevista)= nopinate  (casual, eventual, fortuita/o, imprevista/o, inopinada/o)
accidentar= jiker
accidente= jike  (contratiempo, daño, incidente, percance, peripecia)
acción (1) (de hacer)= fazun  (acto, hecho, hechura, intervención, obra)
acción (2) (título sociedad)= titufe  (título (4)
acción (3) (de accionar)= miburun
accionar (3)= miburer  (gesticular, guiñar)
acebuchar= zabucer
acebuche= zabuce-pe
acebuchina= zabuce
acechadero= kutane
acechar= kutaner
acecho= kutanun
aceda/o= ver agria/o
acedar= ver agriar
aceitamiento= masalun  (engrase)
aceitar (1) = masaler  (enaceitar, engrasar, lubricar, lubrificar)
aceitar (2)= zater  (olear)
aceite (1) (óleo mineral)= masale  (óleo (1)
aceite (2) (óleo vegetal)= zate  (óleo (2)
aceite (3) (óleo animal)= ver manteca
aceitosa/o= zatur  (oleaginosa, oleosa, grasa/o)
aceituna= ver oliva
acelajar= ver nublar
aceleración = zelere
aceleramiento= zelerun  (festinación, sprint)
acelerar= zelerer  (activar, apresurar, avivar, embalar (2), festinar, urgir)
cémila= zemile
acendrar= zinize-pasater
acento (1) (fuerza en sílaba)= betone  (tilde, vírgula)
acento (2) (tono particular)= ver inflexión (2)
acentuación= betonun
acentuar= betoner  (destacar, marcar, recalcar (2), remarcar, resaltar)
acepar= ver radicar
acepción (1) (significado) = balorage  (sentido, significado)
acepción (2) (admisión)= zulase
acepilladura= ver raedura, viruta
acepillar (1) (alisar madera)= burase-futer
acepillar (2) (alisar metales)= burase-metaler
acepta/o= cete
aceptabilidad= cete-dade
aceptable= cete-bile  (verisímil)
aceptablemente= cete-mode
aceptación= cetun
aceptar= ceter  (recibir, tomar, transigir)
acequia= cakife  (canalillo, regata, reguera, reguero, zanja)
acera= fazere
acerar= caliber
acerba/o= ver agria/o, picante (4)
acerbar= ver agriar
acercamiento= zikun
acercar= ziker  (adosar, allegar, aproximar, arrimar)
acerico = jile-kohe
acero= calibe
acertada/o= ver certera/o, correcta/o, precisa/o
acertar= ver atinar, adivinar (2)
acertijo= ver adivinanza
acezar= ver bufar
achabacanar= cabakaner
achacar= ver atribuir
achacosa/o= nanaje-be  (indispuesta/o)
achaflanar= ver biselar
achaque= nanaje  (dolencia, enfermedad, indisposición)
achatamiento= jabanun
achatar= jabaner  (aplastar)
achatarrar= ver chatarrear
achicar= ver acortar
achicharramiento= ver abrasamiento, quema
achicharrar= ver abrasar, quemar
achicoria (2) (hojas y raices)= cikore
achicoria (1) (planta) = cikore-fite
achispar= ver embriagar
achocolatar= ver chocolatar
achubascarse= cubaker
aciaga/o= ver fatídica/o, fúnebre, infeliz
acial= ver badal
acicalar= ver embellecer, maquillar
acicate= ver aliciente, espuela
ácida/o= lazide  (picante (4)
acidación= lazidun 
acidar= lazider
acidula/o= lazidere
acidulación= laziderun
acidular= laziderer
acierto= ver tino, precisión
acimut= zimute
acimutal= zimute-be
cingar= ver mecer
aclamar= ver proclamar, vitorear
aclaración (1)= kalarun
aclarar (1) (dar claridad)= kalarer  (clarecer, clarificar, despejar, disipar, esclarecer)
aclarar (2) (explicar algo)= ver definir, desembrollar, dilucidar
aclimatar= kilimer  (adaptarse)
acobardar= feger  (acoquinar, amilanar, apabullar, arredrar, cohibir, repuchar (1) 
acobijar= ver cobijar
acodar= kubiter
acogedor/a= pijomor  (hospitalaria/o)
acoger= pijomer  (recibir, refugiar)
acogida= pijomun  (hospitalidad)
acogollar= ver brotar (2)
acojinar= koher  (almohadillar)
acolchar= capitoner  (acolchonar, colchar, tapizar (2)
acolchonamiento= capitonun
acolchonar= ver acolchar
acollaramiento= kojarun
acollar= ver acollarar
acollarar= kojarer  (acollar)
acometer= komiterer  (arremeter, atacar (2), embestir) 
acometida= komiterun
acometividad= komitere
acomodar= komoder  (acondicionar, adaptar, colocar)
acompañamiento= tabaricun
acompañante= tabaricor  
acompañar= tabaricer
acompasada/o= ver paulatina/o
acomplejamiento= kopese-sikun
acomplejar= kopese-siker
acondicionar= ver acomodar, adecuar, preparar 
acongojada/o= komonir
acongojamiento= komonun
acongojar= komoner  (entristecer)
aconsejable= sabite-bile
aconsejada/o= sabitir
aconsejamiento= sabitun
aconsejar= sabiter  (aleccionar, asesorar, indicar, recomendar, sugerir) 
acontecer= kasuser  (acaecer, pasar (2), ocurrir, sobrevenir, suceder (1)
acontecimiento= kasusun
acopiar= ver acumular
acoplada/o= tekigir  (junta/o)
acoplamiento= tekigun  (montaje)
acoplar= tekiger  (enchufar, montar (2), unir) 
acople= tekige  (enchufe)
acoquinar= ver acobardar
acorazada/o= korazir
acorazamiento= korazun
acorazar= korazer  (blindar)
acorazonada/o= korir
acorazonar= korer
acorchamiento= felun  (encorchamiento)
acorchar= feler  (encorchar)
acordadamente= seje-mode
acordamiento= sejun
acordar (1)= sejer  (concordar, contratar, negociar)
acordar/se (2)= ver recordar
acorde= sejur
acordonar= coroder  (encordonar)
acornar= ver cornear
acornear= ver cornear
acorralar (1) (reses al corral)= culaner  (encorralar)
acorralar (2) (acosar)= ver acosar, arrinconar, sitiar
acortable= dude-bile
acortamiento= dudun
acortar= duder  (achicar, disminuir, encoger, escorzar, mermar, reducir)
acosar= cuganer  (acorralar, hostigar, hostilizar, importunar, perseguir)
acoso= cugane  (batida)
acostada/o= dekubir
acostamiento= dekubun  (echada, echazón)
acostar/se= dekuber  (echarse, extenderse, tenderse, tumbarse, yacer)
acostumbrar= kutimer (habituar)
acotación= ver nota (1)
acotamiento= kotun
acotar= koter  (limitar (1), vedar)
acracia= ni-gubene
ácrata= nigubene-for  (anarquista)
acre= ver agria/o, picante (4)
acrecentar= ver agrandar
acrecer= ver agrandar
acreditada/o= bonofir  (influyente)
acreditar/se= bonofer  (avalar, consagrar, reconocer, reputar)
acreedor/a= ver fiador/a
acreer= ver fiar
acribillar= ver fusilar, pinchar
acriminar= ver criminalizar
acristalar= balurer  (encristalar, vidriar)
acróbata= ver volatinera/o
acrofobia= hote-fobun
acta= garare
actinio= pake-jojuho
actitud= ver expresión, modo, pose, posición
activa/o= take  (ágil, dinámica/o, rápida/o, veloz)
activable= take-bile
activación= takun
activamente= take-mode
activar= taker
actividad= take-dade  (función, ocupación (1), oficio (1)
acto = jise  (acción (1), escena, espectáculo, solemnidad) 
actor/actriz= ver cómica/o (2), intérprete (1), protagonista
actuación= jisun
actual= gegene  (coetánea/o, contemporánea/o, moderna/o, presente)
actualidad= gegene-dade  (moda)
actualizar= gegener
actualmente= gegene-mode  (ahora, hoy)
actuar= jiser  (hacer, obrar, oficiar, profesar (1)
actuaria/o= ver notaria /o
acuanave= nabe-hide  (barco, buque, embarcación)
acuaplanaje= podege-hidun
acuaplanar= podege-hider
acuaplano= podege-hide  (esquí acuático)
acuarela= hide-piture
acuario= hide-bite
acuartelamiento= militare-kasun
acuartelar= militare-kaser  (acantonar, cantonar, encuartelar)
acuática/o= hide-be  (hídrica/o)
acuatizaje= hide-posun
acuatizar= hide-poser  (amerizar, lacustrizar)
acuchillar= ver cuchillar
acuciar= ver apremiar
acudir= ganader  (asistir, comparecer, dirigirse, ir, presentarse) 
acueducto= hide-kanale  (cauz, caz)
acuerdo= seje  (concierto, contrato, convenio, pacto)
acuífera/o= hide-fore  (acuosa/o, aguada/o)
acular= kuler
acumulación= kumulun  (hacinamiento, masificación)
acumulador= kumulor  (batería (6)
acumular= kumuler  (acaparar, acopiar, aglomerar (1), amontonar, apilar)
acunar= ver cunar
acuñar (1) (moneda, medalla)= ver monetizar
acuñar (2) (poner cuñas)= ver cuñar
acuosa/o= hidur  (acuífera/o, aguada/o, caldosa/o, empapada/o)
acupuntura= belone-kurare
acurrucarse= ver agachar/se 
acusable= cisuse-bile  (incriminable)
acusación= cisusun  (delación, denuncia, incriminación, inculpación (2)
acusada/o= cisusir  (inculpada/o (2), rea/o)
acusador/a= cisusor  (chivata/o, confidente, delator/a, soplón/a)
acusar= cisuser  (culpar, delatar, denunciar, incriminar, inculpar (2)
acuse= ver recibo
acústica= fone-logun
ad (prefijo de aproximación)= ver co
adagio= ver proverbio
adalid= ver capitán/a, héroe, heroina, paladín
adamar= ver camelar
adaptabilidad= sisije-dade
adaptable= sisije-bile
adaptación= sisijun
adaptador/a= sisijor
adaptar= sisijer  (aclimatar, acomodar, aplicar) 
adaptividad= sisije
adarga= ver escudo
adargar= ver escudar
adecentada/o= dezetir
adecentamiento= dezetun
adecentar= dezeter
adecuación= bilun  (conveniencia)
adecuada/o= bilir  (correcta/o, correspondiente, pertinente, propicia/o)
adecuar= biler  (ajustar (3), apropiar, proporcionar)
adefesio= ver facha, mamarracha/o
adehesar= defeneser
adelantada/o= meni-badir  (próspera/o, temprana/o)
adelantar= meni-bader  (aventajar, exceder, mejorar, rebasar, sobrepasar)
adelante= meni-bade
adelanto= meni-badun
adelgazamiento= rafun  (demacración, depauperación, enflaquecimiento,
adelgazar= rafer  (desengrosar, desmedrar, enflaquecer, esmirriar)
ademán= mibure  (gesto, guiño, mímica, mueca, mohín, seña, visaje)
además= soni  (asimismo, demás, también)
adensar= ver condensar
adentellar= ver morder
adentrarse= naker  (entrar (2), ingresar, irrumpir, penetrar, profundizar)
adentro= nake
adepta/o= kamece  (adicta/o, adlátere, sectaria/o, secuaz, seguidor/a)
aderezar (1) (el aspecto)= ver maquillar
aderezar (2) (los alimentos)= ver adobar (1), sazonar
aderezo (1)= ver maquillaje, ornamento 
aderezo (2)= ver especia, guarnición, salsa
adeudar= debiter  (deber, debitar, empeñarse, endeudar)
adeudo= debitun  (endeudamiento)
adherencia= ver pegadura
adherir= ver pegar
adhesión= ver solidaridad
adhesiva/o= ver pegajosa/o, viscosa/o
adhesivo= ver pegamento
adiar= hemer
adicción= zugetun  (hábito vicioso)  
adiccionar= zugeter  (habituarse, dejarse dominar)
adición= ver suma
adicional= ver complementaria/o, suplementaria/o
adicionar= ver añadir, sumar
adicta/o= zugete  (adepta/o, devota/o, leal, mana/o (como sufijo), seguidor/a)
adiestramiento= bilidun  (deporte, ejercicio (1)
adiestrar/se= bilider  (dirigir, educar, enseñar, entrenar, guiar, instruir, versar (1)
adietar= ver dietar
adinerada/o= ver capitalista, rica/o (1)
adinerar= ver capitalizar
adiós= ver despedida
¡adiós!= ¡balo!  (vale)
adipógena/o= larade-faze
adipogenerar= larade-fazer
adipogenesia= larade-fazun
adiposa/o= larade-fazur  (obesa/o)
adiposidad= laradefaze-dade
aditamento= ver complemento, extra, suplemento
aditicia/o= ver sumativa/o
aditiva/o= ver sumativa/o
adivina/o= ver agorera/o, maga/o
adivinación= ver agüero, horóscopo, magia, profecía)
adivinanza= dibine  (acertijo, charada, enigma, jeroglífico, rompecabezas)
adivinar (1) (el futuro) = ver agorar
adivinar (2) (descifrar)= dibiner  (acertar, descifrar, interpretar, prever, resolver)
adjetivar= denominer  (calificar, denominar, designar, intitular, titular)
adjetiva/o= denomine  (epíteto)
adjudicación= hakamun
adjudicar= hakamer  (entregar, distribuir, repartir)
adjudicataria/o= hakame
adjunta/o= sime  (auxiliar (1), suplementaria/o) 
adjuntar= simer
adlátere= ver adepta/o
adminículo= ver accesorio
administración= geretun  (gobierno
administrador/a= geretor  (gestor/a
administrar= gereter  (dirigir, gobernar, regentar, regir, suministrar, tutelar)
administrativa/o= geretur  (oficial, política/o (2)
admirable= sosane-bile  (espléndida/o, excelente, magnífica/o, maravillosa/o)
admiración= sosanun  (asombro, entusiasmo, fascinación, pasmo)
admiranda/o= sosane
admirar= sosaner  (asombrar, entusiasmar, fascinar, maravillar, pasmar)
admisible= zulase-bile  (posible, verisímil)
admisión= zulasun  (recepción)
admitida/o= zulasir  (reglamentaria/o)
admitir (1) (dar entrada)= zulaser  (recibir)
admitir (2) (aceptar)= ver confesar, creer (2), razonar, reconocer
admitir (3) (permitir)= ver tolerar
admonición= gagoje
adobar (1) (los alimentos)= zuberer  (aderezar (2), aliñar (2), condimentar, sazonar)
adobar (2) (hacer cuero)= ver curtir
adobe= tubune
adobera= tubune-katadore
adobo= zubere  (especia, guarnición, salsa)
adocenada/o= ver gregaria/o
adoctrinar= ver doctrinar
adolecer (1)= ver enfermar
adolecer (2)= ver carecer, faltar, necesitar
adolescencia= ver juventud, mocedad
adolescente= ver doncel, doncella, joven, moza/o
adonde= ver donde
adondequiera= ver dondequiera
adoptación= dotare
adoptar (1)= ver ahijar
adoptar (2)= dotarer
adoquín= dokane
adoquinado= dokanun  (pavimento)
adoquinar= dokaner  (empedrar)
ador= time-hide
adorador/a= ritor  (creyente, religiosa/o)
adorar= riter  (idolatrar, honrar, reverenciar, rezar, venerar)
adormecer= soporer  (adormilarse, adormitarse, aletargar, amodorrar)
adormecerse= ver dormir, entumecer
adormilarse= ver adormecer
adormitarse= ver adormecer
adornar = ver decorar, embellecer, guarnecer, orlar, ornamentar
adorno= ver decorado, filigrana, guarnición, ornamento
adosamiento= dosumun
adosar= dosumer  (entestar, yuxtaponer)
adquirir= ver comprar, mercar
adrede= gudi  (aposta, deliberada/o, ex profeso, intencional)
adscribir/se= ver alistar/se
adsorber= ver absorber
aduana= dadune
aduanar= daduner
aducir= ver alegar
adueñar/se= ver apropiar/se
adulación= dulatun  (pelotilla, zalamería) 
adulador/a= dulator  (pelotillera/o, servil, tiralevita)
adular= dulater  (elogiar, halagar)
adulativa/o= dulatur
adulatoria/o= dulate-be  
adulcir= ver endulzar
adulta/o= sijine
adúltera/o (1)= hamise
adúltera/o (2)= ver infiel (1)
adulterar (1)= hamiser (aguar, bastardear, falsificar) 
adulterio (1)= hamisun
adulterio (2)= ver infidelidad
adusta/o= mirice  (arisca/o, hosca/o, huraña/o, seria/o, severa/o, torva/o)
adustez= mirice-dade  (austeridad, hurañía, severidad)
advenediza/o= ver arribista, intrusa/o
advenir= ver llegar, sobrevenir, suceder, venir
adventaja= ver ventaja
adverar= ver autentificar, certificar
adverbial= fuce-be
adverbiar= fucer
adverbio= fuce
adversa/o= ver contraria/o, reacia/o
adversaria/o= ver enemiga/o, opuesta, rival
adversidad= ver contrariedad, desgracia
advertencia= ticine  (aviso, monición)
advertidamente= ticine-mode
advertir (1) (informar)= ticiner  (avisar, indicar, informar, notificar, prevenir (2), señalar)
advertir (2) (notar)= ver notar, sentir
advertir (3) (de castigo)= ver amonestar, apercibir
adyacencia= zigi-jaze  (colindancia)
adyacente= zigi-jazor  (colindante, contigua/o, fronteriza, lindante, vera)
adyacer= zigi-jazer  (colindar, lindar)
aérea/o= fise-be
aeriforme= fise-fome
aerobio= fise-bite
aerodeslizador= fise-dekure  (hovercraft)
Aerodinámica= Fise-diname
aeródromo= ver aeropuerto
aerolito= ver bólido
aeronauta= nabefise-ne/a/o  (aviador/a, pilota/o)
Aeronáutica= nabefise-logun
aeronáutica/o (1) (profesión)= nabefise-loge/a/o
aeronáutica/o (2) (pertenencia)= nabefiseloge-be
aeronave= nabefise  (aeroplano, avión)
aeropuerto= refuge-nabefise  (aeródromo)
aerosol= ver nebulizador
aeróstato= ver globo
afabilidad= sisece-dade
afable= sisece  (afectuosa/o, amable, atenta/o, cordial, cortés, educada/o) 
afamable= fame-bile
afamada/o= famir
afamamiento= famun
afamar= famer
afán= mihe
afanar= miher  (ajetrear, atarear, bregar, esforzar, lidiar, trajinar)
afanosa/o= mihur  (dinámica/o, emprendedor/a, hacendosa/o, vivaz)
afear= feder
afección= ver dolencia, emoción, enfermedad, indisposición
afectación= ficerun  (amaneramiento, cursilería, engolamiento, melindre (2)
afectada/o (1) = ficere  (amanerada/o, cursi, engolada/o, fatua/o, ñoña/o, pedante) 
afectadamente= ficere-mode  (melindrosamente)
afectadera/o= ficerur  (melindrosa/o)
afectar (1) (fingir)= ficerer  (amanerar, engolar, melindrear, melindrizar)
afectar (2) (atañer, sentir)= ver emocionar, influir, repercutir, sentir
afecto= ver aprecio, cariño, interés, sentimiento, ternura
afectuosa/o= ver afable
afectuosidad= ver afabilidad
afeitar= ver rasurar
afelio= dalike-ge-sole
afelpar= ver felpar
afeminado= gina-bir  (marica)
afeminamiento= gina-bun  (efeminación,feminilismo)
afeminar = gina-ber  (efeminar)
aferramiento= hajazun
aferrar = hajazer  (agarrar, sujetar)
afianzamiento (2)= fidun
afianzar (2) (salir fiador/a)= fider  (avalar)
afianzar (1) (sujetar bien)= ver agarrar, fijar
afición= filun  (apego, entusiasmo, inclinación, propensión, vocación) 
aficionada/o= filir
aficionar= filer
afiebrada/o= ver febril
afijo= fuke
afilada/o= surudir  (cortante)
afilar= suruder  (amolar
afiliación= filisun  (filiación
afiliar/se= filiser  (asociar/se, inscribir/se)
afín = jiside  (cercana/o, congénere, parecida/o, semejante)
afinación= finun
afinar= finer
afincarse= ver residir
afinidad = jiside-dade  (cercanía, parentesco, semejanza)
afirmación (1)= fimusun
afirmar (1) (afianzar fuerte)= fimuser  (consolidar, fijar, fortalecer, reforzar, sostener)
afirmar (2) (decir si)= ver asentir
afistular= ver fistular
aflicción= cemun  (angustia, congoja, pena (2), pesar (2), tristeza)
aflicta/o= ceme
aflictiva/o= cemur
afligida/o= cemir
afligidamente= ceme-mode
afligir/se= cemer  (acongojar, angustiar, apenar, atribular, desconsolar)
aflojamiento= fulusun  (laxación)
aflojar= fuluser  (amainar, debilitar, decaer, flaquear, laxar, relajar)
aflorar= ver asomar, manar
afluente= suberor
afluir= suberer
aflujo= subere
afollar= ver fuellear
afonía= ver ronquera
afónica/o= ver ronca/o
aforamiento= forumesun
aforar/se (1) (tomar foro)= forumeser
aforar (2) (medir caudal)= ver acaudalar (2)
aforismo= ver proverbio
aforo= ver cabida, capacidad, caudal (2), contenido)  
afortunada/o= fotunir  (privilegiada/o)
afortunar (buena fortuna)= fotuner  (agraciar, favorecer, fortunar)
afrenta= fafere  (agravio, escarnio, infamia, injuria, insulto, ofensa) 
afrentar= faferer  (baldonar, deshonrar, fazferir, vejar, zaherir)
africada/o= sere-rese-tone
afrodisíaca/o= benuse-katule
afrontar= ver enfrentar
afuera= ver fuera
afueras= ver extramuros, periferia
agachar/se= haner  (acurrucar/se, agazapar/se, encurrucarse, inclinar/se,) 
agalla= ver branquia 
ágape= ver banquete
agarena/o= ver muslímica/o, sarracena/o
agarradero= ver asa, mango
agarrar= garer  (apresar, atrapar, coger, engarrar, pillar (2), retener, sujetar)
agarre= garun  (cogedura)
agarrotamiento= ver calambre
agasajamiento= gasalun
agasajar= gasaler  (elogiar, invitar, festejar
agasajo= gasale  (bienvenida)
agazapar/se= ver agachar/se
agencia= ver delegación (3), representación (5)
agenciar= ver diligenciar, obtener
agenda= ver almanaque
agente= ver espía, policía, portavoz, representante (5)
agigantar= ver agrandar
ágil= lokije  (activa/o, ligera/o, liviana/o, rápida/o, rauda/o, veloz) 
agilidad= lokije-dade  (soltura)
agilizar= lokijer
ágilmente= lokije-mode
agitación= jadadun
agitada/o= jadadir
agitar= jadader  (menear, remover, revolver, sacudir, vibrar)
aglomeración (1)= ver apilamiento, amontonamiento, 
aglomerar (1) (amontonar)= ver acumular, amontonar, apilar, reunir
aglomerar (2) (pegar)= ver pegar
aglutinar= ver engrudar, pegar
agobiante= jakor
agobiar= jaker  (abrumar (1), atosigar (1), cansar, fatigar, hostilizar, molestar)
agobiosa/o= jakur (exhaustiva/o)
agobio= jakun
agonía= gonike
agonizante= gonikor(moribunda/o)
agonizar= goniker
ágora= ver plaza (1)
agorar= batiziner  (adivinar (1), augurar, auspiciar, profetizar, vaticinar)
agorera/o= batizine/a/o  (adivina/o, hechicera/o, maga/o, medium, vidente)
agorgojarse= ver gorgojarse
agostada/o= mojadir  (marchita/o)
agostamiento= mojadun  (sequía)
agostar= mojader  (asolar (2)
agosto= mese-ho
agotada/o= sigakir  (débil, infecunda/o)
agotamiento= sigakun  (consumición, debilitamiento, fatigamiento)
agotar= sigaker  (consumir, debilitar, terminar, vaciar)
agraciar= ver afortunar
agradable= carize-bile  (complaciente, deliciosa/o, grata/o, lene, placentera/o)
agradar= carizer  (complacer, deleitar, fruir, gozar, gustar)
agradecer= gatuser
agradecida/o= gatusir
agradecimiento= gatusun  (gratitud)
agrado= carize  (deleite, delicia, fruición, goce, gusto, placer (2), solaz)
agrandamiento= kun
agrandar= ker  (acrecentar, ampliar, aumentar, crecer, medrar, multiplicar)
agranujarse= ver envilecer/se
agraria/o= rure-be  (bucólica/o, campesina/o (2), campestre)
agravamiento= baridun
agravar/se= barider  (desmejorar, empeorar, perjudicar, recaer)
agravatoria/o= baridur  (gravosa/o
agraviar= ver afrentar, insultar, ofender
agravio= ver afrenta, insulto, ofensa, vejación
agredir= gedirer  (hostilizar, saltear)
agregada/o= ver incluida/o
agregar= ver anexar, sumar, suplementar 
agresión= gedirun
agresiva/o= gedirur  (belicosa/o, violenta/o)
agresividad= gedire
agresor/a= gediror
agreste= ver inhóspita/o, rural, salvaje (2), silvestre  
agria/o= lazete  (aceda/o, acerba/o, acre, amarga/o, áspera/o, picante (4)
agriar= lazeter  (acerdar, acerbar, amargar, vinagrar)
agrícola= gekute-be
agricultor/a= gekute  (campesina/o (1), hortelana/o, labrador/a, paisana/o (2)
agricultura= gekutun  (cultivo, labranza)
agridulce (salsa, condimento)= lazete-duluze
agrietamiento= cukun
agrietar= cuker  (cascar, cuartear, quebrar, rajar, resquebrajar, romper)
agrimensor/a= rure-mete/a/o  
agrimensoria/o= ruremete-be  
agrimensura= rure-metun  
agrisar= ver grisear
agro= ver campiña
agrupación= gupun  (comunidad, equipo, fusión)
agrupar = guper  (asociar (1), concentrar, fusionar, reconcentrar, reunir)
agua= hide
aguacero= ver borrasca, lluvia
aguada/o= ver acuífera/o, acuosa/o
aguantable= renece-bile
aguantaderas= renece
aguantar= renecer  (contener (2), resistir, soportar, sostener, sufrir, tolerar)
aguante= renecun  (paciencia, resignación)
aguar= hider  (adulterar, enaguachar, hidratar) 
aguardadero= zidate
aguardar= zidater  (esperar)
aguardiente= hide-pire
aguda/o (1) (acentuación)= betone-mo
aguda/o (2) (ingeniosa/o)= ver enfática/o, ingeniosa/o, perspicaz, sutil 
aguda/o (3) (que pincha)= pikuse  (aguzada/o, penetrante, puntiaguda/o, punzante)
agudeza (2)= ver humor (2), imaginación, ingenio, ocurrencia
agudizar= pikuser  (aguzar)
agüero= batizinun  (adivinación, augurio, auspicio, profecía, vaticinio)
aguerrida/o= sezite-belikir (guerrera/o, marcial)
aguerrir= sezite-beliker
aguijada= nise-kadibe
aguijón= nise  (aguijada, espina, picana, pico, pincho, punta, punzón)
aguijonear= niser  (aguijar, aguijonear, picanear, picar, pinchar, punzar)
aguilón= ver grúa
aguja (1) (pinchar)= belone
aguja (2) (señalar)= belose  (manecilla, saeta (2), saetilla)
agujerar= ver agujerear
agujerear= forarer  (agujerar, barrenar, calar (2), horadar, perforar, taladrar)
agujero= forare  (abertura, boquete, hueco, ojo (2), orificio, taladro)
agusanarse= ver gorgojarse
aguzada/o= ver aguda/o, espinosa/o
aguzar= ver agudizar
aherrojar= ver encadenar, esposar, maniatar
ahí= nali
ahijar= fijer  (adoptar, arrogar, prohijar)
ahincar= ver insistir
ahinco= ver celo (1), insistencia
ahita/o= ver harta/o
ahitar= ver hartar, indigestar
ahogar= dusiter  (ahorcar, asfixiar, estrangular, extinguir, sofocar)
ahogo= dusite  (asfixia, fatiga, sofoco)
ahondamiento= senedun
ahondar = seneder
ahora= tepi  (hoy, ora, presentemente,
ahorcamiento= furukun
ahorcar= furuker
ahorquillamiento= furokun
ahorquillar/se= furoker
ahorrar= jisuder  (economizar, escatimar, guardar, reservar, restringir)
ahorro= jisude  (economía, reserva)
ahuecar= bacuser  (ahondar, cavar, deprimir, penetrar, sondear)
ahumar= ver humear, fumigar
ahuyentar= fugarer  (alejar, asustar, echar, espantar, rechazar, repeler)
ailurofobia= gate-fobun
airar= ver enfurecer
aire= fise
airear= fiser  (orear, refrescar, ventilar)
aireación= fisun  (oreo, ventilación)
airón= ver penacho
airosa/o= ver galante, estilizada/o
aislada/o= sulir  (solitaria/o, suelta/o, recogida/o (2)
aislamiento= sulun  (reclusión, retiramiento, soledad)
aislar= suler  (apartar, clausurar, confinar, incomunicar, relegar, separar) 
ajada/o= ver marchita/o, raída/o
ajar= ver marchitar
ajedrez = caturage
ajena/o= dihoke  (distinta/o, extraña/o, foránea/o, impropia)
ajetrear= ver afanar
ajetreo= ver afán, trajín
ajorca= ver pulsera
ajuar= pidanije  (bienes, enseres, equipo, menaje, pertenencias) 
ajuaramiento=pidanijun
ajuarar= pidanijer
ajustable= gerehe-bile
ajustamiento= gerehun  
ajustar= gereher  (adecuar, contratar, graduar, enchufar, montar (2)
ajuste= gerehun  (enchufe, trato (3)
ajusticiar (1) (dar sentencia)= diker
ajusticiar (2) (sentencia letal)= dike-tanater  (fusilar)
ala (1) (de ave o insecto)= bolare
ala (2) (mecánica aeronave)= jije
ala (3) (parte lateral)= ver flanco
ala (4) (anexo de un edificio)= ver pabellón (2)
alabanza= ver elogio
alabar= ver elogiar
alabarda= ver jabalina, lanza
álabe= ver paleta
alabear= ver abarquillar, arquear 
alacena = jazane
alacrán= ver escorpión
alamar= ver galón
alambicamiento= labikun
alambicar= labiker
alambique= labike
alambrar= filuder
alambre= filude
alambre espinoso= filude-toge
alarde= ver presunción (1)
alardear= ver presumir (1)
alargamiento= cadun
alargar= cader  (desarrollar, estirar, expandir, extender, prolongar)   
alaridar= ver gritar
alarido= ver chillido, grito
alarma= tiboge  (emergencia, inquietud, sobresalto, susto, zozobra)
alarmar= tiboger  (alterar, asustar, inquietar, intranquilizar, preocupar)
alba= tagun  (amanecida, aurora, madrugada)
alba/o= ver blanca/o (2)
albañal= ver alcantarilla, basurero
albañil= makone
albarán = barane
albarda= bazage  (baste, carola, carona, enjalma)
albardar= bazager  (basterear, enalbardar, enjalmar)
albardera/o= bazage-ne/a/o
albear= ver blanquear
albedrío= libebolutate  
alberca= ver estanque, piscina
albergar= ver hospedar
albergue= ver hospedería
albóndiga = bulete
albor = ver blancura
alborear= tager  (amanecer, esclarecer)
albornoz = bunuse
alborotador/a= fonecor  (chillón/a, revoltosa/o)
alborotar= fonecer  (chillar, escandalizar, perturbar, vocear, vociferar)
alboroto= fonece  (algarabía, escándalo, estrépito, fragor, ruido, tumulto)
alborozada/o= ver alegre
alborozar= ver alegrar
alborozo= ver alegría
albufera= ver lago
álbum= ko-bibile
albur= ver hado, riesgo
alcahueta/e= lenozine/a/o  (burdelera/o, rufián/a
alcahuetear= lenoziner
alcahueteo= lenozinun  (lenocinio)
alcaide/sa= cerife/a/o
alcalde/sa= komace/a/o
álcali= kalide
alcalina/o = kalide-be
alcaloide= kalide-mofe
alcance= gasane  
alcancía= ver hucha
alcanfor = kafore
alcanforero = kafore-fite
alcantarilla= desihide-subige  (albañal, atarjea, cloaca, colector, sentina)
alcanzable= gasane-bile
alcanzar= gasaner  (conseguir, llegar, obtener)
alcayata= cabuse-kubite (clavo, escarpia)
alcázar= kazare  (castillo)
alcoba (1) (habitación)= domire-zime  (dormitorio (1)
alcoba (2) (mobiliario)= domire- mobele  (dormitorio (2)
alcohol= kohole
alcohólica/o= kohole-pate
alcoholismo= kohole-patun  (dipsomanía)
alcoholizar= koholer
alcotana= kotane  (escoda, espiocha, piqueta)
alcurnia= ver abolengo, raza (1)
aldaba= dabe  (balda (2), llamador)
aldabear= daber
aldabilla= dabefe
aldabón= dabepe
aldabonazo= dabe-ze
aldea= ver burgo, municipio (1)
aldeana/o (1)= ver burgés/a (1)
aldeana/o (2)= ver burgés/a (2)
aldehuela= ver poblacho
aleación= hunuhe-metale  (liga (5), mezcla)
alear= hunuhe-metaler  (ligar, mezclar)
aleatoria/o = ver azarosa/o, casual
aleccionamiento= letonun
aleccionar = letoner  (aconsejar, educar, entrenar, inculcar)  
aledaños= ver extramuros, periferia
alegar= sitater  (aducir, declarar, manifestar, testificar, testimoniar)
alegato= sitate  (declaración (1), defensa, justificación, testimonio)
alegoría= ver blasón, metáfora, símbolo 
alegrar= bituler  (alborozar, contentar, divertir, gozar, regocijar 
alegre= bitule  (alborozada/o, contenta/o, gozosa/o, risueña/o)
alegría= bitulun  (algazara, diversión, júbilo, regocijo, satisfacción (2)
alejada/o= dalikir  (lejana/o, remota/o)
alejamiento= dalikun  (retiramiento)
alejar= daliker  (abducir, apartar, distanciar, retirar, separar) 
alelar= ver abobar
alentadura= halitun  (ánimo, apoyo, estímulo, incitación, resoplo)
alentar= haliter  (confortar, consolar, exhortar, incitar, resollar)
alérgena/o= lerege-genor
alergia= lerege
alérgica/o= lerege-be
alero = rafuse  (rafe)
alerón= terope  (aleta(2), flap)
alerta= jinibe  (atenta/o, avizor, lista/o, presta/o, pronta/o, vigilante)
alertar= jiniber  (apercibir, avisar, prevenir (2)
aleta (1)= terone
aleta (2)= ver alerón
aletargada/o= letagir  (inactiva/o, soñolienta/o)
aletargamiento= letagun
aletargar = letager  (adormecer)
aletear= teroner  (volar)
aleve= ver traidor/a
alevín= lebene  (cria/o (4)
alevosía= ver traición
aleya= laja
alfabetizar= bacadafer
alfabeto= bacadafa  (abecé, abecedario, vocabulario)
alfanje= mece  (catana, espada, yatagán)
alfarera/o= ver ceramista
alfarería= ver cerámica
alférez= ver oficial/a (1), subteniente
alfiler= jile
alfiletero= jile-kanute  (cañutero)
alfombra= tapise (estera, estroma)
alfombrar= tapiser
alfóndiga= ver alhóndiga
alforja= bisace
alforza= ver dobladillo, pliegue
alga= fike
algalia= ver sonda (1)
algarabía= ver alboroto, jaleo
algarada= ver motín
algazara= ver alegría, jaleo
álgebra= Cabare
algo= mobu
algodón= kotone
algoritmia= gorime-logun
algorítmica/o= gorimeloge-be
algoritmo= gorime
alguacil= guzire
alguien= moru
algún/a/o/= mosu
alhaja= ver joya
alhajar= ver enjoyar
alhóndiga= sile-de  (alfóndiga)
aliamiento= sajuzun
alianza= sajuze  (concierto, confederación, convenio, pacto, tratado)
aliar= sajuzer  (coligar)
alias= ver apodo, seudónimo
alicaída= rakute  (cabizbaja/o, mohina/o)
alicate= lakate
aliciente= sije  (acicate, atractivo, encanto, estímulo, incentivo, interés)
alícuota= ver proporcional
alienación= ver manía
alienar = manider  (enajenar)
alienígena= ver extraterrestre
aliento= halite  (hálito, resoplido, resuello)
aligator= ver cocodrilo
aligerar= manoser  (aliviar, descargar, disminuir, quitar, reducir, suavizar)
alijo= ver contrabando
alimaña= dake  (bicho)
alimentación= zibarun  (manutención, nutrición, sustento)
alimentar= zibarer  (cebar, criar, mantener, nutrir, sustentar)
alimenticia/o= zibarur  (nutritiva/o, sustanciosa/o)
alimento= zibare  (comida, sustento)
alineación= ver orden (1)
alinear= ver enfilar, linear
aliñar (1) (el aspecto)= ver maquillar
aliñar (2) (los alimentos)= ver adobar (1)
aliño (1)= ver maquillaje
aliño (2)= ver salsa
alisamiento= lisun  (explanación,
alisar= liser  (allanar (1), desarrugar, enrasar, explanar, igualar, planchar)
alistamiento= sajalun  (inscripción, leva)
alistar/se = sajaler  (adscribir, enrolar, inscribir, reclutar)
aliviada/o= lebisir  (repuesta/o)
aliviar/se= lebiser  (aplacar, calmar, mejorarse, mitigar, recuperarse)
alivio= lebisun
aljaba= ver canana
aljez= ver yeso
aljibe= jibebe  (cisterna)
allá= ver allí
allanar (1) (alisar)= ver alisar, aplanar, nivelar, planchar
allanar (2) (forzar una casa)= ronijer  (forzar, irrumpir, penetrar, registrar)
allegada/o= ver pariente
allegados= ver parentela
allegar= ver acercar
allende= ver trans (1)
allí= tami  (allá)
alma= sele  (ánima (2), conciencia, esencia, espíritu)
almacén= mazane  (depósito, hangar)
almacenar= mazaner  (custodiar, depositar, guardar, reservar, reunir)
almádena= maze-lite  (marra, marrón (1)
almadía= ver balsa (1) 
almanaque= manake  (agenda, anuario, calendario, efemérides)
almeja= teline
almena = minane
almenamiento= minanun
almenar= minaner
almendra= badame
almendral= badame-fitun
almendro= badame-fite
almiar= ver nial
almibarar= ver azucarar
almidón= milone
almidonamiento= milonun
almidonar= miloner
alminar= ver minarete
almirante= mirate
almirez= ver mortero (1)
almocafre= ver escardillo
almohada= fazime
almohadilla= ver cojín
almohadillar= ver acojinar
almohadón= ver cojín
almohaza= ver rasqueta
almuerzo= ver comida
alocada/o= ver imprudente, temeraria/o
alocución= ver discurso
alóe= ver zabila
alojar (1) (dar hospedaje)= ver hospedar
alojar (2) (encajar piezas)= ver encajar
alongar= ver alargar
alopecia= ver calvicie
alpargata= hanace  (abarca, chancleta, pantufla, sandalia, zapatilla)
alpinismo= ver escalada, montañismo
alpinista= ver escalador/a, montañera/o (2)
alquería= rure-kase  (casería/o, cortijo, chácara, granja, masa (3), masía)
alquicel= ver capa
alquilamiento= ver arrendamiento
alquilar= ver arrendar (1)
alquiler= ver arriendo
alquitrán= kitane  (brea, asfalto)
alquitranamiento= kitanun
alquitranar= kitaner  (asfaltar)
alrededor= peri  (circum, contorno, derredor, rededor, redor, ruedo (2)
alrededores= ver extramuros, periferia
al revés= ri  (contra, del revés)
alta/o= hote  (crecida/o, elevada/o, eminente, mejor, penetrante)
altanera/o= ver desdeñosa/o, despreciativa/o, presuntuosa/o, soberbia/o)
altanería= ver presunción (1), vanidad
altar= jite
altavoz= hote-fone  (megáfono)
alterable= feredere-bile
alteración= ferederun
alterada/o= ferederir  (nerviosa/o)
alterador/a= ferederor
alterar = ferederer  (alarmar, convertir, emocionar, transformar, variar) 
altercado= ver debate, discusión, pelea
altercar= ver debatir, pelear
alteridad= feredere
alterna/o= kogone  (mutua/o)
alternación= kogonun
alternador= kogonor
alternancia= kogonun
alternar= kogoner  (cambiar, reemplazar, turnar, variar)
alternativa= kogone-ligere  (dilema, disyuntiva, elección, opción, problema)
alteza= ver altitud 
altibajo= ver desnivel
altillo= ver buhardilla
altiplanicie= ver meseta
altiplano= ver meseta, páramo
altitud= hote-dade  (alteza, altura, cota, eminencia)
altiva/o= ver desdeñosa/o, despreciativa/o, presuntuosa/o, soberbia 
altivez= ver presunción (1), vanidad
alto= ver etapa
altobrazo= hote-ruke
altoparlante= ver megáfono
altozano= ver colina
altruismo= ver filantropía, generosidad
altruista = jikoge  (filántropa/o, generosa/o, idealista (2)
altura= ver nivel, altitud
alubia= ver poroto
alucinación= decipun  (visión (2)
alucinar= deciper  (arrobar, desvariar, embelesar, extasiar)
alucinógena/o= decipe-gene  (droga)
alucinosis= decipe  (arrobo, desvarío, embeleso, espejismo, éxtasis)
alud= labine  (avalancha, derrumbamiento, desprendimiento, lurte)
aludir= jiniser  (insinuar, mencionar, nombrar, referir/se)
alumbrar= ver iluminar
aluminio= pake-tojumo
alumna/o= talibe/a/o  (aprendiz/a, colegial/a, discípula/o, estudiante)
alusión= jinisun  (eufemismo, indirecta, referencia, reticencia)
alusiva/o= jinisur  (simbólica/o)
aluvión= ver riada
alveolamiento= fabusun
alveolar= fabuser
alveolo= fabuse  
alza= lebare
alzada/o= lebarir  (elevada/o, erecta/o, levantada/o)
alzador/a= lebaror  (elevador/a, levantador/a)
alzamiento (1) (de elevar)= lebarun  (elevación, levantamiento)
alzamiento (2) (militar)= ver rebelión, sublevación
alzaprima= ver palanca
alzar= lebarer  (elevar, erigir, levantar, repinar/se)
alzascopio= peri-bisone
am (1) (prefijo negativo)= ver no
am (2) (prefijo privativo)= ver sin
ama/o= bane  (dueña/o, jefa/e, patrona/o, poseedor/a, propietaria/o)
amabilidad= ver afectuosidad
amable= ver afable, atenta/o, servicial, solícita/o
amachamiento= maco-fazun
amachar/se= maco-fazer
amachorrar/se= ver amachar/se
amación= muhobun  (amorío, enamoramiento, idilio, romance (4)
amaestrar= magiser  (educar, enseñar, ilustrar, instruir)
amagar= ficiter  (fintar)
amago= ficite  (finta)
amainar= ver aflojar
amajadar= ver majadear
amalgama= ver mezcla, masa (2)
amamantar= ver atetar, criar
amancebar= ver cohabitar (1)
amanecer= ver alborear
amanecida= ver alba
amanerada/o= ver afectada/o, remilgada/o
amanerado= ver marica, petimetre
amaneramiento= ver afectación
amanerar= ver afectar (1)
amansamiento= behedun
amansar= beheder  (domar)
amante= muhobor  (barragán/a, concubina, manceba/o, querida/o) 
amanuense= ver escriba
amar (1) (pasión carnal)= muhober  (amartelar, apasionar, enamorar)
amar (2) (cariño, ternura) = ver apreciar, encariñar
amarar= ver acuatizar
amarga/o= ver agria/o
amargar= ver agriar
amarilla/o (1) (luz espectro)= do
amarilla/o (2) (coloreado)= do-kole
amarillear= do-koler
amarillenta/o= do-kolur  (amarillosa/o, pálida/o)
amarillura= do-kolun
amarizar= ver acuatizar
amarra= marene  (cuerda, maroma)
amarradero= ver dársena
amarrar= marener  (atar)
amarre= marenun
amartelar= ver amar (1)
amartillamiento= kurokun
amartillar= kuroker
amasamiento= masasun  (masaje)
amasar= masaser  (heñir, manosear, masajear, menear, mezclar, sobar)
amasijo= ver mezcla, revoltijo
amativa/o= muhobur  (enamoradiza/o, apasionativa/o)
amatoria/o= muhobe-be
amazacotar= ver compactar
ámbar= ver cárube
ambición= kupiditun  (ansia (2), avidez, codicia)
ambicionar= kupiditer  (ansiar (2), codiciar, desear, pretender)
ambiciosa/o= kupiditur  (ansiosa/o, ávida/o, codiciosa/o, insaciable, rapaz)
ambidextra/o= sohoke-mane  (ambidiestra/o)
ambidiestra/o= ver ambidextra/o
ambientación= kanakun
ambientador/a= kanakir
ambiental= kanake-be
ambientar= kanaker
ambiente= kanake  (clima, medio(1)
ambigua/o= zadote  (confusa/o, equívoca/o, imprecisa/o, neutra/o, vaga/o (2)
ambigüedad= zadote-dade  (divagación, equívoca/o)
ambisexual= ver hermafrodita
ámbito= perinake  (entorno (2), espacio, medio (1), periferia, recinto)
ambas/os= sohoke  (entrambos)
ambulancia= jihuce
ambulante= ver peatón, nómada
ambular= ver andar
amedrentador/a= metusor
amedrentamiento= metusun
amedrentar= metuser  (acobardar, atemorizar, formidar, intimidar)
amena/o= cisude  (diversa/o, entretenida/o, variada/o) 
amenaza= minaze  (conminación, peligro)
amenazador/a= minazor  (perturbador/a)
amenazar= minazer  (conminar, menazar)
amenizar= cisuder
americana= ver chaqueta
americio= pake-pojujo
amerizar= ver acuatizar
ametrallar= ver fusilar
amiga/o= dakote
amigar= dakoter  (amistar)
amigar/se (de nuevo)= ver reconciliar
amígdala= ver tonsila
amilanar= ver acobardar
aminorar= ver acortar, disminuir, paliar, reducir
amistad= dakotun  (confraternidad, fraternidad, hermandad)
amistar= ver amigar
amistosa/o= ver razonable
amnesia= ni-jize
amnistia= ver indulto, perdón
amnistiar= ver indultar
amodorrada/o= modorir  (soñolienta/o)
amodorramiento= modorun
amodorrrar= modorer  (adormecer)
amojonar= ver balizar, mojonar
amolar= ver afilar
amoldar= ver moldear
amoldarse= ver contemporizar
amollentar= ver ablandar
amonedar= ver monetizar
amonestación= filipikun  (advertencia, increpación, regañina, reproche)
amonestar= filipiker  (advertir (3), apercibir, increpar, regañar, reprochar) 
amontonamiento= cebedun  (aglomeración)
amontonar= cebeder  (acumular, aglomerar)
amor (1) (pasión carnal)= muhobe  (pasión)
amor (2) (devoción, estima)= ver aprecio, cariño, ternura
amoral= ver inmoral
amoratada/o= moronir  (lívida/o)
amoratar= moroner
amordazar= boke-taper
amorfa/o= noni-fome
amorío= ver amación, noviazgo
amorosa/o= muhobur
amorrar= ver abuzarse, hocicar
amortajar= ver mortajar
amortiguador= pufere
mortiguar= puferer  (atenuar, disminuir, moderar, reducir, suavizar)
amortizar= tiliger  (liquidar, pagar, redimir, saldar, satisfacer)
amotinada/o= mutinir  (levantisca/o, sediciosa/o)
amotinamiento= mutinun
amotinar= mutiner  (insubordinar, insurreccionar, rebelar, sublevar)
amnesia= ni-memore
amparamiento= hogun
amparar= hoger  (auxiliar, defender, proteger, resguardar, valer (2)
amparo= hoge  (favor, patrocinio, salvaguardia, socorro, tutela)
amperio= mapera
amplia/o= kukode  (ancha/o, expedita/o, extensa/o, grande, vasta/o)
ampliación= kukodun  (amplificación)
ampliar= kukoder  (agrandar, amplificar, ensanchar, prolongar)
amplificación= ver ampliación
amplificar= ver agrandar, ampliar
amplitud= kukode-dade  (anchura, espacio, longitud)
ampolla= mizube
amputación= tomun  (ablación, extirpación, mutilación, resección) 
amputada/o= tomir
amputador/a= tomor
amputable= tome-bile  (extirpable)
amputar= tomer  (arrancar, cercenar, extirpar, mutilar, resecar (2) 
amueblar= mobeler  (dotar, equipar, moblar, mueblar, pertrechar)
amuleto= ver fetiche, talismán
amurallar= ver fortificar
an (1) (prefijo negativo)= ver no  
an (2) (prefijo privativo)= ver sin 
anabólica/o= nabole-be
anabolismo= nabole
anabolizante= nabole-genor
anacoreta= josute  (asceta, eremita, ermitaño, santón) 
anacrónica/o= time-falete  (equivocada/o, extemporánea/o, intempestiva/o) 
anacronismo= time-faletun
ánade= ver gansa/o, pata/o
anaerobia/o= ni-fisebite
anafe= ver braserillo, hornillo
anagrama= litere-pemute
anales= jahe-hitore
analfabeta/o= nibacadafa  (ignorante, iletrada/o, inculta/o, lega/o) 
analgésica/o= ver sedante
analisis= nalise  (disquisición, estudio, examen, investigación)
analizable= nalise-bile
analizar= naliser  (estudiar, examinar, investigar, razonar, reconocer)
análoga/o= ver coherente, congénere, símil/ar, semejante, igual
analogía= ver igualdad, semejanza
anaquel= nakale  (balda (3), estante, ménsula, plúteo, poyata, repisa) 
anarquía= ver anarquismo 
anarquismo= nigubene-fun  (anarquía) 
anarquista= ver ácrata 
anatomía= natome
anca= ver cadera
ancestral= ver tradicional
ancha/o= kude  (amplia/o, dilatada/o, expedita/o, extensa/o, vasta/o)
anchura= kude-dade  (amplitud, latitud, envergadura)
anchurosa/o= kudur  (extensa/o)
anciana/o= ver senil, vieja/o
ancianidad= ver vejez
ancla= misate  (áncora)
anclar= misater  
áncora= ver ancla 
andada= ver paso (2)
andadura= podemun  (marcha (1)
andanada= ver tiroteo
andante= podemor
andanzas= ver aventuras
andar= podemer  (ambular, caminar, deambular, pasear, transitar) 
andarín/a= podemur
andarivel= made-fune
andas= ver camilla, palanquín
andén= podeme-site  (descargadero)
andrajar/se= cirer
andrajo= cire  (colgajo, guiñapo, harapo, jirón, piltrafa, pingajo, pingo) 
andrajosa/o= cirur  (astrosa/o, desharrapada/o, harapienta/o, zarrapastrosa/o) 
aneblamiento= nebulun
aneblar= nebuler  (anieblar)
anécdota= nedote
anegamiento= ver inundación
anegar= ver inundar
anejar= ver anexar 
aneja/o= ver anexa/o, suplemento
anémica/o= ver raquítica/o
anemómetro= betile-mete
anestesia= noni-sesibun
anestesiar= noni-sesiber
anestésica/o= noni-sesibe  (estupefaciente)
anestesiología= nonisesibe-tenikun
anestesista= nonisesibe-tenike/a/o
anexa/o= gerege  (delegación (3), filial, rama, sucursal) 
anexar= gereger  (agregar, anejar, anexionar, añadir, incorporar, vincular) 
anexión= geregun  (incorporación)
anexionar= ver anexar 
anfiteatro= peri-gekije  (gradas, hemiciclo) 
ánfora= ver cántara/o
anfractuosa/o= ver abrupta/o
angarillas= ver camilla, palanquín
ángel = meleke
angelical = meleke-be
angosta/o= sicade  (escasa/o, estrecha/o, reducida/o) 
angostar= sicader  (encoger, estrechar, reducir) 
angostura= ver estrechez, quebrada
angular (1) (verbo)= goner  (desviar, doblar, ladear, sesgar, torcer) 
angular (2) (pertenencia)= gone-be
ángulo= gone  (arista, bisel, canto, chaflán, esquina, rincón, sesgo) 
ángulo recto= ver rectángula/o (1)
angustia= tasake  (trauma (2), tristeza) 
angustiada/o= tasakir
angustiamiento= tasakun  (aflicción, padecimiento, sufrimiento, tribulación)
angustiante= tasakor
angustiar= tasaker  (afligir, intranquilizar, traumatizar (2)
angustiosa/o= tasakur  (traumática (2)
anhelar= takaler  (ansiar (1), apetecer, aspirar (2), desear, pretender) 
anhelo= takale  (ansia (1), deseo (1), gana, ilusión) 
anidar= ver morar, nidificar
anieblar= ver aneblar
anilla= neluhe  (arete, armella, pulsera)  
anillar= neluher
anillo= neluse  (alianza, sello (5), sortija) 
ánima (1) (cañón arma fuego)= nemose
ánima (2) (espíritu)= ver alma, espíritu
animación= begetun
animada/o= begetir  (amena/o, despierta/o, divertida/o, vivaz)
animador/a= begetor
animadversión= bomine
animal= zome
animalizar/se= zomer  (abestiar/se, abestializar/se, abrutar/se, bestializarse) 
animar= begeter  (alentar, amenizar, consolar, inducir, tonificar)
anímica/o= ver espiritual, moralista
ánimo= begete  (aliento (2), fortaleza, optimismo, talante)
anión= jone-nopole
aniquilar= ver exterminar 
anís (1) (planta)= badije-fite
anís (2) (fruto)= badije
anisación= badijun
anisar= badijer
aniversaria/o= jahe-pefice  (cumpleaños)
ano= nuse
anoche= noce-here
anochecer= nocer  (crepúsculo, ocaso) 
anódica/o= ropole-be
anodina/o= ver indolora/o
ánodo= ro-pole  (positiva/o, polorojo) 
anómala/o= ver anormal, monstruosa/o
anomalia= ver anormalidad, defecto, excepción 
anonadar= ver exterminar
anónima/o= noni-nomine  (desconocida/o, incógnita/o) 
anorexia= noni-petite
anormal= ni-nomale  (anómala/o, asimétrica/o, deforme, irregular, rara/o)
anormalidad= ni-nomaledade  (anomalía, defecto, deformidad, rareza) 
anotar= noter  (apostillar, apuntar (3), inscribir, registrar, reseñar) 
anquilosar= ver calcificar
ansar= ver gansa/o, pata/o
ansia= jokoje  (anhelo, ambición, apetito, deseo (1), gana)
ansiar= jokojer  (anhelar, ambicionar, apetecer, desear)
ansiedad= jokojun  (impaciencia)
ansiosa/o= jokojur  (ambiciosa/o, impaciente)
antagónica/o= ver contraria/o, opuesta/o
antagonismo= ver competición, enemistad, oposición, rivalidad
antagonista= ver competidor/a, enemiga/o, hostil, oponente, rival
antaño= piri-jahe
antártica/o= ver sureña/o
antártico= pole-suda
ante= piri
anteayer= piri-here
antebrazo= piri-ruke
antecedente/s= ver dato, historial, referencia/s (3)
anteceder= linaher  (antepasar, preceder) 
antecesor/a= linahor  (antepasada/o, ascendiente, precursor/a, progenitor/a) 
anteferir= ver anteponer 
antelación= ver anterioridad 
antena (1) (capta ondas)= natene  (
antena (2) (órgano insecto)= sokake  (
antena (3) (sujección de vela)= hogete  (entena)
anteojo= piri-bise  (binoculares, catalejo, gafas, gemelos, prismáticos) 
antepasada/o= ver antecesor/a 
antepasar= ver anteceder 
antepecho= ver balcón, parapeto
antepierna= mesi-perene
anteponer= piri-poner  (anteferir, destacar, distinguir, favorecer, preferir) 
antepuesta/o= piri-ponir
antera= polene-fore
anterior= forige  (delantera/o, precedente, preliminar, previa/o) 
anterioridad= forige-dade  (antelación, precedencia, prioridad) 
antes= zeni
anti= fadi
antiácida/o= fadi-lazide
antiaérea/o= fadi-nabefise
anticipación = zeni-fazun
anticipada/o= zeni-fazir  (prevista/o, temprana/o)
anticipar= zeni-fazer  (adelantar, bistraer, predecir, presagiar, pronosticar) 
anticipo= zeni-faze  (adelanto, bistrecha, empréstito, préstamo) 
anticoagulante= fadi-kogulor
anticongelante= fadi-gelor
anticuada/o= betulir  (obsoleta/o, primaria/o, rudimentaria/o)
anticuar= betuler
antiestética/o= ver fea/o
antídoto= fadi-tosike  (antiveneno, contraveneno) 
antifaz= majarefe  (cambuj, mascarilla (2) 
antigua/o= betule  (arcaica/o, caduca/o, pasada/o, primaria/o, primitiva/o)
antigüedad= betule-dade  (vetustez) 
antílope= ver venado
antimonio= pake-mojupo
antiparras= ver lentes
antipatía= noni-carizun  (aversión, hosquedad, odio)
antipática/o= noni-carize  (hosca/o, impopular)
antípodas= fadi-pode
antitanque= fadi-karosebelike
antitérmica/o= fadi-teme
antítesis= fadi-tesise  (contradicción, contraste, disparidad, oposición) 
antitóxica/o= desi-tosike  (desintoxicante) 
antiveneno= ver antídoto 
antojar/se= ver apetecer, desear, encaprichar/se 
antojo= ver apetito, deseo, capricho 
antología= folore-legere  (florilegio) 
antorcha= facule  (hacha, hacho, tea) 
antracita= ver carbón
antro= ver caverna, tugurio
antropófago= humane-fage
antropoide= ver humanoide
antropóloga/o= humane-loge/a/o
antropología= humane-logun
anual (1) (cada año)= jedi-jahe
anual (2) (que dura un año)= durare-jahe
anualidad= jedijahe-dade
anuario= jedijahe-bibile
anubarrar= ver nublar
anublamiento= ver nubladura
anublar= ver nublar
anudación= gedun
anudar= geder  (atar)
anuencia= ver permiso
anulación= nulun  (derogamiento, eliminación)
anulada/o= nulir  (abolida/o, cancelada/o, nula/o, suprimida/o)
anular (1) (invalidar)= nuler  (abolir, abrogar, cancelar, derogar, eliminar, suprimir) 
anular (2) (de anillo)= neluse-be
anular (3) (dedo)= datile-fo
anunciación= denotun
anunciar= denoter  (avisar, comunicar, pregonar, publicar, notificar) 
anuncio= denote  (aviso, cartel, denotación, letrero, notificación, rótulo) 
anverso= ver frente 
anzuelo= curibare
añadida/o= hizufir  (incluida/o, postiza/o)
añadidura= hizufun  (complemento, extra)
añadir= hizufer  (anexar, complementar, sumar, suplementar)
añagaza= ver ardid
añeja/o= poli-jahe  (rancia/o)
añejar= poli-jaher
añico= nike  (menuza, partícula, pizca, triza)
año= jahe
añoranza= ver melancolía
añorar= ver recordar
añosa/o= ver vieja/o 
aojar= male-biser
aovar= ver desovar
apabullar= ver acobardar
apacible= paze-bile  (dócil, mansa/o, plácida/o, reposada/o, tranquila/o)
apaciguamiento= pazun
apaciguar= pazer  (aplacar, calmar. dulcificar, serenar, sosegar, tranquilizar)
apagable= tucite-bile
apagada/o= tucitir  (mate)
pagamiento= tucitun  (extinción)
apagar= tuciter  (extinguir
apagón= tucite
apaisada= ver horizontal
apalabramiento= parolun
apalabrar= paroler  (concertar)
apalancar= hebeler  (embarrar (2), palanquear)
apaleamiento= palusun  (paliza, vapuleamiento)
apalear= paluser  (aporrear, golpear, pegar (2), tundir, vapulear, zurrar)
aparador= pasude-mobele
aparato (1) (preparativos)= ver apresto, protocolo
aparato (2) (maquinaria)= parate  (armatoste, artefacto, mamotreto, máquina, motor)
aparato (3) (mecanismo)= cige  (artilugio, dispositivo, mecanismo)
aparcamiento= pakumun
aparcar= pakumer  (estacionar)
aparear= ver parear, uncir
aparecer= cusaner  (asomar, llegar, presentarse)
aparecida/o= cusanir
aparecido= cusane  (espectro)
aparejamiento = junubun
aparejar = junuber  (aprestar) 
aparejo = junube  (accesorio) 
aparentar= mofer  (simular)
aparente= mofor  (inexistente, irreal, supuesta/o)
aparentemente= mofe-mode  (exteriormente (2)
aparición= cusanun  (fantasía, fantasma, trasgo) 
apariencia= mofe  (aire, aspecto, cariz, catadura, estampa, pinta, traza)
apartada/o= fekadir  (distante, lejana/o, remota/o)
apartadijo= desi-zige
apartado= ver capítulo, compartimiento, párrafo, sección (1)
apartamento= ver morada, vivienda
apartar= fekader  (alejar, desplazar, expulsar, rechazar, retirar, separar)
aparte= fekade  (separadamente)
apasionada/o= pasonir  (romántica/o, vehemente, voluptuosa/o)
apasionante= pasonor
apasionamiento= pasonun
apasionar = pasoner  (amar (1), emocionar)
apatía= ni-komobedade  (dejadez, descuido, desgana, desidia)
apática/o= ni-komobe  (impasible, indolente, negligente)
apátrida= noni-zuge
apea= podele  (manea, maneota, manija, maniota, pihuela)
apeadero= desi-jupe
apeamiento= desi-jupun
apear/se (1) (bajarse)= desi-juper  (descabalgar, desencaramarse, desmontar (1)
apear (2) (poner pihuela)= podeler  (apiolar, empiolar, manear)
apechar= ver aguantar
apechugar= ver aguantar
apedreamiento= kamenun  (pedrea)
apedrear= kamener  (empedrar, enguijarrar, lapidar, peñasquear)
apelable= pelare-bile
apelación= pelarun  (demanda, interposición, reclamación, recurso, solicitud)
apelar= pelarer  (demandar, interponer, reclamar, recurrir, solicitar)
apelativo= ver apellido, nombre
apellidar= pelitarer
apellido= pelitare  (apelativo, denominación, nombre, patronímico)
apelmazada/o= ver comprimida/o, espesa/o
apelmazamiento= ver grumo
apelmazar= ver compactar, comprimir, espesar, prensar
apelotonamiento= ver grumo
apelotonar= ver compactar
apenada/o= ver inconsolable
apenar= ver afligir, emocionar 
apenas= bisi
apencar= ver aguantar
apéndice= hizufe  (extremidad, rabo, suplemento)
apeo= podelun  (apiolamiento)
apercibimiento = jubisurun
apercibir = jubisurer  (alertar, amonestar)
apercibo= jubisure
aperitivo= peritibe  (entremés, refrigerio, vermut) 
apertura= ver abertura, comienzo
apesadumbrar= ver afligir 
apestamiento= ver peste (3)
apestar= fetider  (atufar, heder)
apetecer= petiter  (anhelar, ansiar, antojarse, desear (1), gustar, pretender)
apetecible= petite-bile
apetencia= ver apetito
apetito= petite  (anhelo, ansia, antojo, apetencia, deseo (1), hambre)
apetitosa/o= petitir  (opípara/o, sabrosa/o)
apiadar/se= pitater  (compadecer/se, condoler/se, conmover/se, enternecer/se) 
ápice= picise  (cima, cumbre, cúspide, pináculo, piso, remate (5), vértice)
apicultor/a= pise-kute/a/o
apicultura= pise-kutun
apilamiento= tatukun  (aglomeración (1)
apilar= tatuker  (acumular, aglomerar (1), taucar)
apiñamiento= pinesun
apiñar/se= pineser  (apretujarse, arracimarse, arremolinarse, arrimarse)
apiolamiento= ver apeo
apiolar= ver apear (2), atar 
apisonadora= pisase-behike  (prensa)
apisonar= pisaser  (aplastar, enrasar, explanar, nivelar, pisonear, rehollar)
aplacabilidad= pakare-dade  (placabilidad)
aplacable= pakare-bile  (placable)
aplacada/o= ver satisfecha (1)
aplacamiento= pakarun
aplacar= pakarer  (aliviar, amortiguar, apaciguar, mitigar, tranquilizar)
aplanador= palanor  (desabollador)
aplanar= palaner  (desalabear)
aplastada= sahakir  (chata/o)
aplastamiento= sahakun
aplastar= sahaker  (abollar, achatar, apisonar, prensar, comprimir)
aplaudir= bolamaner  (palmear, palmotear, vitorear)
aplauso= bolamanun  (palmeo, palmoteo, vitoreo)
aplazable= jikane-bile
aplazada/o= jikanor  (pendiente (3)
aplazamiento= jikanun  (atraso, espera, procrastinación, retardo)
aplazar= jikaner  (atrasar, demorar, postergar, prorrogar, retrasar)
aplicable= jasane-bile
aplicación= jasanun  (constancia, diligencia, esmero, tesón, trabajo, uso)
aplicada/o= jasanir  (atenta/o, estudiosa/o)
aplicar= jasaner  (adaptar, aprovechar, dedicar, emplear, esmerar)
aplique= jasane
aplomamiento= fadinun
aplomar= fadiner
aplomo= ver plomada 
apocada/o= ver tímida/o, pusilánime
apocalíptica/o= ver terrible, terrorífica/o
apocar= ver acortar
apocopar= pokoper
apócope= pokope
apodamiento= jepi-nominun
apodar= jepi-nominer  (motejar, sobrenombrar) 
apoderada/o= potere  (gestor/a, legada/o (2), poderhabiente)
apoderamiento= poterun
apoderar= poterer
apoderar= ver administrar
apoderar/se= ver apropiar/se 
apodo= jepi-nomine  (alias, mote, remoquete, seudónimo, sobrenombre) 
apogeo= ge-dalike
apolítica/o= desi-politike
apoltronarse= pigiter  (arrellanarse, gandulear, haraganear, poltronar)
aponer= ponerer
aporreamiento= porun
aporrear= porer  (apalear, porracear)
aportación= motarun
aportar= motarer  (contribuir, cotizar, participar)
aporte= motare  (cuota)
aposentamiento= celun
aposentar/se= celer  (habitar, morar)
aposento= cele  (cuarto, estancia, habitación, pieza)
aposición= ponerun
apositiva/o= ponerur
apósito= positume
aposta= ver adrede
apostar= gagerer  (envidar, jugar)
apóstata= ver herética/o
apostatar= ver renegar
apostilla= garafe-note  (nota (1)
apostillamiento= garafe-notun
apostillar= garafe-noter  (anotar)
apóstrofo= potofe
apostura= ver donosura, galantería (1), hermosura
apoteosis= dibe-faze  (culminación, delirio, desenlace, exaltación, frenesí)
apoyadero= ver apoyo
apoyadura= fulucun
apoyar= fulucer  (auxiliar (2), basar, respaldar, sostener, sustentar)
apoyo= fuluce  (apoyadero, pata (2), refuerzo, soporte, sostén
apreciable= sene-bile
apreciación (1)= senun
apreciación (2)= ver percepción
apreciación (3)= lubitun  (atracción, 
apreciación (4)= ver calificación, crítica
apreciar (1) (poner precio)= sener  (evaluar, valorar, tasar)
apreciar (2) (darse cuenta)= ver notar, percibir
apreciar (3) (sentir aprecio)= lubiter  (amar (2), atraer, estimar, preciar, prendar)
apreciar (4) (calificar)= ver criticar
apreciativa/o= lubitur
aprecio= lubite  (afecto, amor (2), estima)
aprehender= ver asir
apremiada/o= jipir  (morosa/o)
apremiamiento= jipun
apremiante= jipor  (urgente)
apremiar= jiper  (acelerar, urgir)
apremio= jipe  (aceleración, prisa, urgencia)
aprender= manaber  (comprender, estudiar, ilustrarse, instruirse, versar (1)
aprendiz/a= manabe  (alumna/o, inexperta/o, novata/o, novel, principiante)
aprensión= ver cobardía, prejuicio, temor (1)
aprensionar/se= ver temer
aprensiva/o= ver temerosa/o
aprestar/se= ver disponer/se
apresamiento= pesarun
apresar= pesarer  (agarrar, morder, prender (2)
aprestar= patarer  (acondicionar, aparejar, disponer, organizar, preparar)
apresto= patare  (aparato (1)
apresurada/o= jasir  (rápida/o, veloz)
apresurador/a= jasor
apresuramiento= jasun  (precipitación (2)
apresurar= jaser  (acelerar, precipitar/se (2)
apretada/o= sererir  (compacta/o, estrecha/o, prieta/o)
apretamiento= sererun
apretar= sererer  (atacar (1), comprimir, estrujar, oprimir, prensar)
apretón= sererur
apretujar/se= ver apiñar/se
aprieto= serere  (apuro, brete, conflicto, dificultad, dilema, problema)
aprisa= jasi  (deprisa)
apriscar= mutone-kaser
aprisco= mutone-kase  (cija, corral, ovil, redil)
aprobación= biligun  (licencia, permiso, plácet, sanción (2)
aprobar= biliger  (autorizar, consentir, permitir)
apropiación= zijidun
apropiada/o= zijidir  (correcta/o, merecida/o, oportuna/o)
apropiar/se= zijider  (adueñar/se, apoderar/se, arrebatar, incautar, usurpar)
aprovechable= pofite-bile
aprovechada/o= pofitir
aprovechadamente= pofite-mode  (provechosamente)
aprovechador/a= pofitor  (arribista, proficiente)
aprovechamiento= pofitun  (aplicación)
aprovechar= pofiter  (aplicar, usar, utilizar)
aprovisionamiento= ver abastecimiento
aprovisionar= ver abastecer, equipar
aproximación= posimun
aproximadamente= posime-mode
aproximar= posimer  (acercar)
apta/o= bile  (capaz, cualificada/o, diestra/o, idónea/o, pertinente)
aptitud= bile-dade  (capacidad, destreza, idoneidad, suficiencia)
apuesta= gagere  (envidada, envite, jugada, postura)
apuesta/o= ponere  (donosa/o, galante, hermosa/o)
apuntalamiento= bigepun  (entibación)
apuntalar= bigeper  (entibar, reforzar, sustentar)
apuntamiento (1)= metitun  (encañonamiento, encaro, puntería)
apuntamiento (2)= janun  
apuntar (1) (con arma o dedo)= metiter  (encañonar (1), señalar)
apuntar (2) (de hacer punta)= janer
apunte = ver boceto, borrador, manuscrito, nota (1)  
apuñalamiento= pugelun
apuñalar= pugeler
apuñar= ver asir
apuñear= ver boxear
apurada/o= kumir
apuramiento= kumun
apurar= kumer  (dificultar, purificar)
apuro= kume  (aprieto, dificultad, crisis, crisis)
aquél (pronombre)= nagu  (aquella, aquello)
aquella/o= ver aquel
aquéllas (pronombre)= nagus  (aquellos)
aquellos= ver aquellas
aquende= ver cis
aquí= celi  (acá)
aquiescencia= ver concesibilidad, permiso
aquiescente= kozede
aquietar= ver frenar, serenar, tranquilizar
ara= jite-lite
árabe= ver agarena/o, sarracena/o
arado= besane  (besana)
arana= ver engaño
arancel = tarife-kanone  (capitación, tarifa, tasa)
arandela= rotece  (rondana)
araña= tateze
arañar= nicer  (arpar, carpir, raer, rascar, rasguñar, raspar)
arar= besaner  (labrar (1), roturar, surcar)
árbitra/o= sudite  (intercesor/a, interventor/a, juez/a, mediador/a)
arbitraje= suditun  (fallo, juicio, resolución, sentencia, veredicto)
arbitrar= suditer  (dictaminar, interceder, resolver, terciar (3)
arbitraria/o= futone-be  (injusta/o, irregular, parcial (2)
arbitrariedad= futone-dade  (atropello, ilegalidad, ultraje, vejación)
arbitrio (1) (fallo del árbitro)= ver arbitraje
arbitrio (2) (injusticia)= futone  (abuso)
arbitrio (3) (impuestos)= ver capitación, gravamen, impuesto
árbol= pe  (planta (1), vegetal
arboladura= ver mástil
arbolar= per  (arbolecer, arborizar, forestar)
arboleda= ver foresta, selva
arbolecer= ver arbolar
arborícola= pe-cole
arborizar= ver arbolar
arbusto= ver planta (1)
arca= ver cofre, urna
arcabuz= ver fusil
arcada (1) (de arquitectura)= ver bóveda
arcada (2) (de repugnancia)= ver asco, náusea
arcaica/o= purane  (vieja/o)
arcana/o= ver secreta/o
archi= ver super
archipiélago = poli-sule
archivar= dokuteker
archivo= dokuteke
arcilla= giline  (greda)
arco= duge  (curva, portería (2) 
arco iris= nije-duge
arcón= ver baúl
arder= pirer  (deflagrar, encender/se, incendiar/se. inflamar/se, prender (3)
ardid= tecane  (añagaza, argucia, artimaña, trampa (2), truco, treta)  
ardiente= piror  (candente, encendedor/a, ígnea/o, tórrida/o, urente)
ardimiento= pirun  (deflagración, encendimiento, ignición) 
ardor (1) = ver calor, escozor, rubor
ardor (2) = ver entusiasmo, fogosidad, pasión 
ardorosa/o= ver vehemente
ardua/o= ver dificil, insuperable
área (1) (contorno, espacio)= ver superficie, zona
área (2) (medida agraria)= zemepe
arena (campo de competición)= ver palestra
arena= sabule  (tierra)
arenar= sabuler  (enarenar)
arenera/o= desi-sabule
arenga= harege  (discurso, proclama 
arengamiento= haregun
arengar= hareger  (sermonear)
arete= ver anilla, pendiente (1), zarcillo
argamasa= sikuke  (cemento, mortero)
argamasadura= sikukun
argamasar= sikuker
argolla= nelupe  (pulsera)
argón= pake-hojumo
argot= zokuge  (jerga, jerigonza
argucia= ver ardid, disimulo
argüir= ver argumentar, razonar, rebatir
argumentación= dobadun
argumentar= dobader  (argüir, discutir, justificar, razonar, rebatir)
argumento= dobade  (justificación, perioca, pretexto, tema, tesis, razón)
árida/o= sujoje  (baldía/o, infecunda/o, infructuosa/o, seca/o, yerma/o)
aridez= ver sequedad
arisca/o= ver adusta/o, hosca/o
arista= ver ángulo, bisel, esquina 
aristocracia= kizoke-suge  (nobleza (2)
aristócrata= kizoke  (noble (2)
aristocrática/o= kizoke-be  (nobiliaria/o)
aristocratizar= kizoker
aritmética= rimetike
arma= bafe
Armada= ver marina de guerra
armadía= ver balsa (1)
armadura = ver coraza 
armamento= bafe-suge
armar (1) (con armas)= bafer  (equipar, pertrechar)
armar (2) (ensamblar piezas)= ver montar (2), piezar
armario= jige  (guardarropa, ropero, repositorio, taquilla (2)
armatoste= ver aparato (2), trasto 
armazón (1) (de un aparato)= ver chasis, estructura
armazón (2) (de ser orgánico)= ver caparazón
armella= ver anilla 
armera/o= bafe-ne/a/o
armería= bafe-de
armisticio= bafe-detenun  (pacto, tratado, tregua, reconciliación)
armonía (1) (de las gentes)= ver paz, unidad (3) 
armonía (2) (de la música)= ver cadencia, melodía, proporción, ritmo, simetría)
armoniosa/o= kanore  (canora/o, eufónica/o, melodiosa/o)
armonizar= ver conciliar, estilizar, harmonizar
arnés= harane  (coraza)
aro= nele  (pulsera, rueda)
aroma= bene-lore  (efluvio, esencia, fragancia, perfume)
aromar= bene-lorer  (aromatizar, perfumar)
aromática/o= benelore-be  (fragante)
aromatizar= ver aromar
arpar= ver arañar 
arpón= harape
arponear= haraper
arponeamiento= harapun
arqueada/o= dugir  (curvada/o)
arquear= duger  (abarquillar, alabear, cimbrar, curvar, flexionar)
arqueo (1) (de contabilidad)= bilaze-negote  (balance (2)
arqueo (2) (forma de arco)= dugun
arqueóloga/o= betule-loge/a/o
arqueología= betule-logun
arquitecta/o= difike-loge/a/o
arquitectura= difike-logun
arracada= ver pendiente (1)
arracimar/se= ver apiñar/se, racimar
arrabal= ver suburbio
arraigar= ver prender, radicar 
arraigo= ver raigambre
arralar= ver aclarar (1)
arrancada (2)= demarir  (inicio, comienzo, partida (2), salida)
arrancar (1) (extraer de sitio)= hazuser  (desarraigar, despegar, extirpar, sacar, separar, suprimir)
arrancar (2) (iniciar/se)= demarer
arranque= demare  (arrancada, brío, ímpetu, impulso, inicio, repente)
arrasar= ver abatir (2) 
arrastradera/o= reperur
arrastramiento= reperun  (arrastre, tirón, tracción)
arrastrapies= repere-podes  (arrastras)
arrastrar= reperer  (halar, impeler, rastrar, remolcar, reptar, serpentear)
arrastras= ver arrastrapiés
arrastre= ver arrastramiento
¡arre!= ¡hare!  (harre)
arrear= harer  (harrear)
arrebatar= ver apropiar/se, despojar, quitar
arrebato= ver arranque, frenesí, furia,
arrebozar= ver abrigar
arrebujar= ver abrigar, rebujar
arreciar= ver aumentar
arrecife= rasife  (escollo, farallón, rompiente)
arrecir/se= ver aterir/se
arredrar= ver acobardar  
arreglar= ver componer, reparar (1), sanear, solucionar
arreglo= ver compostura, concierto, orden (1), satisfacción (1)
arregostar/se= ver aficionar/se
arrellanar/se= ver apoltronar/se, sentarse
arremeter= bigoser  (abalanzarse, embestir)
arremetida/o= bigosir  (embestida/o)
arremetimiento= bigosun
arremolinar/se= ver apiñar/se, remolinar
arrendador/a= zujinor  (casera/o, locador/a)
arrendamiento= zujinun  (alquilamiento, inquilinato, locación)
arrendar (1) (alquilar)= zujiner (alquilar)
arrendar (2) (poner riendas)= ver enriendar
arrendataria/o= zujinur (inquilina/o, locataria/o)
arreo= putuze
arrepentida/o= penitir  (contrita/o)
arrepentimiento= penitun  (contrición, penitencia, remordimiento)
arrepentir/se= peniter (compungir, lamentar, repentirse, retractarse)
arrestar= ver capturar
arresto= ver captura
arriar= ri-hiser  (descolgar)
arriba= sube  (supra, suso)
arribada= riparun  (llegada)
arribar= riparer  (llegar)
arribista= ripare  (advenediza/o, aprovechador/a, intrusa/o, oportunista)
arriendar= ver enriendar
arriendo= zujine  (alquiler)
arriesgada/o= risikir  (expuesta/o, imprudente)
arriesgante= risikor
arriesgar= risiker  (atrever/se, aventurar/se, exponer, osar)
arrimada/o= kajinir
arrimadero= kajine
arrimador/a= kajinor
arrimadura= kajinun
arrimar= kajiner  (acercar, aplicar, yuxtaponer)
arrinconar= naki-goner  (acorralar, arrumbar, desdeñar, relegar) 
arritmamiento= ni-ritimun
arritmar= ni-ritimer
arritmia= ni-ritime
arrobar= ver alucinar, seducir
arrobo= seduze  (alucinosis)
arrodillada/o= genicir  (genuflexa/o)
arrodillamiento= genicun  (genuflexión)
arrodillar/se= genicer  (hincarse, inclinarse, postrarse, prosternarse)
arrogancia= ver presunción (1)
arrogante= ver despreciativa/o, inmodesta/o, presuntuosa/o
arrogar= ver ahijar
arrojada/o (2)= ver audaz, temeraria/o
arrojada/o (1)= kidatir  (echada/o)
arrojar (1) (echar, tirar)= kidater  (echar, lanzar, precipitar (1), proyectar (2), tirar (1)
arrojar (2) (arriesgarse)= ver peligrar
arrojo (2) = ver audacia
arrollar= roler  (enrollar, enroscar, envolver, liar, plegar, retorcer)
arropar= ruber  (ataviar, vestir)
arrostrar= ver encarar 
arroyo= ribuse  (regato, reguero, riacho, riachuelo, torrentera)
arroz (1) (la planta)= rice-fite
arroz (2) (el fruto)= rice
arruga= ruge  (doblez, frunce, pliegue, plisado, surco)
arrugable= ruge-bile
arrugar= ruger  (corrugar, engurruñar, fruncir, plegar, rugar)
arruinamiento (2)= hamecun
arruinar (1) (asolar, devastar)= ver abatir (2), demoler, estropear, perjudicar
arruinar (2) (empobrecer)= hamecer  (empobrecer, quebrar (2), ruinar)
arrullar= girener
arrullo= girene
arrumaco= ver caricia, mimo
arrumbar= ver arrinconar 
arsenal= senahe  (maestranza)
arsénico= pake-tojuto
arte= tece  (ciencia, habilidad, maña, pericia, técnica)
artefacto= ver aparato (2), máquina, motor,  
artejo= ver articulación (1)
artera/o= ver sagaz, solapada/o
arteria= benape
arterial= benape-be
artesa= masase-cube  (duerna, masera)
artesana/o= mane-ne/a/o  (manual (1), menestral, obrera/o, operaria/o)
ártica/o= ver norteña/o, septentrional
ártico= pole-noda  (norte) 
articulable= geleke-bile
articulación (1)= geleke  (artejo, artículo (1), coyuntura, juego (3)
articulación (3)= ver dicción
articulamiento= gelekun
articular (1) (es el verbo)= geleker
articular (2) (es pertenencia)= geleke-be
articular (3) (hablar)= ver decir (2), pronunciar
artículo (1) (articulación)= ver articulación (1)
artículo (2) (gramatical)= piri nomine
artículo (3) (sección de escrito)= ver capítulo, sección (1)
artículo (4) (género, mercancía)= ver mercancía, producto
artículo (5) (periodístico)= ver crónica, gacetilla, reportaje
artífice= tece-faze  (escultor/a)  
artificial= tece-fazur  (irreal, sintética/o) 
artificiar= tece-fazer
artificio= tece-fazun  (máquina, mecanismo) 
artificiosa/o= ver hipócrita
artillar= ver cañonear 
artillera/o= bobuse-ne/a/o(bombardera/o)
artillería= dokepe-militare
artilugio= ver aparato (3), máquina 
artimaña= ver ardid, componenda, treta
artista= tece-ne/a/o
artística/o= tece-be  (estética/o, manual (1) 
artolas= karusefe-boheke(cartolas)
arzón= fusete
as= le-mo  (campeón/a, invicta/o, ganador/a, vencedor/a) 
asa= manece  (agarradero, asidero, empuñadura, mango, manija) 
asación= rotirun
asadera/o= rotirur
asado= rotire-cere
asador= rotire  (espeto)
asadura = bizere-suge
asaetear= ver saetear
asalariada/o= salarir  (jornalera/o, obrera/o)
asalariar= salarer  (salariar, contratar, estipendiar)
asaltar= napader  (cargar (2), delinquir, saltear. saquear)
asalto= napadun  (delito, salteo, saqueo)
asamblea= sabanije (concilio, junta (1), parlamento, sesión, simposio)
asambleista= ver parlamentaria/o
asar= rotirer  (calentar, dorar, rostir, tostar)
asaz= ver bastante, suficiente
ascendencia (1) (linaje)= ver abolengo 
ascendencia (2) (de subir)= sosine-dade
ascendente= sosinor
ascender= sosiner  (escalar, remontar, trepar (1)
ascendiente (1) (antecesor/a)= ver antecesor/a, pariente
ascendiente (2) (prestigio)= reputare
ascensión= sosinun
ascensional= sosine-be
ascenso= sosinun
ascensor= sosine
ascensorista= sosine-ne/a/o
asceta= kugose  (anacoreta)
ascética/o= ver misántropa/o, puritana/o
asco= tasate (arcada (2), basca, náusea, repugnancia, usgo) 
ascosidad= tasatun
ascosa/o= tasatur
ascua= ver brasa
aseada/o= pepolir  (limpia/o, pulcra/o)
aseamiento= pepolun  (higiene, limpieza)
asear= pepoler  (higienizar, limpiar)
asechanza= ver emboscada
asedador/a= serikor
asedamiento= serikun
asedar= seriker
asediar= sitiner  (bloquear, sitiar)
asedio= sitinun  (bloqueo, sitio (1) 
asegurable= sekure-bile
aseguradamente= sekure-mode  (seguramente)
aseguramiento= sekurun  (seguración)
asegurar (1) (estar asegurado)= sekurer  (fijar, preservar, proteger, resguardar, segurar)
asegurar (2) (dar fe de algo)= ver certificar, garantizar
asemejar/se= ver semejarse
asenso = ver asentimiento
asentaderas= ver culo, nalga/s
asentamiento= ver colonia (1)
asentar= sederer  (colonizar, establecer, fincar/se, fundar, instalar, poblar)
asentimiento= sidizun  (asenso, aserción, aserto)
asentir= sidizer  (afirmar (2), aseverar, certificar, confirmar, ratificar)
aseo= pepole  (limpieza)
asepsia= noni-fecete
aséptica/o= noni-fecetur  (desinfectada/o, estéril)
aseptizar= noni-feceter (desinfectar, esterilizar)
asequible= ver realizable
aserción= ver asentimiento
aserrar= ver serrar
aserto= ver asentimiento
asesina/o= sasine  (criminal (1)
asesinar= sasiner
asesinato= sasinun  (crimen, delito)
asesor/a= sesume  (consejera/o, guía (4), mentor/a, monitor/a, supervisor/a)
asesorar= sesumer  (aconsejar, guiar, indicar, supervisar)
asesoría= sesume-bure
aseverancia= sidize
asexual= noni-sese
aseveración= ver declaración (3)
aseverar= ver asentir, certificar
asfaltar= falatuser  (alquitranar)
asfalto= falatuse  (alquitrán)
asfixia= cusoke  (ahogo)
asfixiamiento= cusokun
asfixiante= cusokor  (sofocante)
asfixiar= cusoker  (ahogar, sofocar)
así= siki
asible= manece-bile
asidero= ver asa, mango, pasamanos
asidua/o= hadare  (acostumbrada/o, constante, frecuente, habitual)
asiduidad= hadare-dade  (frecuencia, perseverancia, puntualidad)
asiento (1) (para sentarse)= sedese  (localidad (2), plaza (2), silla (1), sillón)
asiento (2) (suelo, base)= sedere
asignación= sinarun  (cuota)
asignar= sinarer  (consignar (1), distribuir, dotar, retribuir) 
asignatura= sinare  (disciplina, estudio, materia, texto, tratado)
asilar= tutamer
asilo= tutame  (hospicio, inclusa, orfanato)
asilvestramiento= ni-domarun
asilvestrar= ni-domarer
asimetría= ni-simete
asimétrica/o= ni-simetebe
asimiento= manecun
asimilar= similarer
asimismo= ver además, también
asir= manecer  (apañar, aprehender, apuñar, coger, empuñar, sujetar)
asistencia (1)= hadarun  (concurrencia, presencia)
asistencia (2)= kurun  (auxilio, servicio (1)
asistente (1)= hadaror  (espectador/a)
asistenta/e (2)= kure  (auxiliar (1), camarera/o, ordenanza (2)
asistir (2) (curar, atender)= kurer  (auxiliar (2), salvar, servir (1), socorrer)
asistir (1) (ir a un lugar)= hadarer  (acudir, concurrir, presentarse, visitar)
asma= halete
asna/o= ver burra/o
asnal= ver burral
asnalmente= ver borricalmente
asociación= sozun  (club, mutualidad, peña (1), sindicato, sociedad)
asociada/o= sozir  (socia/o)
asociar (1) (cultural, social, etc.)= sozer  (afiliar/se, agrupar, congregar, federar, inscribir)
asociar (2) (sociedad anónima)= titufer
asolar (1) (destruir)= ver abatir (2), demoler, devastar
asolar (2) (quemar el sol)= ver agostar
asomar/se= nozoker  (aflorar, aparecer, brotar, emerger, surgir)
asombrar (1) (hacer sombras)= ver sombrear
asombrar (2) (sorprender) = jiniher (admirar, estupefactar, pasmar, sorprender)
asombro = jinihe (admiración, maravilla, pasmo, sensación)
asombrosa/o = jinihur (extraordinaria/o, insólita/o, sorprendente)
asomada= nozokun
asomar/se= nozoker
asomo= nozoke
asonada= ver motín
aspa= hape
aspadura= hapun
aspar= haper
aspaviento= ver ademán, gesto
aspecto= homose  (apariencia, expresión, forma, perspectiva)
áspera/o= hacine  (agria/o, bronca/o, hosca/o, inhóspita/o, 
aspereza= hacine-dade
asperger= ver rociar
asperjar= ver rociar
aspiración (1)= dihatun  (inhalación, inspiración)
aspiración (2)= ver deseo (1), propósito
aspirador= dihate
aspirador/a= ver aspirante (1)
aspirante (1)= dihator  (aspirador/a)
aspirante (2)= ver candidata/o, pretendiente
aspirar (1) (aspirar aire)= dihater  (inhalar, inspirar, respirar)
aspirar (2) (desear algo)= ver anhelar, apetecer, desear, pretender 
aspiratoria/o= dihate-be
asquear= tasater  (repugnar)
asquerosa/o= tasatur  (inmunda/o, nauseabunda/o, repugnante)
asta (1) (palo largo)= hasate  (mástil, palo, pértiga, poste, vara)
asta (2) (cuerno)= ver cuerno
ástato= pake-pojuho
asterisco= sidere-fole
asteroide= sidere-mofe
ástil= hatile  (empuñadura, mango)
astilla (1) (astilla punzante)= hahe-sasuke
astilla (2) (astilla de cristal)= hahe-balure
astilla (3) (astilla de madera)= hahe-fute
astillable= hahesasuke-bile
astilladura= hahe-sasukun
astillar= hahe-sasuker
astillero= nabehide-fabike
astrágalo= ver taba
astral= sidere-be  (sideral, sidérea/o)
astricción= sicusun
astricta/o= sicuse
astrictiva/o= sicusur
astringente= sicusor
astringir= sicuser
astro= sidere  (cometa, estrella, planeta, satélite)
Astrodinámica= Sidere-diname
Astrofísica= Sidere-fisike
astrolatría= sidere-ritun
astrolito= ver bólido
astróloga/o= sidere-batizine/a/o
Astrología= Sidere-batizinun
astrológica/o= siderebatizine-be
astronauta= ver cosmonauta
Astronáutica= ver Cosmonáutica
astronáutica/o= ver cosmonáutica/o
astronave= ver cosmonave
astrónoma/o= sidere-nome/a/o
Astronomía= Sidere-nomun
astronómica/o= siderenome-be
astrosa/o= ver andrajosa/o
astucia= habize-dade  (malicia, maquinación, sagacidad, taimería)
astuta/o= habize  (matrera/o, redomada/o, sagaz, taimada/o)
asueta/o= bake  (descanso, festividad, ocio, pausa, recreo, vacación)
asumir= cedaner
asunción= cedanun
asunta/o= cedane  (cuestión, materia, negocio, objetivo, operación)
¡asus!= ¡zuze!
asustada/o= fazatir  (trémula/o)
asustadiza/o= fazatur  (cobarde, miedosa/o, temerosa/o)
asustamiento= fazatun
asustar= fazater  (alarmar, impresionar)
atabal= ver bombo
atacable= hajame-bile
atacador/a (1)= takotor
atacadura= takotun
atacar (1) (ceñir, sujetar)= takoter  (apretar, ceñir, sujetar)
atacar (2) (acometer)= hajamer  (acometer, contender, embestir)
atadijo= musube  (envoltorio, lío
atadura= musubun  (ligadura, nudo (1)
atajar= bife-duder
atajo= bife-dude
atalaya= talaje
atañer= ver competer, importar (1), pertenecer, tangir
ataque= hayamun  (embestida, incursión, ofensiva)
atar= musuber  (amarrar, anudar, inmovilizar, ligar, trincar (2), unir)
atardecer= seruder
atareada/o= ver ocupada/o (1)
atarear= ver afanar
atarjea= ver alcantarilla
atasajar= ver tasajear
atascadero= desi-tapode
atascar= tapoder  (atorar, atrancar, entupir, obstruir, obturar, ocluir)
atasco= tapode
ataúd= tabute  (féretro, sarcófago)
ataviar= hataber  (arropar, vestir)
atavío= hatabe  (atuendo, indumentaria, ropaje, vestido, vestimenta)
atavismo= ver instinto
atea/o= noni-dibe
ateismo= nonidibe-nime
atemorar= ver atemorizar
atemorización= timorun
atemorizar= timorer  (amedrentar, atemorar) 
atemorizar/se= ver temer
atemperar (1) (moderar) = ver refrescar, templar (1)
atemperar (2) (acomodar)= ver amortiguar, temperar
atenazar= ver tenazar
atención= tikogun  (consideración, cortesía, cuidado, esmero, interés)
atendalar= ver acampar
atendar= ver acampar
atendencia= tikogun
atender= tikoger  (cuidar, interesarse, preocuparse)
ateneo= kasine-sofe  (casino (3), círculo (3)
atener/se= jifer
atenta/o= tikoge  (afable, amable, cariñosa/o, cortés, educada/o, servicial)
atentado= terokun
atentar= teroker
atenuada/o= tenusir  (mate)
atenuar= tenuser  (amortiguar, debilitar, disminuir, menguar, mitigar)
aterciopelada/o= ver terciopelada/o
aterecer= ver aterir
aterir/se= tumefe-figer  (arrecirse, aterecer, engesgarse, temblar)
aterrar (1) (mover la tierra)= ger
aterrar (2) (tener terror)= ver aterrorizar
aterrizar= ge-poser
aterrorizar= terorer  (aterrar (2), despavorir, empavorecer, espantar)
atesamiento= ver tensión
atesar= ver tensar
atesoramiento= tesorun
atesorar= tesorer
atestada/o (2)= ver plena/o, repleta/o
atestado (1)= ver certificado
atestar (1) (testificar)= ver certificar, testificar
atestar (2) (abarrotar, llenar)= ver abarrotar (1)
atestiguar= ver testificar
atetamiento= titun
atetar= titer  (amamantar, mamar, tetar)
atezada/o= ver morena/o
atibar= ver abarrotar (1)
atiborrar= ver abarrotar (1)
ático= janerabe
atiesamiento= ver tensión
atiesar= ver tensar
atinar= tiner  (acertar, descubrir (2), encontrar)
atildamiento= pukun
atildar/se= puker  (emperifollar, emperijilar, engalanar, endomingar)
atisbar= ver divisar, ojear, vislumbrar
atizar= ver tizonear
atlas= bibile-mape  (bibliomapa)
atleta= ginase  (deportista, gimnasta)
atlética/o= ginase-be  (gimnástica/o)
atletismo= ginase-dure
atmósfera (1) (unidad de presión)= gegasa
atmósfera (2) (aire, fluido)= ge-gase
atmosférica/o= gegase-be
atoar= ver sirgar
atolón= tolune
atolondrar= ver aturdir
atómica/o= tomike-be
atomizar= tomiker  (pulverizar, vaporizar)
átomo= tomike
atónita/o= ver estupefacta/o
átona/o= noni-betone  (inacentuada/o)
atontar= ver abobar, aturdir
atontolinar= ver abobar
atorar= ver atascar 
atormentar= ver afligir, intranquilizar, mortificar
atornillador= ver destornillador
atornillamiento= neje-mitun
atornillar= neje-miter
atosigada/o= tusikir
atosigador/a= tusikor
atosigamiento= tusikun
atosigar (1) (agobiar)= tusiker  (tosigar (1)
atosigar (2) (envenenar)= ver intoxicar, tosigar (2) 
atoxicar= ver intoxicar
atóxica/o= ni-tosike
atracada/o= ver harta/o
atracadero= ver dársena, descargadero, embarcadero
atracador/a= laluzor  (ladrón/a)
atracamiento= laluzun
atracar (1) (asaltar, robar)= laluzer  (saltear)
atracar (2) (amarrar a puerto)= taraker  (amarrar, anclar, fondear)
atracar (3) (comer mucho)= ver hartar, saciar
atracción= sijun  (aprecio, cohesión, propensión, tentación
atraco= laluze
atractiva/o= sijur  (bella/o, interesante, sugestiva/o, vistosa/o)
atractivo= ver interés, placer (2), simpatía
atraer= sijer  (convencer, interesar, persuadir, seducir)
atragantar/se= ni-gatater
atrampar= ver atrapar
atrancar= ver atascar, obstruir
atrapamiento= tarapun
atrapar= taraper  (agarrar, atrampar, cazar, entrampar)
atrás= humi  (retro)
atrasada/o= humir  (morosa/o, retrasada/o, rezagada/o)
atrasar= humer  (aplazar, demorar, prorrogar, retardar, retrasar, rezagar)
atraso= humun
atravesada/o= tabesir  (sesgada/o, transversal)
atravesar= tabeser  (cruzar, ensartar pasar, traspasar, trasponer, vadear)
atrayente= sijor  (llamativa/o)
atrever/se= ver arriesgar, dirimir, osar
atrevida/o= dirime  (audaz, temeraria/o)
atrevimiento= ver audacia, osadía
atribución= nimun
atribuible= nime-bile
atribuir= nimer  (achacar, culpar, endilgar, endosar, imputar) 
atribular= ver afligir, tribular
atributo= nime  (característica, condición, cualidad, propiedad, rasgo)
atril= lege-fuluce  (retril)
atrincherar= zanager
atrio= ver pórtico, vestíbulo
atrocidad= ver fiereza
atrofia= ni-keze
atrofiada/o= ni-kezir
atrofiar= ni-kezer
atronador/a= toneror  (ensordecedor/atronador/a)
atronamiento= tonerun  (tronada, tronamiento)
atronar= tonerer  (resonar, tronar)
atronativa/o= tonerur  (tronitosa/o)
atropellar= zaluder  (arrollar, avasallar, derribar, pillar (2), prorrumpir)
atropello= zaludun  (abuso, arbitrariedad, injusticia)
atroz= ver cruel, fiero
atrozmente= ver fieramente
atuendo= ver atavío, ropa, traje
atuendo (militar o de oficio)= ver uniforme
atufamiento= tifosun
atufar= tifoser  (apestar)
atún= tunine
aturdición= betube
aturdida/o= betubir  (inconsciente, olvidadiza/o)
aturdimiento= betubun  (confusión, desconcierto, turbación)
aturdir= betuber  (atolondrar, atontar, azarar, desorientar, ofuscar)
atusar= ver decorar, peinar
audacia= mube-dade  (arrojo, intrepidez, osadía, temeridad)
audaz= mube  (atrevida/o, osada/o, restada/o (2), temeraria/o)
audible= gehe-bile  (oible)
audición= gehun
audiencia= zuhere  (juzgado, tribunal, visita)
audiovideo= ver visoauditiva/o
auditiva= ver escuchadera/o
auditor/a= ver escuchador/a
auditorio= ver espectador/a
audio (1) (término fijo)= geha
audio (2) (señal electrónica)= sema-geha
audiocinta= geha-zinite
auge= didane  (bum, climax, éxito)
augur= ver agorera/o
augurar= ver agorar, predecir
augurio= ver agüero, horóscopo, predicción, presagio, profecía
aula= kalase-zime  (cátedra)
aullador/a= ver chillón/a
aullar= ver berrear, chillar
aullido= ver chillido
aumentación= dadagun
aumentar= dadager (agrandar)
aumento= dadage
aún= madi  (todavía)
aunque= suri
aupamiento= hotun  (encumbramiento)
aupar/se= hoter  (empinarse, encaramarse, encumbrarse, erguirse)
aura= ver gloria
aúrea/o= dore-kole
aureola= ver corona, nimbo
aúrica/o= dore-be
auricación= dorun
auricador/a= doror
auricar= dorer
aurícula= hekome
auricular (1) (perteneciente)= gehe-be
auricular (2) (de la aurícula)= hekome-be
auricular (3) (mini altavoz)= mini-hotefone
aurora= ver alba
auscultar= lucater
auscultoscopio= lucate  (fonendoscopio)
ausencia= kesidun  (carencia, desaparición, escasez, nada (2), omisión)
ausentar/se= kesider
ausente= keside
auspiciar= ver agorar 
auspicio= ver agüero
austera/o= ver adusta/o, puritana/o, rigurosa/o, severa/o, sobria/o
austeridad= ver adustez, rigor, sobriedad
austral= ver sureña/o
auténtica/o= cecede  (evidente, genuina/o, real (1), verdadera/o)
autenticar= ceceder  (autentificar, legalizar)
autenticidad= cecede-dade  (realidad, verdad)
autentificar= ver autenticar
auto= ziji  (propio)
autobús= buse  (autobus, autocar, ómnibus)
autocar= ver autobús
autócrata= ver tirana/o
autóctona/o= ver aborigen
autogobierno= ziji-gubene
autógrafo= ziji-garafe  (hológrafo)
autómata= ver robot
automática/o (1) (de robot)= ver robótica
automática/o (2) (instintiva)= ver involuntaria/o, maquinal
automatismo= ver instinto
automatización= robotun
automatizar= roboter
automóvil= ziji-mobile  (vehículo)
automovilista= ver conductor/a
autónoma/o= ziji-direte  (independiente, libre)
autonomía= ziji-diretun (libertad)
autopista= poli-bife
autopsia= ziji-ditame  (necroscopia)
autor/a= fefase/a/o  (causante, creador, culpable, responsable (2)
autoridad= katose  (imperio, jerarquía, mando (1), poder, potestad)
autoritaria/o= fefasur  (enérgica/o)
autorización= fefasun  (facultad, licencia, permiso, sanción (2), venia)
autorizada/o= fafasir  (lícita/o, permitida/o)
autorizar= fefaser  (aprobar, consentir (2), facultar, otorgar, permitir)
autoterapia= ziji-kurarun
autovia= bo-bife
auxiliar (1) (ayudante)= pamage  (adjunta/o, asistente, ayudante, subalterna/o)
auxiliar (2) (ayudar (2)= pamager  (amparar, asistir, ayudar (2), remediar, socorrer)
auxilio= pamagun  (apoyo, contribución, defensa, opistulación)
aval= fidere  (fianza, finanza, garantía)
avalador/a= fideror  (avalante, segurador/a)
avalamiento= fiderun
avalancha= ver alud
avalante= ver avalador/a
avalar= fiderer  (acreditar, afianzar (2), garantizar)
avance= takadamun
avanzada= takadame  (avanzadilla, frente, patrulla, vanguardia)
avanzada/o= takadamir  (temprana/o)
avanzadilla= ver avanzada
avanzar= takadamer  (adelantar, marchar, progresar, rebasar)
avara/o= ver tacaña/o, usurera/o
avaricia= ver tacañería
avariciar= ver tacañear
avasallamiento= ver vasallaje
avasallar= basajer  (dominar, humillar, oprimir, sojuzgar, someter)
ave= foge (pájaro)
avecinar= ver vecinar
avecindarse= ver habitar, morar, vecinar
avejentarse= ver envejecer
avena= hafere
avenencia= sedine  (concierto, convenio, pacto, paz)
avenida (1) (inundación)= ver riada 
avenida (2) (calle ancha)= ver calle
avenir= ver concertar, conciliar 
aventajada/o= ver sobresaliente, superior/a, ventajada/o
aventajar= ver sobrepasar (1), superar, ventajar
aventar= ver beldar, soplar
aventura= beture  (andanza, hazaña, lance, odisea, peligro, ventura)
aventurar/se= beturer  (arriesgar, osar) 
avergonzar= ver humillar, ver vergonzar
avería= modare  (daño, desperfecto, deterioro) 
averiada/o= modarir  (inservible, inútil)
averiar= modarer  (dañar, deteriorar, estropear)
averiguable= berite-bile
averiguación= beritun  (espionaje, información) 
averiguar= beriter  (escudriñar, fisgar, indagar, investigar, pesquisar)
averno= ver infierno
aversión= ver fobia, odio
avezada/o= ver acostumbrada/o, fogueada/o
avezar= ver acostumbrar
aviación (1) (civil)= nabefise-negote
aviación (2) (militar)= nabefise-militare
aviador/a= ver aeronauta, pilota/o
aviar= foge-be
avícola= fogekute-be
avicultor/a= foge-kute
avicultura= foge-kutun
ávida/o= pajake  (ansiosa/o, ambiciosa/o, materialista)
avidez= pajake-dade  (ansia, ambición)
aviejar= ver envejecer
aviento= ver bielda
aviesa/o= girare  (maligna/o, maquiavélica/o, perversa/o, retorcida/o)
avinagrable= ver vinagrable
avinagrada/o= ver vinagrada/o
avinagramiento= ver vinagramiento
avinagrar= ver vinagrar
avión= ver aeronave
avisador/a= bisumor
avisar= bisumer  (advertir (1), alertar, anunciar, indicar, notificar)
aviso= bisume  (nota (1), mensaje, recado, advertencia)
avistar= ver ver
avitaminosis= ver hipovitaminosis
avituallamiento= ver abastecimiento
avituallar= ver abastecer, equipar, vituallar
avivamiento= bite-tenun
avivar= bite-tener
axial= rotare-be  (axil)
axila= subi-humere  (sobaco)
axilar= subihumere-be  (sobacal)
axioma= genire
aya= ver niñera, maestra/o, pedagoga/o
ayer= here
ayuda= ver auxilio, defensa, favor, servicio (1), solidaridad)
ayudante= ver auxiliar (1), subalterna/o
ayudar= ver auxiliar (2), favorecer, servir (1), socorrer)
ayunar= jejuner  (abstenerse, privarse, refrenarse, renunciar)
ayuno= jejune  (abstinencia, dieta, privación, vigilia)
ayuntamiento= zigi-bizine  (parlamento)
azada= zapele  (legón, ligón/a,
azadón= zapere
azafata/o= zafate/a/o
azafrán= zafarane  (zafrán)
azagaya= zagaje  (dardo, jabalina, lanza, venablo)
azar = zahare (casualidad, hado, riesgo, suerte, ventura)
azarar = ver aturdir, turbar
azarosa/o = zahare-be
azarosamente = zahare-mode.  es  ..
azogamiento= pake-juhun
azogar= pake-juher
azogue= pake-juho  (mercurio)
azotaina= bapulun  (castigo, felpa, paliza, somanta, tunda, zurra)
azotar= bapuler  (disciplinar, flagelar, fustigar, vapulear, verberar)
azote= bapule  (disciplina, flagelo, fusta, látigo, verdugo (3), vergajo)
azotea= terase  (galería, solana, terrado, terraza)
azúcar= sakare  (sacarosa)
azucarada/o= sakarir  (endulzada/o, dulce)
azucarar= sakarer  (almibarar, edulcorar, endulzar, dulcificar)
azud/a= ver cenia
azufre= pake-cojumo
azul= go
azulejar= zulacer
azulejo= zulace  (mayólica, mosaico)
azuzar= zuzer  (incitar, inducir)